Zápis z 20. schůze rady města konané dne 15.7.2011

zveřejněno: 15. 7. 2011

ZÁPIS

z 20. schůze rady města konané
dne 15.7.2011

 

Počet přítomných členů: 7

Omluveni:

Bc. Ladislav Bárta

Ing. Karel Straka

 

Ověřovatel zápisu:

Jana Svobodová

 

Schválený pořad 20. schůze rady města:

  1. Bytový dům Veselská
  2. Honzovské rybníky – revitalizace, dodatek SOD a rozpočtové opatření
  3. Značení lyžařských tras – smlouva o dotaci
  4. Licenční smlouva k ochranné známce
  5. Majetkoprávní úkony
  6. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 265/2011/TSBM

Bytový dům Veselská

Rada města po projednání návrhu PKS INPOS souhlasí s tím, že finanční spoluúčast města bude maximálně do výše 300 tis.Kč s tím, že bude uzavřena smlouva na rozšířené a realizované řešení s původně vysoutěženou záruční lhůtou, která bude předložena radě města ke schválení.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn.262/2011/ORÚP

Honzovské rybníky – dodatek smlouvy o dílo a rozpočtová opatření

Rada města schvaluje dodatek smlouvy o dílo a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtová opatření dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

3. Usn.263/2011/ORÚP

Značení lyžařských tras – smlouva o dotaci

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z ROP NUTS 2 JV pro projekt Skiregion Žďársko – značení lyžařských tras.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn.264/2011/OŠKS

Licenční smlouva k ochranné známce

Rada města po projednání schvaluje Licenční smlouvu k ochranné známce dle upraveného návrhu.

Seznam míst distribuce bude schválen radou města.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn.266/2011/OP

Majetkoprávní úkony

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na vklad majetku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do majetku Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 a to stavby SO 09 Prodloužení vodovodního řadu v souladu s povolením vydaným MěÚ Žďár n. Sáz. – odboru ŽP č.j. ŽP/1522/11/MB v rámci stavby „Rekonstrukce výpravní budovy Českých drah“ na pozemcích p. č. 6402, 6411, 6412 a 6415 v k. ú. Město Žďár.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

 

Ověřovatel:

Jana Svobodová, v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r.

1. místostarosta města

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!