Zápis z 31. schůze rady města konané dne 16.1.2012

zveřejněno: 16. 1. 2012

ZÁPIS

z 31. schůze rady města konané
dne 16.1.2012

 

Počet přítomných členů: 8

 

Omluveni:

Mgr. Jaromír Brychta

 

Ověřovatel zápisu:

JUDr. Miloš Jirman

 

Schválený pořad 31. schůze rady města:

 1. Majetkoprávní úkony
 2. Byty a nebytové prostory
 3. Vyhlášení záměrů na prodej bytů
 4. Dohody o pořízení územního plánu Vojnův Městec, změny č. 1 územního plánu Ostrov n.Oslavou, změny č. 1 územního plánu Vepřová a ÚP Radostín n.Osl.
 5. Využití autocvičiště
 6. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům ZM
 7. OZV č. 1/2012, kterou se ruší OZV č. 3/2011, o místních poplatcích a OZV č. 2/2012, kterou se mění a doplňuje OZV č. 5/2010, o místních poplatcích
 8. Rozpočtové opatření
 9. Výběrové řízení na ředitele/ku PO Poliklinika Žďár nad Sázavou
 10. Různé

PRO INFORMACI:

 • Veřejné zakázky města v období 07-12/2011
 • Zpráva o prostavěnosti akcí zajišťovaných odborem RUP
 • Informace o přechodu nepojistných sociálních dávek  a zaměstnanců na Úřad práce

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 422/2012/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města odkládá rozhodnutí o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a REALSANT s.r.o. se sídlem Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou – jako oprávněným – na částech:

- p. č. 4669/1 - VO, vodovod, O2, NN, chodník

- p. č. 4976/2 - rozšíření silnice I/19

- p. č. 8501 - dešťová kanalizace, NN, VO, chodník, rozšíření silnice I/19

- p. č. 8599 - dešťová kanalizace, rozšíření silnice I/19

- p. č. 5267 - NN, VN

- p. č. 9008 - VN

- p. č. 8500/2 - rozšíření silnice I/19

- vše v k. ú. Město Žďár

v rámci stavby: „Obchodní centrum Novoměstská Žďár nad Sázavou, úprava silnice I/19“ včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedených přípojek inž. sítí ve prospěch oprávněného.

Rada města pověřuje starostku města projednáním podmínek a připomínek města k realizaci záměru výstavby OC.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 4669/1 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 717 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“ v ul. Špálova, ZR 7 – za účelem výstavby samostatně stojícího rodinného domu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 4669/1 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 66 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování parkovacího stání a přístupu do budovy včetně okapových chodníků v rámci schváleného odprodeje pozemku z vlastnictví města v ZM dne 3. 3. 2011 a to p. č. 4577 ve výměře 114 m2 pod býv. kotelnou - objekt čp. 1660 původně ve vlastnictví SATT, a. s. Žďár n. Sáz. v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“ za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku v souvislosti s uvažovanou přestavbou stávajícího objektu na byt. jednotku v ul. Špálova, ZR 7.

Přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to částí p. č. 504/1 a 505 ve výměře cca 115 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Zámek Žďár v ul. Bezručova 37, ZR 2 u objektu RD čp. 99 na p. č. 506 a zahrady p. č. 507 – za účelem rozšíření zahrady v blízkosti RD čp. 99.

Přesná výměra prodávaného pozemku bude upřesněna oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 9068 – orná půda ve výměře cca 2 012 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár ve spoluvlastnictví pí Marcely Jašové, bytem Hutařova 609/9, ZR 1 (podíl ¼), Mgr. Lenky Litochlebové,  ZR 1 (podíl ¼) a MUDr. Aleše Janouška, Velké Meziříčí (podíl ½) – za účelem posunutí místní komunikace a vybudování nového výjezdu z chatové oblasti Krejdy v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí a umístěním zabezpečovacích zařízení ČD u nechráněného železničního přejezdu.

Přesná výměra nabývaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) 1.Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR ve správě Povodí Vltavy, s.p. závod Dolní Vltava se sídlem Grafická 36, 150 21 Praha 5 a to p. č. 725/1 – ost. plocha, hřiště ve výměře 2 652 m2 v k. ú. Zámek Žďár - pozemek s asfaltovým povrchem - hřiště pro minigolf, nacházející se na ul. Dvorská u Bránského rybníka, ZR 2 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku.

2. Rada města po projednání schvaluje uzavření Prohlášení o závazku Města Žďáru nad Sázavou uhradit Povodí Vltavy, s.p. náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy na předmětný pozemek za podmínek dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6325 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6716 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6601 – zast. plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou Ing. Liborovi Pospíšilovi, ZR 7 a to p. č. 6714 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční    výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou Ing. Jiřímu Němcovi,  ZR 6 a to p. č. 6691/9 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Vlastimilu Fialovi, ZR 6 a to p. č. 6504 – zast. plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou manželům Jaroslavovi a Ing. Janě Ambrožovým, oba ZR 6 a to p. č. 6260 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

n) Rada města po projednání schvaluje výpůjčku pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ostravě, Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava – Odbor hygienických laboratoří Jihlava, Vrchlického 57, 587 25 Jihlava a to části p. č. 3759 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 9 m2 (2,5 m x 3,5 m) v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) na travnaté ploše v lokalitě centrálního parkoviště za „městskou tržnicí“ ul. Neumannova, ZR 4 – za účelem umístění typové mobilní buňky – monitorovací stanice venkovního ovzduší, sloužící pro krajský monitoring ovzduší.

- Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou šesti let.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

o) Rada města schvaluje Dohodu o prostorovém uspořádání sítí, uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou, Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko a Vodárenskou akciovou společností a.s. v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

p) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 793 a 794 v k. ú. Město Žďár - za účelem výstavby nového podzemního vedení horkovodních přípojek v lokalitě ul. U Jezu, ZR 3 v rámci akce „Žďár n. Sáz., Dagmarky, ul. U Jezu, horkovodní přípojky – VI. etapa“ - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

q) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků pro dům Okružní 110 - 112 - 114 se sídlem Okružní 1920/112, Žďár nad Sázavou 3 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na části p. č. 963/1 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 1,5 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem výměny stávajících balkonů za betonové lodžie, výměny střešní krytiny a nátěr byt. domu v rámci stav. úprav BD čp. 1921, 1920 a 1919 v ul. Okružní 110, 112 a 114, ZR 3 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 990, 991 a 992 v k. ú. Město Žďár a příp. dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

r) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Kultura Žďár, příspěvkovou organizací, mezi městem Žďár nad Sázavou a Základní školou Žďár nad Sázavou, Švermova 4, příspěvkovou organizací a mezi městem Žďár nad Sázavou a SPORTIS, příspěvkovou organizací, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 423/2012/OP

Byty a nebytové prostory

a. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem společného prostoru (bývalá mandlovna ve výměře 13,86 m2),  umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

b. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 8 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1829, na Revoluční ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 36 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 6 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1825, na Brodské ulici č.or. 11, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle návrhu předloženém bytovou komisí.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

c. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 24 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Tiborem a Alžbětou Berkiovými  dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

d. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou,  kancelář č. 514 v  5. NP, o výměře 14,83 m2, Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a  společností  POINT.ZR, s.r.o., se sídlem Vrchlického 419/8,  591 01 Žďár nad Sázavou, výše nájemného 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

e. Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, (býv.Česká pojišťovna), dle uvedeného seznamu volných nebytových prostor. Výše nájemného pro tento objekt obvyklá je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

f. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru v objektu na Nádražní ulici č.4 ve Žďáře nad Sázavou, v souladu s vyhlášeným záměrem s účinností od 01.02.2012. Smlouva bude uzavřena  mezi Městem Žďár nad Sázavou a p. Hanou Roseckou, Hamry nad Sázavou – Centrum životního stylu a bude uzavřena  na dobu neurčitou s výší  nájemného  800 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

g. Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 925, č. or. 1 Okružní ulice ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, v celkové výměre 455,80 m2. Nebytový prostor je vhodný k provozování obchodní činnosti. Minimální výše nájemného  je 400 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

h. Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru, umístěného v objektu č.p. 1141, č.p. 44 na Nádražní ulici ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, v celkové výměře 175,36 m2, vhodný k provozování obchodní činnosti. Nájemné je stanoveno v minimální výši 850 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

i. Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 1141, č. or. 44 ulice Nádražní ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6 (AZ Centrum), vhodného k provozování kadeřnických služeb – obchodní činnosti o výměře 87,56 m2. Nájemné je stanoveno v minimální výši 770 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

j. Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu základní školy – sklep na ulici Santiniho č.p. 4 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2. Nájemné je stanoveno v minimální výši 800 Kč/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

k. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru, umístěného v objektu č.p. 1141, č.p. 44 na Nádražní ulici ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6 (AZ Centrum), v celkové výměře 80,06 m2. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a panem Miroslavem Pátkem ZR, za účelem prodejny s náhradními díly na osobní automobily s výší nájemného  861 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 424/2012/OP

Vyhlášení záměrů na prodej bytů

Rada města po projednání:

1. schvaluje vyhlášení záměru na prodej bytové jednotky č. 1729/14 a spoluvlastnického podílu ve výši 87/10000 na společných částech bytového domu č.p. 1724,1725,1726,1727,1728 a 1729 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 a spoluvlastnického podílu ve výši 87/10000 na pozemcích p.č. 3328, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 3329, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 3330, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 3331, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 3332, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 3333, zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú. Město Žďár a obec Žďár nad Sázavou za kupní cenu ve výši 289.979 Kč do vlastnictví stávajícího nájemce.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. ukládá starostce města zaslat nájemcům níže uvedených bytových jednotek nabídku na odprodej:

-  bytové jednotky 2045/3 a  spoluvlastnického podílu ke společným částem  domu č.p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 ve výši 48/2435 a spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2,  ve výši 48/2435 za kupní cenu dle předloženého návrhu.

-   bytové jednotky 2046/16 a  spoluvlastnického podílu ke společným částem  domu č.p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 ve výši 36/2435 a spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2,  ve výši 36/2435 za kupní cenu dle předloženého návrhu.

-  bytové jednotky 2046/17 a  spoluvlastnického podílu ke společným částem  domu č.p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 ve výši 36/2435 a spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2,  ve výši 36/2435 za kupní cenu dle předloženého návrhu.

-  bytové jednotky 2046/22 a  spoluvlastnického podílu ke společným částem  domu č.p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 ve výši 54/2435 a spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2,  ve výši 54/2435 za kupní cenu dle předloženého návrhu.

-  bytové jednotky 2046/27 a  spoluvlastnického podílu ke společným částem  domu č.p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 ve výši 64/2435 a spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2,  ve výši 64/2435 za kupní cenu dle předloženého návrhu.

-  bytové jednotky 2047/38 a  spoluvlastnického podílu ke společným částem  domu č.p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 ve výši 64/2435 a spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2,  ve výši 64/2435 za kupní cenu dle předloženého návrhu.

vše k.ú. Město Žďár a obec Žďár nad Sázavou

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. ukládá MěÚ zajištění znaleckého posudku o ceně bytové jednotky 2047/32 a  spoluvlastnického podílu ke společným částem  domu č.p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 ve výši 36/2435 a spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2,  ve výši 36/2435 v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. ukládá starostce města zaslat nájemci bytové jednotky 2045/7 návrh na prodej bytové jednotky 2045/7 a  spoluvlastnického podílu ke společným částem  domu č.p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 ve výši 13/487 a spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2,  ve výši 13/487, v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. ukládá starostce města zaslat nájemci bytové jednotky 2045/8 návrh na prodej bytové jednotky 2045/8 a  spoluvlastnického podílu ke společným částem  domu č.p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 ve výši 54/2435 a spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2,  ve výši 54/2435 , v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 425/2012/ORUP

Dohody o pořízení ÚP Vojnův Městec, změny č. 1 ÚP Ostrov nad Oslavou, změny č. 1 ÚP Vepřová a ÚP Radostín nad Oslavou

Rada města po projednání schvaluje dohody o spolupráci při pořízení územního plánu Vojnův Městec, územního plánu Radostín nad Oslavou, změny č. 1 územního plánu Ostrov nad Oslavou a změny č. 1 územního plánu Vepřová.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 428/2012/OD

Využití autocvičiště

Rada města po projednání schvaluje provozní řád a výši poplatků za využití autocvičiště dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města k uzavírání dohod o využití.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 429/2012/OF

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům ZM

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 430/2012/OF

OZV č. 1/2012, kterou se ruší OZV č. 3/2011 o místních poplatcích

OZV č. 2/2012, kterou se mění a doplňuje OZV č. 5/2010, o místních poplatcích

Rada města po projednání doporučuje  zastupitelstvu města schválit:

· Obecně závaznou vyhlášku města Žďáru nad Sázavou č. 1/2012, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 3/2011, o místních poplatcích

· obecně závaznou vyhlášku města Žďáru nad Sázavou č. 2/2012, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 5/2010, o místních poplatcích

· obě vyhlášky s účinností 15 dnem po vyhlášení

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 432/2012/Kultura

Rozpočtová opatření roku 2011

Rada města po projednání schvaluje úpravu rozpočtu příspěvkové organizaci Kultura Žďár na rok 2011 dle předloženého materiálu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

9. Ústní zpráva/RM

Výběrové řízení na ředitele/ku PO Poliklinika Žďár nad Sázavou

Rada města jmenuje pana Bc. Michala Huberta Zrůsta ředitelem příspěvkové organizace Poliklinika Žďár nad Sázavou s účinností od 01.02.2012.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Různé

 

PRO INFORMACI:

Usn. 426/2012/ORUP

Veřejné zakázky města v období 07-12/2011

V souladu se Směrnicí o zadávání veřejných zakázek hrazených z finančních prostředků města Žďáru nad Sázavou byla rada města seznámena s přehledem zakázek provedených od června do prosince 2011.

 

Usn. 427/2012/ORUP

Zpráva o prostavěnosti akcí zajišťovaných odborem RUP

Rada města byla seznámena s prostavěností stavebních akcí zajišťovaných odborem rozvoje a územního plánování.

 

Usn. 431/2012/taj.

Informace o převodu činností a zaměstnanců z odboru sociálního na Úřad práce ČR

Rada města bere na vědomí předložené informace.

 

 

Ověřovatel:

JUDr. Miloš Jirman v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Bc. Ladislav Bárta, v.r.
2. místostarosta města
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!