Zápis z 39. schůze rady města konané dne 7.5.2012

zveřejněno: 7. 5. 2012

ZÁPIS

z 39. schůze rady města konané
dne 7.5.2012

 

Počet přítomných členů: 7

 

Omluveni:

Ing. Vladimír Novotný, Ing. Karel Straka

 

Ověřovatel zápisu:

Jana Svobodová

 

Schválený pořad 39. schůze rady města:

 1. Majetkoprávní úkony
 2. Byty a nebytové prostory
 3. Prodej objektu bývalé 1.ZŠ
 4. Přijetí sponzorského daru
 5. Žádost o povolení odpisu nedobytných pohledávek
 6. Smlouva s E.ON – přeložka NN,VN ul. Dolní
 7. Směrnice k zadávání veřejných zakázek
 8. Dohoda o pořízení ÚP obce Bohdalec
 9. Venkovní plochy – relaxační centrum
 10. Žádosti o finanční příspěvky
 11. Schválení závěrečného účtu České dědictví UNESCO
 12. Odměny ředitelů příspěvkových organizací města
 13. Různé

 

PRO INFORMACI:

Zápisy z komisí

Zápis z kulturní komise

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 540/2012/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 907/2 – zahrada ve výměře 60 m2 v k. ú. Veselíčko u ZR - za účelem přístupu na p. č. 907/1 pro budoucí výstavbu RD.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 570/438 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 40 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Zámek Žďár – za účelem novostavby garáže u ŘRD na p. č. 570/310 v ul. Vejmluvova, ZR 2 s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem a dále za dodržení podmínky:

- souhlasné stanovisko správce a majitele el. sítí (pilířek na pozemku)

- dodržení uliční čáry, kterou stanoví stavební úřad a stavba ji bude respektovat

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 517/2 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 20 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Zámek Žďár – za účelem rozšíření již užívané sousední zahrádky u byt. domu Srázná 257/3, ZR 2.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 108 na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako pronajímatelem a manžely Ing. Janem a Dagmar Kroupovými, ZR 2 – jako nájemci, na dočasné užívání pozemku části pův. p. č. 721/1 ve výměře 67,2 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) nově p. č. 1136 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem využití pro zřízení zahrádky u byt. domu s tím, že výše nájemného od 1. 1. 2012 činí 3,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 9523/3 – orná ve výměře cca 30 m2 (dle mapového podkladu), p. č. 9528/1 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 233 m2 a p. č. 9529/1 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 104 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě PZ Jamská, ZR 1 – za účelem doplnění již schváleného odprodeje pozemků pro rozšíření areálu firmy AQUASYS s.r.o. se sídlem Strojírenská 1208/12, ZR 1 s tím, že přesná výměra části prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP

- Záměr bude zveřejněn na úřední desce po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí komunikace do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to místní komunikace MS 9/40 – 2. část vybudované na p.č. 9538 a 9537/1 – dle GP č. 3345-306/2011 ze dne 7. 12. 2011 nově na p. č. 9541/7 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 455 m2 v k. ú. Město Žďár z vlastnictví firmy AQUASYS s.r.o. se sídlem Strojírenská 1208/12, ZR 1 – v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním stavby místní komunikace vybudované v rámci výstavby areálu firmy AQUASYS s.r.o. v lokalitě PZ Jamská, ZR 1 - za cenu dle znaleckého posudku č. 1189-13/12 ze dne 5. 4. 2012, vyhotoveného Ing. Zdeňkem Tulisem, ve výši 1.089.302,-- Kč včetně DPH.

- Záměr bude zveřejněn na úřední desce po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města ukládá finančnímu odboru MěÚ Žďár nad Sázavou uhradit částku ve výši 127.782,-- Kč panu Josefu Linsbauerovi v souvislosti s využitím předkupního práva k pozemku p.č. 6207 ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 669 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na vklad majetku do majetku Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 z majetku Města Žďáru nad Sázavou a to dešťové kanalizace v hodnotě 1.916.017,-- Kč a splaškové kanalizace v hodnotě 1.447.590,-- Kč vybudované v souvislosti se stavbou vodního díla „Průmyslová zóna Jamská, technická infrastruktura – 2. etapa, vodovod, splašková a dešťová kanalizace“ v rámci výstavby areálu firmy AQUASYS s.r.o. se sídlem Strojírenská 1208/12, ZR 1, dle povolení vodního díla vydaném MěÚ Žďár n. Sáz., odborem ŽP pod č.j. ŽP/997/08/MB ze dne 22.5.2011.

- Záměr bude zveřejněn na úřední desce po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím pro dům Haškova 17 se sídlem Haškova 1136/17, Žďár nad Sázavou 6 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na části p. č. 6092 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 2 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem výměny stávajících balkonů za přistavěné železobetonové lodžie, u vybraných bytů nové sloupce lodžií, zateplení fasády byt. domu, nový dlážděný a okapový chodník, oprava vstupního schodiště v rámci stav. úprav BD čp. 1136, ZR 6 v ul. Haškova 17, včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 6091 v k. ú. Město Žďár a příp. dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene č. 4411373/001 na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 6929/1, 6929/2, 6952, 6953, 6954, 6957 a 6959/1 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby  „Žďár n. Sáz., Jihlavská, rozšíření DS, ALFA SCRAP“, spočívající v uložení nového zemního kabelového vedení NN v lokalitě ul. Jihlavská, ZR 1 v rámci výstavby „Areál sběru a výkupu odpadu a autovrakoviště společnosti ALFA SCRAP s.r.o.“ včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

k) Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene č. JMP/Žďár n. S./11-1/12, KS:1211001111 mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a JMP Net, s. r. o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno – jako oprávněným – za účelem vybudování a provozování stavby plynárenského zařízení „Novostavba řadového RD, včetně přípojek inž. sítí, Zámek Žďár,“ číslo stavby 3400282, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, v celkové délce 10,92 m, na části pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na p. č. 570/443 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě ul. Vejmluvova, ZR 2 - včetně přístupu a příjezdu k plynárenskému zařízení za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci – doplnění původního usnesení RM ze dne 7. 9. 2009 ve věci uzavření smlouvy č. 20725/09/0085 Žďár n. Sáz. BD 25 b.j., KR na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Telefónica Czech Republic, a. s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle – jako oprávněným – za účelem umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě – stavba „20725/09/0085 Žďár n. Sáz. BD 25 b.j., KR“ – zemní metalické kabely TCEPKPFLE 10 XN a 5 XN a tlustostěnné trubičky 10/5,5 mm uložené do vrapovaných chrániček a to na části p. č. 8001/1 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar II., ZR 3 - včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

- Částečná revokace se schvaluje tak, že smlouva č. SPP 11010-019029, 20725/09/0085 Žďár n. Sáz. BD 25 b.j., KR na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Telefónica Czech Republic, a. s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle – jako oprávněným – za účelem umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě – se doplňuje o další pozemek p. č. 8002/1 v k. ú. Město Žďár – dle GP č. 3388-1434/2011 ze dne 13. 3. 2012.

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města po projednání schvaluje částečnou změnu trasy uložení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě ve věci uzavření smlouvy č. SPP 16010-019180 o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – schváleného v RM dne 23. 4. 2012 - mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Telefónica Czech Republic, a. s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle – jako oprávněným – a to na částech p. č. 7020 a 7022 – vše v k. ú. Město Žďár za účelem uložení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě – metalický kabel – stavba „SPP 16010-019180, Radonín, Žďár n. S., ÚPS, obnova E.ON“ – včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného s tím, že dotčené parcely se nemění – trasa vede po stejných parcelách.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 541/2012/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu  č. 8 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1825, na Brodské ulici č.or. 11, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 25, umístěném v obytném domě č.p. 1932, na Brodské ulici č.or. 43, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Marií Kocourkovou dle návrhu předloženého bytovou komisí.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 8, umístěném v obytném domě č.p. 1829, na Revoluční ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Martinem Horáčkem dle návrhu předloženého bytovou komisí.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, (býv.Česká pojišťovna), dle předloženého návrhu. Nájemné je stanoveno v minimální výši 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1  ke Smlouvě o  nájmu nebytového prostoru ze dne 19.04.2012, uzavřené mezi Městem Žďár nad Sázavou a p. Viktorem Musilem,  v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 542/2012/OP

Prodej budovy bývalé 1.ZŠ

Rada města ukládá odboru majetkoprávnímu doplnit Smlouvu o budoucí smlouvě kupní, o zřízení práva předkupního a práva věcného břemene jako podklad pro uzavření oficiální smlouvy kupní, o zřízení práva předkupního a práva věcného břemene dle požadavků předložených radou města, tj. vyšší smluvní pokuta, studie využitelnosti objektu, ručení fyzických osob, a doplněnou smlouvu projednat se společností EUROWIS s.r.o. Výsledek projednání bude předložen na následujícím jednání rady města.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 538/2012/POMŠ

Přijetí sponzorského daru

Rada města po projednání schvaluje Mateřské škole Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizaci, přijetí věcného sponzorského daru.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 539/2012/POMŠ

Žádost o povolení odpisu nedobytných pohledávek

Rada města po projednání schvaluje Mateřské škole Žďár nad Sázavou odpis nedobytných pohledávek.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 543/2012/ORÚP

Smlouva s E.ON – přeložky VN, NN ul. Dolní

Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. Z101119277.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

p> 7. Usn. 545/2012/ORÚP

Směrnice k zadávání veřejných zakázek

Rada města po projednání schvaluje Směrnici k zadávání veřejných zakázek hrazených z finančních prostředků města Žďáru nad Sázavou a z finančních prostředků organizací jím zřízených a ukládá MěÚ připravit změnu a doplnění Pravidel zřizovatele.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 546/2012/ORUP

Dohoda o pořízení změny č. 1 územního plánu Bohdalec

Rada města po projednání schvaluje dohodu o spolupráci při pořízení změny č. 1 územního plánu Bohdalec.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 544/2012/ORÚP

Venkovní plochy – relaxační centrum

Rada města po projednání ukládá Městskému úřadu Žďár nad Sázavou, odboru rozvoje a ÚP zajistit projekt stavby „Venkovní plochy – relaxační centrum“ podle předložené varianty č. 2.

Rada města ukládá odboru rozvoje a územního plánování a řediteli PO Sportis zahájit jednání s PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4, o přemístění školní zahrady a předložit řešení radě města.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 1

 

10. Usn. 549/2012/ŠKS

Žádosti o finanční příspěvky

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu rady města dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku:

Svazu učitelů postižených z politických důvodů, Doubravník na činnost svazu ve výši 5.000,-Kč

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

Svazu diabetiků – územní organizaci Žďár nad Sázavou na podporu činnosti organizace ve výši 5.000,-Kč

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

Best Fitness, občanskému sdružení, Žďár nad Sázavou na organizaci Mistrovství ČR mužů, žen, párů a masters v kulturistice fitness, bodyfitness a bikiny 2012 ve výši 10.000,-Kč.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 550/2012/ŠKS

Schválení závěrečného účtu České dědictví UNESCO

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za rok 2011.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

12. Ústní zpráva/1.MST

Odměny ředitelů příspěvkových organizací města

Rada města schvaluje odměny ředitelů příspěvkových organizací města a vedoucího organizační složky Regionální muzeum dle provedeného hodnocení výsledků činností a hospodaření za rok 2011.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

PRO INFORMACI

Usn. 548/2012/ŠKS

Zápis z kulturní komise

Rada města po projednání ukládá kulturní komisi ve spolupráci s řediteli a vedoucími příslušných příspěvkových a kulturních organizací zpracovat návrh dlouhodobé koncepce kultury města Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

Usn. 547/2012/OS

Zápisy z komisí

Rada města byla seznámena se zápisem z jednání Komise péče o rodinu a děti ze dne 27.3.2012 a se zápisem z jednání zdravotní komise ze dne 5.3.2012.

 

 

Ověřovatel:

Jana Svobodová v.r.

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!