Zápis z 50. schůze rady města konané dne 5.11.2012

zveřejněno: 5. 11. 2012

ZÁPIS

z 50. schůze rady města konané
dne 5.11.2012

 

Počet přítomných členů: 8

 

Omluven:

Ing. Karel Straka

 

Ověřovatel zápisu:

JUDr. Miloš Jirman

 

Schválený pořad 50. schůze rady města:

 1. Pivo Santiniho hvězda
 2. Přijetí daru
 3. Žádost o dlouhodobý pronájem plavecké školy
 4. Majetkoprávní úkony
 5. Byty a nebytové prostory
 6. Dohoda o výkonu veřejné služby
 7. Stanovení ceny knihy Žďárský uličník
 8. Změna člena komise pro sport a volný čas
 9. Schválení uzavření dohody o spolupráci s HZS hl.m.Prahy
 10. Prezentace města
 11. Omezení provozu VHP a JTHZ
 12. Rozhodnutí města o přijetí dotace
 13. Výběrové řízení – zbraně pro MP
 14. Různé:

  Schválení odvodu PO Poliklinika
  Změna Jednacího řádu Rady města Žďár nad Sázavou

  PRO INFORMACI:

  Usn. 712/2012/OS
  Výpis ze zápisu z komise ROD a pracovní skupiny

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 705/2012/1.MST

Pivo Santiniho hvězda

Rada města bere na vědomí provedené kroky a vyhodnocení dosavadního využití reklamního předmětu – piva Santiniho hvězda.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje snížené ceny piva Santiniho hvězda dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

Rada města po projednání hlasovala o schválení  Dodatku č. 1 k Licenční smlouvě o ochranné známce dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 4, proti 2, zdrž. 2 - NESCHVÁLENO

 

Rada města po projednání schvaluje marketingovou podporu piva Santiniho hvězda ze strany města po předchozím odsouhlasení umístění a vzhledu radou města.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 2

 

2. Usn. 700/2012/3.ZŠ

Přijetí daru

Rada města po projednání schvaluje přijetí daru Základní školou Žďár nad Sázavou, Komenského 6 od občanského sdružení VerVia, o.s.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 701/2012/SPORTIS

Žádost o dlouhodobý pronájem plavecké školy

Rada města po projednání bere na vědomí žádost paní Markové na dlouhodobý pronájem plavecké školy v relaxačním centru a konstatuje, že provozovatelem relaxačního centra je SPORTIS příspěvková organizace a její ředitel, který je městu odpovědný za provoz a jeho ekonomiku i podnájemní vztahy v tomto objektu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 702/2012/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města ruší záměr č. Z-110/2011-OP na prodej budovy č.p. 72, č.or. 4, na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, postavené na pozemku p. č. 316 a p. č. 317 a prodej pozemku p. č. 316,  zastavěná plocha ve výměře 914 m2 a pozemku p. č. 317,  zastavěná plocha ve výměře 1 612 m2, vše v k. ú. Město Žďár.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 3127 ve výměře 14 m2 – pod TS Žďár T51 Vysočany – ul. K Přehradě, ZR 5, p. č. 3298 ve výměře 24 m2 –  pod TS Žďár T34 Potok Libušín – ul. Studentská, ZR 4, p. č. 3311 ve výměře 25 m2 – pod TS Žďár T31 Dětské středisko – ul. Dolní ZR 1, p. č. 3318 ve výměře 25 m2 – pod TS Žďár T32 Vodaři Libušín – ul. Studetská, ZR 4, p. č. 6012 ve výměře 9 m2 – pod TS Žďár T54 Palachova 1 – ul. Palachova, ZR 6, p. č. 6025 ve výměře 9 m2 – pod TS Žďár T55 Palachova 2 – ul. Palachova, ZR 6, p. č. 6029 ve výměře 9 m2 – pod TS Žďár T56 Palachova 3 – ul. Palachova, ZR 6, p. č. 6031 ve výměře 9 m2 – pod TS Žďár T57 Palachova 4 – ul. Palachova, ZR 6 a p. č. 6076 ve výměře 25 m2 – pod TS Žďár T30 Jihlavská blok 18 – ul. Jihlavská, ZR 1 – vše v k. ú. Město Žďár - za účelem majetkoprávního vypořádání zastavěných pozemků pod objekty technické vybavenosti – trafostanice ve vlastnictví společnosti E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 1040003496/001 na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 3704, 3705, 3708, 3709, 3712/1, 3713, 3719, 3720, 3724, 3725, 3726, 3732, 3733, 3737, 3739, 3745, 3853, 3854, 3857, 3858  v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., Neumannova: rekonstrukce NN“, spočívající v umístění zemního kabelu NN, rozpojovacích a přípojkových skříní,v lokalitě ul. Neumannova, ZR 4 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 30.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Znojmont, s. r. o. se sídlem Santiniho 147/23, ZR 2 – jako oprávněným, a to na částech p. č. 119/1, 119/7, 119/8, 119/13 a 119/17 v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování podzemního kabelového vedení elektro přípojky, plynu, vody, splaškové a dešťové kanalizace, přesah střechy v rámci vybudování novostavby víceúčelového objektu – IOOV v lokalitě ul. Veselská, ZR 1, na p.č. 119/9 v k. ú. Město Žďár včetně práva chůze a jízdy za účelem údržby a příp. dalších oprav uvedených sítí ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje Smlouvu zakládající právo provést stavbu v rámci akce „Novostavba místní komunikace – KREJDY“ na pozemku p.č. 8984 – ostatní plocha, silnice v k. ú. Město Žďár, která bude uzavřena mezi Městem Žďár nad Sázavou a Krajem Vysočina se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava v předloženém znění – viz příloha č. 5.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 703/2012/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 22, umístěném v obytném domě č.p. 1876 na Brodské ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 29, umístěném v obytném domě č.p. 1876 na Brodské ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města vyhovuje žádosti ředitelky PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 a v současné době nebude vyhlašovat záměr na pronájem bytu, který se nachází v objektu základní školy.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2  ke Smlouvě o  nájmu nebytového prostoru ze dne  01.10.2012. Dodatek č. 2 bude uzavřen mezi Městem Žďár nad Sázavou a společností  IDA GRUNT s.r.o., se sídlem Nádražní 496/29, 591 01 Žďár nad Sázavou,  v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 704/2012/OS

Dohoda o výkonu veřejné služby

Rada města po projednání schvaluje uzavření Dohod o výkonu veřejné služby s Krajskou pobočkou úřadu práce České republiky v Jihlavě a zmocňuje starostku  paní Ing. Dagmar Zvěřinovou k jejich podpisu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 706/2012/Rgm

Stanovení ceny publikace „Žďárský uličník“

Rada města po projednání schvaluje cenu publikace „Žďárský uličník“ dle předložené varianty B.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 709/2012/ŠKS

Změna člena Komise pro sport a volný čas

a) Rada města po projednání odvolává člena Komise pro sport a volný čas Vlastislava Křištu s účinností od 1.11.2012.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města pro projednání jmenuje Bc. Věru Veselou novou členkou Komise pro sport a volný čas místo odstupujícího člena Komise pro sport a volný čas Vlastislava Křišty s účinností od 1.11.2012.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 708/2012/Star.

Dohoda o spolupráci s Hasičským záchranným sborem hl.m.Prahy

Rada města schvaluje uzavření dohody o spolupráci mezi městem Žďár nad Sázavou a Hasičským záchranným sborem hl.m. Prahy v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 707/2012/STAR.

Prezentace města

Rada města po projednání schvaluje:

1. Vypracovat dodatek ke smlouvě s firmou PAROLA s.r.o. Jihlava s platností od 1. 1. 2013, v němž bude zahrnuto rozšíření Novin žďárské radnice o osm tiskových stran a zřízení redakční rady.

2. Navýšení rozpočtu na náklady spojené s rozšířením Novin žďárské radnice na rok 2013 ze stávajících 60.000 Kč/rok na 312.000 Kč/rok. Toto navýšení financovat z příjmů podle zákona o loteriích.

3. Redakční radu Novin žďárské radnice ve složení: předsedkyně Ing. Dagmar Zvěřinová, členové Mgr. Jaromír Brychta, Bc. Ladislav Bárta, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Karel Straka, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, PaedDr.Jaroslav Ptáček, Jana Svobodová.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 713/2012/OF

Omezení provozu VHP a JTHZ

Rada města po projednání vydává nesouhlasné stanovisko k Oznámení čj.MF-95664/2012/34-4 a MF – 99070/2012/34-10.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 714/2012/ORÚP

Rozhodnutí města o přijetí dotace

Rada města po projednání schvaluje přijetí dotace na akci Revitalizace a rozšíření společensko relaxačního centra ve Žďáře nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0.

 

13. Usn. 711/2012/MP

Výběrové řízení – zbraně pro MP

Rada města schvaluje vyhlášení výběrového řízení na nákup služebních zbraní určených pro městskou policii.

Rada města stanovuje výběrovou komisi ve složení: Ing. Dagmar Zvěřinová – předsedkyně komise, ing. Rudolf Voráček, Ing. Milan Petr, Mgr. Martin Kunc, nprap. Bc. Tibor Ladič, nprap. Robert Suchý, Bc. Stanislav Maštera – členové komise.

Rada města schvaluje oslovení účastníků výběrového řízení a to České zbrojovky a.s., Svat.Čecha 183, Uherský Brod, CB Servis Centrum s.r.o., Střelnice Borek 34, České Budějovice, který zastupuje v ČR firmu Walter (Německo) a MPI CZ s.r.o., Hornokrčská 704/13, Praha, který zastupuje v ČR firmy GLOCK Ges.m.b.H.(Rakousko), Aimpoint AB (Švédsko), Sturm, Roger and Co. (USA), Brügger&Thomet (Švýcarsko), Fobus International (Izrael) a Sioen (Belgie).

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

14. Různé

Usn.715/2012/Pol.

Schválení odvodu PO Poliklinika

Rada města revokuje usnesení Rady města č.j.519/2012/Pol.ze dne 10.4.2012 v bodě 1) a 2) a schvaluje odvod PO Poliklinika ve výši 1.850.000 Kč do rozpočtu města.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Ústní zpráva/RM

Změna Jednacího řádu Rady města Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje  změnu Jednacího řádu Rady města, kdy v §4 bod 3. se slova „nejméně pět dní“ nahrazují slovy „nejméně tři dny“ s účinností od 6.11.2012.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

PRO INFORMACI:

Usn.712/2012/OS

Výpis ze zápisu z komise ROD a pracovní skupiny

Rada města byla seznámena s výpisem ze zápisu ze 14. zasedání Komise péče o rodinu a dítě ze dne 25.9.2012, s výpisem ze zápisu z 15: jednání Komise péče o rodinu a dítě ze dne 23.10.2012 a s výpisem ze zápisu z jednání Pracovní skupiny pro řešení sociálně-patologických jevů ze dne 20.9.2012.

 

 

Ověřovatel:

JUDr. Miloš Jirman v.r.

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!