Zápis z 52. schůze rady města konané dne 19.11.2012

zveřejněno: 19. 11. 2012

ZÁPIS

z 52. schůze rady města konané
dne 19.11.2012

 

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

PaedDr. Jaroslav Ptáček

 

Schválený pořad 52. schůze rady města:

 1. Active-SVČ – financování
 2. Souhlas s přijetím daru
 3. Doplnění pořadníku DPS
 4. Majetkoprávní úkony
 5. Byty a nebytové prostory
 6. Směrnice č.3/2012 pro provedení inventarizace majetku a závazků vč. odpovědnosti
 7. Směrnice č. 4/2012 pro odpis dlouhodobého majetku
 8. Směrnice č.5/2012 o evidenci majetku
 9. Rozhodnutí o způsobu odpisu dlouhodobého majetku
 10. Dohoda o převodu zimního stadionu
 11. Pěší trasy podél barokního mostu – řešení parkování
 12. Žádosti o změnu ÚP č.4 a změny regulačního plánu č. 2
 13. Žádost Římskokatolické farnosti ZR 2
 14. Rozpočtové opatření – vodní hospodářství
 15. Rozdělení finančních prostředků z příjmů ze zákona o loteriích
 16. Rozpočet města 2013 – 2.čtení
 17. Různé: Dotisk knihy „Žďárský uličník I“

   

  PRO INFORMACI:

  Zápis z jednání Komise pro sport a volný čas ze dne 6.11.2012

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 716/2012/0Active-SVČ

Active – SVČ – financování

Rada města po projednání bere na vědomí předloženou zprávu o financování Active-středisko volného času, příspěvková organizace.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 718/2012/p.o.Ssm

Souhlas s přijetím darů

Rada po projednání schvaluje věcných darů pro p.o.Sociální služby města Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 719/2012/OS

Doplnění pořadníku DPS

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 720/2012/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci původního usnesení ze dne 24. 9. 2012 ve věci vyhlášeného záměru č. Z-208/2012-OP na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 774/3 – orná půda ve výměře cca 1 800 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě sídliště Klafar, ZR 3 – za účelem výstavby rodinných domků pro klienty ÚSP Křižanov v rámci akce „Transformace ÚSP Křižanov“ s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Částečná revokace se schvaluje tak, že nově se mění výměra části prodávaného pozemku dle zhotoveného GP č. 743-234/2012 ze dne 2. 11. 2012 a to z pův. pozemku p. č. 774/3 – orná půda oddělena část nově označená jako p. č. 774/84 – orná půda ve výměře 1 910 m2 v k. ú. Zámek Žďár.

- Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. Josefa Rámiše,  ZR 4 a to p. č. 1104 – ost. plocha, zeleň ve výměře 145 m2 a p. č. 1105 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 4 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Žižkova, ZR 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům jiného vlastníka, na kterých se nachází zčásti veřejná zeleň a místní komunikace – chodník včetně zastávky MHD s tím, že záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 204 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 15 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě ul. Husova, ZR 1 – za účelem umístění kontejneru pro zázemí u RD čp. 847/9 na p. č. 184/2 v k. ú. Město Žďár k umístění stavebního materiálu a zahradního nářadí.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6726 – zastav. plocha ve výměře 19 m2 a p. č. 6727 – zastav. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě řadových Prefa garáží „U ZDARU“ v ul. Jihlavská, ZR 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům jiného vlastníka – stavba na cizím pozemku.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Janu Peňázovi,  620 00 Brno – Tuřany, Holásky a to p. č. 6621 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 30,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou pí Evě Němcové,  ZR 6 a to p. č. 6691/5 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 30,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou manželům Liborovi a Jitce Dolákovým,  ZR 2 a to části p. č. 1136 – ost. pl., zeleň v zástavbě a části p. č. 1147/1 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 65 m2 v k. ú. Zámek Žďár (dle mapového podkladu) - za účelem využití na zahrádku u byt. domu Lesní čp. 255/31 po přestěhování do uvedeného byt. domu.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou manželům Filipovi a Veronice Pružincovým,  a to části p. č. 2759 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře 30 m2 – za účelem zřízení zahradního posezení + houpačka a hrací prvky pro děti s tím, že další část uvedené parcely ve výměře 30 m2 v k. ú. Město Žďár u byt. domu Luční čp. 1075/44 na p. č. 2751, ZR 5, bude zatravněna a udržována na vlastní náklady žadatele (dle mapového podkladu).

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako pronajímatelem a SPORTIS, příspěvkovou organizací se sídlem Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 - jako nájemcem, na pronájem pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 3842/1 – ost. plocha, zeleň ve výměře 2 408 m2, p. č. 3842/2 – ost. plocha, sport a rekreační plocha ve výměře 287 m2, p. č. 3837/2 – ost. plocha ve výměře 484 m2 - vše v k. ú. Město Žďár – za účelem využití pro potřeby sportovně relaxačního centra v lokalitě u základní školy, Švermova 4, ZR 4 – dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nepotřebného majetku mezi Active - středisko volného času, příspěvková organizace  se sídlem  Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 72052414, DIČ CZ72052414 a Městem Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu – viz příloha č. 8.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb k akci Města Žďár n. Sáz. „Světelné signalizační zařízení ul. Brodská – Revoluční, Žďár n. Sáz.“ mezi Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou – jako vlastníkem stávajícího vodovodu a kanalizace, dále Městem Žďár nad Sázavou - jako vlastníkem pozemků p. č. 1255, 1386, 1254, 1250, 1059, 1066/3, 1003, 1053, 963/1, 1262, 1263, 950 a 937 a současně investorem stavby „Světelné signalizační zařízení ul. Brodská – Revoluční, Žďár n. Sáz.“ a Vodárenskou akciovou společností, a.s. se sídlem Soběšická 820/156, 638 01 Brno – divize Žďár nad Sázavou se sídlem Studentská 1133, Žďár n. Sáz. – jako provozovatelem a správcem majetku SVK Žďársko,týkající se vybudování nových stožárů světelného signalizačního zařízení a kabelového rozvodu předmětné stavby na shora uvedených pozemcích ve vlastnictví města a dále na p. č. 1084 – vše v k. ú. Město Žďár, jejímž vlastníkem je ŘSD ČR Praha v předloženém znění – viz příloha č. 9.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy zakládající právo provést stavbu mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako vlastníkem předmětného pozemku a objektu a společností Asklepius Společnost privátních zdravotníků spol. s r. o. se sídlem Studentská 1694/7, Žďár n. Sáz. – jako investorem předmětné stavby, a to Smlouvy zakládající právo provést stavbu na p. č. 3354 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví města v rámci stavby Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti (lékárna – ul. Studentská) č.p. 1694 ve Žďáře nad Sázavou, ul. Studentská 7, ZR 4 na p. č. 3353 v k. ú. Město Žďár v předloženém znění – viz příloha č. 10.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi p. Alešem Kolocem a p. Miroslavem Kolocem, Žďár nad Sázavou 1 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na částech p. č. 290 a p. č. 409 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 0,5 m kolem uvedeného domu – za účelem zateplení objektu domu (zateplením obvodového pláště dojde ke zvětšení obrysu cca o 80 mm na pozemek města, kde je umístěn

chodník – jedná se o část ul. Nádražní a Tyršova) včetně přístupu a příjezdu k uvedenému domu na p. č. 274 v k. ú. Město Žďár a příp. dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace domu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

n) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 014130001881 na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 1005, 1011/5, 1013/1 a 1013/2  v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., Okružní, přeložka NN, GREMIS“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN v lokalitě ul. Okružní, ZR 3 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 721/2012/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č.p. 165, č. or. 1 na Dolní ulici ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, (býv.Česká pojišťovna), dle předloženého návrhu. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 925, č. or. 1 Okružní ulice ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, o celkové výměře 455,80 m2. Nebytový prostor je vhodný k provozování obchodní činnosti. Minimální výše nájemného je 400 Kč/m2/rok. 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu základní školy – sklep na ulici Santiniho č.p. 4 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2. Minimální výše nájemného je 800 Kč/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru  na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 75 na nám. Republiky, č.or. 2 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, kancelář č. 206 v I. NP o výměře 29,30 m2.  Minimální výše nájemného je  663 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 1132, Švermova ulice č. or. 4 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 (4. ZŠ) o celkové  výměře  23,94 m2. Uvedený prostor je vhodný k provozování masáží a regenerace. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce majetku, který je vybavením informačního a turistického centra  umístěného  v objektu č.p. 294 – Stará radnice ve Žďáře nad Sázavou. Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce bude  uzavřen  Mezi Městem Žďár nad Sázavou a p. Bohuslavem Nahodilem na dobu určitou do 31.12.2013 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o nájmu, která bude uzavřena  mezi Městem Žďár nad Sázavou a SPORTIS, příspěvkovou organizací,  dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 722/2012/OP

Směrnice č. 3/2012 pro provedení inventarizace majetku a závazků včetně odpovědnosti

Rada města po projednání schvaluje Směrnici č. 3/2012 pro provedení inventarizace majetku a závazků včetně odpovědnosti dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 723/2012/OP

Směrnice č. 4/2012 pro odpis dlouhodobého majetku

Rada města po projednání schvaluje Směrnici č. 4/2012 pro odpis dlouhodobého majetku dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 724/2012/OP

Směrnice č. 5/2012 o evidenci majetku

Rada města po projednání schvaluje Směrnici č. 5/2012  o evidenci majetku

dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 725/2012/OP

Rozhodnutí o způsobu odpisu dlouhodobého majetku

Rada města po projednání schvaluje rovnoměrný způsob odpis dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 717/2012/2.MST/OP

Převod objektu zimního stadionu

1. Rada města potvrzuje svoje prohlášení ze dne 30.10.2011 a opětovně deklaruje, že v případě převodu objektu zimního stadionu č.p.1496, postaveném na pozemku p.č.2159, pozemku p.č.2159, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 5434 m2 a pozemku p.č.2160, ostatní plocha, o výměře 916m2 v k.ú. Město Žďár, obec a okres Žďár nad Sázavou do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, převezme veškerá práva a povinnosti, vyplývající z poskytnuté státní dotace, název akce „TJ Žďár nad Sázavou“, občanské sdružení IČ 00547492 – rekonstrukce zimního stadionu“, evidenční číslo ISPROFIN 298222-0439 ze dne 20.7.2009, rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 20.7.2009, č.j. 12/39856/2009-12 a z poskytnuté státní dotace, název akce „PS7-TJ Žďár nad Sáz.-Reko povrchu FS na ÚP“, dotace z programu 233510, evidenční číslo ISPROFIN 233512-2258, rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 24.10.2007, čj.23650/2007-480.

2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a TJ Žďár nad Sázavou,  předmětem které je převod objektu zimního stadionu č.p.1496, postaveném na pozemku p.č.2159, pozemku p.č.2159, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 5434 m2 a pozemku p.č.2160, ostatní plocha, o výměře 916m2 v k.ú. Město Žďár, obec a okres Žďár nad Sázavou do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 726/2012/ORUP

Pěší trasy podél barokního mostu – řešení parkování

Rada města po projednání schvaluje postup přípravy projektu stavby „Pěší trasa podél barokního mostu, včetně parkoviště, Žďár n.S.“.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

12. Usn. 727/2012/ORUP

Žádosti o změnu ÚP č. 4 a změny regulačního plánu č. 2

a) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města:

- Schválit návrh č. 1- Zemědělského družstva SVĚTNOV

- Neschválit návrh č. 2 – Sallerovy výstavby – Invest I, spol. s r.o.

- Schválit návrh č. 3 – Ing. Lubomíra Königa

na pořízení změny č. 4 územního plánu města Žďáru n.S. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

b) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města:

- Schválit návrh č. 1 – Ing. Lubomíra Königa

- Schválit návrh č. 2 – Městského úřadu Žďár nad Sázavou

na pořízení změny č. 2 regulačního plánu „Dostavba Veselské ulice a Farských humen“.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 728/2012/ORUP

Žádost Římskokatolické farnosti ZR 2

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ve výši 10.000 Kč na restaurátorské práce na obnově vnitřních dveří v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše. Příspěvek bude uhrazen z položky Projekty rozpočtu města pro rok 2012.

Hlasování: Pro 5, proti 1, zdrž. 3

 

14. Usn. 729/2012/ORUP

Rozpočtové opatření – vodní hospodářství

Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtová opatření dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

15. Usn. 730/2012/2.MST

Návrh rozdělení příjmu z automatů

Rada města po projednání schvaluje navrhované rozdělení finanční částky ve výši 142.500 Kč z příjmů ze zákona o loteriích určených na sportovní činnost oddílů ve městě dle předloženého materiálu . O rozdělení zbývajících 407.500 Kč rada města rozhodne po předložení smluv dokládajících příjmy oddílů od loterijních společností.

Hlasování: Pro 5, proti 1, zdrž. 3

 

16. Usn. 732/2012/OF

Rozpočet města 2013 – 2. čtení

 Rada města po projednání:

- Doporučuje zastupitelstvu města ke schválení návrh rozpočtu na rok 2013

- Schvaluje návrh rozpočtového výhledu na roky 2013-2017

- Schvaluje návrh investičního výhledu na roky 2013-2015

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

17. Různé

Ústní zpráva/RM

Schválení dotisku knihy „Žďárský uličník I“

Rada města schvaluje dotisk knihy „Žďárský uličník I“ v počtu 1000 ks.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

 

PRO INFORMACI:

Usn.731/2012/2.MST

Zápis z jednání Komise pro sport a volný čas ze dne 6.11.2012

Rada města byla seznámena se zápisem z jednání Komise pro sport a volný čas ze dne 6.11.2012.

 

 

Ověřovatel:

PaedDr. Jaroslav Ptáček v.r.

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!