Zápis z 56. schůze rady města konané dne 7.1.2013

zveřejněno: 7. 1. 2013

ZÁPIS

z 56. schůze rady města konané
dne 7.1.2013

 

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Vladimír Novotný

 

Schválený pořad 56. schůze rady města:

 1. Spolupráce se spol. Kinský, a.s.
 2. Přijetí daru
 3. Petice – parkovací plochy ul. Nádražní
 4. Žádost o regulaci plánované výstavby bytových domů, lokalita Klafar
 5. Majetkoprávní úkony
 6. Byty a nebytové prostory
 7. Žádost o bezplatné užívání Relaxačního centra pro základní školy
 8. Smlouvy – sportoviště
 9. Pověření funkcí opatrovníka
 10. Pověření k jednání vzniku MAS
 11. Zápis z jednání komise rozvoje a ŽP, doporučení komise
 12. Různé

PRO INFORMACI: Zápis a výpis ze zápisu komise ROD

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Ústní zpráva

Spolupráce se společností Kinský, a.s.

Rada města bere na vědomí informace k připravovanému projektu Interpretačního centra v Zámku Žďár nad Sázavou a ukládá MěÚ projednat předložený návrh memoranda o spolupráci k tomuto projektu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 765/2013/3.ZŠ

Přijetí daru

Rada města po projednání schvaluje přijetí daru Základní školou Žďár nad Sázavou, Komenského 6 od C.D.O. PRAGUE, s.r.o.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 767/2013/ORÚP

Petice – parkovací plochy ulice Nádražní

Rada města po projednání schvaluje postup ve věci podané žádosti pod názvem „Petice“ a návrh odpovědi, který je součástí materiálu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 768/2013/ORÚP

Žádost o regulaci plánované výstavby bytových domů, lokalita Klafar

Rada města ukládá městskému úřadu projednat s investorem stavby námitky obyvatel rodinných domů v lokalitě Klafar a prověřit možnosti změny v rámci směrné části územního plánu případně zpracování územní studie.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

5. Usn. 770/2013/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků a to p. č. 9020 – orná půda ve výměře 3 253 m2 ve vlastnictví Ing. Františka Šikla,  ZR 3 za stejnou část p. č. 9017 – orná půda ve výměře 3 253 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou v souvislosti s výstavbou propojovací komunikace z Jamské ulice na ulici Novoměstskou ve Žďáře nad Sázavou v rámci přípravy území pro výrobní zónu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků a to p. č. 9021 – orná půda ve výměře 3 484 m2 ve vlastnictví Ing. Jaroslava Chalupy, ZR 2 v souvislosti s výstavbou propojovací komunikace z Jamské ulice na ulici Novoměstskou ve Žďáře nad Sázavou v rámci přípravy území pro výrobní zónu za část p. č. 677/1 – trv. travní porost ve výměře cca 144 m2 a část p. č. 690/1 – trv. travní porost ve výměře cca 41 m2 v k. ú. Zámek Žďár (dle mapového podkladu) ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - přesná výměra částí předmětných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP – za účelem přístupu k objektu na p. č. 690/4 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě U Pilské nádrže a s doplatkem rozdílu ve výměře směňovaných pozemků.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Ing. Jaroslavem Chalupou,  ZR 2 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na částech p. č. 677/1 a p. č. 690/1 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem zřízení přístupu a příjezdu k rekreačnímu objektu na p. č. 690/4 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě pod Pilskou nádrží ve Žďáře n. Sáz. 2 ve prospěch oprávněného, tj. vlastníka objektu na p. č. 690/4 v k. ú. Zámek Žďár.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou Ing. Tomáši Havlíkovi,  ZR 5 a to části p. č. 204 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 15 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě ul. Husova, ZR 1 – za účelem umístění kontejneru pro zázemí u RD čp. 847/9 na p. č. 184/2 v k. ú. Město Žďár k umístění stavebního materiálu a zahradního nářadí.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 30,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou společnosti ZDAR, a. s. se sídlem Jihlavská 759/4, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 a to p. č. 6726 – zastav. plocha ve výměře 19 m2 a p. č. 6727 – zastav. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě řadových Prefa garáží „U ZDARU“ v ul. Jihlavská, ZR 1 – za účelem umístění 2 buněk Prefa garáží a majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům jiného vlastníka – stavba na cizím pozemku.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 30,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 648/1 – orná půda ve výměře 2 090 m2 v k. ú. Zámek Žďár ve spoluvlastnictví PhDr. Dany Votoupalové, Brno–sever, Husovice (podíl ½) a Ing. Jarmily Daňkové,  Brno–sever, Černá Pole (podíl ½) – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům v souvislosti s připravovanou akcí města „Příměstská rekreační oblast Pilská nádrž, Žďár nad Sázavou“.

- za dohodnutou kupní cenu ve výši 150,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 771/2013/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu  č. 22, umístěném v obytném domě č.p. 1825 na Brodské ulici č.or. 11, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena mezi městem a p. Antonínem Karšulínem dle návrhu bytové komise.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města neschvaluje žádost pana Zdeňka Plocka o udělení souhlasu s přenecháním bytu č. 9, umístěném v obytném domě č.p. 1876 na Brodské ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, do podnájmu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č.p. 165, č. or. 1 na Dolní ulici ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, (býv.Česká pojišťovna), dle předloženého návrhu. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou, kancelář č. 617 o celkové výměře 15,18 m2 v 6. NP. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a  p. Kateřinou Ptáčkovou,  Žďár nad Sázavou. Výše nájemného 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 925, č. or. 1 Okružní ulice ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, o celkové výměře 455,80 m2. Nebytový prostor je vhodný k provozování obchodní činnosti. Minimální výše nájemného je 400 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu základní školy – sklep na ulici Santiniho č.p. 4 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2. Minimální výše nájemného je 800 Kč/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru  na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 75 na nám. Republiky, č.or. 2 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, kancelář č. 206 v I. NP o výměře 29,30 m2.  Minimální výše nájemného je  663 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru umístěném v objektu č.p. 1132, Švermova ulice č.p. 4 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4, o výměře 23,94 m2. Smlouva bude uzavřena  mezi městem Žďár nad Sázavou a p. Martinou Šulcovou,  Žďár nad Sázavou.  Nájemné je stanoveno ve výši 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o převodu práv a povinností, uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru a dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce, předmětem kterých je užívání restaurace, umístěné v objektu č.p. 294 – Stará radnice ve Žďáře nad Sázavou a převod práv a povinností vyplývajících z těchto smluv na společnost Restaurant &Catering s.r.o., dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 772/2013/SPORTIS

Žádost o bezplatné užívání relaxačního centra pro základní školy

Informace o provozu relaxačního centra

Rada města po projednání schvaluje žádost o bezplatné užívání relaxačního centra pro základní školy dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 773/2013/ŠKS

Smlouvy – sportoviště

Rada města po projednání schvaluje uzavření smluv o poskytnutí provozní dotace pro rok 2013 v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 774/2013/OS

Pověření výkonem funkce opatrovníka

Rada města po projednání pověřuje výkonem funkce opatrovníka paní Olgy Zábršové pracovnici sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, paní Bc. Veroniku Halámkovou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Ústní zpráva/p.starostka

Pověření k jednání vzniku MAS

Rada města pověřuje starostku města k jednání o možnostech vzniku místní akční skupiny s účastí města.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 769/2013/ORÚP

Zápis z jednání komise rozvoje města a ŽP

Rada města se seznámila se závěry z jednání komise rozvoje města a ŽP a ukládá MěÚ zpracovat  znění textu zadání poptávkového řízení na studii ekonomické využitelnosti „Objektu bývalé 1.ZŠ“ a jeho předložení ke schválení radě města.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 4

 

12. Různé

Rada města bere na vědomí odstoupení pana Ericha Medera (zástupce SPOZ) z komise pro sport a volný čas a schvaluje pana Bohumila Trávníka za člena komise pro sport a volný čas.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města souhlasí s partnerstvím IBU MS v biatlonu, spolupořadatelstvím doprovodného programu, zajištěním parkování a bezplatném umístění reklamy MS ve městě.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

PRO INFORMACI

Usn. 775/2013/OS

Zápis a výpis ze zápisu komise ROD

Rada města byla seznámena s výpisem ze zápisu 17. jednání komise péče o rodinu a dítě ze dne 18.12.2012.

 

 

Ověřovatel:

Ing. Vladimír Novotný, v.r.

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!