Zápis z 66. schůze rady města konané dne 10.6.2013

zveřejněno: 10. 6. 2013

ZÁPIS

z 66. schůze rady města konané
dne 10.6.2013

 

Počet přítomných členů: 8

 

Omluven:

Ing. Karel Straka

 

Ověřovatel zápisu:

Jana Svobodová

 

Schválený pořad 66. schůze rady města:

 1. Majetkoprávní úkony RM
 2. Majetkoprávní úkony ZM
 3. Prodej pozemků v lokalitě Klafar
 4. Vyhlášení záměru na prodej budovy bývalé 1.ZŠ
 5. Byty a nebytové prostory
 6. Žádost o příspěvek na rekonstrukci budovy Spektrum
 7. Výběrové řízení na obsažení funkce ředitele/ředitelky PO Sociální služby města
 8. Odměny ředitelů PO
 9. Prodej dřeva
 10. Dohoda o pořízení změny ÚP obce Sazomín
 11. Analýza provozu hostinských zařízení a hracích automatů ve městě
 12. Udělení výjimky z podmínky trvalého pobytu pro přidělení bytu v DPS
 13. Zmocnění opatrovníkem
 14. Vánoční výzdoba náměstí – II. etapa
 15. Přijetí finančního daru
 16. Rozpočtové opatření na zateplení
 17. Rozpočtové opatření na učebnu v přírodě
 18. Rozpočtové opatření č. 4
 19. Osadní výbor Mělkovice
 20. Spolupráce při VI. zimní olympiádě dětí a mládeže v Kraji Vysočina
 21. Stanovení platu ředitelky ZŠ Palachova 35
 22. Různé - Žádost COOP Jednota Velké Meziříčí

 

PŘEHLED USNESENÍ

<![if !supportLists]>

1. Usn. 929/2013/OP

Majetkoprávní úkony - RM

a) Rada města po projednání schvaluje doplnění vyhlášeného záměru č. Z-261/2013-OP (schváleného v RM dne 29. 4. 2013) na směnu pozemků a to části p. č. 774/52 – orná půda ve výměře cca 5 100 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Zámek Žďár ve vlastnictví Ing. Josefa Bílka, ZR 5 - za pozemky ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 8033 – orná půda, části p. č. 8034 – orná půda, části p. č. 8043/2 – orná půda, části p. č. 8053 – orná půda a části p. č. 8065/1 – ost. plocha, ost. komunikace – ve výměře cca 2 400 m2 a dále části p. č. 8059 – orná půda a části p. č. 8061 – orná půda - ve výměře cca 2 700 m2 (dle mapového podkladu) – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem dalšího rozvoje lokality.

Doplnění se schvaluje takto:dle GP č. 756-104/2013 ze dne 27. 5. 2013 pro rozdělení pozemků v k. ú. Zámek Žďár z pův. p. č. 774/52 – orná půda v celkové výměře 6 472 m2 oddělena část určená pro směnu ve výměře 5 207 m2 označ. jako p. č. 774/52 – orná půda v k. ú. Zámek Žďár ve vlastnictví Ing. Josefa Bílka,  ZR 5 - za pozemky ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - dle GP č. 3556-103/2013 ze dne 27. 5. 2013 pro rozdělení pozemků v k. ú. Město Žďár:

a to části z pův. p. č. 8033 – orná půda nově oddělen díl „d“ ve výměře 38 m2, z části pův. p. č. 8034 – orná půda nově oddělen díl c ve výměře 93 m2 – oba sloučeny nově do p. č. 8034 – orná půda ve výměře 131 m2, části z pův. p. č. 8043/2 – orná půda nově oddělena výměra 40  m2 nově označena jako p.č. 8043/3 – orná půda, části z pův. p. č. 8053 – orná půda nově oddělena výměra 2 220 m2 nově označena jako p. č. 8053/2 – orná půda a části z pův. p. č. 8065/1 – ost. plocha, ost. komunikace oddělena část ve výměře 116 m2 nově označena jako p. č. 8065/4 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 2 400 m2 a dále části z pův. p. č. 8059 – orná půda nově oddělen díl „g“ve výměře 1 450 m2 a části z pův. p. č. 8061 – orná půda nově oddělen díl „h“ ve výměře 1 250 m2 - oba sloučeny nově do p. č. 8059/2 - orná půda ve výměře cca 2 700 m2 - vše v celkové výměře 5 207 m2 – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem dalšího rozvoje lokality.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) 1. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku a to p. č. 2076 – zastav. plocha ve výměře 246 m2 pod budovou postavenou na p. č. 2076 – šicí dílna nyní ve vlastnictví J. Sádovského (původně objekt občanské vybavenosti SATT a.s. – bývalá stavba TH) v lokalitě ul. Libušínská, ZR 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahu k pozemku (sjednocení vlastnictví budovy a pozemku).                                                              

2. Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku a to části p. č. 2091/1 – ost. plocha ve výměře cca 144 m2 v k. ú. Město Žďár – pozemek bezprostředně navazující na budovu postavenou na p. č. 2076 – šicí dílna nyní ve vlastnictví J. Sádovského (původně objekt občanské vybavenosti SATT a.s. – bývalá stavba TH) v lokalitě ul. Libušínská, ZR 1, v šíři 2 m okolo objektu - za účelem případných budoucích oprav a rekonstrukce budovy.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6710 – zastav. plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 2474 – zahrada ve výměře cca 35 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár – za účelem využití na zahrádku u byt. domu Vnitřní, ZR 5.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje změnu pronájmu pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – zmenšení pronajímané výměry z celkových 2 442 m2 nově na 2 429 m2 s účinností od 1. 7. 2013 - dle Nájemní smlouvy ze dne 11.12.2001 a Dodatku č. 1 ze dne 26. 1. 2004 uzavřené mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako pronajímatelem a Sociálními službami města Žďáru nad Sázavou – jako nájemcem, pronajímaného za účelem zajištění jeho údržby v souladu se zřizovací listinou – v souvislosti s vybudováním a užíváním stavby města „Přístavba výtahu Domu klidného stáří ul. Okružní, Žďár nad Sázavou 3“ na pozemcích p. č. 891 a 892 v k. ú. Město Žďár dle GP pro vyznačení změny obvodu budovy č. 3497-188/2012 ze dne 5. 12. 2012 - z p.č. 892 – ost. plocha, zeleň ve výměře 2 442 m2 oddělen díl „a“ ve výměře 13 m2 (pozemek pod výtahem) a sloučen nově do p. č. 891 – zastavěná plocha o pův. výměře 653 m2 – nově tedy činí výměra p. č. 891 zastavěné plochy pozemku 666 m2 -pod objektem DKS čp. 763, Okružní ul. 67, ZR 3 a výměra pozemku p. č. 892 má výměru 2 429 m2.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje změnu pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – zmenšení pronajímané výměry z celkových 23 800 m2 nově na 21 380 m2 s účinností od 1. 9. 2013 - dle Nájemní smlouvy ze dne 11.12.2001 včetně Dodatku č. 1 ze dne 26. 1. 2004 a Dodatku č. 2 ze dne 3. 6. 2008, na pronájem pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou, uzavřené mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako pronajímatelem a Základní školou, Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace – jako nájemcem, pronajímaných za účelem zajištění jejich údržby v souladu se zřizovací listinou – z důvodu ukončení pronájmu pozemků k 31. 8. 2013 a to částí p. č. 5284 a 5285 ve výměře 2 420 m2 v k. ú. Město Žďár – užívaných 5. ZŠ jako školní zahrada v lokalitě u hřbitova v ul. Novoměstská, ZR 1 (býv. školní zahrada 1. ZŠ).

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. SPP 71010-004319 na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Telefónica Czech Republic, a. s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle – jako oprávněným – na částech p. č. 2136/7 a 2147 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování stavby „71010-004319, Místní komunikace Klafar II – ul. Dolní, Žďár n. Sáz. SO 420 přeložka a ochrana vedení Telefónica O2“, spočívající v umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě – metalického kabelu - přeložka existujícího telef. vedení prováděná v rámci vynucené překládky pod označením TCEPKPFLE 200XN0,4 a TCEPKPFLE 10XN0,4(-20) včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 500,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 930/2013/OP

Majetkoprávní úkony – ZM

a) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení vklad majetku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací ŽĎÁRSKO se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 a to:

1a)  Vodovodní řad z PVC 90 - cena stavby vedená v účetní evidenci Města Žďár n. Sáz. v hodnotě 40.735,-- Kč (dle znaleckého posudku č. 4385-022/2013 soudní znalkyně M. Kampové)

Vodovod DN 80 mm je délky 47,35 m, hloubka uložení 1,5 m, umístěný pod povrchem pozemku p. č. 8749/1, 8817 a 8818 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou.

1b)  Vodovodní řad z IPE 90 - cena stavby vedená v účetní evidenci Města Žďár n. Sáz. v hodnotě 30.575,-- Kč (dle znaleckého posudku č. 4385-022/2013 soudní znalkyně M. Kampové)

Vodovod DN 80 mm je délky 35,54 m, hloubka uložení 1,5 m, umístěný pod povrchem pozemku p. č. 8730, 9731/1 a 8719/2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uvedené DOHODY o uznání dluhů, vztahující se k dlužným úhradám za užívání bytů v majetku města – dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 931/2013/OP

Prodej pozemků v lokalitě Klafar

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:

1. Pravidla postupu při prodeji pozemků v lokalitě Klafar II v předloženém znění

2. Vyhlášení záměru na prodejpozemků v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou:

pozemku p.č. 7999/2, orná půda ve výměře 1 138 m2

pozemku p.č. 7999/3, orná půda ve výměře 1 131 m2

pozemku p.č. 7999/4, orná půda ve výměře 1 129 m2

pozemku p.č. 7973/1, orná půda ve výměře    948 m2

pozemku p.č. 7973/6, orná půda ve výměře 1 040 m2

pozemku p.č. 7973/7, orná půda ve výměře 1 079 m2

pozemku p.č. 7973/8, orná půda ve výměře 1 063 m2

pozemku p.č. 7998/7, orná půda ve výměře    949 m2

v souladu s Pravidly postupu při prodeji pozemků v lokalitě Klafar II

3. Regulativy rodinných domků v předloženém znění

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 932/2013/OP

Vyhlášení záměru na prodej budovy bývalé 1.ZŠ

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej budovy bývalé 1. ZŠ dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 2

 

5. Usn. 933/302/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem  bytu č. 2, umístěném v obytném domě č.p. 1829, na Revoluční ulici č.or. 27 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem  bytu č. 1, umístěném v obytném domě č.p. 1905, na Brodské ulici č.or. 33 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytového prostoru ze dne 20.06.2011, který bude uzavřený mezi městem Žďár nad Sázavou a p. Ladislavem Dvořákem, Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Dohodu o uznání dluhu a způsobu jeho splácení, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a p. Viktorem Musilem, Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 948/2013/TSBM

Žádost o příspěvek na rekonstrukci budovy – Spektrum

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení rozpočtového opatření ve výši max. 1,600.000 Kč na  pokrytí nákladů na spoluúčast při rekonstrukci budovy.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 2

 

7. Usn. 946/2013/2.MST

Výběrové řízení na ředitele/ředitelku PO Sociální služby města  Žďár nad Sázavou

Rada města se seznámila s doporučením výběrové komise pro posouzení uchazečů o funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Sociální služby města Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Ústní zpráva/RM

Odměny ředitelů PO a  vedoucího organizační složky Regionální muzeum

Rada města schvaluje na základě provedeného vyhodnocení práce odměny ředitelům PO města a vedoucího organizační složky Regionální muzeum dle provedeného vyhodnocení.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 934/2013/TSBM

Prodej dřeva

Rada města po projednání a na základě předložených nabídek schvaluje navržené ceny dřeva a smlouvy se společností Stora Enso Wood Products Žďírec s.r.o. Doba splatnosti faktur bude ke dni podpisu v souladu s právním řádem ČR, odpovídá Ing. Kamil Leština.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 935/2013/ORUP

Dohoda o pořízení Změny územního plánu Sazomín

Rada města po projednání schvaluje dohodu o spolupráci při pořízení změny územního plánu obce Sazomín.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 939/2013/OŽ,OF

Analýza provozu hostinských zařízení a hracích automatů ve městě

Rada města byla seznámena se strukturou, rozložením hostinských zařízení působících na území města Žďár nad Sázavou se zaměřením na jejich provozní dobu a dále s rozsahem umístění hracích zařízení, vývoje jejich šíření a s tím spojených finančních vazeb jako podkladu pro zvážení možnosti přímé regulace formou obecně závazné vyhlášky k zabezpečení veřejného pořádku ve městě.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 940/2013/OS

Udělení výjimky z podmínky trvalého pobytu pro přidělení bytu v DPS

Rada města po projednání schvaluje udělení výjimky z podmínky trvalého pobytu pro přidělení bytu v DPS dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 949/2013/OS

Pověření výkonem funkce opatrovníka

Rada města po projednání pověřuje výkonem funkce opatrovníka pana Libora Hnízdila  pracovníka sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, pana Mgr. Jaromíra Pospíchala.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 944/2013/Star.

Vánoční výzdoba náměstí – II.etapa

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční krytí na II. etapu vánoční výzdoby náměstí do výše 130.000,-Kč včetně DPH formou rozpočtového opatření z rezervy.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 942/2013/3.ZŠ

Přijetí finančního daru

Rada města po projednání schvaluje přijetí daru Základní školou Žďár nad Sázavou, Komenského 6 od SEIDLER s.r.o.

Hlasování:Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 936/2013/ZŠ Pal.

Rozpočtové opatření na akci zateplení a venkovní rolety ZŠ Palachova

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení navrženého rozpočtového opatření na zateplení a pořízení rolet východní stěny hlavní budovy Základní školy Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35 v celkové výši 2.056 tis.Kč. PO ZŠ Palachova provede odvod z investičního fondu města 1.200 tis. Kč do rozpočtu města. DPH 356 tis.Kč bude uhrazeno z rozpočtu města.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 937/2013/ZŠ Pal.

Rozpočtové opatření na vybudování učebny v přírodě

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření na vybudování učebny v přírodě na ZŠ Palachova 35 ve výši 100 tis.Kč.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 1

 

18. Usn. 943/2013/OF

Rozpočtové opatření č. 4/2013

Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č. 4/2013 včetně doplnění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 938/2013/ST

Osadní výbor Mělkovice

Rada města po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Žďár nad Sázavou:

- Odvolat na vlastní žádost členy Osadního výboru Mělkovice:

p.Pavla Krčála, p. Františka Vrbase, p. Lubomíra Linsbauera

- Určit počet členů Osadního výboru Mělkovice: 7 členů

- Určit za členy Osadního výboru Mělkovice:

p. Petra Bloudka, p. Zbyňka Brabce, p. Tomáše Chalupu, p. Jiřího Pavelku, p. Jakuba Pustinu, p. Tomáše Vrbase, p. Ing. Jana Zástěru.

- Zvolit předsedou Osadního výboru Mělkovice p. Ing. Jana Zástěru

- Vyslovit poděkování za práci odcházejícím členům Osadního výboru Mělkovice.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

20. Usn. 947/2013/2.MST

Spolupráce při VI. Zimní olympiádě dětí a mládeže Kraje Vysočina

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o spolupráci při pořádání Her VI. Zimní olympiády dětí a mládeže v Kraji Vysočina konaných ve dnech 19.-24.1.2014.

Rada města po projednání doporučuje Zastupitelstvu města zařadit do rozpočtu města na rok 2014 částku ve výši 200 tis.Kč na zajištění některých aktivit zimní olympiády dětí a mládeže na území města Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 1

 

21. Usn. 945/2013/2.MST

Stanovení platu ředitelky ZŠ Palachova 2189/35

Rada města po projednání stanovuje plat ředitelce ZŠ Palachova 2189/35 s účinností od 1.7.2013 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

22. Různé

Žádost skupiny COOP o finanční příspěvek

Rada města po projednání neschvaluje žádost skupiny COOP o finanční příspěvek na provoz prodejny Jednoty SD Velké Meziříčí ve Stržanově.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Jana Svobodová, v.r.

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!