Zápis z 80. schůze rady města konané dne 30.12.2013

zveřejněno: 30. 12. 2013

ZÁPIS

z 80. schůze rady města konané
dne 30.12.2013

 

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Vladimír Novotný

 

Schválený pořad 80. schůze rady města:

  1. Majetkoprávní úkony
  2. Byty a nebytové prostory
  3. Projekt „Asistent prevence kriminality II“
  4. Smlouva o využití psa pro MP
  5. Rozpočtové opatření č. 9
  6. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1120/2013/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 9182 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 679 m2 v k. ú. Město Žďár za sousední pozemky p. č. 9179 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 68 m2 a p. č. 9180 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 454 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Ing. Jiřího Pokorného,591 01 Hamry nad Sázavou - vše v lokalitě chatové oblasti Krejdy – za účelem ucelení pozemků p. č. 9181 a p. č. 9183 po těžbě dřeva ve vlastnictví Ing. Pokorného v souvislosti se záměrem nové výsadby lesa na jaře 2014.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků a to části p. č. 8037/2 – orná půda ve výměře cca 150 m2 ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou za část p. č. 8036/1 – orná půda ve výměře cca 150 m2 ve vlastnictví Mgr. Pavla Kratochvíla,  ZR 3 – vše v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – za účelem zarovnání hranic pozemků pro budoucí výstavbu sídliště Klafar s tím, že přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6665 – zastav. plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou manželům MUDr. Zdeňkovi a MUDr. Silvii Pejchalovým,  ZR 2 a to p. č. 6594 – zastav. plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 30,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje pronájem a výpůjčku pozemku (dle mapového podkladu) ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou manželům Karlovi a Daně Brostíkovým, ZR 6 a to pronájem části p. č. 5986/1 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 10 m2– za účelem vysázení okrasných keřů, vybudování pískoviště a herních prvků pro děti a dále výpůjčku části tohoto pozemku ve výměře 50 m2 – za účelem údržby zeleně u byt. domu čp. 2235 na p. č. 6003 ul. Palachova 72, ZR 6 vše v k. ú. Město Žďár.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování:  Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Stanislavu Sálusovi,  ZR 3 a to p.č. 6122 – zastav. plocha ve výměře 352 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Haškova, ZR 6, pod objektem č.p. 1274 (bývalé výměníkové stanice tepelného hospodářství a. s. SATT Žďár n. Sáz., nyní využívané jako sklad ve vlastnictví fyzické osoby) – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahu k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku).

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 80,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje prodloužení termínu závazku vybudování veřejného neoploceného parkoviště a zahradního altánu dle schváleného pronájmu pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou organizaci KOLPINGOVO DÍLO ČR se sídlem nám. Republiky 22, ZR 1 a to části p. č. 809 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 650 m2 v k.ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě ul. Žižkova, ZR 1 u budovy čp. 300 využívané jako Spektrum – centrum primární prevence a drogových služeb – za účelem vybudování veřejného neoploceného parkoviště a zahradního altánu.

Změna se týká článku III. uzavřené nájemní smlouvy ze dne 12. 12. 2011, kde se nájemce zavázal mimo jiné, že vybuduje na pronajatém pozemku veřejné neoplocené parkoviště a zahradní altán, který bude oplocen, chodníky a zeleň dle koordinační situace a projektové dokumentace, která bude pronajímatelem schválena, a to nejpozději do 31. 12. 2013 – tento původně stanovený termín se nově prodlužuje o 1 rok - na základě žádosti Kolpingova díla ČR se sídlem nám. Republiky 22, ZR 1, z důvodu posunutí termínu rekonstrukce sousedního objektu Spektrum – centrum primární prevence a drogových služeb – tj. nejpozději do 31.12.2014.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Svazem postižených civilizačními chorobami v ČR - základní organizace Žďár nad Sázavou se sídlem Dolní 165, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 65760263, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje doplnění uzavřené smlouvy č. 1040004853/036 o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2156/6, České Budějovice zastoupenou na základě plné moci společností E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2156/6, České Budějovice – jako oprávněným a to na částech p. č. 268, 308, 289/1, 289/2, 581, 307, 298/6, 483, 309/1, 359, 316, 75/23, 317/1, 75/40, 317/2, 317/3, 404/2, 405, 360/5, 360/4, 404/1, 75/21, 504/1, 75/30, 493/5, 75/11, 493/6, 75/31, 351, 306/1, 801, 742/1 a 75/1 v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování stavby „Žďár n. Sáz., Bezručova,  rekonstrukce DS NN“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN a 10 pojistkových skříní v lokalitě ul. Bezručova, ZR 2, včetně práva chůze a jízdy za účelem údržby a příp. dalších oprav uvedeného distribučního zařízení ve prospěch oprávněného.

Právo věcného břemene se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Doplnění se schvaluje tak, že se nově předmětné VB zřizuje i na části pozemku p. č. 341 v k. ú. Zámek Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a VB spočívá v umístění nového zemního kabelového vedení NN a 11 pojistkových skříní - stavba „Žďár n. Sáz., Bezručova, rekonstrukce DS NN“ v lokalitě ul. Bezručova, ZR 2, včetně práva chůze a jízdy za účelem údržby a příp. dalších oprav uvedeného distribučního zařízení ve prospěch oprávněného – dle předloženého Dodatku č. 1 ke smlouvě 1040004853/036 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 3845, 3846, 3847, 3850, 3851, 3852, 3853, 3858 a 3930 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování rekonstrukce horkovodu v rámci akce „Rekonstrukce horkovodu - Žďár n. Sáz. ul. Švermova, Bratří Čapků – Mateřská škola“ v lokalitě ul. Vančurova, Švermova, Bratří Čapků, ZR 4 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dohody mezi vlastníkem nemovitostí p. č. 75/30, 75/31, 268, 308, 801, 1097, 1124 v k. ú. Zámek Žďár a dále p. č. 2201/24, 2201/26, 2201/28, 2202/3, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207 v k. ú. Město Žďár - Městem Žďár nad Sázavou a investorem stavby Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 - stavba „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Bezručova“ – za účelem přenechání nemovitostí - pozemků vlastníka investorovi do užívání pro účely předmětné stavby - souhlas s provedením stavby a se zahájením správních řízení „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Bezručova“ a souhlas se zásahem do pozemků vlastníka v souvislosti s realizací stavby „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Bezručova“ – dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města schvaluje dohodu, týkající se umístění busty J.A.Komenského a pamětní desky padlým legionářům v 1. světové válce na budově č.p.72, na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou, uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou a Ing. Markem Žákem, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1121/2013/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 24, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s manž. Tiborem Berkim a Alžbětou Berkiovou. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemníků budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemníků plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 22, umístěném v obytném domě č.p. 1825, na Brodské ulici č.or. 11 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. Luborem Čížkem. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 36, umístěném v obytném domě č.p. 1871, na Revoluční ulici č.or. 30 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. Pavlem Padalíkem. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4, umístěném v obytném domě č.p. 1876, na Brodské ulici č.or. 27 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. Pavlem Šustáčkem. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu věcí movitých mezi městem Žďár nad Sázavou a SPORTIS, příspěvkovou organizací, se sídlem Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nebytového prostoru umístěném v objektu č.p. 1141 na Nádražní ulici č. or. 44 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, o výměře 49,48 m2. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a p. Radislavem Wimmerem, 591 01 Žďár nad Sázavou s výši nájemného 850 Kč/ m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru, umístěného v objektu č.p. 1141, na Nádražní ulici  č.or. 44  ve Žďáře nad Sázavou 6, v celkové výměře 125,88 m2, vhodného k provozování obchodní činnosti. Nájemné je stanoveno v minimální výši 850 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 925 Okružní ulice č. or. 1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, o celkové výměře 228,98 m2. Nebytový prostor je vhodný k provozování obchodní činnosti. Minimální výše nájemného 400 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 925 Okružní ulice č. or. 1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, o celkové výměře 226,82 m2. Nebytový prostor je vhodný k provozování obchodní činnosti. Minimální výše nájemného 400 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu základní školy – sklep č.p. 4 ulice Zámek č. or. 4 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2. Minimální výše nájemného je 500 Kč/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření „Dodatku č. 4“ ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a p. Vratislavem Knoflíčkem,  Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje předložené znění Smlouvy o nájmu bytu, která bude uzavírána s účinností od 1.1.2014 mezi městem Žďár nad Sázavou a nájemníky bytů ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1124/2013/OF

Rozpočtové opatření č. 9

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2013/RM.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1122/2013/MP

Projekt ESF OP LZZ „Asistent prevence kriminality II“

Rada města schvaluje účast města Žďáru nad Sázavou v Projektu ESF OP LZZ „Asistent prevence kriminality II.“ CZ.1.04/3.3.00/C5.00001.

Rada města schvaluje vytvoření tří pracovních míst začleněných v městské policii na pozice asistentů kriminality v rámci Projektu ESF OP LZZ „Asistent prevence kriminality II.“ CZ 1.04/3.3.00/C5.00001 a dále schvaluje tvorbu sociálního fondu pro asistenty prevence kriminality a to z rozpočtu města.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1123/2013/MP

Smlouva o využití psa pro městskou policii

Rada města schvaluje smlouvu o poskytnutí a využití psa pro potřeby Městské policie města Žďár nad Sázavou, která bude uzavírána mezi městem Žďár nad Sázavou a strážníky městské policie v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

6. Různé

Žádosti o finanční příspěvky

Rada města po projednání schvaluje příspěvky ze sponzoringu rady města:

- ZUŠ F. Drdly na akci Adventní koncert tanečnic ve výši 4 tis.Kč na částečnou úhradu nájemného v městském divadle

- Na částečnou úhradu nájemného zimního stadiónu ve Žďáře nad Sázavou na VII. ročník hokejového turnaje O pohár hejtmana Kraje Vysočina ve výši 5 tis.Kč.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

Žádost spol. ENPEKA, a.s.

Rada města souhlasí s prodloužením souhlasu se zvláštním užívání veřejného prostranství dle žádosti společnosti ENPEKA a.s ze dne 20.12.2013 do 30.6.2014 a pověřuje vedení města jednáním s firmou o zásobování sídliště Vodojem.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Ing. Vladimír Novotný, v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!