Zápis z 82. schůze rady města konané dne 3.2.2014

zveřejněno: 4. 2. 2014

Počet přítomných členů: 8

 

Omluven:

JUDr. Miloš Jirman

 

Ověřovatel zápisu:

Jana Svobodová

 

Schválený pořad 82. schůze rady města:

 1. Prodej dřeva
 2. Zvýšení provozní dotace pro PO SPORTIS
 3. Informace PO Sportis
 4. Rozpočtové opatření č. 10
 5. Rozpočtové opatření č. 1/2014, finanční vypořádání roku 2013 - odloženo
 6. Majetkoprávní úkony
 7. Byty a nebytové prostory
 8. Konkursy PO
 9. Žádost o finanční příspěvek
 10. Smlouva o příspěvku – klub seniorů
 11. Přijetí daru
 12. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1143/2014/TSBM

Prodej dřeva

Rada města po projednání schvaluje navržené ceny dřeva a smlouvu se společností Stora Enso Wood Products Žďírec s.r.o.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1146/2014/SPORTIS

Zvýšení provozní dotace pro PO SPORTIS

Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města zvýšení příspěvku na provozní dotaci o 25 000 Kč pro PO SPORTIS na rekonstrukci kuchyně na Tálském mlýně.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1147/2014/SPORTIS

Informace PO SPORTIS

Rada města po projednání bere na vědomí informaci PO SPORTIS.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1150/2014/OF

Rozpočtové opatření č. 10/2013

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 10/2013.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1148/2014/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 1261/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, části p. č. 1263/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace a části p. č. 1581/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v celkové výměře cca 300 m2 (dle mapového podkladu) – za účelem rozšíření dvorku u RD Veselíčko čp. 30 a jeho využití k chovu drobných hospodářských zvířat a uskladnění dřeva na otop – vše v k. ú. Veselíčko u ZR.

Přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 9517/5 – trvalý travní porost ve výměře cca 750 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 – za účelem rozšíření areálu stávající firmy.

Přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání nevyhlašuje záměr na odprodej 2 pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 774/3 – orná půda v k.ú. Zámek Žďár v lokalitě sídliště Klafar, ZR 3 – za účelem výstavby rodinných domků.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části pův. p. č. 9069 – travní porost dle zhotoveného GP č. 3721-9/2014 ze dne 27. 1. 2014 nově p. č. 9069/2 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 270 m2 v k. ú. Město Žďár ve spoluvlastnictví pí Marcely Jašové, ZR 1 (podíl ¼), Mgr. Lenky Litochlebové,ZR 1 (podíl ¼) a MUDr. Aleše Janouška, Velké Meziříčí (podíl ½) – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahu k pozemku jiného vlastníka – stavba na cizím pozemku (části původní místní komunikace města k chatám v Krejdách) v rámci posunutí místní komunikace a vybudování nového výjezdu z chatové oblasti Krejdy v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí a umístěním zabezpečovacích zařízení ČD u nechráněného železničního přejezdu.

Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Aleši Bartošovi, ZR 1 a to p. č. 6665 – zastav. plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 30,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje výpůjčku pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou manželům Martinovi a Pavlíně Malenovským, ZR 6 a to pronájem části p. č. 5986/1 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 50 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – za účelem údržby zeleně u byt. domu čp. 2235 na p. č. 6003 ul. Palachova 72, ZR 6 vše v k. ú. Město Žďár.

- Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g)

1. Rada města po projednání schvaluje revokaci usnesení RM ze dne 19. 8. 2013 ve věci  uzavření smlouvy č. NM-1030013043/001 o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2156/6, České Budějovice zastoupenou na základě plné moci společností E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2156/6, České Budějovice – jako oprávněným a to na částech p. č. 254, 246/1, 246/4, 247/1, 247/2, 250, 260/3, 694/7, 694/5, 694/29, 654/2, 654/1 a 650/1 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem vybudování stavby „Žďár n. Sáz., Pilská nádrž, rozšíř. DS, Město“, spočívající v umístění nového zemního vedení NN a rozpojovací skříně v lokalitě u Pilské nádrže, ZR 2 v rámci stavby města „Příměstská rekreační oblast Pilská nádrž“ včetně práva chůze a jízdy za účelem údržby a příp. dalších oprav uvedeného distribučního zařízení ve prospěch oprávněného.

Právo věcného břemene se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Toto usnesení se ruší.

2. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení distribučního zařízení na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2156/6, České Budějovice zastoupenou na základě plné moci společností E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2156/6, České Budějovice – jako oprávněným a to na částech p. č. 254, 246/1, 246/4, 247/1, 247/2, 247/3, 260/3, 694/7, 694/5, 694/29, 654/2, 654/1 a 650/1 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem vybudování stavby „Žďár n. Sáz., Pilská nádrž, rozšíř. DS, Město“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN, venkovního vedení NN, stožáru NN a rozpojovací skříně v lokalitě u Pilské nádrže, ZR 2 v rámci stavby města „Příměstská rekreační oblast Pilská nádrž“ včetně práva chůze a jízdy za účelem údržby a příp. dalších oprav uvedeného distribučního zařízení ve prospěch oprávněného.

Právo věcného břemene - služebnosti vedení distribučního zařízení se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení vodovodní a kanalizační přípojky na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a p. Pavlem Hromádkou,  ZR 6 – jako oprávněným a to na částech p. č. 6131/1, 6238 a 6125 v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování stavby „Prodejní stánek – vodovodní přípojka, splašková kanalizační přípojka, ul. Nádražní, ZR 6“, spočívající v umístění nového zemního vedení vodovodní a kanalizační přípojky pro připojení prodejního stánku umístěného na p. č. 6131/1 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Nádražní, ZR 6, včetně práva chůze a jízdy za účelem údržby a příp. dalších oprav uvedené stavby přípojky ve prospěch oprávněného.

Právo věcného břemene – služebnosti vedení vodovodní přípojky a splaškové kanalizační přípojky se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti umístění přístřešku na popelnice na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a p. Vlastimilem Chmelařem, ZR 7 – jako oprávněným a to na části p. č. 4669/1 v k. ú. Město Žďár – v rámci dodatečného povolení stavby u rodinného domu čp. 1366 v ul. Kavánova 20, ZR 7, včetně práva chůze a jízdy za účelem údržby a příp. dalších oprav uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo věcného břemene – služebnosti umístění přístřešku na popelnice se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání odkládá vyhlášení záměru na pronájem pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to:

- p. č. 326 – ost. plocha, ost. komunikace – části ve výměře cca 100 m2 – zřízení 7 parkovacích míst

- p. č. 326 – ost. plocha, ost. komunikace – části ve výměře cca 100 m2 – vybudování chodníku podél budovy č.p. 72 na p. č. 317 v Doležalově náměstí

- p. č. 304 – zahrada – části ve výměře cca 40 m2 – zřízení 3 parkovacích míst

- p. č. 315 – zastavěná plocha – části ve výměře cca 40 m2 – zřízení 3 parkovacích míst

- p. č. 329 – ost.. plocha, zeleň v zástavbě – části ve výměře cca 200 m2 – zřízení 16 parkovacích míst

- vše v k. ú.  Město Žďár (dle mapového podkladu) – v lokalitě Doležalova náměstí, ZR 1 - u objektu bývalé 1. ZŠ nám. Republiky 72/4, ZR 1 – v souvislosti s koupí a následným záměrem rekonstrukce objektu – za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Nájemce vybuduje nová parkovací místa a chodník na vlastní náklady. Tyto budou započteny na nájemné.

- Nájemce po uplynutí 10 – 15 let převede vybudovaná parkovací místa a chodník bezúplatně do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 1

 

7. Usn. 1149/2014/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem  bytu č. 25, umístěném v obytném domě č.p. 1936 na Brodské ulici č.or. 35 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

b) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem  bytu č. 33, umístěném v obytném domě č.p. 1936 na Brodské ulici č.or. 35 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

c) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem  bytu č. 2, umístěném v obytném domě č.p. 1829, na Revoluční ulici č.or. 27 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

d) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem  bytu č. 27, umístěném v obytném domě č.p. 1905 na Brodské ulici č.or. 33 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

e) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 19, umístěném v obytném domě č.p. 1825, na Brodské ulici č.or. 11 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s manž. Janem a Janou Matýskovými. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

f) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 1, umístěném v obytném domě č.p. 1679, na Horní ulici č.or. 22 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. Evou Cempírkovou. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

g) Rada města schvaluje podnájem bytu č. 31, umístěném v obytném domě č.p. 2234, na ulici Palachova č.or. 70 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

h) Rada města schvaluje Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

i) Rada města schvaluje Dodatek č. 5 k Mandátní smlouvě o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností spojených s předmětem Smlouvy, uzavřené dle ustanovení §§ 566 až 577 obchodního zákoníku dne 3.1.2005 včetně dodatku č. 1 ze dne 21.7.2005,  dodatku č. 2 ze dne 18.10.2011, dodatku č. 3 ze dne 14.2.2012 a dodatku č. 4 ze dne 23.1.2013, který bude uzavřen mezi městem Žďár nad Sázavou a Ing. Ivanem Augustinem, podnikajícím pod obchodním jménem Ivan Augustin - INVESTSERVIS, se sídlem Revoluční 1881/46, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 10114751, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

j) Rada města po projednání schvaluje zpětvzetí výpovědi nájmu nebytového prostoru v objektu č.p. 237  Žižkova ulice č.or. 9 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 vzhledem ke skutečnosti, že veškeré dlužné částky vůči Městu Žďár nad Sázavou byly uhrazeny.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

k) Rada  města  po projednání  schvaluje  žádost p. Radislava Wimmera, Žďár nad Sázavou a souhlasí s provedením stavebních úprav dle předloženého návrhu v části objektu  č.p. 1141 na Nádražní ulici č.or. 44 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, který užívá v souladu se  Smlouvou o nájmu prostor sloužící podnikání s městem Žďár nad Sázavou ze dne 16.01.2014.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

l) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužící podnikání, v budově na Dolní ulici 165/1 ve Žďáře nad Sázavou 1, kancelář č. 517 v 5. NP o celkové výměře 21,85 m2 s účinností od 01.04.2014 na dobu neurčitou mezi městem Žďár nad Sázavou a p. Ing. Alešem Blahou,  591 02 Žďár nad Sázavou. Výše nájemného 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

8. Usn. 1152/2014/ŠKS

Konkursy PO

Rada města po projednání hlasovala o schválení vyhlášení konkursního řízení na místo ředitele/ky

· příspěvkové organizace Active – středisko volného času, příspěvková organizace Žďár nad Sázavou, sídlo organizace Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou

· příspěvkové organizace Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou,   Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace, sídlo organizace Doležalovo náměstí 4, 591 01 Žďár nad Sázavou

a ukládá odboru školství, kultury a sportu připravit realizaci vyhlášení konkursního řízení.

Hlasování: Pro 1, proti 6, zdrž.1 - NESCHVÁLENO

 

9. Usn. 11145/2014/ŠKS

Žádost o finanční příspěvek

Rada města po projednání  schvaluje  finanční příspěvek ve výši 20 000,- Kč

Základní škole Žďár nad Sázavou, Komenského 6 za účelem organizačního zajištění 50. výročí založení školy dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku ze sponzoringu rady města.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1153/2014/OS

Smlouva o poskytnutí příspěvku

Rada města po projednání schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku mezi

Městem Žďár nad Sázavou a 1. MO Svazu důchodců ČR Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1144/2014/3.ZŠ

Přijetí daru

Rada města po projednání schvaluje přijetí daru Základní školou Žďár nad  

Sázavou, Komenského 6 od občanského sdružení VerVia, o.s.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

12. Různé

Ústní zpráva/RM

Vytvoření pravidel pro umisťování reklam ve městě

Rada města ukládá vedení města a MěÚ zajistit vytvoření pravidel pro umisťování reklam ve městě.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Jana Svobodová, v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!