Zápis z 92. schůze rady města konané dne 23.6.2014

zveřejněno: 23. 6. 2014

Počet přítomných členů: 8

 

Omluven:

Ing. Karel Straka

 

Ověřovatel zápisu:

Jana Svobodová

 

Schválený pořad 92. schůze rady města:

 1. Projekt dle výzvy IOP č. 22
 2. Žádost o finanční příspěvek
 3. Žádost o výjimku z počtu dětí v MŠ pro školní rok 2014/2015
 4. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby Realizace energetických úspor u budovy Základní umělecké školy a Hotelového domu Morava ve Žďáře n.S.
 5. Schválení Smlouvy o výpůjčce a Smluvního ujednání
 6. Žádosti o finanční příspěvek
 7. Majetkoprávní úkony
 8. Byty a nebytové prostory
 9. Středověká studna – náměstí Republiky – doplnění
 10. Žádost TJ Žďár nad Sázavou
 11. Různé
 • Zápis z komise rozvoje města a ŽP a z pracovního výboru komise
 • Nové webové stránky města
 • Příprava OZV o zákazu VPH a JTHZ

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1311/2014/OI

Projekt dle výzvy IOP č. 22

Rada města po projednání schvaluje podání projektu „Rozvoj služeb Technologického centra OPR Žďár nad Sázavou“ do Výzvy č. 22 Integrovaného operačního programu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1310/2014/ZŠ Pal.

Žádost o finanční příspěvek

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace na organizační zajištění oslav 20. výročí založení školy ve výši 15.000,-Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1320/2014/POMŠ

Žádost o výjimku z počtu dětí v MŠ pro školní rok 2014/2015

Rada města po projednání schvaluje výjimku z počtu dětí ve třídách Mateřské školy Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace, dle přiloženého materiálu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1312/2014/ORÚP

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby Realizace energetických úspor u budovy Základní umělecké školy a Hotelové domu Morava ve Žďáře nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Realizace energetických úspor u budovy Základní umělecké školy a Hotelového domu Morava ve Žďáře nad Sázavou včetně členů, náhradníků komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek.

Barevné řešení budov předloží ORUP a TSBM k rozhodnutí radě města.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1319/2014/MP

Schválení Smlouvy o výpůjčce a Smluvního ujednání

Rada města schvaluje Smlouvu o výpůjčce, která bude uzavřena mezi Městem Žďár nad Sázavou jako půjčitelem a paní Jolanou Sojkovou jako vypůjčitelem, v předloženém znění.

Rada města schvaluje Smluvní ujednání o svěření psa do dočasné péče, které bude uzavíráno mezi Městem Žďár nad Sázavou jako předávajícím a osobou přebírající, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1317/2014/ŠKS

Žádosti o finanční příspěvek

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města panu Jindřichu Mahelovi,  Žďár nad Sázavou na účast na Mistrovství světa v lovecké kulově střelbě ve výši 5 000,-Kč dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku.

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města Pěveckému sboru Svatopluk Žďár nad Sázavou na účast na mezinárodním pěveckém festivalu smíšených pěveckých sborů v Bratislavě ve výši 20.000,-Kč dle předložené smlouvy o poskytnutí příspěvku.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1315/2014/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 2478/1 – zahrada ve výměře cca 350 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště Vysočany u byt. domu čp. 1035 ul. Vnitřní 9, ZR 5 – na základě žádosti spoluvlastníků byt. domu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. č. 623/1 – travní porost ve výměře 3 414 m2, p. č. 633 – orná půda ve výměře 764 m2 a spoluvlastnický podíl ve výši ½ k pozemku p. č. 623/12 – travní porost ve výměře 2 101 m2 - vše v k. ú. Zámek Žďár ve vlastnictví p. Oldřicha Straky, Soběslav.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6508 – zastav. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků domu Neumannova 29, 31, 33 se sídlem Neumannova čp. 2053/33, Žďár nad Sázavou 4 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na části p. č. 3724 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 2 m kolem uvedeného byt. domu pro stavbu: „Oprava a modernizace byt. domu Neumannova 29, 31, 33, Žďár n. Sáz.“– za účelem výměny stávajících balkónů za železobetonové lodžie (na průčelí domu lodžie zavěšené, u štítu založené na samostatných základových patkách), na štítu v 1. NP nově zřízena lodžie s vybouráním parapetního zdiva a novou balkónovou sestavou, zasklení lodžií, vnější zateplení fasády obvodové stěny byt. domu, nový dlážděný okapový chodník a další související úpravy v rámci stav. úprav BD čp. 2055, 2054 a 2053 v ul. Neumannova 29, 31 a 33, ZR 4 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 3721, 3722 a 3723 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků domu Okružní 69 se sídlem Okružní čp. 791, Žďár nad Sázavou 3 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na části p. č. 890 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 2 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem zateplení fasády byt. domu, lodžie v rámci stav. úprav BD čp. 791 v ul. Okružní 69, ZR 3 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 890 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. NM-014130007260/001 o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení distribuční soustavy, vymezeného GP č. 3750-161/2013 ze dne 27. 5. 2014, na základě uzavřené smlouvy č. 4411307/1 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (schváleno v RM dne 27. 2. 2012) o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2156/6, České Budějovice zastoupenou na základě plné moci společností E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2156/6, České Budějovice a to na částech p. č. 7973/1, 7973/3 a 7973/5 – nově dle shora uvedeného GP na části p. č. 7971/2 a 7971/3 v k.ú. Město Žďár – za účelem vybudování stavby „Žďár n. Sáz., Vápenická, rozšíření DS, 4 RD, město“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN, pilířové rozpojovací skříně NN a pilířových přípojkových skříní NN v ul. Vápenická, ZR 3 včetně práva chůze a jízdy za účelem údržby a příp. dalších oprav uvedeného distribučního zařízení ve prospěch oprávněného.

Právo věcného břemene – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti odvodnění horkovodní šachty mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 963/1 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování odvodnění horkovodní šachty v rámci akce „Žďár n. Sáz., ul. Okružní – odvodnění horkovodní šachty S16“ v lokalitě ul. Okružní - dolní, ZR 3 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti odvodnění horkovodní šachty se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako prodávajícím a Městskou knihovnou v Plasích, příspěvková organizace se sídlem Pivovarská 1, 331 01 Plasy, IČ 00368555, zastoupená ředitelkou Věrou Soutnerovou – jako kupujícím, předmětem které je prodej movité věci z majetku města - procesoru DOLBY STEREO za dohodnutou kupní cenu ve výši 4.500,-- Kč včetně platné sazby DPH, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 1316/2014/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 16, umístěného v bytovém domě č.p. 1876 na ulici Brodská č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 22, umístěného v bytovém domě č.p. 453 na ulici Purkyňova č.or. 5, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 22, umístěného v bytovém domě č.p. 453 na ulici Purkyňova č.or. 5, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2. Smlouva bude uzavřena s manž. Milanem a Markétou Ondrovými, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o  nájmu bytu č. 32,  umístěném v obytném domě č.p. 203, na Libušínské ulici č.or. 11 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní Marií Niederlovou. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města hlasovala o schválení uzavření dohody o zápočtu nákladů vynaložených na opravy prostor sloužících podnikání, umístěných v objektu č.p. 925 na ulici Okružní č.or. 1, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, oproti nájmu (včetně nákladů na služby) za užívání těchto prostor a to do maximální výše 300.000 Kč dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 4, proti 2, zdrž. 2 - NESCHVÁLENO

 

f) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce objektu, umístěném na ulici Jiřího z Poděbrad 402/15, 591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je využíván za účelem provozování domova pro matky (otce) s dětmi. Smlouva o výpůjčce je uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Ječmínkem, o.p.s.. Předmětem dodatku č. 2 je změna doby platnosti smlouvy a to do 31.12.2024.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části prostor sloužící podnikání v objektu MěÚ – bufet a jídelna, Žižkova ulice 227/1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, o celkové výměře 175,09 m2. Prostor sloužící podnikání je vhodný k provozování bufetu a jídelny.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání neschvaluje odpuštění zvýšení nájmu za užívání prostor sloužících podnikání, umístěných na ulici Žižkova č.p. 300, č.o.16 ve Žďáře nad Sázavou, o míru inflace.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 1313/2014/ORÚP

Středověká studna – náměstí Republiky – doplnění

Rada města po projednání schvaluje vkomponování středověké studny do realizované stavby náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou včetně navýšení ceny stavby o 409 609 Kč včetně DPH z položky rozpočtu 22.19 Rekonstrukce povrchů náměstí Republiky. Vzhled a provedení studny bude odsouhlasen odbornými pracovníky Regionálního muzea.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 2

 

10. Usn. 1318/2014/ŠKS

Žádost TJ Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání neschvaluje vrácení přebytku  provozní dotace za rok  2013 Tělovýchovné jednotě Žďár nad Sázavou, Jungmannova 1495/8 ve výši 45.206,-Kč.

Rada města ukládá 2. místostarostovi, odboru školství, kultury a sportu a odboru majetkoprávnímu jednat s představiteli TJ Žďár nad Sázavou o dodatku Smlouvy o poskytnutí provozní dotace.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Různé

Usn. 1314/2014/ORÚP

Zápis z komise rozvoje města a ŽP a z pracovního výboru komise

Rada města byla seznámena se zápisem  z jednání Komise rozvoje města a ŽP ze dne 23. dubna 2014 a zápisem z pracovního výboru ze dne 21.května 2014.

Rada města ukládá Městskému úřadu, odboru dopravy a odboru komunálních služeb, zaktualizovat a zhodnotit současný stav dopravy na ulici Palachova, Veselská, Haškova, Studentská č.p.1721-1723 a v souladu s vyjádřením Policie ČR-DI zadat zpracování studií na řešení jednosměrek, ukládá Městskému úřadu odboru rozvoje a ÚP pokračovat v přípravě řešení prodloužení Palachovy ulice, propojení komunikace od OC Saller na ul. Jamskou, řešení ulice Neumannova (pravé odbočení na ulici Novoměstskou – viz technická studie), veřejné osvětlení v úvoze a nová lávka u Táferny a napojení cyklostezky od Hettichu ke kruhové křižovatce u Kauflandu včetně řešení křižovatky Chelčická x Jihlavská včetně veřejného projednání výsledků studií s občany dotčených lokalit.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

Ústní zpráva/RM

Nové webové stránky města

Rada města ukládá komisi Rozvoje města a životního prostředí a kulturní komisi projednat a předložit do konce července 2014 věcné zadání pro dokončení nových webových stránek města.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

Ústní zpráva/RM

Příprava OZV o zákazu VHP a JTHZ

Rada města ukládá MěÚ připravit a předložit obecně závaznou vyhlášku o zákazu VHP a JTHZ na území města.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

 

Ověřovatel:

Jana Svobodová, v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!