Zápis z mimořádné schůze rady města konané dne 8.3.2012

zveřejněno: 8. 3. 2012

ZÁPIS

z mimořádné schůze rady města konané
dne 8.3.2012

 

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

JUDr. Miloš Jirman

 

Schválený pořad mimořádné schůze rady města:

  1. Zakládací smlouva MAS Santiniho Žďársko o.p.s.
  2. Revokace usnesení

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 2012/star

Zakládací smlouva MAS Santiniho Žďársko o.p.s.

Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit založení a členství města v MAS Santiniho Žďársko o.p.s v souladu s předloženou Smlouvou, dále deleguje 2 zástupce do správní rady Ing. Dagmar Zvěřinovou, Bc. Ladislava Bártu a 1 zástupce do dozorčí rady Mgr. Jaromíra Brychtu MAS Santiniho Žďársko o.p.s.

Hlasování: Pro 4, proti 0, zdrž. 5 - NESCHVÁLENO

 

2. Usn. 2012/star.

Revokace usnesení

Rada města revokuje usnesení 478/2012/OP písmeno a) bod 8. a schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky 2045/7 a spoluvlastnického podílu ke společným částem domu č.p.2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 ve výši 13/487 a spoluvlastnického podílu k pozemku p.č.3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č.3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č.3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 ve výši 13/487, vše k.ú. Město Žďár a obec Žďár nad Sázavou za kupní cenu ve výši 112.234,-Kč do výlučného vlastnictví Ing. Luďka Havelky, bytem  Žďár nad Sázavou 4.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

JUDr. Miloš Jirman v.r.

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!