Zápis ze 17. schůze rady města konané dne 13.6.2011

zveřejněno: 13. 6. 2011

ZÁPIS

ze 17. schůze rady města konané
dne 13.6.2011

 

Počet přítomných členů: 8

 

Omluven:

Ing. Vladimír Novotný

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Karel Straka

 

Schválený pořad 17. schůze rady města:

 1. Dodatek č. 1 k Organizačnímu řádu PO Kultura
 2. Majetkoprávní úkony
 3. Byty a nebytové prostory
 4. Kupní smlouvy s TJ Žďár n. S.
 5. Plánovací smlouva – manž. Polednovi
 6. Dětské dopravní hřiště – rozpočtová opatření
 7. Zapojení do projektu WebArchiv Národní knihovny ČR
 8. Smlouva s fa Asseco Solutions
 9. Úvěr – Společensko relaxační centrum
 10. Doplnění pořadníku DPS
 11. Pracovní skupina k rekonstrukci náměstí
 12. Různé

 

Pro informaci:

Zápis z komise rozvoje města a životního prostředí

Zápis z komise zdravotní

Kompetence komise ROD

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 232/2011/Kultura

Dodatek č. 1 k Organizačnímu řádu PO Kultura

Rada města po projednání schvaluje příspěvkové organizaci Kultura Žďár Dodatek č. 1 k organizačnímu řádu dle předloženého materiálu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

2. Usn. 226/2011/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to:

1. pozemku p.č. 261/14, orná půda ve výměře 16 913 m2 v k.ú. Stržanov

Zemědělskému družstvu Světnov se sídlem Polnička 231, 591 02 ZR 2

- za nájemné ve výši 1.900,-- Kč/ha

2. pozemku p.č. 623/9, trvalý travní porost ve výměře 3.813 m2 v k.ú. Zámek Žďár pozemku p.č. 636/2, orná půda ve výměře 3.712 m2 v k.ú. Zámek Žďárpozemku p.č. 637/3, trvalý travní porost ve výměře 3.490 m2 v k.ú. Zámek Žďár pozemku p.č. 5010/8, orná půda ve výměře 105 m2 v k.ú. Město Žďár společnosti AGRO-Měřín, a.s. se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín

- za nájemné ve výši 2.450,-- Kč/ha

3. pozemku p.č. 644/2, orná půda ve výměře 1.733 m2 v k.ú. Zámek Žďár

pozemku p.č. 644/3, orná půda ve výměře 3.274 m2 v k.ú. Zámek Žďár

pozemku p.č. 644/5, orná půda ve výměře 1.884 m2 v k.ú. Zámek Žďár

pozemku p.č. 644/6, orná půda ve výměře 1.805 m2 v k.ú. Zámek Žďár

Otakaru Beranovi Světnov 34, 591 02 ZR 2

- za nájemné ve výši 1.750,-- Kč/ha

Nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje doplnění původního usnesení ze dne 18. 4. 2011 ve věci vyhlášeného záměru č. Z-49/2011-OP na nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 1674/1 – ost. pl., manipulační plocha v celkové výměře cca 1 200 m2, p. č. 830/4 – louka ve výměře 167 m2 a části p. č. 830/1 – louka ve výměře cca 450 m2 – vše v k. ú. Veselíčko u Žďáru n. Sáz. v obci Veselíčko ze spoluvlastnictví p. Františka Podhrázkého – podíl ½ a manželů Františka a Evy Podhrázkých (SJM) – podíl ½, oba bytem Veselíčko  – za účelem majetkoprávního vypořádání z důvodu existence stávající kanalizační stoky a otevřeného příkopu (rigolu), umístěných na dotčeném pozemku včetně ochranného pásma tohoto kanalizačního řádu a rigolu s tím, že přesná výměra částí pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Nově se schvaluje vyhlášení záměru na nabytí do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to celých pozemkových parcelp. č. 1674/1 – ost. pl., manipulační plocha ve výměře 2 514 m2, p. č. 830/4 – louka ve výměře 167 m2 a p. č. 830/1 – louka ve výměře 2 905 m2 – vše v k. ú. Veselíčko u Žďáru n. Sáz. v obci Veselíčko ze spoluvlastnictví p. Františka Podhrázkého – podíl ½ a manželů Františka a Evy Podhrázkých (SJM) – podíl ½, oba bytem Veselíčko  – za účelem majetkoprávního vypořádání z důvodu existence stávající kanalizační stoky a otevřeného příkopu (rigolu), umístěných na dotčeném pozemku včetně ochranného pásma tohoto kanalizačního řádu a rigolu a vzhledem k dalšímu využití v souvislosti s plánovanou výstavbou čistírny odpadních vod Veselíčko a pásma hygienické ochrany vod (PHO) 70 m.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 5942/5 ve výměře cca 13 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem umístění informačního a reklamního zařízení na stojinách o rozměru 5,2 m x 2,5 m v lokalitě před budovou Správy CHKO Žďárské vrchy v ul. Brněnská, ZR 1.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na výpůjčku pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 6916 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 200 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem provedení povrchové úpravy – asfaltový koberec a betonové obrubníky na příjezdové místní komunikaci – vjezd do provozovny bioplynové stanice v ul. Jihlavská, ZR 1 v rámci stavby Bioplynová stanice na zpracování rozložitelných odpadů Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem s následným odprodejem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 6209/4 ve výměře cca 12 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem umístění reklamního pylonu v lokalitě ul. Chelčického, ZR 6 u areálu společnosti AUTO…s. r. o. se sídlem Nádražní 2118/67, ZR 6 v rámci stavby „Rozšíření vnějších ploch areálu AUTO…“ dle vydaného stavebního povolení č.j. SÚ/1164/09-VPS s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na zřízení předkupního práva na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 9518/5 – orná půda v k. ú. Město Žďár ve výměře cca 5 000 m2 v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 na základě žádosti firmy VHS Bohemia, a. s. se sídlem Haškova 153/17, 638 00 Brno – Lesná z důvodu výhledového rozšíření nově budovaného areálu společnosti.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 9190 – trvalý travní porost ve výměře 518 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě chatové oblasti Krejdy – za účelem údržby pozemku v blízkosti rekreačního objektu na p. č. 9202 a přilehlé zahrady p. č. 9203 z důvodu zabránění vytváření černé skládky.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďár nad Sázavou a to části p. č. 4669/1 ve výměře cca 25 m2 - za účelem zřízení nekrytého parkovacího stání a cca 35 m2 - za účelem přístavby balkonu ke stávajícímu objektu - vše v k. ú. Město Žďár v souvislosti s přestavbou stávajícího objektu býv. kotelny čp. 1654 na byt. jednotku v ul. Pelikánova, ZR 7 na p.č. 4320 v k.ú. Město Žďár s tím, že přesná výměra části prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 8002/1 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 12 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar - za účelem narovnání hranice mezi pozemky p. č. 8002/1 (komunikace a chodník) a p. č. 7992/18 – orná půda (zahrada u rozestavěného RD na p. č. 7992/19 v ul. Kupecká, ZR 3) s tím, že přesná výměra části prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností AXIOM TECH, s. r. o. se sídlem Kamenná 2525, 760 01 Zlín – zastoupená na základě plné moci Ing. Lubošem Petříčkem, inž. činnost ve výstavbě, Trhová 2301/4 Žďár nad Sázavou 3 - za účelem vybudování a provozování stavby přípojek inž. sítí (vodovodní, kanalizace, el. vedení VN) a to částech p. č. 7354 a 7295 v k. ú. Město Žďár pro stavbu „Vývojové centrum strojů a zařízení pro výrobu energeticky využitelného paliva na bázi biomasy“, spočívající v uložení zemního vedení vodovodní a kanalizační přípojky a kabelového vedení VN v lokalitě U Malého lesa, ZR 1 včetně přístupu a příjezdu k uvedeným přípojkám inž. sítí za účelem jejich provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

k)Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Telefónica Czech republic, a. s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle - za účelem vybudování a provozování stavby pod označ. 16010-002730 – PROJEKT – Žďár n. Sáz., ul. Bezručova, obnova, E.on, spočívající v uložení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě – metalický a optický kabel a účastnický rozvaděč SIS1 - na částech p. č. 360/1, 360/2 a 383 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě ul. Bezručova, ZR 2 včetně přístupu a příjezdu k uvedeným sítím za účelem jejich provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

l)Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene č. 6411008/1 na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 6135, 6165, 6167/1, 6173/1, 6407, 6408 a 6410 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., ul. Nádražní, přeložka VN, OS PARK“ v souvislosti s připravovanou novostavbou obytného souboru, spočívající v  umístění nového zemního kabelového vedení VN včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene č. 4410367/1 na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 404 a 409/9 v k. ú. Stržanov v obci Stržanov - za účelem vybudování a provozování stavby „Stržanov, Strž, rozšíření DS“ spočívající v  umístění nového zemního kabelového vedení NN včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

n)Rada města pověřuje starostku města k jednání o nabytí rodinného domu čp. 242, nacházejícím se na ulici Žižkova ve Žďáře nad Sázavou, pozemku p.č. 1097 - zastavěná plocha ve výměře 221 m2 a pozemku p.č. 1098 - zahrada o výměře 760 m2 vše v k.ú. Město Žďár, do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 227/2011/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru, umístěném v objektu č.p. 1141, č. or. 44 ulice Nádražní ve Žďáře nad Sázavou (AZ Centrum) vhodného k provozování kadeřnických služeb – obchodní činnosti. Nájemné je stanoveno v minimální  výši 770 Kč/m2/rok (pracovní místnost, kancelář a soc. zařízení o výměře 87,56 m2 ).

Rada města po projednání schvaluje:

1. uzavření smlouvy o nájmu části nebytového prostoru, umístěného  v objektu na náměstí Republiky č. 1785/49 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, na dobu  neurčitou, s  výši   nájemného  1.000 Kč/m2/rok, za účelem provozování prodejny  Akvárium-rybářské potřeby DM Centrum. Smlouva o nájmu nebytových prostor bude uzavřena mezi Městem Žďár nad Sázavou a panem Ladislavem Dvořákem, 591 01  Žďár nad Sázavou.

2. uzavření smlouvy o nájmu části nebytového prostoru, umístěného v objektu na náměstí Republiky č. 1785/49 ve Žďáře nad Sázavou , část Žďár nad Sázavou 1, na dobu  neurčitou, s výši nájemného 1.000 Kč/m2/rok, za účelem zřízení skladovacích prostor. Smlouva o nájmu nebytových prostor bude uzavřena  mezi Městem Žďár nad Sázavou a panem Zdeňkem Vokurkou, Žďár nad Sázavou.

Rada města po projednání neschvaluje žádost Výchovného ústavu, základní školy a střední školy Velké Meziříčí k Rakůvkám 1, se sídlem 594 01 Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, IČ 48895440 o snížení nájmu za III. čtvrtletí 2011 z důvodu  instalace elektrického zabezpečení dveří se signalizací ve výši 18.168 Kč v objektu na ulici Veselská 32/44 ve Žďáře nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 229/2011/OŠKS

Kupní smlouvy s TJ Žďár n. S.

Rada města po projednání schvaluje uzavření Kupní smlouvy týkající se movitého majetku -  rolby Kässbohrer Pisten Bull 240 + stopovače, užívaného občanským sdružením TJ Žďár nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1 a Tělovýchovnou jednotou Žďár nad Sázavou, Jungmannova 1496/10, v předloženém znění.

Rada města po projednání schvaluje uzavření Kupní smlouvy týkající se movitého majetku – sněžného skútru zn. Bombardier SKI DOO Skandic WT + 2 ks stopovače, užívaného občanským sdružením TJ Žďár nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1 a Tělovýchovnou jednotou Žďár nad Sázavou, Jungmannova 1496/10, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

5. Usn. 230/2011/ORÚP

Plánovací smlouva – manž. Polednovi

Rada města schvaluje Plánovací smlouvu mezi městem Žďár nad Sázavou a p. Mgr. Martinem Polednou a Irenou Polednovou o vybudování komunikace mezi Farskými humny a Nábřežní ulicí.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 231/2011/ORÚP

Dětské dopravní hřiště – rozpočtová opatření

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtová opatření dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

7. Usn. 233/2011/oI

Zapojení do projektu WebArchiv Národní knihovny ČR

Rada města po projednání schvaluje zapojení města do projektu WebArchiv Národní knihovny ČR a uzavření smlouvy dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 234/2011/oI

Smlouva s fa Asseco Solutions

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému FENIX dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 235/2011/OF

Úvěr – Společensko relaxační centrum

Rada města po projednání schvaluje přípravu změny financování Společensko relaxačního centra  a ukládá MěÚ připravit výběrové řízení na úvěr ve výši 45 mil.Kč na dobu 10 let ve variantách s fixní a pohyblivou úrokovou sazbou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

10. Usn. 236/2011/OS

Doplnění pořadníku DPS

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

11. Ústní zpráva/p. starostka

Pracovní skupina k rekonstrukci náměstí

Rada města schvaluje vznik pracovní skupiny k rekonstrukci náměstí a centra města a vyzývá zastupitele k případným nominacím členů pracovní skupiny.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

12. Různé

Rada města byla seznámena se zápisem komise rozvoje města a životního prostředí  a ukládá MěÚ posoudit zjednosměrnění některých ulic dle návrhu komise rozvoje města a životního prostředí.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Ing. Karel Straka v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

starostka města

   
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta v.r.

1. místostarosta města

2. místostarosta města

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!