Zápis ze 40. schůze rady města konané dne 21.5.2012

zveřejněno: 21. 5. 2012

ZÁPIS

ze 40. schůze rady města konané
dne 21.5.2012

 

Počet přítomných členů: 8

 

Omluvena:

Ing. Dagmar Zvěřinová

 

Ověřovatel zápisu:

PaedDr. Jaroslav Ptáček

 

Schválený pořad 40. schůze rady města:

 1. Majetkoprávní úkony - RM
 2. Majetkoprávní úkony - ZM
 3. Byty a nebytové prostory
 4. Prodej budovy bývalé 1.ZŠ
 5. Hospodaření města za r. 2011
 6. Fond rozvoje bydlení
 7. Rozpočtové opatření č. 6
 8. Poskytnutí půjček ze SFRB 2012
 9. Žádost provozovatele kina
 10. Žádost o příspěvek
 11. Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby Rekonstrukce povrchů a přístřešku autobusového nádraží Žďár n.S.“
 12. Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Odvodnění balastních vod z areálu společensko relaxačního centra“.
 13. Vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů
 14. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 551/2012/OP

Majetkoprávní úkony – RM

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 1015 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře cca 40 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár – za účelem využití na zahrádku u byt. domu Okružní 792/71, ZR 3 s tím, že další část ve výměře cca 32 m2 bude zatravněna a udržována na vlastní náklady nájemce.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 696 a p.č. 697 – vše ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře cca 10 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár – za účelem využití na zahrádku u byt. domu J. z Poděbrad 702/4, ZR 1 s tím, že další část ve výměře cca 70 m2 bude zatravněna a udržována na vlastní náklady nájemce.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou manželům Josefovi a Vlastě Štěpánkovým,  ZR 6 a to p. č. 6642 – zast. plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 30,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na bezúplatný převod pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 5986/3 – ost. pl., silnice ve výměře 89 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou dle GP č. 3245-13/2011 ze dne 11. 7. 2011 odděleno z pův. p. č. 5986/2 – ost. plocha, jiná plocha – za účelem majetkoprávního vypořádání části silnice v lokalitě ul. Jihlavská (u areálu spol. ZDAR, a.s.) – do vlastnictví Kraje Vysočina se sídlem Žižkova 58, Jihlava.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na doplnění odprodeje pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou dle původního záměru č. Z-142/2012-OP - části p. č. 9516/1 – trv. trav. porost ve výměře 2 550 m2, části p. č. 9517 – trv. trav. porost ve výměře cca 2 300 m2, části p. č. 9518/5 – orná ve výměře cca 900 m2 a části p. č. 9512/10 – orná ve výměře cca 15 m2 v k. ú. Město Žďár (v celkové výměře cca 5 800 m2) s tím, že přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP

– nově dle zhotoveného GP č. 3407-82/2012 ze dne 27. 4. 2012 pro rozdělení pozemků takto:

z pův. p. č. 9516/1   - trv. trav. porost - oddělen díl „a“ ve výměře 2 452 m2

z pův. p. č. 9512/10 - orná půda - oddělen díl „b“ ve výměře 14 m2

z pův. p. č. 9517/5   - trv. trav. porost - oddělen díl „c“ ve výměře 2 242 m2

z pův. p. č. 9521/15 - trv. trav. porost - oddělen díl „d“ ve výměře 66 m2

- všechny díly sloučeny nově do p. č. 9516/17 – trv. trav. porost ve výměře 4 774 m2

z pův. p. č. 9518/5 - orná půda – oddělena část ve výměře 913 m2 – nově označ. jako p. č. 9518/7 – orná půda

- vše v k. ú. Město Žďár v celkové výměře 5 687 m2

v lokalitě PZ Jamská – za účelem rozšíření areálu stávající firmy a příp. výstavby manipulační a odstavné plochy.

 

Prodej pozemku bude probíhat dle Zásad města Žďáru nad Sázavou pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, schválených v Zastupitelstvu města Žďáru nad Sázavou dne 15. 12. 2011.

Kupní cena bude stanovena ve výši ceny obvyklé na základě zpracovaného znaleckého posudku.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na doplnění směny pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou dle původního záměru č. Z-274/2010-OP - p. č. 9582 – zastavěná plocha ve výměře 107 m2, p. č. 9584 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 49 m2 a p. č. 9606 – orná půda ve výměře 623 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „Bartačky“ do spoluvlastnictví p. Miloše Zítky – podíl 1/2,  ZR 1 a p. Petra Zítky – podíl 1/2,  ZR 3 za části pozemků p. č. 9583 – ost. plocha, p. č. 9590 – orná půda, p. č. 9592 – ost. plocha a p. č. 9604 – louka – v celkové výměře cca 400–500 m2 s tím, že bude upřesněno po zaměření oddělovacím GP - ve spoluvlastnictví p. Miloše Zítky – podíl 1/2,  ZR 1 a p. Petra Zítky – podíl 1/2, ZR 3 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – vše v k. ú. Město Žďár - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům – bývalých zastavěných parcel a přístupové cesty k objektům samoty „Bartačky“, ZR 1 - uvedení do souladu se skutečným stavem.

– nově dle zhotoveného GP č. 3400-75/2012 ze dne 27. 4. 2012 pro rozdělení pozemků takto:

- p. č. 9584 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 49 m2 – nově sloučená do p. č. 9583 - ost. pl., ost. komunikace ve vlastnictví Zítkových

- p. č. 9606 – orná půda ve výměře 623 m2 – nově sloučená do p. č. 9607 – orná půda ve vlastnictví Zítkových

- z pův. p. č. 9611 - ost. pl., ost. komunikace - oddělen díl „f“ ve výměře 19 m2 - nově sloučen do p. č. 9607 – orná půda ve vlastnictví Zítkových

Celková výměra těchto směňovaných pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou včetně p. č. 9582 – zastav. plocha ve výměře 107 m2 – vše v k. ú. Město Žďár činí výměru 798 m2.

 

Z vlastnictví Zítkových přechází do vlastnictví města dle tohoto GP pozemky:

- p. č. 9604 – trv. trav. porost ve výměře 414 m2

z p. č. 9583 – ost. pl., ost. komunikace – díl „b“ ve výměře 107 m2

z p. č. 9590 – orná půda – díl „c“ ve výměře 265 m2

z p. č. 9592 - ost. pl., ost. komunikace – díl „d“ ve výměře 12 m2

- vše sloučeno do pův. p. č. 9604 – ost. plocha, ost. komunikace v celkové výměře 798 m2 v k. ú. Město Žďár

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. JMP/Žďár n. S./03-2/11 na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a JMP Net, s. r. o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno – jako oprávněným – za účelem vybudování a provozování stavby plynárenského zařízení „VTL Žďár nad Sázavou – sever, úsek: Kochánov - Vatín - Žďár“, č. stavby: 3007203 včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů na částech pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 8602/11, 9512/3, 9513/1, 9513/3, 9518/5, 9519/3, 9520/1 a 9527 vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 – dle GP č. 3118-113/2010 ze dne 23. 9. 2010 a GP č. 3275-113/2010 ze dne 18. 7. 2011 - včetně přístupu a příjezdu k plynárenskému zařízení za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 74.098,-- Kč + 20% DPH, tj. 14.819,60 Kč – celkem tedy 88.917,60 Kč.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o provedení stavby „Rekonstrukce vodovodu ulice Jungmannova (u stadionu), Žďár nad Sázavou“ mezi Městem Žďár nad Sázavou - jako stavebníkem Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, zastoupeným Správou Jihlava se sídlem Kosovská 10a, 586 01 Jihlava – jako vlastníkem pozemku p. č.  2201/1 (LV 7863) v kat. území Město Žďár - zakládající právo provést stavbu dle předloženého návrhu – viz příloha č. 8, mapa č. 9

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 552/2012/OP

Majetkoprávní úkony – ZM

a) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Ondřeje Pudila, Řečice  592 33 Radešínská Svratka a to části p.č. 4669/1 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 66 m2 – nově dle GP č. 3397-59/2012 ze dne 5. 4. 2012 p. č. 4669/66 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 60 m2 a p. č. 4669/67 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 6 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování parkovacího stání a přístupu do budovy včetně okapových chodníků v rámci schváleného odprodeje pozemku z vlastnictví města v ZM dne 3. 3. 2011 a to p. č. 4577 ve výměře 114 m2 pod býv. kotelnou - objekt čp. 1660 původně ve vlastnictví SATT, a. s. Žďár n. Sáz. v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“ za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku v souvislosti s uvažovanou přestavbou stávajícího objektu na byt. jednotku v ul. Špálova, ZR 7 - za podmínky, že pozemek nebude oplocován z důvodu existence inž. sítí v pozemku.

- za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem, tj. za cenu obvyklou ve výši 500,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Zdeňka Staňka,  ZR 6 a to části p. č. 3766 – ost. pl., ost. komunikace - dle GP č. 3407-82/2012 ze dne 9. 5. 2012 nově p. č. 3766/6 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 52 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování skladových prostor pro zboží k prodejně železářství, domácí potřeby STAPLAST na nám. Republiky čp. 150 na p. č. 3780.

- za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem, tj. za cenu obvyklou ve výši 2.000,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou společnosti AQUASYS s.r.o. se sídlem Strojírenská 1208/12, ZR 1 a to části p. č. 9523/3 – orná ve výměře cca 30 m2 (dle mapového podkladu), p. č. 9528/1 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 233 m2 a p.č. 9529/1 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 104 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě PZ Jamská, ZR 1 – za účelem doplnění již schváleného odprodeje pozemků pro rozšíření areálu firmy AQUASYS s.r.o. se sídlem Strojírenská 1208/12, ZR 1 s tím, že přesná výměra části prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej bytové  jednotky č. 1727/31/4 a spoluvlastnického podílu ve výši 11/1250 na společných částech bytového domu č.p. 1724, 1725, 1726, 1727, 1728 a 1729 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 a spoluvlastnického podílu ve výši 11/1250 na pozemcích p.č. 3328, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 3329, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 3330, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 3331, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 3332, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 3333, zastavěná plocha a nádvoří, vše k. ú. Město Žďár a obec Žďár nad Sázavou do vlastnictví manželů Josefa a Aleny Večeřových (SJM),  ZR 6 – za kupní cenu ve výši 289.979,-- Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení bezúplatné nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 5510 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 1 197 m2 a p. č. 5511 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 605 m2 v k. ú. Město Žďár z vlastnictví ČR ve správě ÚZSVM se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 – za účelem majetkoprávního vypořádání vybudovaného chodníku a zeleného pásu podél komunikace I/37 v ul. Brněnská, ZR 1.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí komunikace do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to místní komunikace MS 9/40 – 2. část vybudované na p.č. 9538 a 9537/1 – dle GP č. 3345-306/2011 ze dne 7. 12. 2011 nově na p. č. 9541/7 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 455 m2 v k. ú. Město Žďár z vlastnictví firmy AQUASYS s.r.o. se sídlem Strojírenská 1208/12, ZR 1 – v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním stavby místní komunikace vybudované v rámci výstavby areálu firmy AQUASYS s.r.o. v lokalitě PZ Jamská, ZR 1 - za cenu dle znaleckého posudku č. 1189-13/12 ze dne 5. 4. 2012, vyhotoveného Ing. Zdeňkem Tulisem, ve výši 1.089.302,-- Kč včetně DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení vklad majetku do majetku Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 z majetku Města Žďáru nad Sázavou a to splaškové kanalizace v hodnotě 1.447.590,-- Kč vybudované v souvislosti se stavbou vodního díla „Průmyslová zóna Jamská, technická infrastruktura – 2. etapa, vodovod, splašková a dešťová kanalizace“ dle povolení vodního díla vydaném MěÚ Žďár n. Sáz., odborem ŽP pod č.j. ŽP/997/08/MB ze dne 22.5.2011.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 553/2012/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 8, umístěném v obytném domě č.p. 1871 na Revoluční ulici č.or. 30, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Lucií Friedlovou dle návrhu předloženého bytovou komisí.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 18, umístěném v obytném domě č.p. 1871 na Revoluční ulici č.or. 30, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Věrou Policarovou dle návrhu předloženého bytovou komisí.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání neschvaluje žádost paní Jolany Dvořáčkové o  uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 14, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 925, č. or. 1 Okružní ulice ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, vhodného k provozování obchodní činnosti. Nájemné je stanoveno v minimální výši  400 Kč/m2/rok.  Celková  výměra 455,80 m2.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 1141, č. or. 44 na ulici Nádražní ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6 (AZ Centrum), vhodného k provozování kadeřnických služeb – obchodní činnosti o výměře 87,56 m2. Nájemné je stanoveno v minimální výši 770 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 1141, č. or. 44 na Nádražní ulici ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, (AZ Centrum) o celkové  výměře 80,06 m2. Nebytový prostor je vhodný k provozování obchodní činnosti. Nájemné je stanoveno v minimální výši 860 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 1141 na Nádražní ulici  č. or. 44 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, AZ Centrum - sklad a výloha o celkové výměře 12,50 m2 . Nebytový prostor je vhodný k provozování obchodní činnosti. Nájemné je stanoveno v minimální výši 300 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu  části nebytového prostoru, umístěného v objektu základní školy  – sklep, na ulici Santiniho č.p. 4, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2.  Smlouva bude uzavřena mezi Městem Žďár nad Sázavou  a Ing. Lubošem Štěpánkem,  Nové Veselí, nájemné je stanoveno ve výši 800 Kč/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu základní školy – sklep na ulici Santiniho č.p. 4 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2. Nájemné je stanoveno v minimální výši 800 Kč/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru  na pronájem části nebytového prostoru – akumulátorovny, v objektu  umístěném na pozemku p.č. 201, k.ú. Město Žďár,  dvůr budovy na nám. Republiky č.or. 61, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 o výměře 6,00 m2. Nájemné je stanoveno v minimální výši 616,54 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu  části nebytového prostoru, umístěného v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, (býv.Česká pojišťovna), ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1.  Smlouva bude uzavřena mezi Městem Žďár nad Sázavou  a společností ANO 2011, o.s. se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČ 22768670. Smlouva bude uzavřena s účinností od 1.6.2012, nájemné je stanoveno ve výši 1.000 Kč/rok/m2.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 554/2012/OP

Prodej budovy bývalé 1. ZŠ

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o postupu ve věci prodeje budovy č.p. 72, č.or. 4, na náměstí Republiky  ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, postavené na pozemku p.č.  316 a p.č. 317 a prodej pozemku p.č. 316,  zastavěná plocha ve výměře 914 m2 a pozemku p.č. 317,  zastavěná plocha ve výměře 1612 m2, vše v k.ú. Město.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 555/2012/OF

Hospodaření města za rok 2011

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení hospodaření města za rok 2011 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 556/2012/OF

Fond rozvoje bydlení

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města:

1. Schválit splacení úvěru SFRB ve výši jistiny 659.210 Kč a úroky ze stávajících účtů Fondu rozvoje bydlení města.

2. Schválit v rámci rozpočtového opatření č. 6/2012 převod částky 2.000.000,-Kč na pokrytí žádostí o půjčky z FRB pro žadatele v roce 2012.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 557/2012/OF

Rozpočtové opatření č. 6/2012

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 6/2012.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 558/2012/TSBM

Poskytnutí půjček z fondu pro rozvoj bydlení (FRB) pro rok 2012

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválení poskytnutí půjček z fondu pro rozvoj bydlení (FRB) dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 560/2012/TSBM

Žádost provozovatele kina

Rada města doporučuje použít na pokrytí nákladů na vytápění a provoz kina příspěvek ve schválené výši 221 tis.Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 561/2012/OS

Žádost o příspěvek

Rada města po projednání neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku Dětskému domovu Nová Ves u Chotěboře na prázdninové pobyty dětí.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 563/2012/ORÚP

Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce povrchů a přístřešku autobusového nádraží Žďár nad Sázavou“

Rada města po projednání schvaluje výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce povrchů a přístřešku autobusového nádraží Žďár nad Sázavou“ tak, jak je doporučila komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 5, proti 1, zdrž. 0

 

11. Usn. 564/2012/ORÚP

Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Odvedení balastních vod z areálu společensko relaxačního centra ve Žďáře nad Sázavou“

Rada města po projednání schvaluje výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Odvedení balastních vod z areálu společensko relaxačního centra Žďár nad Sázavou“ tak, jak je doporučila komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 1

 

12. Usn. 565/2012/MP

Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení doplněnou Obecně závaznou vyhlášku o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

PRO INFORMACI

Rada města byla seznámena se zápisem z jednání Komise péče o rodinu a děti ze dne 24.4.2012.

 

 

Ověřovatel:

PaedDr. Jaroslav Ptáček v.r.

 

 

Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!