Zápis ze 41. schůze rady města konané dne 4.6.2012

zveřejněno: 4. 6. 2012

ZÁPIS

ze 41. schůze rady města konané
dne 4.6.2012

 

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

Jana Svobodová

 

Schválený pořad 41. schůze rady města:

 1. Přijetí mistryně světa v Billiard Hockey Marcely Kabrdové a mistrů Evropy
 2. Žádost o finanční příspěvek
 3. Majetkoprávní úkony
 4. Byty a nebytové prostory
 5. Zpráva likvidátora o naložení s majetkem PaČ s.p. Žďár n.S. v likvidaci
 6. Žádost PLF dům s.r.o.
 7. Venkovní úpravy relaxačního centra – doplnění
 8. Smlouva o přeložce s fa E.ON – 4 RD Klafar
 9. Zastávka ČD – průmyslová zóna
 10. Rozpočtové opatření č. 6
 11. Výstupy a doporučení pracovní skupiny náměstí – hosté zástupci pracovní skupiny
 12. Návrh koncepce financování sportu – hosté zástupci sportovní komise
 13. Žádost o darování výpočetní techniky
 14. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Přijetí mistryně světa v Billiard Hockey Marcely Kabrdové a mistrů Evropy.

 

2. Usn. 566/2012/ŠKS

Žádost o finanční příspěvky

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek z položky Mezinárodní partnerství Základní škole, Švermova 4, Žďár nad Sázavou ve výši 11.000,-Kč na ubytování a stravování v rámci návštěvy partnerské školy z Polska.

Hlasování: Pro 5, proti 1, zdrž. 2

 

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek z položky sponzoring rady města UNITOPU SKP, oddíl nohejbalu, Žďár nad Sázavou ve výši 10.000,-Kč na organizační zajištění Mistrovství ČR v nohejbalu jednotlivců.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 567/2012/OP

Majetkoprávní úkonyy

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to:

- p. č. 803/26 – orná půda - ve výměře 861 m2

- části p. č. 852/11 –orná půda ve výměře cca 500 m2

- p. č. 1054/61 – orná půda ve výměře 2 108 m2

- p. č. 1160/1 – trv. trav. porost - ve výměře 919 m2 (části cca 600 m2 - trav. porost a části cca 319 m2 – rybník) – dle mapového podkladu

- p.č. 1160/9 – ost.pl., jiná plocha – ve výměře 38 m2

- p.č. 1232/1 – orná půda – ve výměře 3 714 m2

- p.č. 1232/49 – orná půda – ve výměře 820 m2

- vše v k. ú. Veselíčko u ZR – za účelem majetkoprávního vypořádání – užívání pozemků k zemědělské činnosti – bývalé polní cesty nyní zorané do větších půdních celků vyjma části p. č. 1160/1 – trv. trav. porost cca 319 m22 – za účelem využití jako rybník

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání odkládá vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 2478 – zahrada ve výměře cca 500 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár - pozemku přilehlého k domu čp. 1036/7 na ul. Vnitřní, ZR 5, ve vlastnictví družstva – za účelem využití pro nájemce družstevních bytů v domě - zajištění přístupu k domu, užívání a údržba.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 677/1 – trv. trav. porost ve výměře cca 144 m2 a části p. č. 690/1 – trv. trav. porost ve výměře cca 41 m2 (dle mapového podkladu v k. ú. Zámek Žďár - za účelem zlepšení přístupu k objektu na p. č. 690/4 a k p. č. 690/5 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě u Pilské nádrže, ZR 2.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou ze spoluvlastnictví Ing. Otokara Plačka, 150 00 Praha 5 – Smíchov (podíl ½) a Ing. arch. Evy Letovské, 140 00 Praha 4 – Nusle (podíl ½) a to p. č. 4159/2 – ost. plocha, hřiště, stadiony ve výměře 3 764 m2, p. č. 4160/1 – trv. trav. porost ve výměře 198 m2, p. č. 4160/2 – trv. trav. porost ve výměře 81 m2, p. č. 4669/3 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 37 m2 a p. č. 4669/4 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 1 816 m2 – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě za řadovými garážemi ul. Neumannova, ZR 4 směrem k sídlišti Vodojem, ZR 7.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to:

- p. č. 317/2 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 47 m2

- p. č. 404/2 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 64 m2

- p. č. 405    – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 13 m2

- vše v k. ú. Zámek Žďár ze spoluvlastnictví

p. Jaroslava Landsmanna,  ZR 4 – podíl 1/24

Mgr. Jiřiny Balušíkové,  ZR 2 – podíl 1/12

p. Josefa Judy, bytem Světnov  – podíl 1/12

pí Mileny Schneiderové,  ZR 5 – podíl 1/36

p. Karla Herolda,  ZR 2 – podíl 1/12

Mgr. Karla Herolda,  ZR 2 – podíl 1/24

p. Pavla Herolda,  ZR 2 – podíl 1/24

pí Marie Minářové,  ZR 2 – podíl 1/24

pí Jaroslavy Jirsové, 602 00 Brno-střed – Pisárky – podíl 1/24

Ing. Josefa Součka,  ZR 2 – podíl 1/96

MUDr. Ilony Součkové,  ZR 2 – podíl 3/96

pí Jany Prokopové,  ZR 2 – podíl 3/96

Ing. Jana Vetchého,  250 88 Čelákovice – podíl 1/96

pí Petry Zárubové, bytem Světnov  – podíl 1/24

pí Dany Kuldové,  ZR 2 – podíl 1/6

- za účelem majetkoprávního vypořádání chodníku v ul. Bezručova, ZR 2 – v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí chodníků v této lokalitě.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků a to:

- p.č. 317/2 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 47 m2

- p.č. 404/2 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 64 m2

- p.č. 405 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 13 m2

v k. ú. Zámek Žďár (celkem 124 m2)ze spoluvlastnictví pí Květoslavy Benešové, ZR 2 - spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou

za část p. č. 75/23 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře cca 20 m2 ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou

- za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku – chodníku na ul. Bezručova v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí chodníků v této lokalitě a zajištění parkovací plochy pro osobní automobil před domem čp. 79, č. or. 77 ve spoluvlastnictví pí Květoslavy Benešové a manž. Ing. Františka a Květoslavy Faltysových, všichni  ZR 2.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města udělit souhlas se zápisem pozemků p. č. 1574/1 – ost. plocha, silnice ve výměře 1 590 m2, p. č. 1583/1 – ost. plocha, silnice ve výměře 10 007 m2 a p. č. 1612/2 – ost. plocha, silnice ve výměře 12 071 m2 – vše v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví ČR s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v souvislosti s probíhajícím šetřením ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Žďár n. Sáz. – chybný zápis v KN na LV č. 10001 – ČR – MěNV Žďár n. Sáz. při přepisu z Pozemkové knihy – seznam II veřejný statek – silnice – správný zápis měl být na LV č. 2 – ČR – ONV Žďár n. Sáz. (v souvislosti s naříz. č. 2/1950 Sb.)

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím pro dům Okružní 98 - 102 se sídlem Okružní 1994/98, Žďár nad Sázavou 3 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na části p. č. 963/1 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 2 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem přístavby předsazených betonových lodžií, nátěru fasády a izolace proti vodě v rámci stav. úprav BD Okružní 1994, 1993 a 1992, ZR 3 v ul. Okružní 98, 100 a 102 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 985, 984 a 983 v k. ú. Město Žďár a příp. dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene č. 1030008451/001 na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 10148, 8002/1 a 7999 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., Sázavská, rozšíření DS, 3 x RD“, spočívající v uložení nového zemního kabelového vedení NN, pilíře NN v lokalitě sídliště Klafar, ul. Sázavská, ZR 3 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb na pozemku p. č. 3828 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví města mezi Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2,  591 01 Žďár nad Sázavou – jako vlastníkem inž. sítě vodovodu, Městem Žďár nad Sázavou – jako investorem novostavby zastávky a VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a. s. se sídlem, Soběšická  820/156, 638 01 Brno, přistupující k dohodě - z titulu provozovatele a správce majetku SVK Žďársko - v rámci realizace stavby „Novostavba zastávky vč. mobiliáře, ul. Horní, p. č. 3828, k. ú. Město Žďár“ – dle předloženého návrhu viz příloha č. 10.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb na pozemku p. č. 1105 v k. ú. Město Žďár mezi Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2,  591 01 Žďár nad Sázavou – jako vlastníkem inž. sítě kanalizace, Městem Žďár nad Sázavou – jako investorem novostavby zastávky a VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a. s. se sídlem, Soběšická  820/156, 638 01 Brno, přistupující k dohodě - z titulu provozovatele a správce majetku SVK Žďársko - v rámci realizace stavby „Stavební úpravy zastávky – výměna přístřešku, elektropřípojka, ul. Žižkova, p. č. 1103, 1104, 1105 a 1137/2, k. ú. Město Žďár“ – dle předloženého návrhu viz příloha č. 11.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření darovací smlouvy, předmětem které je dar překážky pro skate park do vlastnictví města. Smlouva bude uzavřena mezi Městem Žďár nad Sázavou a panem Ondřejem Procházkou, bytem Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 568/2012/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, (býv.Česká pojišťovna), dle uvedeného seznamu volných nebytových prostor. Nájemné je stanoveno v minimální výši 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření Dohody o uznání dluhu a způsobu jeho splacení, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a paní Lenkou Pokornou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 569/2012/OP

Zpráva likvidátora o naložení s majetkem PaČ s.p. Žďár n.S. v likvidaci

Rada města schvaluje Zprávu likvidátora podniku Prádelna a Čistírna, státní podnik Žďár nad Sázavou v likvidaci, se sídlem U Malého lesa 2, Žďár nad Sázavou, IČ 00532797 o naložení s majetkem.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 578/2012/Star.

Žádost PLF dům s.r.o.

Rada města po projednání vyhlašuje záměr na prodloužení smlouvy o prodloužení termínů realizace připraveného projektu výstavby polyfunkčního objektu v lokalitě ulic Nádražní, Smetanova a Palachova dle předložené žádosti PLF dům s.r.o. včetně podmínek úhrady nájmu – za rok 2012 – 300 tis.Kč, 2013 – 400 tis.Kč, 2014 – 500 tis.Kč, 2015 – 600 tis.Kč a 2016 – doplatek do výše 5 mil.Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 570/2012/ORÚP

Venkovní plochy – relaxační centrum – doplnění

Rada města po projednání ukládá Městskému úřadu, odboru rozvoje a ÚP pokračovat v zajištění projektu stavby „Venkovní plochy – relaxační centrum“ podle varianty č. 2.včetně zapracování cyklodopravy.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

8. Usn. 571/2012/ORÚP

Smlouva o přeložce s firmou E.ON – 4 RD Klafar

Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. Z101119239.

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 0

 

9. Usn. 577/2012/ORÚP

Zastávka ČD – průmyslová zóna

Rada města po projednání schvaluje pojmenování nové železniční zastávky „Žďár – průmyslová zóna“.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 2

 

10. Usn. 575/2012/OF

Rozpočtové opatření č. 6

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 6/2012/ZM.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 572/2012/2.MST

Výstupy a doporučení pracovní skupiny náměstí

Rada města byla seznámena se závěry a doporučeními Pracovní skupiny náměstí a širší centrum města. Rada města bere na vědomí materiály zpracované Pracovní skupinou Náměstí a děkuje členům pracovní skupiny za jejich spolupráci.

Rada města žádá pracovní skupinu o specifikaci připomínek k projektu Náměstí do konce měsíce června 2012.

Rada města ukládá odboru rozvoje a ÚP dodané připomínky pracovní skupiny a návrhy starostky města k projektu Náměstí zpracovat a předložit radě města k rozhodnutí o dalším postupu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

12. Usn. 576/2012/OI

Žádost o darování výpočetní techniky

Rada města po projednání schvaluje darovací smlouvu mezi Městem Žďár nad Sázavou a Okresním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu, Komenského 1, Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Jana Svobodová v.r.

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!