Zápis ze 44. schůze rady města konané dne 16.7.2012

zveřejněno: 16. 7. 2012

ZÁPIS

ze 44. schůze rady města konané
dne 16.7.2012

 

Počet přítomných členů: 6

 

Omluveni:

Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Ing. Karel Straka

 

Ověřovatel zápisu:

JUDr. Miloš Jirman

 

Schválený pořad 44. schůze rady města:

  1. Pravidla přístupu k informacím
  2. Připravovaný projekt z OP LZZ
  3. Místní komunikace Dolní – Klafar II (most) – postup VŘ
  4. Dohoda o spolupráci při pořízení územního plánu Bohdalov
  5. Relaxační centrum – interiér
  6. Prodloužení půjčky
  7. Majetkoprávní úkony
  8. Byty a nebytové prostory
  9. Rozpočtová opatření č. 7
  10. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 608/2012/ST

Aktualizace dokumentu Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Rada města po projednání schvaluje aktualizovaný dokument Pravidla pro zajištění přístupu k informacím.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 609/2012/PK

Připravovaný projekt z OP LZZ

Rada města po projednání schvaluje realizaci projektu „Efektivní řízení, rozvoj a otevřenost – MěÚ Žďár nad Sázavou“ a podání žádosti o dotaci z OP LZZ, souhlasí se způsobem financování spoluúčasti z položky rozpočtu – limit věcných výdajů na místní správu a pověřuje starostku k podpisu dokumentů k dotaci.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 610/2012/ORÚP

Místní komunikace sídliště Klafar na ul. Dolní Žďár nad Sázavou – postup při výběrovém řízení

Rada města po projednání schvaluje 1.variantu  postupu zadávacího řízení po rozhodnutí ÚOHS č.j. ÚOHS –S10/2012/VZ-8182/2012/550/MLa ze dne 27. června 2012 tak jak je doporučil zástupce zadavatele Stavební poradna s.r.o., České Budějovice.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 611/2012/ORUP

Dohoda o pořízení územního plánu Bohdalov

Rada města po projednání schvaluje dohodu o spolupráci při pořízení územního plánu Bohdalov.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 615/2012/ORÚP

Revitalizace a rozšíření společensko relaxačního centra Žďár nad Sázavou – vybavení změny interiéru

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit upravenou variantu č. 2 vybavení změny interiéru stavby Revitalizace a rozšíření společensko relaxačního centra ve Žďáře nad Sázavou s tím, že úložný box B1 zůstává v materiálové variantě dle PD.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 612/2012/4.ZŠ

Prodloužení splatnosti půjčky

Rada města po projednání schvaluje návrh na prodloužení splatnosti půjčky pro PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 ve výši 200 tis Kč od zřizovatele na realizaci projektů ESF a předkládá ke schválení zastupitelstvu města.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 613/2012/OP

Majetkoprávní úkony

a) 1. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 7863/1 ve výměře cca 450 m2 v k.ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – za účelem využití jako zařízení staveniště u železničního mostu (Stalingrad – viadukt) ZR 3, na kterém budou probíhat rekonstrukce a sanační práce v období 16. 7. – 15. 10. 2012.

Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

2. Rada města po projednání nesouhlasí s využitím přilehlé asfaltové komunikace p. č. 7856 – ost. pl., ost. komunikace – cyklistická stezka v k. ú. Město Žďár ke zřízení příjezdové cesty na staveniště v rámci rekonstrukce železničního mostu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6698 – zast. plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6499 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření Dohody o ukončení platnosti Smlouvy o nájmu pozemků, zedne 15.6.2009, ve znění  Dodatku č. 1 ze dne 10.5.2010 a Dodatku č. 2 ze dne 18.7.2011, která bude uzavřena mezi Městem Žďár nad Sázavou a společnosti PLF dům s.r.o. se sídlem Jamská 1670/30, Žďár nad Sázavou, IČ 28293096, v předloženém znění – viz příloha č. 3.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání souhlasí s oplocením pronajatého pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou jednoduchým demontovatelným oplocením – části p. č. 1136 – ost. pl., jiná plocha v k. ú. Zámek Žďár kolem zahrádek u byt. domu Nová 234/5, ZR 2 na p. č. 1139, užívaných spoluvlastníky uvedeného byt. domu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání souhlasí s úhradou částky ve výši 3.012,-- Kč p. Josefu Linsbauerovi, bytem Slavkovice, za zaplacení daně z převodu nemovitostí ve výši 3.012,-- Kč Finančnímu úřadu Žďár nad Sázavou v souvislosti s uzavřenou kupní smlouvou ze dne 11. 6. 2012 mezi Městem Žďár nad Sázavou a p. Josefem Linsbauerem, a to z důvodu, že původní daň z převodu nemovitostí v souladu s Kupní smlouvou ze dne 16. 9. 1996, uhradil za Město Žďár nad Sázavou dle dohodnutých a schválených podmínek p. Linsbauer.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností SATT, a. s. se sídlem Okružní 11, ZR 3 – jako oprávněným, a to na částech p. č. 963/1, 1292, 1311, 1326 a 1327 v k. ú. Město Žďár – za účelem umístění podzemního kabelového rozvodu TV v lokalitě sídliště „Stalingrad“ v ul. Brodská a Okružní, ZR 3 včetně práva chůze a jízdy za účelem údržby a příp. dalších oprav uvedené sítě ve prospěch oprávněného.

Právo věcného břemene se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje uzavření Dohody o přenechání části pozemku  p.č. 1250 v k.ú. Město Žďár  do užívání pro účely stavby „Žďár nad Sázavou, ulice Brodská, rekonstrukce vodovodu – přechody komunikace 1/19“. Dohoda bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města schvaluje uzavření Dohody o spolupráci v rámci projektu mezinárodní spolupráce a Dohodu o spolupráci uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a ČR – HZS hl.m. Prahy v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 614/2012/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvkovou organizací, se sídlem Studentská 4, Žďár nad Sázavou, IČ 48899119, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 16, umístěném v obytném domě č.p.1936 na Brodské ulici č.or.35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a manž. Monikou a Milanem Cínovými, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání odkládá projednání žádosti paní Barbory Mahelové o mimořádné přidělení bytu a neschvaluje žádost o odpuštění poplatku z prodlení.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy  o nájmu bytu č. 14, umístěném v obytném domě č.p. 1936 na Brodské ulici č.or. 35 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Petrem Dvořáčkem, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 616/2012/OF

Rozpočtové opatření č. 7

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2012/RM.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

PRO INFORMACI:

Usn. 617/2012/OS

Výpis ze zápisu z komise ROD

Rada města byla seznámena s výpisem ze zápisu z 13. jednání Komise péče o rodinu a děti ze dne 26.6.2012.

 

 

Ověřovatel:

JUDr. Miloš Jirman v.r.

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!