Zápis ze 49. schůze rady města konané dne 22.10.2012

zveřejněno: 22. 10. 2012

ZÁPIS

ze 49. schůze rady města konané
dne 22.10.2012

 

Počet přítomných členů: 8

 

Omluven:

JUDr. Miloš Jirman

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Vladimír Novotný

 

Schválený pořad 49. schůze rady města:

 1. Petice k prodeji budovy bývalé 1. ZŠ
 2. Financování Active-SVČ
 3. Schválení částky za vícepráce při rekonstrukci polikliniky
 4. Změna pravidel cílové skupiny
 5. Doplnění přehledu úhrad na DD a DZR
 6. Výsledky VŘ na dodavatele stavby MK Klafar – ul. Dolní
 7. Majetkoprávní úkony
 8. Právo věcných břemen výstavba Klafar
 9. Byty a nebytové prostory
 10. Nařízení RM č. 1/2012
 11. Oper. plán zimní údržby
 12. Ceník relaxačního centra
 13. Žádost o finanční příspěvek – ZUŠ
 14. Schválení zahraniční cesty
 15. Odměny ředitelů PO
 16. Různé:

  Schválení podání žádosti o finanční podporu v rámci programu „Podporujeme prorodinou politiku obcí“
  Ukončení činnosti Pracovní skupiny pro náměstí

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 672/2012/Star.

Petice k prodeji budovy bývalé 1.ZŠ

Rada města po projednání bere na vědomí petici doručenou k prodeji budovy bývalé 1.ZŠ.

Rada města se neztotožňuje s důvody protestu uvedenými v petici. Rada města vždy měla zájem o rozvoj města ve prospěch obyvatel města, jednala transparentně, komunikovala s občany všechny úkony a k hospodaření přistupovala s péčí řádného hospodáře.

Rada města ukládá komisi rozvoje města projednat a předložit smysluplné a ekonomické využití budovy bývalé 1.ZŠ do 31.12.2012 a předložit návrhy radě města.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

2. Usn. 690/2012/Active-SVČ

Žádost o snížení nájemného Active-SVČ

Rada města po projednání bere na vědomí žádost o  snížení nájemného pro Active-středisko volného času, příspěvková organizace, a ukládá řediteli PO a odboru ŠKS analyzovat výsledky a navrhnout další varianty řešení pro rok 2013.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

3. Usn. 691/2012/Pol.

Rekonstrukce polikliniky – vícepráce

Rada města po projednání:

- schvaluje finanční částku na vícepráce při rekonstrukci polikliniky

- schvaluje odvod PO Poliklinika ve výši 216.473 Kč do rozpočtu města

- doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření navýšení položky Poliklinika – rozvody vody a kanalizace

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 692/2012/p.o.Ssm

Změna pravidel určení cílové skupiny

Rada města po projednání schvaluje Pravidla určení cílové skupiny uživatelů Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem, pravidla poskytování služby a pravidla pro výběr nového obyvatele z evidence žadatelů, platná od 1.11.2012.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 693/2012/p.o.Ssm

Doplnění přehledu úhrad na Domově pro seniory a na Domově se zvláštním režimem

Rada města po projednání schvaluje doplnění přehledu úhrad na Domově pro seniory a na Domově se zvláštním režimem s účinností ode dne 1.12.2012.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 694/2012/ORÚP

Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Místní komunikace Klafar – ul.Dolní“ Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Místní komunikace Klafar – ul.Dolní“ Žďár nad Sázavou, tak jak je doporučila komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 1

 

7. Usn. 695/2012/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 570/373 – zastav. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku zastavěného PREFA garáží u byt. domů na ul. Nová čp. 251/18, ZR 2.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – za účelem zemědělského obhospodařování a to:

p. č. 6847 - trav. porost ve výměře 2 825 m2, p. č. 6848 - orná půda ve výměře 1 530 m2, p. č. 6851/1 - orná půda ve výměře 21 920 m2, p. č. 6852 - trav.porost ve výměře 6 708 m2, p. č. 6857 - trav.porost ve výměře 527 m2 a p. č. 6858 - orná půda ve výměře 5 215 m2 – vše v k.ú. Město Žďár – lokalita za Zdarem v celkové výměře 38 725 m2

p. č. 7971 orná půda ve výměře 3 549 m2, p. č. 7973/1 - orná půda ve výměře 6 147 m2,  p. č. 8003 - trav.porost ve výměře 6 075 m2, p. č. 8004 - trav.porost ve výměře 219 m2, p. č. 8005 - trav.porost ve výměře 60 m2, p. č. 8006 - trav.porost ve výměře 2 132 m2, p. č. 8009/1 - trav.porost ve výměře 5 869 m2, p. č. 8023 – orná ve výměře 4 663 m2, p. č. 8024 - orná ve výměře 4 199 m2, p. č. 8026 - orná ve výměře 10 641 m2, p. č. 8027 - orná ve výměře 3 349 m2, p. č. 8028 - orná ve výměře 960 m2, p. č. 8029/1 - orná ve výměře 641 m2, p. č. 8029/2 - orná ve výměře 640 m2, p. č. 8031 - orná ve výměře 960 m2, p. č. 8032 - orná ve výměře 7 901m2, p. č. 8033 - orná ve výměře 3 223 m2, p. č. 8034 - orná ve výměře 3 121 m2, p. č. 8035 - orná ve výměře 6 245 m2, p. č. 8037/1 - orná ve výměře 937 m2, p. č. 8037/2 - orná ve výměře 19 710 m2, p. č. 8065 – ost. plocha ve výměře 2 907 m2, p. č. 8066/1 - orná ve výměře 5 184 m2, p. č. 8070 - orná ve výměře 2 441 m2 – vše v k. ú. Město Žďár – lokalita Klafar III v celkové výměře 101 773 m2

p. č. 570/1 – orná ve výměře 9 531 m2 - lokalita Pod Zelenou horou

p. č. 773/2 – orná ve výměře 32 m2, p. č. 773/3 – trav. porost ve výměře 924 m2, p. č. 773/5 – trav. porost ve výměře 929 m2, p. č. 773/6 – trav.porost ve výměře 1 839 m2, p. č. 774/3 – orná ve výměře 6 417 m2, p. č. 774/39 – orná ve výměře 3 805 m2, p. č. 774/40 – orná ve výměře 3 848 m2, p. č. 774/42 – orná ve výměře 517 m2, p. č. 774/43 – orná ve výměře 5 730 m2, p. č. 774/44 – orná ve výměře 6 494 m2, p. č. 774/83 – orná ve výměře 2 000 m2, p. č. 775/9 – ost. plocha ve výměře 516 m2, p. č. 775/10 – ost. plocha ve výměře 248 m2 –  lokalita Klafar II - vše v k. ú. Zámek Žďár v celkové výměře 42 830 m2

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Josefu Stehnovi,  ZR 3, a to p. č. 1220/6 – zast. plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U SOU“ ul. Komenského, ZR 3 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 30,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou pí Anně Kirchnerové a p. Janu Kirchnerovi, oba  ZR 1 a p. Pavlu Kirchnerovi a p. Miroslavu Kirchnerovi,  ZR 2 a to p. č. 6363 – zast. plocha ve výměře 20 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „Druhák“ ul. Strojírenská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 30,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou manželům Františkovi a Aleně Slámovým,ZR 2,a to části p. č. 1113/1 – zast. plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Zámek Žďár na ul. Krátká, u byt. domu Nová č.p. 224/3, ZR 2 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou manželům Pavlovi a Evě Procházkovým,  ZR 2, a to části p. č. 570/13 – ost. plocha, jiná pl. a část p.č. 1147/1 celkem ve výměře 14 m2 – za účelem využití na zahrádku s tím, že další část uvedených pozemků ve výměře 49 m2 v k. ú. Zámek Žďár u byt. domu Lesní čp. 245/28 na p. č. 568/11, ZR 2, je zatravněna a udržována na vlastní náklady žadatele (dle mapového podkladu).

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje podnájem pronajatého pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 3755 ve výměře 10 m2 v k. ú. Město Žďár pod prodejním stánkem rychlého občerstvení, umístěného v lokalitě městské tržnice ul. Neumannova, ZR 4 a užívaného dle uzavřené nájemní smlouvy ze dne 18. 8. 2011 mezi Městem Žďár nad Sázavou a p. Petrem Klimešem, Lhotka.

Podnájem se schvaluje na dobu neurčitou pro pana Radka Sobotku,  Žďár nad Sázavou 3.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – za účelem vybudování a provozování stavby v rámci stav. úprav „Oprava a modernizace BD Dolní 5, 7, 9, Žďár nad Sázavou“ – Přeložka kabelového vedení NN včetně přípojných skříní u vstupů do BD Dolní 5, 7, 9, ZR 1, čp. 1740, 1739 a 1738, na p. č. 3345, 3344 a 3343, včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – za účelem vybudování a provozování stavby v rámci stav. úprav „Oprava a modernizace BD Dolní 13-23, Žďár nad Sázavou“ – Přeložka kabelového vedení NN včetně přípojných skříní u vstupů do BD Dolní 13-23, ZR 1, čp. 1736, 1735, 1734, 1733, 1732 a 1731, na p. č. 3341, 3340, 3339, 3338, 3337 a 3336, včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. JMP/Žďár n. S.153194-1/1 o zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a JMP Net, s. r. o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno – jako oprávněným – za účelem vybudování a provozování stavby plynárenského zařízení „Oprava a modernizace BD Dolní 13-23, Žďár nad Sázavou – Přeložka středotlaké plynovodní přípojky pro BD Dolní čp. 1736, 1735, 1734, 1733, 1732 a 1731 v ul. Dolní 13-23, ZR 1 na p. č. 3341, 3340, 3339, 3338, 3337 a 3336, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, na části pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 3346/1 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Dolní, ZR 1, včetně přístupu a příjezdu k plynárenskému zařízení za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nepotřebného majetku mezi Poliklinikou Žďár nad Sázavou, p.o. se sídlem Studentská 1699/4, Žďár nad Sázavou a Městem Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu – viz příloha č. 11.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a Krajem Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava ve správě Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace se sídlem Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava – Oddělení TSÚ Žďár nad Sázavou, Jihlavská 1, ZR 1 – jako oprávněným – za účelem vybudování a provozování stavby kabelové přípojky – sdělovací optický kabel pro KSÚS Vysočiny, Žďár n. Sáz. ul. Jihlavská, ZR 1, a to na částech p. č. 5986/1 a 5989/1 v k. ú. Město Žďár, včetně přístupu a příjezdu k uvedené stavbě přípojky za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje bezúplatně.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 673/2012/1.MST

Práva věcných břemen výstavba Klafar

a) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o., se sídlem Jihlavská 1007, Žďár nad Sázavou – jako oprávněným na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 7998/18, p.č. 7992/20, p.č. 8010/1, p.č. 8017, p.č. 7998/1, p.č. 7977/1, p.č. 7977/2, p.č. 7977/3, p.č. 7990/2, p.č. 7991, p.č. 2045 a p.č. 2047 v k. ú. Město Žďár - za účelem zřízení vybudování kabelové přípojky veřejného osvětlení VO, kabelové přípojky NN, přípojky plynu STL, přípojky kabelové televize KTV, kabelové telefonní přípojky O2, přípojky splaškové kanalizace a přípojky dešťové kanalizace v rámci stavby „Obytný soubor RD – Klafar II – ulice Rytecká, Žďár nad Sázavou, včetně přístupu a příjezdu k vybudovaným přípojkám za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a JMP Net, s. r. o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno – jako oprávněným na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 7998/18 v k. ú. Město Žďár – za účelem zřízení a provozu plynárenského zařízení v rámci stavby „Obytný soubor RD – Klafar II – ulice Rytecká, Žďár nad Sázavou – STL plynovod a přípojky“ včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů a včetně práva přístupu a příjezdu v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 696/2012/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 6, umístěném v obytném domě č.p. 1876 na Brodské ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3.  Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Pavlou Zezulákovou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 18, umístěném v obytném domě č.p. 454 na Purkyňově ulici č.or. 7, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a manž. Vladimírem Cardou a Libuší Cardovou,  dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č.p. 165, č. or. 1 na Dolní ulici ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, (býv.Česká pojišťovna), dle uvedeného seznamu volných nebytových prostor. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytového prostoru ze dne 01.10.2012, uzavřený mezi Městem Žďár nad Sázavou, Mgr. Idou Krškovou, bytem Nádražní 497/31, Žďár nad Sázavou a společností IDA GRUNT s.r.o.,  se sídlem Žďár nad Sázavou, Nádražní 496/29,  v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 697/2012/KS

Nařízení č.1/2012

Rada města vydává nařízení č.1/2012, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 698/2012/KS

Plán zimní údržby pro zimní období 2012-2013

Rada města schvaluje plán zimní údržby pro zimní období 2012-2013.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 699/2012/SPORTIS

Ceník relaxačního centra

- Rada města po projednání částečně revokuje usnesení č.629/2012/SPORTIS ze dne 27.8.2012, bod č. 2 (průměrná cena vstupného do Wellness 60,-Kč za 60 minut) a schvaluje cenu dle předloženého návrhu.

- Rada města po projednání částečně revokuje usnesení č.684/2012/SPORTIS ze dne 8.10.2012, bod č. 1, část ceník relaxačního centra a schvaluje ceník relaxačního centra dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 671/2012/ŠKS

Žádost o finanční příspěvek ZUŠ

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu rady města Základní umělecké škole Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace ve výši 8.000,-Kč na „Adventní koncert“ tanečnic dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

14. Usn. 674/2012/STAR

Schválení zahraniční cesty

Rada města po projednání schvaluje účast 2. místostarosty města Bc. Ladislava Bárty a radního PaedDr. Jaroslava Ptáčka  na setkání zástupců českých a francouzských partnerských měst na Velvyslanectví České republiky v Paříži v termínu 22.-23.11.2012.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

15. Ústní zpráva/1.MST,2.MST

Odměny ředitelů PO

Rada města schvaluje mimořádné odměny ředitelů PO a organizační složky dle provedeného vyhodnocení hospodaření organizací v 1. pololetí 2012.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

16. Různé

Ústní zpráva/RM

Schválení podání žádosti o finanční podporu v rámci programu „Podporujeme prorodinou politiku obcí“

Rada města schvaluje podání žádosti o finanční podporu v rámci programu „Podporujeme prorodinou politiku obcí“ z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Ústní zpráva/RM

Ukončení činnosti Pracovní skupiny pro náměstí

Rada města ukončuje činnost Pracovní skupiny pro náměstí a děkuje všem členům za jejich aktivitu a volný čas, který této problematice věnovali.

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 0

 

PRO INFORMACI:

Usn.670/2012/2.MST

Informace o činnosti Denního centra a Azylové ubytovny

Rada města byla seznámena s informacemi o historii a činnosti Denního centra a Azylové ubytovny.

 

 

Ověřovatel:

Ing. Vladimír Novotný v.r.

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!