Zápis ze 73. schůze rady města konané dne 16.9.2013

zveřejněno: 16. 9. 2013

ZÁPIS

ze 73. schůze rady města konané
dne 16.9.2013

 

Počet přítomných členů: 6

 

Omluveni:

JUDr. Miloš Jirman, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Ing. Dagmar Zvěřinová

 

Ověřovatel zápisu:

Jana Svobodová

 

Schválený pořad 73. schůze rady města:

 1. Výjimka z počtu žáků
 2. Majetkoprávní úkony
 3. Byty a nebytové prostory
 4. Žďárský Santiniho okruh – Smlouva o poskytnutí dotace
 5. Rekonstrukce povrchů náměstí Republiky – Smlouva o poskytnutí dotace
 6. Žádost SDH ZR 2, C-VOX o.s.
 7. Žádost o finanční příspěvek
 8. Žádost o schválení použití znaku města
 9. Schválení kupní smlouvy
 10. Výběrové řízení na ředitele p.o.Sociální služby města
 11. Změna otevírací doby v Relaxačním centru
 12. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

<![if !supportLists]>

1. Usn. 1016/2013/ZUŠ

Výjimka z počtu žáků

Rada města po projednání schvaluje výjimku z počtu žáků ve třídách hudební nauky Základní umělecké školy Františka Drdly ve Žďáře nad Sázavou ze stávajících 20 žáků na 24 žáků.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1017/2013/OP

Majetkoprávní úkony

a)

1. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na bezúplatný převod – nabytí stavby a pozemků a to Obytný soubor Klafar II – ul. Rytecká, ZR 3 - technická a dopravní infrastruktura“ :

- SO 01.1 Místní komunikace – 1.etapa

- SO 08.1 Dešťová kanalizace – 1.etapa

- SO 09.1 Splašková kanalizace – 1.etapa

- SO 10.1 Vodovod – 1.etapa

- SO 16.1 Sadové úpravy – 1.etapa

- SO 17.1 Místní rozhlas a veř.osvětlení – 1.etapa

dále pozemky

- část p.č. 7992/27 a část p.č. 8014/15 – nově dle GP 3579-48/2013

- p.č.7992/27, ost.pl.,ost.kom. ve výměře 392 m2

- p.č.8014/15, ost.pl.,ost.kom. ve výměře 280 m2

v k.ú. Město Žďár

za účelem – převodu do majetku a správy města.

 

2. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na vklad majetku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací ŽĎÁRSKO se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 a to:

- SO 09.1 Splašková kanalizace–1.etapa – BB-1 DN 250–kamenina v délce 45,0 m

- SO 10.1 Vodovod – 1.etapa- vodovodní řad 3-5 DN 80-tvárná litina v délce 45,0 m.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků a to části p. č. 8036 – orná půda ve výměře cca 800 m2 ve vlastnictví p. Pavla Kratochvíla, ZR 3 za části pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 8037/2 a 8034, příp. 8033 – orná půda ve výměře cca 800 m2 – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar, ZR 3 (dle mapového podkladu) – za účelem dalšího rozvoje lokality – vypořádání budoucí komunikace s tím, že přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi panem Jiřím Černým, Veselíčko,  591 01 Žďár nad Sázavou -  jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na části p. č. 1582/2 v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou – za účelem vybudování opěrné zdi před vjezdem a vstupem do RD Veselíčko čp. 27, ZR  na p. č. 88/1 v k. ú. Veselíčko u ZR v rámci stavebních úprav rodinného domu a zřízení práva přístupu a příjezdu za účelem případných oprav, údržby této zdi ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi panem Vladimírem Krajinou, Hamry n.S.,  Žďár n.S. – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na části p. č. 7998/18 v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování nové STL přípojky plynu k RD - po rozdělení dvojdomku v ul. K Milířům - nově č.p. 2506/10, ZR 3 na p. č. 8010/7 v k. ú. Město Žďár a zřízení práva a přístupu za účelem případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce uvedené přípojky ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Telefónica Czech Republic, a. s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle – jako oprávněným – na částech p. č. 1081, 1066/3, 1083, 1059, 1131, 1130/2, 1130/1, 1132, 1210, 1232, 1231, 1227, 1228 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování stavby pod označením SAP: 11010-047015, RVDSL3M_J_E02_ZR_ZDAR67_OK, spočívající v umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě – optického kabelu v HDPE chráničce včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 20.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dohody mezi vlastníkem nemovitostí p. č. 3831, 3955, 3956, 3973, 3974 v k. ú. Město Žďár - Městem Žďár nad Sázavou a investorem stavby Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 - stavba „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu ul. Nerudova“ – za účelem přenechání nemovitostí - pozemků vlastníka investorovi do užívání pro účely předmětné stavby - souhlas s provedením stavby a se zahájením správních řízení „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu ul. Nerudova“ a souhlas se zásahem do pozemků vlastníka v souvislosti s realizací stavby „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu ul. Nerudova“ – dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

g) Radaměsta po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o provedení stavby mezi vlastníkem nemovitostí p. č.310, 311, 352, 3974, 5856 v k. ú. Město Žďár - Městem Žďár nad Sázavou a investorem stavby Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, 145 05, zastoupená ŘSD ČR, Správa Jihlava, se sídlem Kosovská 10a, Jihlava, 586 01 – za účelem přenechání nemovitostí - pozemků vlastníka investorovi do užívání pro účely stavby „I/37 – Žďár nad Sázavou, ulice Horní“ – souhlasí s rozsahem dotčení svých nemovitostí, souhlasí s vydáním st.povolení na předmětnou stavbu a souhlasí s provedením stavebních prací  - dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje uzavření Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene, která bude uzavřena mezi E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice a městem Žďár nad Sázavou, spočívající v povinnosti Města Žďáru nad Sázavou, jako nového vlastníka budovy bez č.p./č.e. – tech. vyb. postavené na pozemku p.č. 3836 v k.ú. Město Žďár zřídit ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s. jako oprávněného z věcného břemene a vlastníka stávající technologie VN, věcné břemeno spočívající v právu umístění a provozování rozvaděče a potřebné technologie VN v budově trafostanice. Právo věcného břemene bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a JMP Net, s. r. o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno – jako oprávněným  – za účelem vybudování a provozování stavby plynárenského zařízení „SOBS STL plynovod a přípojky 4 RD, Žďár n. Sáz. – Uhlířská – Klafar II-B2“  na části p.č. 7973/1 v k.ú. Město Žďár včetně přístupu a příjezdu k plynárenskému zařízení za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného. Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou  neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1018/2013/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem  bytu č. 1, umístěném v obytném domě č.p. 1932, na Brodské ulici č.or. 43 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem  bytu č. 13, umístěném v obytném domě č.p. 1871, na Revoluční ulici č.or. 30 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č.p. 165, č. or. 1 na Dolní ulici ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, (Česká pojišťovna), dle předloženého návrhu. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání:

1. ruší svoje usnesení č. 982/2013/OP ze dne 19.08.2013 ve věci uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor umístěných v objektu  č.p. 925 Okružní ulice č. or. 1, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, mezi městem Žďár nad Sázavou a Milanem Janáčkem Sázava, 592 11 Velká Losenice s výši nájemného 400 Kč/m2/rok.

2. vyhlašuje záměr na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 925, Okružní ulice č.or. 1, Žďár nad Sázavou část Žďár nad Sázavou 3 o celkové výměře 226,82 m2, vhodný k provozování obchodní činnosti. Nájemné je stanoveno v minimální výši 400 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města  po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o podnájmu nebytových prostor, která bude uzavřena mezi Hanou Janáčkovou a Obecně prospěšnou společností – jednatel p. Milan Janáček, Sázava, 592 11 Velká Losenice. Smlouva bude uzavřena za stejných podmínek jako jsou dohodnuty ve smlouvě o nájmu nebytového prostoru, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a p. Hanou Janáčkovou, Sázava, 592 11 Velká Losenice.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1024/2013/PK

Žďárský Santiniho okruh – smlouva o poskytnutí dotace

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z ROP NUTS 2 JV pro projekt Žďárský Santiniho okruh za poznáním a aktivním vyžitím.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1025/2013/PK

Rekonstrukce povrchů náměstí Republiky – smlouva o poskytnutí dotace

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z ROP NUTS 2 JV pro projekt Rekonstrukce povrchů náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1020/2013/ŠKS

Žádost SDH Žďár a C-VOX o.s.

Rada města po projednání schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ŠKS/SOP/0061/2013 ze dne 8.3.2013 uzavřený mezi Městem Žďár nad Sázavou a Sborem dobrovolných hasičů Žďár nad Sázavou 2 v předloženém znění.

Rada města po projednání schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ŠKS/SOP/00073/2013 ze dne 20.3.2013 uzavřený mezi Městem Žďár nad Sázavou a C-VOX, o.s. v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1022/2013/ŠKS

Žádost o finanční příspěvek

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu rady města Divadelnímu spolku Žďár, o.s. Tyršova 480/1, Žďár nad Sázavou 1, ve výši 7.000 Kč na náklady spojené s dopravou na účast na 80. ročníku celostátní přehlídky amatérských divadelních souborů „Jiráskův Hronov 2013“ dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

8. Ústní zpráva/RM

Schválení použití znaku města

Rada města po projednání schvaluje užití znaku města společnosti PAROLA, spol. s r.o., Jihlava, Fritzova 1552/34 se spojením „Noviny žďárské radnice“ a to na dokumenty v listinné či elektronické podobě, v ochranné známce a na propagačních materiálech vztahujících se k  Novinám žďárské radnice do 31.3.2014.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 1

 

9. Usn. 1019/2013/MP

Schválení kupní smlouvy

Rada města schvaluje kupní smlouvu, která bude uzavřena mezi Satt a.s. jako prodávajícím a městem Žďár nad Sázavou jako kupujícím, v upraveném  znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1021/2013/2.MST

Výběrové řízení na ředitele/ředitelku PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou

Rada města bere na vědomí informaci o přípravě výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Sociální služby města Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1026/2013/SPORTIS

Změna otevírací doby v relaxačním centru

Rada města po projednání schvaluje změnu otevírací doby v relaxačním centru dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Jana Svobodová, v.r.

 

 

 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!