Zápis ze 75. schůze rady města konané dne 14.10.2013

zveřejněno: 14. 10. 2013

ZÁPIS

ze 75. schůze rady města konané
dne 14.10.2013

 

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

Jana Svobodová

 

Schválený pořad 75. schůze rady města:

 1. Petice rodičů dětí  MŠ
 2. Návrh řešení dětí v MŠ ZR z jiných obcí
 3. Žádosti o výjimku z počtu dětí v MŠ pro šk.rok 2013-14
 4. Problematika SATT a.s.
 5. Problematika kina Vysočina
 6. Žádost o finanční příspěvek
 7. Materiál dle Pravidel
 8. Pověření ředitele PO Poliklinika Žďár n.S. v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.
 9. Kino Vysočina – Smlouva se SFŽP
 10. Operační plán zimní údržby
 11. Nařízení Rady města č. 2
 12. Majetkoprávní úkony
 13. Majetkoprávní úkony – ZM
 14. Byty a nebytové prostory
 15. Vyřazení majetku
 16. Žádost Osadního výboru Stržanov
 17. Projednání přechodu ul.1. Máje
 18. Dar SATT – částečná revokace
 19. Rozpočtové opatření č. 7
 20. Schválení smlouvy o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obcí s rozšířenou působností“, Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B80000.1
 21. Žádost Active-SVČ
 22. Žádost o prodloužení souhlasu se zvláštním užíváním veřejného prostranství
 23. Různé – Zápis z kulturní komise

 

PŘEHLED USNESENÍ

<![if !supportLists]>

1. Usn. 1054/2013/ŠKS/POMŠ

Petice rodičů PO MŠ

Rada města bere na vědomí petici rodičů z Mateřské školy Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace, Žďár nad Sázavou – MŠ „Sluníčko“, Veselská 39 a schvaluje znění odpovědi na danou petici.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1057/2013/POMŠ

Návrh řešení dětí v Mateřské škole Žďár nad Sázavou z jiných obcí

Rada města bere na vědomí návrh řešení dětí z jiných obcí v MŠ Žďár nad Sázavou a ukládá vedení města jednat o způsobu řešení.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1058/2013/POMŠ

Žádost o výjimku z počtu dětí v MŠ pro školní rok 2013/2014

Rada města po projednání schvaluje výjimku z počtu dětí ve třídách Mateřské školy Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace, dle přiloženého materiálu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1064/2013/1.MST

Problematika SATT a.s.

Rada města bere na vědomí informaci o  situaci  v SATT a.s. 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1046/2013/ŠKS/PO Kultura

Problematika Kina Vysočina

Rada města byla seznámena s předloženým materiálem a ukládá OŠKS, PO Kultura Žďár a OF dopracovat navrženou variantu „A“.

Hlasování: Pro 6, proti 0 zdrž. 0

 

6. Usn. 1059/2013/ŠKS

Žádost o finanční příspěvek

Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit  finanční příspěvek z rezervy rozpočtu Ultimate frisbee Žďár nad Sázavou, Palachova 1777/7 ve výši 7.000 Kč za účelem úhrady pronájmu haly - kvalifikace na Mistrovství České republiky ve Žďáře nad Sázavou v ultimate frisbee dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 2

 

7. Usn. 1036/2013/Sportis

Materiál dle Pravidel

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2014 pro PO Sportis:

- Limit reprefondu ve výši 20.000,-Kč

- Odpisový plán

- Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 640 tis.Kč

- Objem mzdových prostředků ve výši 15.895 tis.Kč

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO Sportis do rozpočtu města na rok 2014:

- Požadavek na příspěvek o zřizovatele ve výši 10.047 tis.Kč

- Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 1.320 tis.Kč

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 1047/2013/Pol.

Pověření ředitele PO Poliklinika Žďár nad Sázavou, v souladu se zákonem č. 320/2011 Sb.

Rada města po projednání pověřuje, v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., pana Michala Huberta Zrůsta, MSc., ředitele příspěvkové organizace Poliklinika Žďár nad Sázavou, odpovědností za věcnou správnost a příkazcem operace pro finanční dispozice spojené s rekonstrukcí 4.NP a rekonstrukce výtahů v budově Polikliniky ve Žďáře nad Sázavou, a to do výše finančních prostředků, schválených v rozpočtu města.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 1048/2013/ORÚP

Kino Vysočina – Smlouva se SFŽP

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR č. 13153383.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1050/2013/KS

Plán zimní údržby 2013-2014

Rada města schvaluje plán zimní údržby 2013-2014.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1051/2013/KS

Nařízení č. 2/2013, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Rada města vydává nařízení č. 2/2013, který se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 1052/2013/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 774/11 – orná půda ve výměře 8 886 m2 v k. ú. Zámek Žďár z vlastnictví pí Věry Řetické,  ZR 2 – za účelem budoucího rozvoje lokality Klafar ve Žďáře nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města bere na vědomí informaci o zájemci o koupi budovy bývalé 1. ZŠ včetně pozemků a ukládá vedení města vyzvat zájemce k doplnění přihlášky do záměru o informace v předloženém návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje výpůjčku pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Tomáši Dočekalovi,  ZR 4 a pí Martině Vackové,  ZR 1 a to části p. č. 570/13 ve výměře 69 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Zámek Žďár – za účelem užívání a údržby zatravněného pozemku u bytového domu čp. 251 na p. č. 570/193 v ul. Nová 18, ZR 2.

- Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 1040004853/036 o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2156/6, České Budějovice zastoupenou na základě plné moci společností E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2156/6, České Budějovice – jako oprávněným a to na částech p. č. 268, 308, 289/1, 289/2, 581, 307, 298/6, 483, 309/1, 359, 316, 75/23, 317/1, 75/40, 317/2, 317/3, 404/2, 405, 360/5, 360/4, 404/1, 75/21, 483, 504/1, 75/30, 493/5, 75/11, 493/6, 75/31, 351, 306/1, 801, 742/1 a 75/1 v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování stavby „Žďár n. Sáz., Bezručova,  rekonstrukce DS NN“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN a 10 pojistkových skříní v lokalitě ul. Bezručova, ZR 2, včetně práva chůze a jízdy za účelem údržby a příp. dalších oprav uvedeného distribučního zařízení ve prospěch oprávněného.

Právo věcného břemene se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření „Dohody o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu“ č. 180-2013, uzavřené dle § 22 odst. 2 z. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, mezi oprávněnou organizací Pueblo – archeologická společnost, o.p.s. se sídlem Podjavorinské 1601/8, 149 00 Praha 11 – Chodov a stavebníkem – Městem Žďár nad Sázavou, týkající se realizace stavby města „Příměstská rekreační oblast Pilská nádrž“ v k. ú. Zámek Žďár ve Žďáře nad Sázavou 2 – dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 1063/2013/OP

Majetkoprávní úkony pro ZM

a) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy Vamafil, s. r. o. se sídlem Jamská 2360/49, ZR 1,a to dle GP č. 3658-223/2013 ze dne 8.10.2013 pro rozdělení pozemku, z pozemku pův. p. č. 9512/11 – orná půda ve výměře 197 m2 oddělena část nově označena jako p. č. 9512/26 – orná půda ve výměře 115 m2 a dále z pův. p. č. 9513/1- orná půda ve výměře 23 268 m2 oddělena nově p. č. 9513/12 – orná půda ve výměře 636 m2  - celkem tedy pozemky ve výměře 751 m2 – vše v k. ú. Město Žďár v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 – za účelem přístavby stávající výrobní haly firmy VAMAFIL s.r.o. se sídlem Jamská 2360/49, ZR 1.

- za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků a to dle GP č. 3666-225/2013 ze dne 9.10.2013 z části pův. p. č. 8069 – orná půda ve výměře 3 008 m2 oddělen nově pozemek p. č. 8069/1 – orná půda ve výměře 1 541 m2 ve vlastnictví JUDr. Jiřiny Čirkové, ZR 3 (podíl ½) a p. Františka Špinara,  ZR 7 (podíl ½) - za části pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to z pův. p. č. 8070/1 – orná půda ve výměře 1 961 m2 oddělen nově pozemek p. č. 8070/3 – orná půda ve výměře 1 288 m2 a z pův. p. č. 8071 – travní porost oddělen nově pozemek p. č. 8071/1 travní porost ve výměře 253 m2 (celkem tedy 1 541 m2) – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar, ZR 3 – za účelem dalšího rozvoje lokality – vypořádání budoucí komunikace.

- Pro účely podání daňového přiznání u Finančního úřadu se všechny směňované pozemky v k. ú. Město Žďár - ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou i JUDr. Jiřiny Čirkové a p. Františka Špinara, oceňují částkou ve výši 300,-- Kč/m2.

 

c) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků a to dle GP č. 3579-48/2013 ze dne 19. 6. 2013 z pův. p. č. 8036 – orná půda ve výměře 1 996 m2 nově oddělena p. č. 8036/2 ve výměře 599 m2 a p. č. 8036/3 ve výměře 106 m2 (celkem 705 m2) ve vlastnictví p. Pavla Kratochvíla,  ZR 3 za část pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to z části pův. p. č. 8037/2 – orná půda ve výměře 19 710 m2 oddělena nově p. č. 8037/3 ve výměře 705 m2 – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar, ZR 3  – za účelem dalšího rozvoje lokality – vypořádání budoucí komunikace s tím, že přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- Pro účely podání daňového přiznání u Finančního úřadu se všechny směňované pozemky v k. ú. Město Žďár - ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou i p. Františka Kratochvíla, oceňují částkou ve výši 300,-- Kč/m2.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d)

1. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení  bezúplatný převod – nabytí stavby a pozemků a to Obytný soubor Klafar II – ul. Rytecká, ZR 3 - technická a dopravní infrastruktura“ v níže uvedené hodnotě bez DPH:

- SO 01.1 Místní komunikace – 1.etapa - 834.900,-- Kč

- SO 08.1 Dešťová kanalizace – 1.etapa - 322.921,-- Kč

- SO 09.1 Splašková kanalizace – 1.etapa - 273.629,-- Kč

- SO 10.1 Vodovod – 1.etapa - 180.289,-- Kč

- SO 16.1 Sadové úpravy – 1.etapa - 65.000,-- Kč

- SO 17.1 Místní rozhlas a veř. osvětlení – 1.etapa - 78.650,-- Kč

celkem v hodnotě  1.755.389,-- Kč bez DPH

 

na základě Sdělení - kolaudačního souhlasu s užíváním stavby vodního díla: Obytný soubor RD – Klafar II – ulice Rytecká – 1.etapa, F.2 Dešťová kanalizace, F.3 Splašková kanalizace a F.4 Vodovod, vydal odbor živ.prostředí MěÚ Žďár n.S. dne 3.6.2013 pod č.j. ŽP/902/13/MB a dále Kolaudačního souhlasu s užíváním stavby I.etapa – Obytný soubor „KLAFAR II“ – ulice Rytecká, Žďár nad Sázavou III - dopravní infrastruktura“, vydal odbor stavební MěÚ Žďár n.S. dne 18.7.2013 pod č.j. SÚ/1348/13-Ka-5-Souh,

a dále bezúplatný převod pozemků v k.ú. Město Žďár:

- části p.č. 7992/27 a části p.č. 8014/15 – nově dle GP 3579-48/2013

- p.č.7992/27, ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 392 m2 (okolní pozemek)

  v hodnotě bez DPH 137.200,-- Kč

- p.č.8014/15, ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 280 m2 (pozemek pod místní komunikací)

v hodnotě bez DPH 98.000,-- Kč

celkem v hodnotě 235.200,-- Kč bez DPH

- za účelem – převodu do majetku a správy města z vlastnictví Výstavba Klafar, s.r.o. se sídlem Jihlavská 1007, Žďár nad Sázavou - po dokončení stavby technické infrastruktury, komunikace a chodníku v ul. Rytecká, ZR 3.

 

2. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení vklad majetku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací ŽĎÁRSKO se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 a to v rámci bezúplatného převodu stavby Obytný soubor Klafar II – ul. Rytecká, ZR 3 - technická a dopravní infrastruktura“ z vlastnictví Výstavba Klafar, s.r.o. se sídlem Jihlavská 1007, Žďár nad Sázavou - po dokončení stavby technické infrastruktury, komunikace a chodníku v ul. Rytecká, ZR 3 - na základě Sdělení - kolaudačního souhlasu s užíváním stavby vodního díla: Obytný soubor RD – Klafar II – ulice Rytecká – 1.etapa, F.2 Dešťová kanalizace, F.3 Splašková kanalizace a F.4 Vodovod, vydal odbor živ. prostředí MěÚ Žďár n.S. dne 3.6.2013 pod č.j. ŽP/902/13/MB:

- SO 09.1 Splašková kanalizace –1.etapa – BB-1 DN 250–kamenina

v délce 45,0 m

  v hodnotě 273.629,-- Kč bez DPH

- SO 10.1 Vodovod–1.etapa-vodovodní řad 3-5 DN 80-tvárná litina v délce 45,0 m

v hodnotě 180.289,-- Kč bez DPH

 

3. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení vyřazení majetku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou po dokončení a převodu stavby „Obytný soubor Klafar II – ul. Rytecká, ZR 3 - technická a dopravní infrastruktura“, a to:

- SO 09.1 Splašková kanalizace –1.etapa – BB-1 DN 250–kamenina

v délce 45,0 m  v hodnotě 273.629,-- Kč bez DPH

- SO 10.1 Vodovod – 1.etapa - vodovodní řad 3-5 DN 80-tvárná litina

v délce 45,0 m v hodnotě 180.289,-- Kč bez DPH

 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou.

z majetkové evidence města s tím, že bude výše uvedený majetek nadále veden na účtu 903.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení RM ze dne 2.9.2013 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 12.9.2013 ve věci prodeje pozemku pí Klusáčkové – oprava kupní ceny a to následovně:

1. Prodej pozemků v lokalitě Klafar II v souladu s Pravidly postupu při prodeji pozemků v lokalitě Klafar II a Regulativů rodinných domků, schválených ZM dne 27.6.2013 a to:

- pozemku p. č. 7973/7, orná půda ve výměře 1 079 m2  do vlastnictví paní Pavlíny Klusáčkové,  Žďár nad Sázavou, za kupní cenu ve výši 1.000,-- Kč/m2 - tato část usnesení se ruší

správné znění:

- pozemku p. č. 7973/7, orná půda ve výměře 1 079 m2  do vlastnictví paní Pavlíny Klusáčkové,  Žďár nad Sázavou, za kupní cenu ve výši 1.100,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření „Darovací smlouvy MV-98922-1/KAP-2013“, mezi ČR - Ministerstvem vnitra se sídlem Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7, zastoupená Ing. Jiřím Koldou, ředitelem odboru koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních technologií, nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4 – jako dárcem a Městem Žďár nad Sázavou – jako obdarovaným, jejímž předmětem je bezúplatný převod majetku ke dni 1. 1. 2014, který má obec – Město Žďár nad Sázavou zapůjčen do 31. 12. 2013 na základě uzavřené „Smlouvy o výpůjčce MV-26148-1/REG/2-2010“ dle seznamu přílohy č. 1 návrhu smlouvy, využívaný  obcí pro zabezpečení přeneseného výkonu státní správy na úseku správních a dopravních evidencí v souhrnné účetní hodnotě daru ve výši 381.834,92 Kč – v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 1053/2013/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č.p. 165, Dolní ulice č. or. 1  ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, (býv.Česká pojišťovna), dle předloženého návrhu. Nájemné je stanoveno v minimální výši 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu na nám. Republiky 61 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 o celkové výměře 229 m2. Nebytový prostor je vhodný k provozování dílny, popřípadě jiné činnosti. Nájemné je stanoveno v minimální  výši 654 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 1785, nám. Republiky č. or. 49 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, (DM Centrum) o celkové výměře 63,97 m2. Nebytový prostor je vhodný k provozování obchodní činnosti. Nájemné je stanoveno v minimální  výši 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 1054/2013/OP

Vyřazení majetku a odpis pohledávek

Rada města po projednání schvaluje:

· vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního majetku v celkové výši 96.632,96 Kč

· vyřazení nepotřebného majetku v celkové výši 869.999,85 Kč

· navržený postup HIK pro vyřazení nepotřebného majetku

· vyřazení odcizeného notebooku inv.č. 7964/160 z majetkové a účetní evidence

· uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu mezi Městem Žďár nad Sázavou a Mateřskou školou Žďár nad Sázavou, p.o. v předloženém znění

· uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu mezi Městem Žďár nad Sázavou a Sociálními službami města Žďár nad Sázavou, p.o. v předloženém znění

· uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu mezi Městem Žďár nad Sázavou a Knihovnou M. J. Sychry Žďár nad Sázavou, p.o. v předloženém znění

· vyřazení pohledávek a jejich následnou evidenci na podrozvahovém účtu v celkové částce 329.600 Kč

· úplné vyřazení nedobytných pohledávek z účetní evidence v celkové částce  26.187 Kč

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit:

· schválit vyřazení a následnou evidenci pohledávek na podrozvahovém účtu v celkové částce 176.000 Kč

· schválit úplné vyřazení nedobytných pohledávek z účetní evidence v celkové částce   106.224 Kč

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 1056/2013/1.MST

Žádost Osadního výboru Stržanov o navýšení příspěvku na činnost na rok 2014

Rada města po projednání bere na vědomí žádost Osadního výboru Stržanov o navýšení příspěvku na činnost na rok 2014  a pověřuje pana 1. místostarostu města jednáním s osadními výbory.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 1049/2013/OD

Projednání přechodu ulice 1. máje

Rada města po projednání souhlasí se zřízením přechodu pro chodce na ulici 1. máje ve Žďáře nad Sázavou a ukládá Městskému úřadu Žďár nad Sázavou zajištění jeho vybudování.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 1060/2013/OF

Dar Satt a.s. – částečná revokace

Rada města po projednání:

- revokuje usnesení čj.1041/2013/OF ze dne 30.9.2013

- doporučuje zastupitelstvu města ke schválení darovací smlouvu uzavřenou mezi Městem a Satt a.s.

- doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření na použití daru Satt a.s. na rekonstrukci WC muži, ženy 2.NP Domu kultury a opravu sociálního zařízení na fotbalovém stadionu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 1061/2013/OF

Rozpočtové opatření č. 7

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 7/2013 včetně doplnění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

20. Usn. 1062/2013/STAR

Smlouva o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“, registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.0001

Rada města po projednání schvaluje  a doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu se SMO ČR dle předloženého návrhu včetně jejich příloh.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

21. Usn. 1066/2013/ŠKS

Žádost Active-SVČ

Rada města po projednání doporučuje schválit zastupitelstvu města rozpočtovým opatřením finanční příspěvek z rezervy ve výši 15.000 Kč Active-SVČ, příspěvkové organizaci za účelem organizačního zajištění akce Vánoce v Active-SVČ aneb „Děti dětem“ dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 2

 

22. Usn. 1065/2013/Star.

Žádost o prodloužení souhlasu se zvláštním užíváním veřejného prostranství

Rada města po projednání schvaluje žádost  společnosti ENPEKA, a.s.  o prodloužení souhlasu se zvláštním užíváním veřejného prostranství v lokalitě Žďár nad Sázavou 4, Studentská ulice – před budovou polikliniky na pozemku p.č. 3367, k.ú. Město Žďár nad Sázavou, pro umístění pojízdné prodejny a.s. ENPEKA do 31.12.2013.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 2

 

23. Různé

PRO INFORMACI:

Usn. 1044/2013/ŠKS

Zápis z kulturní komise

Rada města byla seznámena se zápisem z Kulturní komise konané  dne 23.9.32013.

Rada města souhlasí s udělením záštity rady města a starostky města akci Nejúspěšnější sportovec roku 2013 okresu Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Jana Svobodová, v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!