Zápis ze 17. schůze rady města konané dne 18. 5. 2015

zveřejněno: 25. 5. 2015

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Radek Zlesák

 

Schválený pořad 17.  schůze rady města:

 1. Představení záměru spol. HOLOUBEK  trade s.r.o.
 2. Majetkoprávní jednání
 3. Byty a prostory sloužící podnikání
 4. Pověření výkonem opatrovníka
 5. Vydávání souhlasu obce pro Úřad práce
 6. Otevřený dopis ZŠ Komenského 6 Radě města Žďár n.S.
 7. Stanovení ceny propagačního materiálu
 8. Vzdělávací akce S lesníkem do lesa
 9. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Zvýšení únosnosti I/19“
 10. Rozpočtové opatření  2015/1
 11. Rozpočtové opatření  2015/2
 12. Přijetí daru
 13. Přezkoumání hospodaření města za rok 2014
 14. Účetní závěrka města Žďár n.S. za rok 2014
 15. Projekt Naše nemocnice
 16. Směrnice o zadávání veřejných zakázek obcí ORP
 17. Různé
  • Zápis z Kulturní komise a Komise pro mezinárodní a regionální spolupráci

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn.208/2015/OP

Představení záměru společnosti Holoubek trade s.r.o.

Rada města se seznámila se záměrem zájemce – společnosti Holoubek trade s.r.o. o odprodej pozemků v lokalitě průmyslové zóny Jamská a ukládá majetkoprávnímu odboru připravit radě města materiál týkající se prodeje pozemků v souladu s vyhlášeným záměrem č. Z-2/2014/OP.

 Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 218/2015/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu a  odprodej pozemků, a to části p. č. 186/1 – ost. plocha, ostatní komunikace ve výměře cca 10 m2, části p. č. 600 – ost. plocha, ostatní komunikace a části p. č. 603 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře cca 20 m2, dále části p. č. 630 – ost. plocha, ostatní komunikace ve výměře cca 2 m2, tj. celkem cca 32 m2 pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, vše v k. ú. Město Žďár - za část p. č. 604 – zastavěná plocha, zbořeniště ve výměře cca 4 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 4580, obec Žďár nad Sázavou, ve vlastnictví O. P. a Z. P.ZR   (dle mapového podkladu) – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům, související s opravou plotu u RD ul. Veselská č.p. 37/50, ZR 1 (po úpravě a vykácení zeleně v městském parku „U Ivana“) s tím, že přesná výměra převáděných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou J.F. ZR, a to
p.č.6609 – zastav. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výší nájemného 30,-- Kč/m2/rok.

 Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků jednotek domu Neumannova č.p. 2045 - 2047 se sídlem Neumannova 2045/15, Žďár nad Sázavou 4 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na částech p. č. 3737 a 3739 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem rekonstrukce vodovodní přípojky pro bytový dům č.p. 2045, 2046 a 2047 v ul. Neumannova, č.or. 15, 13 a 11, ZR 4, postavený na pozemcích p. č. 3736, 3735 a 3734 – vše v k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, včetně přístupu a příjezdu za účelem případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace uvedené přípojky ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d)
1. Rada města po projednání schvaluje revokaci schváleného usnesení RM ze dne 2. 9. 2013 ve věci uzavření smlouvy č. 8800074209/2/BVB/P o zřízení věcného břemene mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a JMP Net, s. r. o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, zastoupená na základě plné moci společností Jihomoravská plynárenská, a. s. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno – jako oprávněným – za účelem vybudování a provozování stavby plynárenského zařízení „Přeložka STL plynovodní přípojky pro RD čp. 698/17 na ul. Smetanova Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár, č. stavby 8800074209“, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, na části pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 5856 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Smetanova, ZR 1, včetně přístupu a příjezdu k plynárenskému zařízení za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Toto usnesení se ruší.

2. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na základě smlouvy č. 8800074209/1/BVB/P mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností RWE GasNet, s. r. o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, zastoupenou na základě plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno – jako oprávněným – za účelem umístění a provozování stavby plynárenského zařízení „Přeložka STL plynovodní přípojky pro RD čp. 698/17 na ul. Smetanova Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár, č. stavby 8800074209“, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, na části pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 5856 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Smetanova, ZR 1, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, včetně přístupu a příjezdu k plynárenskému zařízení za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 219/2015/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 18, umístěného v bytovém domě č.p.454 na ulici Purkyňova, č.or.7, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2,vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s V. Š. a G. K. dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 18, umístěného v bytovém domě č.p.2234 na ulici Palachova, č.or.70, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6,vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s L.S. a L.S. dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje podnájem bytu č. 18, umístěného v bytovém domě č.p.2234 na ulici Palachova, č.or.70, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášení záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 1141, který je součástí pozemku parc. č. 6130/1, zastavěná plocha a nádvoří na ul. Nádražní ulice č.or.44 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1, pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár (AZ Centrum pravá část) v celkové výměře 125,88 m2.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášení záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p.4, který je součástí pozemku parc.č.3 zastavěná plocha a nádvoří Žďár nad Sázavou 2,č.or.4 ve Žďáře nad Sázavou 2, část Žďár nad Sázavou 2, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Zámek Žďár (základní školy-sklep).

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f)     Rada města schvaluje prodloužení vyhlášení záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 1141, který je součástí pozemku parc. č. 6130/1 zastavěná plocha a nádvoří na ul. Nádražní č.or.44, Žďár nad Sázavou 6, část Žďár nad Sázavou 6 (AZ Centrum), vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrálního území Město Žďár, v celkové výměře 80,06m2,

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 221/201/OS

Pověření výkonem funkce opatrovníka

Rada města po projednání pověřuje výkonem funkce opatrovníka paní Marie Robotkové pracovnici sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, paní Bc. Veroniku Halamkovou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn.222/2015/OS

Vydání souhlasu obce pro úřad práce

Rada města po projednání zmocňuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona 1282/00 Sb., o obcích sociální odbor MěÚ Žďár nad Sázavou, aby vydával závazná stanoviska k dávce pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na bydlení, podle ust. § 33, odst. 6 zák. č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, patřící do samostatné působnosti města.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn.209/2015/ŠKS

Otevřený dopis ZŠ Komenského 6 Radě města Žďáru nad Sázavou

Rada města byla seznámena s otevřeným dopisem Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6 ze dne 5. 5. 2015 a pověřuje místostarostu a pracovní skupinu celoživotního vzdělávání, aby ve spolupráci s OŠKS jednali s řediteli ZŠ a předložili do RM do 30. 9. 2015 návrhy řešení.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 220/2015/ŠKS

Stanovení ceny propagačního materiálu

Rada města po projednání schvaluje ceny omalovánek města dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 8. Usn. 223/2015/ŠKS

Vzdělávací akce „S lesníkem do lesa“

Rada města byla seznámena s programem a organizací vzdělávací akce „S lesníkem do lesa“ pod záštitou starosty města Mgr. Zdeňka Navrátila, pořádané Městským úřadem Žďár nad Sázavou a pro všechny třídy 4. ročníku základních škol ve Žďáře nad Sázavou.

Rada města pověřuje Mgr. Zdeňka Navrátila k podpisu smluv o spolupráci se subjekty, které se budou na vzdělávací akci podílet.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn.210/2015/ORÚP

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Zvýšení únosnosti silnice I/19 – Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Zvýšení únosnosti silnice I/19 – Žďár nad Sázavou“ včetně členů, náhradníků komise pro otevírání, posouzení, hodnocení nabídek a způsob financování  úvěrem.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 215/2015/PO Kultura

Rozpočtové opatření 2015/1

Rada města po projednání:

  • Schvaluje zřízení střediska Sport v PO Kultura od 1. 6. 2015
  • Schvaluje úpravu rozpočtu PO Kultura Žďár na rok 2015

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 216/2015/PO Kultura

Rozpočtové opatření 2015/2

Rada města po projednání:

  • Schvaluje PO Kultura Žďár opravu sociálního zařízení dle přiloženého návrhu
  • Schvaluje úpravu rozpočtu PO Kultura Žďár na rok 2015

 Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 217/2015/PO Kultura

Přijetí daru

Rada města po projednání schvaluje přijetí daru organizaci Kultura Žďár, PO od firmy TOKOZ a.s., se sídlem Santiniho 20/26, Žďár nad Sázavou  ve výši 7 tis.Kč.

Rada města po projednání schvaluje přijetí daru organizaci Kultura Žďár, PO od firmy ŽĎAS a.s., se sídlem Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou ve výši 10 tis.Kč

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn.211/2015/OF

Přezkoumání hospodaření města za rok 2014

Přezkoumání hospodaření města audit účetní závěrky na rok 2015

Rada města po projednání:

  • Doporučuje zastupitelstvu města ke schválení  Zprávu  o výsledku přezkoumání ÚJ město Žďár nad Sázavou
  • Schvaluje Dohodu o rozsahu plnění kontrolora a výši odměny uzavřené ve smyslu Smlouvy o kontrolní činnosti č. P1006-15 pro rok 2015.
  • Rada města ukládá odboru finančnímu zajistit ověření účetní závěrky PO města za rok 2015 auditorskou firmou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

14.  Usn.212/2015/OF

Účetní závěrka města Žďáru nad Sázavou za rok 2014

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení účetní závěrku města Žďár nad Sázavou v rozsahu předložených podkladů:

  1. Zpráva o ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2014 včetně účetních výkazů sestavených k 31. 12. 2014 – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu.
  2. Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2014
  3. Zprávy interního auditora za rok 2014
  4. Závěrečná zpráva o činnosti oddělení finanční kontroly a interního auditu za rok 2014
  5. Inventarizační zpráva dle vyhlášky 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku za rok 2014

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 224/2015/OF

Projekt Naše nemocnice

Rada města po projednání schvaluje darovací smlouvu k Projektu Naše nemocnice:

  • dárce Tokoz, a.s. Santiniho 20/26, 591 02 Žďár nad Sázavou,, IČO 25670042 poskytne finanční dar ve výši 25 000 Kč.
  • Dárce KOVO Koukola, s.r.o., Mezírka 775/1, 602 00 Brno, IČO 26927306 poskytne finanční dar ve výši  40 000 Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 213/2015/taj.

Směrnice k zajištění procesů zadávání veřejných zakázek obcí správního obvodu ORP na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené s městem Žďár nad Sázavou

Rada města schvaluje Směrnici k zajištění procesů zadávání veřejných zakázek obcí správního obvodu ORP na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené s městem Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu s platností do 31. 5. 2016.

Hlasování: Pro 7, proti 1, zdrž. 0                                                

    

17. Různé

Usn. 214/2015/ŠKS

Zápis z Kulturní komise a Komise pro mezinárodní a regionální spolupráci

Rada města byla seznámena se zápisem z Kulturní komise konané ze dne 11. 5. 2015.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit pravidla udělování Ceny města Žďár nad Sázavou podle předloženého znění a vyhlásit soutěže o návrh medaile, miniatury v podobě odznaku a pamětního listu.

Rada města byla seznámena se zápisem z Komise pro mezinárodní a regionální spolupráci konané dne 29. 4. 2015:

Rada města jmenuje členem komise pro mezinárodní a regionální spolupráci pana Ing. Miroslava Šuhaje.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Ing. Radek Zlesák, v.r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v.r. Ing. Josef Klement, v.r.
starosta města místostarosta města
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!