Zápis z 24. schůze rady města konané dne 7. 9. 2015

zveřejněno: 11. 9. 2015

Počet přítomných členů:

8

 

Omluven:

Ing. Radek Zlesák

 

Ověřovatel zápisu:  

Rostislav Dvořák

 

Schválený pořad 24.  schůze rady města:

 

 1. Odvod prostředků z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele a následně
  Povýšení neinvestičního příspěvku r. 2015 PO ZŠ Švermova 4
 2. Přijetí daru
 3. Přijetí daru
 4. Majetkoprávní jednání
 5. Byty a prostory sloužící podnikání
 6. Terénní program
 7. Výběrová komise – Family a Senior Point
 8. Smlouva o poskytnutí podpory – zateplení 8. MŠ Žďár n.S.
 9. Investiční záměr PO Poliklinika Žďár
 10. Informace o provozu městského rozhlasu
 11. Různé

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 345/2015/4.ZŠ

Odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele

Rada města po projednání:

- Ukládá PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 odvod z investičního fondu ve výši 530 008,-Kč do rozpočtu zřizovatele
- Doporučuje zastupitelstvu města ke schválení použití částky 530.008,-Kč na navýšení neinvestičního příspěvku pro organizaci v roce 2015 v rámci rozpočtových opatření.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

2. Usn. 350/2015/2.ZŠ

Souhlas s přijetím věcného daru pro PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2

Rada města po projednání schvaluje přijetí věcného daru pro Základní školu Žďáru nad Sázavou, Komenského 2.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 351/2015/3.ZŠ

Přijetí daru

Rada města po projednání schvaluje přijetí daru Základní školou Žďár nad Sázavou, Komenského 6 od Kraje Vysočina.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 348/2015/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města po projednání schvaluje pronájem  pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou Radě dětí a mládeže kraje Vysočina, Františka Hrubína 753, 674 01 Třebíč, a to části p. č. 3788/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 2 m2 (dle mapového podkladu), zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár – za účelem instalace informační tabule v lokalitě u „Batyskafu“, ZR 1, která bude efektivně informovat o projektu „Ozvěny Žďáru“ v rámci projektu „Mládež kraji Vysočina“, který má vyřešit problém nedokonalého povědomí o aktivně hrajících hudebních skupinách, pocházejících z města Žďár nad Sázavou, u svých cílových skupin.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, výše nájemného 2.500,-- Kč/rok.                

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

b) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na části p. č. 7992/27, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. S., Rytecká: rozšíření DS, 8 RD“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN v lokalitě Klafar, ZR 3 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice zastoupenou na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným, a to na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou - na částech p. č. 9651/9, 9650/3 a 9649, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou,  k. ú. Město Žďár - za účelem umístění distribuční soustavy – zemní kabelové vedení NN v rámci stavby: „Žďár n. Sáz., Brněnská, rozšíření DS, CNG“ v lokalitě ul. Brněnská, ZR 1, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené distribuční soustavy ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 349/2015/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 11, umístěného v bytovém domě č.p. 1825 na ulici Brodská č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1244 v k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s V.S. dle předloženého návrhu. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 5, umístěného v bytovém domě č.p. 1829 na ulici Revoluční č.or. 27 , Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1248 v k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s Výchovným ústavem, základní školou, střední školou a střediskem výchovné péče, se sídlem K Rakůvkám 1, Velké Meziříčí, Odloučeným pracovištěm Žďár nad Sázavou, Veselská 32, Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou do 30.9.2016.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města vyhovuje žádosti M.C. a I.C. promíjí jim zbývající část dluženého nezaplaceného poplatku z prodlení, který činil ke dni 7.9.2015 částku ve výši 10.779 Kč a to s ohledem na skutečnost, že byly splněny podmínky zastupitelstva města stanovené pro prominutí zbývající části poplatku z prodlení.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje Rámcovou smlouvu o provádění exekucí, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Mgr. Zdeňkem Ráčkem, soudním exekutorem Exekutorského úřadu Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje Rámcovou smlouvu o provádění exekucí, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Mgr. Jaroslavou Schafferovou, soudní exekutorkou Exekutorského úřadu Brno-venkov, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č. p. 1785, který je součástí pozemku parc. č. 3756 zastavená plocha a nádvoří, na náměstí Republiky č.or. 49 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu,  Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár (DM Centrum), v celkové výměře 88,94 m2.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 165, který je součástí pozemku parc. č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Dolní č.or.1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, dle seznamu volných prostor. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 294, který je součástí pozemku parc. č. 1, zastavěná plocha a nádvoří, na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území město Žďár (Radniční restaurace), v celkové výměře 225,45 m2.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu  č.p. 4, který je součástí pozemku parc. č. 3 zastavěná plocha a nádvoří  Žďár nad Sázavou 2, č. or. 4 ve Žďáře nad Sázavou 2, část Žďár nad Sázavou 2, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Zámek Žďár (základní škola-sklep).

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 1141, který je součástí pozemku parc. č. 6130/1, zastavěná plocha a nádvoří na ulici Nádražní č. or. 44 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 1, pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár (AZ Centrum pravá část) v celkové výměře 125,88 m2. Záměr bude vyhlášen na 15 dní.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v  objektu č. p. 1141, který je součástí pozemku parc. č. 6130/1 zastavěná plocha a nádvoří na ul. Nádražní č. or. 44, Žďár nad Sázavou 6, část Žďár nad Sázavou 6 (AZ Centrum), vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrálního území Město Žďár, v celkové výměře 80,06 m2.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města schvaluje pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č. 165/1 na ul. Dolní ve Žďáře nad Sázavou, který je součástí pozemku parc. č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Dolní č .or. 1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, kanceláří č. 716-720 v celkové výměře 73,51 m2, v 7 NP. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a HIT ENGINEERING, spol. s.r.o. Cimburkova 567/10 Ponava, Brno, IČO 03055035 a bude uzavřena na dobu neurčitou. Výše nájemného 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 354/2015/OS

Projekt „Terénní práce v lokalitě ZR 3“

Rada města po projednání schvaluje podání žádosti o neinvestiční dotaci v rámci programu Podpora terénní práce pro rok 2016 u Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit financování spoluúčasti města Žďáru nad Sázavou způsobem uvedeným v projednávaném materiálu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 355/2015/OS

Výběrová komise – Family a Senior Point

Rada města po projednání schvaluje složení hodnotící komise pro výběr uchazečů pro výběrové řízení na provoz Family a Senior Pointu ve Žďáře nad Sázavou dle návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 352/2015/Pol.

Investiční záměr PO Poliklinika Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání souhlasí s investičním záměrem podnajmout v budově polikliniky ve Žďáře nad Sázavou prostory pro účely lékárny.

Hlasování: Pro 0, proti 6, zdrž. 2 - NESCHVÁLENO

 

9. Usn. 353/2015/ORÚP

Návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP na akci: „8. Mateřská škola Žďár nad Sázavou – energetické úpravy“

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o poskytnutí podpory uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou a SFŽP na akci 8. Mateřská škola Žďár nad Sázavou – energetické úpravy v předloženém znění a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 346/2015/TAJ

Informace o provozu městského rozhlasu od 1. 9. 2015

Rada města po projednání bere na vědomí informace o provozu městského rozhlasu v souvislosti s realizací nového technického řešení od 1. 9. 2015.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

11. Různé

Ústní zpráva/RM

Prodloužení termínu pro podání přihlášek výběrového řízení – městský architekt

Rada města prodlužuje termín pro podání přihlášek výběrového řízení na konzultační a poradenskou činnost v oblasti architektury a urbanismu (městský architekt) do pátku 16. 10. 2015 do 14.30 hodin a s tím související změnu doby zahájení činnosti od 1. 12. 2015.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Ústní zpráva/RM

Revokace usnesení 304/2015 – Jednací řád komisí RM

Rada města částečně revokuje své usnesení č. 304/2015 v části účinnost k 1. 9. 2015 a nově stanovuje účinnost Jednacího řádu komisí rady města k datu 1. 10. 2015.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Rostislav Dvořák, v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v.r. Ing. Josef Klement, v.r.
starosta města místostarosta města
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!