Zápis z 3. schůze rady města konané dne 24. 11. 2014

zveřejněno: 24. 11. 2014

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

MUDr. Romana Bělohlávková

 

Schválený pořad 3. schůze rady města:

  1. Studie Kino Vysočina
  2. Školská rada
  3. Pověření rady města schvalováním rozpočtových opatření
  4. Komunitní plán sociálních služeb
  5. Majetkoprávní úkony – RM
  6. Majetkoprávní úkony – ZM
  7. Byty a prostory sloužící podnikání
  8. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 17/2014/TSBM

Studie kina Vysočina

Rada města se seznámila se studií kina Vysočina a ukládá PO Kultura ve spolupráci s městským úřadem připravit představení projektu veřejnosti do 31.1.2015 v budově kina.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 12/2014/ŠKS

Školská rada

Rada města po projednání schvaluje počet členů školských rad v základních školách ve Žďáře nad Sázavou podle předloženého návrhu v Příloze č. 2, varianty B a pověřuje pana Ing. Josefa Klementa a paní Alenu Prokopovou do školských rad za zřizovatele.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 13/2014/OF

Pověření rady města schvalováním rozpočtových opatření

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení pověření rady města ke schvalování rozpočtových opatření v rozsahu přijatých dotací.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 18/2014/OS

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb

Rada města se seznámila s pracemi na aktualizaci komunitního plánu sociálních služeb a služeb souvisejících.

Rada města po projednání schvaluje Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014-2016.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Komunitní plán sociálních  služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014-2016.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 14/2014/OP

Majetkoprávní úkony RM

a) Rada města po projednání nedoporučuje změnu usnesení RM ze dne 2. 9. 2013 ve věci bezúplatného nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR s právem hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 a to p. č. 5976/10 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 1 211 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům po zapsání geometrického plánu č. 3245-13/2011 ze dne 11. 7. 2011 na oddělení státní silnice II/353 ve Žďáře nad Sázavou – kruhová křižovatka ul. Brněnská – Jihlavská, ZR 1 s tím, že zůstává v platnosti přijaté usnesení ZM ze dne 12.9.2013, že p. č. 5976/10 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 1 211 m2 v k. ú. Město Žďár, nebude předmětem převodu z vlastnictví ČR s právem hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

b) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností O2 Czech Republic, a. s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, zastoupená na základě plné moci ze dne 4. 7. 2014 společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. se sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15, PSČ 106 00 Praha – jako oprávněným  - na části p. č. 3868/1 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Neumannova, ZR 4 - za účelem uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě - sdělovací kabely - stavba „71010-007299, VPI Žďár nad Sáz., BD Neumannova 45, 47“ - přeložka sdělovacích kabelů – včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti inženýrské sítě se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrských sítí na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností CELO invest s.r.o. se sídlem Kupecká 2461/3, ZR 3 – jako oprávněným na části p. č. 9512/2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 - za účelem vybudování a provozování podzemního vedení přípojek inženýrských sítí a to vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, plynu a vybudování vjezdu v rámci stavby – novostavba provozní budovy firmy CELO invest s.r.o. – včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedených staveb ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti inženýrských sítí se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci původního usnesení RM ze dne 27. 10. 2014 ve věci uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inž. sítě na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Ing. Petrem Michálkem,  ZR 1 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na částech p. č. 5856 a 5866/1 v k. ú. Město Žďár – za účelem umístění zemního optického kabelu – sdělovací datové propojení mezi budovami č.p. 1169 (administrativní budova) a č.p. 698 (RD) v lokalitě ul. Smetanova 17, ZR 1 v k. ú. Město Žďár včetně jeho provozování, případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce inž. sítě ve prospěch oprávněného.
- Částečná revokace spočívá v tom, že právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti inž. sítě se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

e) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností LENOX INVEST, a. s. se sídlem Veleslavínova 93/10, 110 00 Praha 1 – Staré Město – jako oprávněným – na částech p. č. 119/1 a 137/1 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Zahradní, ZR 1 - za účelem vybudování a umístění 3 nových přístupů k objektu č.p. 387 a zateplení objektu č.p. 387 „Pivnice REBEL“ v ul. Zahradní 2, Žďár n. Sáz. 1 včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného. Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

6. Usn. 15/2014/OP

Majetkoprávní úkony ZM

a) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí spoluvlastnického podílu (podíl 1/12) k pozemkům ve vlastnictví pí Hany Jandové,  Vrbno pod Pradědem, do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 8039 – orná půda ve výměře 3 703 m2, p. č. 8043/1 – orná půda ve výměře 637 m2, p. č. 8045 – trvalý trav. porost ve výměře 9 139 m2 – vše v k. ú. Město Žďár a dále p. č. 746/27 – trvalý trav. porost ve výměře 3 802 m2, p. č. 755/5 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 316 m2, p. č. 755/7 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 330 m2 a p. č. 774/7 – orná půda ve výměře 16 891 m2 – vše v k. ú. Zámek Žďár, navazující na stávající bytovou zástavbu v lokalitě Klafar, ZR 3, určené pro další rozvoj lokality sídliště Klafar III. - za kupní cenu 262,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 9018 – orná půda ve výměře 1 951 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Jamská, ZR 1 z vlastnictví pí Aleny Vrtílkové,  Vyškov – za účelem přípravy nové výrobní zóny a pro výstavbu místní propojovací komunikace mezi ul. Jamská – Novoměstská, ZR 1.
- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí spoluvlastnického podílu ve výši 3/64 k pozemkům p. č. 623/5 – trvalý travní porost ve výměře 867 m2, p. č. 630/1 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 996 m2 a p. č. 632/7 – orná půda ve výměře 412 m2 - vše v k. ú. Zámek Žďár ve vlastnictví p. Oldřicha Straky, Soběslav do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – nabídka zbývajících pozemků bývalých polních cest po prodeji sousedních pozemků v lokalitě „Na hranicích“ naproti čerpací stanici PH, ZR 2.
- za kupní cenu ve výši 73,32 Kč/m2

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí spoluvlastnického podílu ve výši 1/16 k pozemkům p. č. 630/1 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 996 m2 a p. č. 632/7 – orná půda ve výměře 412 m2 - vše v k. ú. Zámek Žďár ve vlastnictví p. Josefa Vykoukala,  ZR 5 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – nabídka zbývajících pozemků bývalých polních cest po prodeji sousedních pozemků v lokalitě „Na hranicích“ naproti čerpací stanici PH, ZR 2.
- za kupní cenu ve výši 73,32 Kč/m2

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 326 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře cca 8 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě Doležalova náměstí, ZR 1 do vlastnictví p. Ing. Marka Žáka,  Brno, za účelem vybudování kioskové trafostanice pro odběr elektřiny v objektu bývalé 1. ZŠ. Přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem
- za kupní cenu dle znaleckého posudku.

Hlasování: Pro 4, proti 4, zdrž. 0 - NESCHVÁLENO

 

f) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení bezúplatný převod - dar pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví ČR ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, zastoupená Správou Jihlava se sídlem Kosovská 10a, 586 01 Jihlava  a top. č. 2201/3 – ost. plocha, silnice ve výměře 5 m2, p. č. 2201/4 – ost. plocha, silnice ve výměře 5 m2, p. č. 2201/5 – ost. plocha, silnice ve výměře 43 m2, p. č. 2201/6 – ost.plocha, silnice ve výměře 8 m2, p. č. 2201/16 – ost. plocha, silnice ve výměře 11 m2 ap.č. 2201/30 – ost. plocha, silnice ve výměře 62 m2 - vše v k. ú. Město Žďár - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům po výstavbě Místní komunikace sídliště Klafar – ul. Dolní, ZR a vydání Kolaudačního souhlasu s užíváním stavby „Místní komunikace – sídliště Klafar na ul. Dolní Žďár n. Sáz.“ č.j. SÚ/764/14Ka-6-Souh. ze dne 30. 6. 2014, po vydání souhlasu dotčených vlastníků s rozdělením dotčených pozemků a po následném zápisu změn do katastru nemovitostí dle Kolaudačního souhlasu a GP č. 3532-1465/2013 ze dne 9. 1. 2014.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení bezúplatný převod - dar pozemků a to:

p. č. 2201/21 - ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 3 m2, p. č. 2201/31 - ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 7 m2 a p. č. 3289/3 - ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 196 m2 (pozemky města se nachází mezi pozemky ve vlastnictví ČR ve správě ŘSD a pozemky ve vlastnictví Kraje Vysočina, p. č. 3289/3 – část komunikace a část – záliv pro autobusovou zastávku) - z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina Jihlava se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava a dále pozemku p. č. 2316/3 - ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 276 m2 z vlastnictví Kraje Vysočina Jihlava se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava do vlastnictví Města Žďáru n. Sáz. - vše v k. ú. Město Žďár - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům po výstavbě Místní komunikace sídliště Klafar – ul. Dolní, ZR a vydání Kolaudačního souhlasu s užíváním stavby „Místní komunikace – sídliště Klafar na ul. Dolní Žďár n. Sáz.“ č.j. SÚ/764/14Ka-6-Souh. ze dne 30. 6. 2014, po vydání souhlasu dotčených vlastníků s rozdělením dotčených pozemků a po následném zápisu změn do katastru nemovitostí dle Kolaudačního souhlasu a GP č. 3532-1465/2013 ze dne 9. 1. 2014.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření smlouvy o zřízení bezplatného věcného břemene – služebnosti mezi Krajem Vysočina se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava – jako vlastníkem a povinným a Městem Žďár nad Sázavou - jako oprávněným, na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava - dle GP č. 3796-1465/2013 ze dne 22. 9. 2014 pro vymezení rozsahu VB na části p. č. 2316/1 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Wonkova, ZR 1 – za účelem vybudování a provozování přeložky vodovodu v rámci stavby „Místní komunikace – sídliště Klafar na ul. Dolní, Žďár n. Sáz. – SO 351 – přeložka vodovodu“ – investor Město Žďár nad Sázavou, včetně přístupu a příjezdu k uvedené stavbě a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace přeložky vodovodu ve prospěch oprávněného, tj. Města Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření smlouvy č. 1828/2014-SML o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě - stavby mostu na pozemku ve vlastnictví Povodí  Vltavy, s. p. Praha - mezi Povodím Vltavy, státním podnikem se sídlem Holečkova 8, 150 24 Praha 5 – jako povinným a Městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným – dle GP pro vyznačení VB č. 3791-1465/2013 ze dne 22. 9. 2014 na části p. č. 2134/1 - v k. ú. Město Žďár - za účelem existence a provozu mostu přes řeku Sázavu z ul. Dolní, ZR 1 do sídliště Klafar, ZR 3, v rámci stavby „Místní komunikace Klafar II – ul. Dolní, Žďár n. Sáz.“, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného, tj. Města Žďáru nad Sázavou.

Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti inženýrské sítě – stavby mostu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení RM ze dne 26. 5. 2014 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 5. 6. 2014 ve věci daru křížů z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou, nacházejících se na pozemcích v obci Žďár nad Sázavou v místní části Mělkovice a to takto:

ruší se původní část usnesení:
15. kříž č. 15 na pozemku p. č. 8751 v k. ú. Město Žďár – do vlastnictví p. Pavla Krčála, Mělkovice

nově se schvaluje:
15. kříž č. 15 na pozemku p. č. 8751 v k. ú. Město Žďár – do vlastnictví p. Pavla Krčála,  Mělkovice

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 16/2014/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o podnájmu bytu č. 4, umístěného v bytovém domě č.p. 2240 na ulici Kovářova č.or. 2, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje výpověď nájmu bytu č. 29, umístěného v bytovém domě č.p. 1876 na ulici Brodská č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a to z důvodu porušování povinností nájemce spočívající v neplacení nájemného.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

MUDr. Romana Bělohlávková, v.r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v.r. Ing. Josef Klement, v.r.
starosta města místostarosta města
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!