Zápis z 8. schůze rady města konané dne 12. 1. 2015

zveřejněno: 12. 1. 2015

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

PhDr. Zdeněk Kulhánek

 

Schválený pořad 8. schůze rady města:

 1.  Žádost o finanční příspěvek – p. o. Active-SVČ
 2.  Žádost o finanční příspěvek
 3.  Žádost o užití znaku města
 4.  SPOZ
 5.  MOS
 6.  Majetkoprávní úkony
 7.  Byty a prostory sloužící k podnikání
 8.  Pověření výkonu opatrovníka
 9.  Odvolání člena kulturní komise, Jmenování člena kulturní komise
 10.  Výsledky VŘ „Park u Ivana + pasportizace
 11.  Různé

PRO INFORMACI:
Zápis z kulturní komise, zápis z komise pro sport a volný čas
Obsazení funkce tajemníka komise rozvoje a životního prostředí
Informace o možnostech finanční podpory Nemocnice v Novém Městě n.M.
Uložení předložení návrhu grantového programu Organizovaný sport 2015

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 48/2015/Active

Žádost o finanční příspěvek

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek Active-středisku volného času, příspěvková organizace na zabezpečení a organizaci Republikového  finále v basketbalu středních škol ve výši 15 tis.Kč

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 53/2015/ŠKS

Žádost o finanční příspěvek

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města panu Jakubovi Pustinovi – Opera mladých, Mělkovice,  Žďár nad Sázavou na úhradu cestovného v mezinárodním projektu „Hudební klenoty Žďárska“ ve výši 11.000,- Kč dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 3

 

3. Usn. 55/2015/ŠKS

Žádost o užití znaku města

Rada města po projednání schvaluje užití znaku města panu Petru Houzarovi,  Jihlava jako obrazovou přílohu v jeho bakalářské práci.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 54/2015/ŠKS

SPOZ

Rada města po projednání schvaluje jmenovitý počet členů Sboru pro občanské záležitosti v předloženém návrhu a schvaluje odměnu členům Sboru pro občanské záležitosti města:

· člen Sboru pro občanské záležitosti za účast na jednání/akci sboru ve výši 250 Kč

· předseda Sboru pro občanské záležitosti za účast na jednání/akci sboru ve výši ve výši 500 Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

5. Usn. 49/2015/OP

Změna zakladatelské listiny společnosti M.O.S. s.r.o.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu zakladatelské listiny společnosti M.O.S. s.r.o. v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 50/2015/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města schvaluje vzor Smlouvy o užívání movité věci, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a zastupitelem města, předmětem které bude užívání notebooku nebo tabletu zastupitelem města, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 2749 – ost. plocha, jiná plocha ve výměře 60 m2 – za účelem užívání zahrádky a dále výpůjčku části tohoto pozemku ve výměře 60 m2 – za účelem užívání a údržby zatravněného pozemku u bytového domu čp. 1177 na p. č. 2746 v ul. Květná 3, ZR 5 – vše v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – změna nájemce v souvislosti s užíváním bytu v uvedeném byt. domě.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 8023 – orná půda a části p. č. 8025/1 – orná půda v celkové výměře cca 1 000 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem výstavby bytového domu v lokalitě „Klafar – II – B4“ – parcela č. 22.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p.č. 6386/4 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 100 m2 v k. ú. Město Žďár – zčásti pod stávající stavbou dřevěné kryté pergoly (cca 50 m2 ) a zčásti za účelem užívání jako ostatní plocha (parkovací místa a vstup do objektu) u čp. 396 ul. Strojírenská, ZR 1.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí spoluvlastnického podílu (každý podíl 1/12) k pozemkům ve spoluvlastnictví p. Zdeňka Uhlíře, Znojmo a pí Marie Uhlířové,  Třebíč, do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 8039 – orná půda ve výměře 3 703 m2, p. č. 8043/1 – orná půda ve výměře 637 m2, p. č. 8045 – trvalý trav. porost ve výměře 9 139 m2 – vše v k. ú. Město Žďár a dále p.č. 746/27 – trvalý trav. porost ve výměře 3 802 m2, p. č. 755/5 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 316 m2, p. č. 755/7 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 330 m2 a p. č. 774/7 – orná půda ve výměře 16 891 m2 – vše v k. ú. Zámek Žďár, navazující na stávající bytovou zástavbu v lokalitě Klafar, ZR 3, určené pro další rozvoj lokality sídliště Klafar III.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0 

 

f) Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města využít předkupní právo k odkoupení garáže ve vlastnictví paní Hany Sálusové, ZR 6, postavené na pozemku p.č. 6383 zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 19 m2 v k.ú. Město Žďár (ulice Smíchov, ZR 1) za kupní cenu ve výši 150.000,-- Kč.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) 1. Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku k uzavřené Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti č. OP/BVB/00220/2014 ze dne 10.6.2014, s tím, že  původně schválené VB se nově doplňuje o zřízení VB – služebnosti – zateplení jižní fasády BD na části pozemku p. č. 3908, přeložky společnosti O2 Czech Republic a.s. - telefonního vedení na částech pozemků p. č. 3911, 3912 a 3916 a přeložky společnosti E.ON Distribuce a.s. - vedení NN na částech pozemků p. č. 3908, 3911 a 3912 v rámci stav. úprav BD čp. 2092 a 2093 v ul. Nezvalova 4 a 6, ZR 4 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 3909 a 3910 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.
- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

Hlasování: Pro 7, proti 1, zdrž. 1

2. Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku k uzavřené Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti č. OP/BVB/00221/2014 ze dne 10.6.2014, s tím, že původně schválené VB se nově doplňuje o zřízení VB – služebnosti – zateplení jižní fasády BD na části pozemku p. č. 3905, přeložky společnosti O2 Czech Republic a.s. - telefonního vedení na části pozemku p. č. 3903 a přeložky společnosti E.ON Distribuce a.s. - vedení NN na částech pozemků p. č. 3903, 3904 a 3905 v rámci stav. úprav BD čp. 2091 a 2090 v ul. Nezvalova 8 a 10, ZR 4 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 3902 a 3901 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.
- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

Hlasování: Pro 7, proti 1, zdrž. 1

3. Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku k uzavřené Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti č. OP/BVB/00222/2014 ze dne 10.6.2014, s tím, že původně schválené VB se nově doplňuje o zřízení VB – služebnosti – zateplení jižní fasády BD na části pozemku p. č. 3896, přeložky společnosti O2 Czech Republic a.s. - telefonního vedení na části pozemku p. č. 3900 a přeložky společnosti E.ON Distribuce a.s. - vedení NN na částech pozemků p. č. 3896, 3899 a 3900 v rámci stav. úprav BD čp. 2088 a 2089 v ul. Nezvalova 12 a 14, ZR 4 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 3897 a 3898 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.
- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

Hlasování: Pro 7, proti 1, zdrž. 1

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 1040003509/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení distribučního zařízení na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 3704, 3852, 3853, 3854, 3858, 3859, 3868/1, 3868/20, 3871, 3876/3, 3877/1, 3879, 3880, 3887, 3888, 3892, 3899, 3900, 3903, 3904, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3917, 3918, 3930, 3976, 3980 a 4033 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., Wolk., Čapků, Nezval., rek. kNN“, spočívající v umístění distribuční soustavy – zemní kabelové vedení NN a 10x rozpojovací skříň v lokalitě sídliště „U Průmyslové školy“ ve Žďáře nad Sázavou 4 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vedení distribučního zařízení se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 30.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím domu Revoluční 1815, 1816 se sídlem Revoluční 1815/39, Žďár nad Sázavou 3 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na částech p. č. 1396, 1399 a 1401 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 2 m kolem uvedeného byt. domu pro stavbu: „Stavební úpravy bytového domu, Revoluční č.p. 1815, 1816 Žďár n. Sáz.“– za účelem zateplení obvodových stěn bytového domu a instalace nových předsazených železobetonových lodžií v rámci stav. úprav BD č.p. 1815 a 1816 v ul. Revoluční 37 a 39, ZR 3 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 1398 a 1397 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 51/2015/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu č. 3, umístěného v bytovém domě č.p. 1876 na ulici Brodská č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, předmětem kterého bude změna nájmu z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu č. 4, umístěného v bytovém domě č.p. 1876 na ulici Brodská č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, předmětem kterého bude změna nájmu z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu č. 14, umístěného v bytovém domě č.p. 1905 na ulici Brodská č.or. 33, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, předmětem kterého bude změna nájmu z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu č. 36, umístěného v bytovém domě č.p. 1871 na ulici Revoluční č.or. 30, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, předmětem kterého bude změna nájmu z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 36, umístěného v bytovém domě č.p. 1829 na ulici Revoluční č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní Marií Vyvadilovou. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání v objektu č.p. 1141 Nádražní ulice č. or. 44 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, o celkové výměře 125,88 m2. Prostor je vhodný k provozování obchodní činnosti.  Nájemné je stanoveno v minimální  výši 850 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části prostor v objektu základní školy – sklep,  č.p. 4 ulice Zámek č. or. 4 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2. Nájemné je stanoveno v minimální  výši 500 Kč/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytových prostor v budově bývalé ČP, č.p.165, ulice  Dolní  č.or.1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, dle uvedeného seznamu volných prostor. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu na Nádražní ulici č.p.1141, č.or.44, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6 (AZ Centrum), o celkové výměře 80,06 m2. Prostor je vhodný k provozování obchodní činnosti. Nájemné je stanoveno v minimální výši 860 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o nájmu,  uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a SPORTIS, příspěvkovou organizací, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu č.p.294 – Staré radnici ve Žďáře nad Sázavou o celkové výměře 225,45 m2.  Prostor sloužící podnikání je vhodný k provozování restaurační činnosti.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu číslo 10, umístěného v bytovém domě č. p. 1829 na ulici Revoluční č. or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s panem Petrem Švandou. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 13, umístěného v bytovém domě č.p. 1871 na ulici Revoluční č. or. 30, Žďár nad Sázavou,, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s panem Janem Slámou. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

n) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 8, umístěného v bytovém domě č.p. 2228 na ulici Brněnská č. or. 10, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní Terezií Kadlecovou. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 52/2015/OS

Pověření výkonu opatrovníka

Rada města po projednání pověřuje výkonem funkce opatrovníka panu Václavu Vocáskovi vedoucího sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, pana Ing. Petra Krábka.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 56/2015/Star.

Odvolání člena kulturní komise

Jmenování člena kulturní komise

Rada města odvolává paní Janu Rajskou na její vlastní žádost z funkce členky kulturní komise.

Rada města jmenuje členkou kulturní komise paní Věru Miklíkovou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 58/2015/RUP

Výsledky VŘ „Park u Ivana“ + pasportizace

Rada města po projednání schvaluje výsledky VŘ na dodavatele stavby: „Revitalizace příměstské zeleně a pasportizace zeleně ve Žďáře nad Sázavou“ tak, jak je doporučila komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 2

 

11. Různé

PRO INFORMACI

Usn. 57/2015/ŠKS

Zápis z kulturní komise

Zápis z komise pro sport a volný čas

Rada města byla seznámena se zápisem z Kulturní komise konané dne 15.12.2015 a Komise pro sport a volný čas konané dne 15.12.2014.

Rada města bere na vědomí obsazení funkce tajemníka Komise rozvoje a životního prostředí paní Ing. Ilonu Vráblovou.

Rada města bere na vědomí informace o možnostech finanční podpory Nemocnice v Novém Městě na Moravě od MUDr. Černého.

Rada města ukládá předsedovi Komise pro sport a volný čas předložit návrh grantového programu Organizovaný sport 2015 na jednání RM 26.1.2015.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

PhDr. Zdeněk Kulhánek, v.r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v.r. Ing. Josef Klement, v.r.
starosta města místostarosta města
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!