Zápis z 26. schůze rady města konané dne 12. 10. 2015

zveřejněno: 16. 10. 2015

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

MUDr. Radek Černý

 

Schválený pořad 26. schůze rady města:

 

 1. Žádost o změnu plánu investic
 2. Nový organizační řád
 3. Rozpočtová opatření PO Sportis
 4. Výjimka z nejvyššího počtu žáků
 5. Problematika ZŠ Komenského 6
 6. Majetkoprávní jednání – RM
 7. Majetkoprávní jednání – ZM
 8. Pronájem rybníků
 9. Byty a prostory sloužící podnikání
 10. Vyřazení majetku a odpis nedobytných pohledávek
 11. Výsledky výběrového řízení Elektronizace finančního řízení
 12. Rozpočtové opatření č. 7
 13. Family a Senior Point – vyhodnocení výběrového řízení
 14. Doplnění pořadníku DPS
 15. Udělení výjimky DPS
 16. Hodnocení ředitelů PO
 17. Různé

 

 
 
PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 390/2015/p.o.SSm

Žádost o změnu plánu investic

Rada města po projednání schvaluje změnu plánu investic za rok 2015 pro p.o. Sociální služby města Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 391/2015/p.o.SSm

Nový organizační řád

Rada města po projednání schvaluje nový organizační řád p.o. Sociální služby města Ždár nad Sázavou dle přílohy.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 392/2015/SPORTIS

Rozpočtové opatření SPORTIS

Rada města po projednání:

  • Doporučuje zastupitelstvu města ke schválení použití finančních prostředků ve výši 600.000 Kč z rozpočtové položky 36.6. „Nebytové prostory, opravy a rekonstrukce“ na navýšení provozního příspěvku PO SPORTIS na úhradu oprav a vybavení chat Reneta v autokempinku Pilák v rámci rozpočtových opatření.
  • Schvaluje navýšení limitu oprav PO SPORTIS z vlastních zdrojů na částku 3, 181. 000 Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž.  0

 

4. Usn. 381/2015/OP

Majetkoprávní jednání RM

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 570/13 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 6 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Zámek Žďár, zapsaného na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů oploceného pozemku k zahradě p. č. 570/24 u ŘRD č.p. 281 na p. č. 570/205 v k. ú. Zámek Žďár v ul. Polní 37, ZR 2 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 570/13 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 6 m2 a dále části ve výměře 24 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Zámek Žďár, zapsaného na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů oploceného pozemku k zahradě p. č. 570/25 a p. č. 570/411 u ŘRD č.p. 282 na p. č. 570/206 v k. ú. Zámek Žďár v ul. Polní 35, ZR 2 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 89/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře cca 54 m2 v k. ú. Stržanov (dle mapového podkladu) – za účelem vytvoření minimálního přípustného odstupu staveb od společné hranice pozemku v souvislosti s plánovanou přestavbou nemovitostí na p. č. 103 a 105/2 v k ú. Stržanov s tím, že přesná výměra prodávaného neoploceného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání odkládá projednání žádosti na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 4669/1 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře cca 35 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě sídliště „Vodojem“ – za účelem užívání dlouhodobě udržovaného zatravněného pozemku před RD v ul. Makovského č.p. 1598/28 na p. č. 4425 a sousedící zahradou p. č. 4426 s tím, že se bude žádostí zabývat až po dokončení rekonstrukce povrchů v lokalitě sídliště „Vodojem“.  

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po seznámení se s nabídkami na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6870 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 9 044 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem využití soustřeďování kameniva a demoličních odpadů vhodných k recyklaci, stanovuje pro vyhodnocení záměru následující postup: odbor OMP ve spolupráci OKS, OŽP připraví a předloží radě města návrh nájemní smlouvy s tím, že výběr nájemce následně proběhne e-aukcí na cenu nájmu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků mezi I. M. ZR  a B.V. Chotěboř – jako pronajímateli a městem Žďár nad Sázavou – jako nájemcem, a to částí pozemků ve výměře 165 m2 (přesná výměra bude zaměřena po dokončení stavby) ve spoluvlastnictví I.M., ZR 2 (podíl id. 19/24) a B. V. Chotěboř (podíl id. 5/24) - p. č. 270 a p. č. 730 – trvalý travní porost a dále p. č. 271 – ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 923, obec Žďár nad Sázavou,  k. ú. Zámek Žďár - za účelem vybudování, umístění a užívání části západní lávky, včetně navazujícího chodníku, který bude ukončen u stávající zpevněné plochy na pozemku p. č. 271 (před budovou č.p. 38) v k. ú. Zámek Žďár, včetně terénních úprav, zárubní zídky a rozvodů veřejného osvětlení v rámci stavby „Pěší trasa podél barokního mostu, Žďár nad Sázavou“ v k. ú. Zámek Žďár, ZR 2, v předloženém znění. -  výše nájemného 3.000,-- Kč/rok

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a  S.H. Křižánky – jako oprávněnou, a to na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou - na části p. č. 8191 v k. ú. Město Žďár, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem vybudování vodovodní přípojky k zahradě p. č. 8189 v k.ú. Město Žďár v lokalitě rybníků „Malé“ a „Velké Hrázky“ v lokalitě ul. Vysocká, ZR 5, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce vodovodní přípojky ve prospěch oprávněné.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a spolkem Libušínská 207/19, 208/21 se sídlem Libušínská208/21, ZR 1 – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 2118 v k. ú. Město Žďár, zapsaném na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou – v souvislosti se stavební úpravou byt. domu - výměnou závěsných balkonů za předsazené lodžie a zateplením domu Libušínská čp. 207/19 a 208/21, ZR 1 (přesah na pozemek města) včetně provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení horkovodní přípojky mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 963/1 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Okružní, ZR 3 - v rámci akce „Žďár nad Sázavou, ul. Okružní dolní, kompenzace horkovodu“ - včetně přístupu a příjezdu za účelem jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti kompenzace horkovodní přípojky se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice zastoupenou na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným, a to na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou - na části p. č. 186/1, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou,  k. ú. Město Žďár - za účelem umístění distribuční soustavy – kabelové vedení NN v rámci stavby: „Žďár n. Sáz., Veselská, kab. smyčka NN, Partyka“ – nová zemní kabelová přípojka NN k novostavbě RD v lokalitě ul. Veselská, ZR 1, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené distribuční soustavy ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice zastoupenou na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným, a to na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou - na částech p. č. 333/1 a 343, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou,  k. ú. Město Žďár - za účelem umístění distribuční soustavy – kabelové vedení VN v rámci stavby: „Žďár n. Sáz., Horní, kabel. smyčka VN, Agro Měřín“ v lokalitě ul. Horní, ZR 1, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené distribuční soustavy ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a firmou Waibel s.r.o. se sídlem Strojírenská 2298/44, Žďár n. Sáz. 1 – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 7618 v k. ú. Město Žďár – za účelem zateplení výrobního objektu a přesah stávající římsy objektu čp. 2298 na pozemku p. č. 7640 v k.ú. Město Žďár v ul. Strojírenská, ZR 1 ve vlastnictví firmy Waibel s.r.o., včetně práva chůze a jízdy k uvedenému VB za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo věcného břemene – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 393/2015/3.ZŠ

Výjimka z nejvyššího počtu žáků

Rada města po projednání schvaluje udělení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídách Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 386/2015/ŠKS

Problematika Základní školy Źďár nad Sázavou, Komenského 6

Rada města byla seznámena s vývojem řešení situace na Základní škole Žďár nad Sázavou, Komenského 6.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 382/2015/OP

Majetkoprávní úkony ZM

a) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti Petrast, a.s. se sídlem nám. Republiky 383/44, ZR 1, a to p. č. 3188 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 19 m2v k. ú. Město Žďár v lokalitě řadových garáží v ul. Vysocká, ZR 1, zapsaného na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou – za účelem sjednocení vlastnictví pozemku a stavby v souvislosti s následným odkupem garáže, nacházející se na tomto pozemku od stávajícího vlastníka.
- za kupní cenu obvyklou ve výši 22.800,-- Kč, tj. 1.200,-- Kč/m2 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu a odprodej pozemků s doplatkem rozdílu hodnoty, a to dle zhotoveného GP č. 3866-36/2015 ze dne 10. 9. 2015 takto: z původního pozemku p. č. 186/1 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 8 480 m2 oddělen díl „a“ ve výměře 10 m2, z pův. pozemku p. č. 600 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 154 m2 oddělen díl „b“ ve výměře 3 m2 a z pův. pozemku p. č. 603 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 160 m2 oddělen díl „c“ ve výměře 12 m2 a tyto díly nově označeny jako p. č. 603/2 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 25 m2 a dále z pův. pozemku p. č. 630 - ost. plocha, ostatní komunikace ve výměře 709 m2 oddělen díl ve výměře 2 m2 - nově označen jako p. č. 630/2 – ost. pl., ost. komunikace – celkem 27 m2 pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, vše v k. ú. Město Žďár do vlastnictví manželů O. a Z.P. ZR  - za část dle GP z původního pozemku p.č. 604 - zastavěná plocha, zbořeniště ve výměře 219 m2 odděleného dílu ve výměře 4 m2 nově označeného jako p. č. 604/2 - zastavěná plocha, zbořeniště ve výměře 4 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 4580, obec Žďár nad Sázavou, ve vlastnictví manželů O. a Z. P. (SJM), ZR  - do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům, související s opravou plotu u RD ul. Veselská č.p. 37/50, ZR 1 (po úpravě a vykácení zeleně v městském parku „U Ivana“). -  vše za kupní cenu obvyklou ve výši 800,-- Kč/m2
- Rozdíl mezi hodnotou směňovaných pozemků za cenu obvyklou činí částku ve výši 18.400,-- Kč, která bude manžely P. městu doplacena.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) 1. Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou J.K., ZR – podíl id. 1/2 a  T.V., ZR  – podíl id. 1/2, a to pozemku p.č. 6065 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 302 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě ul. Haškova 60, ZR 6, pod objektem č.p. 2172 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahu k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti s podanou žádostí na změnu využití objektu pro bydlení.
Smlouva o pronájmu pozemku bude uzavřena na dobu určitou od doby převodu vlastnictví objektu z vlastnictví společnosti SATT a. s. do doby prodeje pozemku a výše nájemného 80,-- Kč/m2.

2. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do podílového spoluvlastnictví  J.K.  ZR  – podíl id. 1/2 a T.V. ZR  – podíl id. 1/2, a to pozemku p.č. 6065 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 302 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě ul. Haškova 60, ZR 6, pod objektem č.p. 2172 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahu k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti s podanou žádostí na změnu využití objektu pro bydlení, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení bezúplatné nabytí – dar pozemků ve vlastnictví ČR a ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Správa Jihlava, Kosovská 10a, Jihlava, do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to dle GP č. 805-209/2014 ze dne 18. 12. 2014, z části původního pozemku p. č. 75/22 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 405 m2 (ve vlastnictví ŘSD ČR) nově oddělených dílů „e“ ve výměře 27 m2, „f“ ve výměře 6 m2, „g“ ve výměře 16 m2, „h“ ve výměře 13 m2, „i“ ve výměře 15 m2, „j“ ve výměře 8 m2, „k“ ve výměře 7 m2, „l“ ve výměře 20 m2, „m“ ve výměře 19 m2 a „n“ ve výměře 8 m2 - v celkové výměře 139 m2, nově sloučených do pozemku p. č. 360/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou – vše v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě ul. Bezručova, ZR 2 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům a v souvislosti se zápisem stavby do katastru nemovitostí, po realizaci stavby města „Stavební úpravy chodníku – ul. Bezručova ve Žďáře nad Sázavou“, spočívající ve stavebních úpravách (rekonstrukci) povrchu stávajícího chodníku.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi společností KINSKÝ Žďár, a. s. se sídlem Zámek 1/1, Žďár n. Sáz. – jako povinným a městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným, a to na pozemku ve vlastnictví společnosti KINSKÝ Žďár, a. s. - na části p. č. 68 – zastavěná plocha, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 601, obec Žďár nad Sázavou,  k. ú. Zámek Žďár - za účelem vybudování stavby „Základní škola Žďár nad Sázavou, Zámek Žďár č.p. 4, STL plynovodní přípojka, odběrné plynové zařízení“ v k. ú. Zámek Žďár, ZR 2, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce stavby plynovodní přípojky ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.   

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi ČR – Státním pozemkovým úřadem se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, zastoupeným Krajským pozemkovým úřadem pro kraj Vysočina se sídlem Fritzova 4, 586 01 Jihlava – jako povinným a městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným, a to na pozemku ve vlastnictví ČR – Státní pozemkový úřad - na části p. č. 6993 – trvalý travní porost, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 10002, obec Žďár nad Sázavou,  k. ú. Město Žďár - za účelem existence a provozování stavby „Plynofikace Žďár nad Sázavou – Radonín STL plynovod vč. 19 ks plynovodních přípojek pro RD“ v celkové délce 60,6 m v k. ú. Město Žďár, část Radonín, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce stavby plynárenského zařízení ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 7.320,-- Kč.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi J.H. ZR  – jako povinným a městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným, a to na pozemcích ve vlastnictví J.H. ZR  - na částech p. č. 76/3 a 79/3 – oba ostatní plocha, zeleň, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 598, obec Žďár nad Sázavou,  k. ú. Zámek Žďár - za účelem umístění nového podzemního vedení VO včetně stávajícího sloupu VO v rámci stavby „Přechod pro chodce, autobusová zastávka, ul. Santiniho, Žďár nad Sázavou“ v k. ú. Zámek Žďár, ZR 2, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce podzemního vedení VO včetně sloupu VO ve prospěch oprávněného, v předloženém znění.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi L.S. Vatín  – jako povinným a městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným, a to na pozemku ve vlastnictví L.S. Vatín  - na části p. č. 76/5 – ostatní plocha, jiná plocha, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1072, obec Žďár nad Sázavou,  k. ú. Zámek Žďár - za účelem umístění nového podzemního vedení VO včetně sloupu VO v rámci stavby „Přechod pro chodce, autobusová zastávka, ul. Santiniho, Žďár nad Sázavou“ v k. ú. Zámek Žďár, ZR 2, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce podzemního vedení VO včetně sloupu VO ve prospěch oprávněného, v předloženém znění.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi I. M., ZR  a B. V. Chotěboř – jako povinnými a městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným, a to na pozemku ve spoluvlastnictví I. M., ZR a   (podíl id. 19/24) a B. V. Chotěboř (podíl id. 5/24) - na části p. č. 730 – trvalý travnatý porost, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 923, obec Žďár nad Sázavou,  k. ú. Zámek Žďár - za účelem umístění nového podzemního vedení VO včetně stávajícího sloupu VO v rámci stavby „Pěší trasa podél barokního mostu, Žďár nad Sázavou“ v k. ú. Zámek Žďár, ZR 2, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce podzemního vedení VO včetně sloupu VO ve prospěch oprávněného, v předloženém znění.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 383/2015/OP

Pronájem rybníků

Rada města po projednání:

Neschvaluje žádost pana Radka Kujala o pronájem rybníků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou a nevyhlašuje záměr na pronájem rybníků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

9. Usn. 384/2015/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 36, nacházejícího se v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1276 v k.ú. Město Žďár, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje podnájem  bytu č. 2, nacházejícího se v bytovém domě č.p. 454 na ulici Purkyňova č.or. 7, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2, dle předloženého návrhu.             

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města neschvaluje žádost manželů B. o změnu smlouvy  o nájmu bytu č. 12, nacházejícího se v bytovém domě č.p. 1876 na ulici Brodská č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1261 v k.ú. Město Žďár, z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje žádost L. D. o změnu smlouvy  o nájmu bytu č. 28, nacházejícího se v bytovém domě č.p. 1871 na ulici Revoluční č.or. 30, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1256 v k.ú. Město Žďár, z doby určité na dobu neurčitou.                                                    

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostoru, umístěného v objektu č.p. 1825, Brodská ulice č.or. 11 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1244 v k.ú. Město Žďár, o celkové výměře 22 m2. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a A.P., Hamry nad Sázavou,  na dobu neurčitou. Nájemné je stanoveno ve výši 600 Kč/měsíc.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 1141, který je součástí pozemku parc. č. 6130/1, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Nádražní č.or. 44 ve Žďáře nad Sázavou, část  Žďár nad Sázavou 6, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 1, pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár (AZ Centrum pravá část) v celkové výměře 125,88 m2, provozování Fresh baru. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Bath line s.r.o., Polnička 263, IČO 27709698 a bude uzavřena na dobu neurčitou.  Výše nájemného 300 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 389/2015/OP

Vyřazení majetku a odpis nedobytných pohledávek

Rada města po projednání schvaluje:

  • vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního, poškozeného majetku v celkové částce  57 934,30 Kč dle předloženého návrhu (příloha č. 1)
  • vyřazení nepotřebného majetku v pořizovací ceně 765 901,75 Kč dle předloženého návrhu (příloha č. 2)
  • předložený návrh u věcí nalezených a předaných MěÚ Žďár nad Sázavou podle §135 obč. zákoníku - věci nalezené k 31.12.2013 (příloha č. 4)
  • vyřazení (úplný odpis) nedobytných pohledávek  v celkové částce 241 200 Kč   dle předloženého návrhu  (příloha č. 5a, 5b)
  • převod nedobytných pohledávek na podrozvahový účet v celkové částce  313 867,50 Kč dle předloženého návrhu (příloha č. 6a, 6b, 6c)
  • Smlouvu o bezúplatném převodu mezi městem Žďár nad Sázavou a Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace, Studentská 4, Žďár nad Sázavou, v předloženém znění
  • Smlouvu o bezúplatném převodu mezi městem Žďár nad Sázavou a Active -  příspěvková organizace, se sídlem Dolní 3, Žďár nad Sázavou, v předloženém znění

Rada města po projednání doporučuje ZM schválit:

  • návrh na převod nedobytných pohledávek  na podrozvahový účet v celkové částce   148 000 Kč dle předloženého návrhu  (příloha č. 7)
  • návrh na vyřazení (úplný odpis) nedobytných pohledávek v celkové částce 190 312,88 Kč dle předloženého návrhu (příloha č. 8a, 8b)

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 379/2015/OI

Výsledky výběrového řízení – Elektronizace finančního řízení města a jeho organizací

Rada města po projednání schvaluje výsledky výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky „Elektronizace finančního řízení města a jeho organizací“ v rámci projektu č. CZ.1.06/2.1.00/22.09611 Rozvoj služeb Technologického centra ORP Žďár nad Sázavou dle doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

Rada města po projednání schvaluje uzavření smluv na realizaci veřejné zakázky „Elektronizace finančního řízení a jeho organizací“ v rámci projektu č. CZ 1.06/2.1.00/22.09611 Rozvoj služeb Technologického centra ORP Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 388/2015/OF

Rozpočtové opatření č. 7/2015

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtová opatření č. 7/2015.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 394/2015/OS

Family a Senior Point – vyhodnocení výběrového řízení

Rada města bere na vědomí zápis z posouzení a hodnocení nabídek výběrového řízení na provoz Family a Senior Pointu se Žďáře nad Sázavou, který je přílohou materiálu.

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o dílo na provoz Family Pointu a Senior Pointu mezi městem a Kolpingovým dílem České republiky z.s. v předloženém znění.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtovou položku Family a Senior Point ve výši 53 000 Kč snížením stávající položky č. 43.10 Podpora prorodinné politiky.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

14. Usn. 395/2015/OS

Doplnění pořadníku DPS

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 396/2015/OS

Udělení výjimky z podmínky trvalého pobytu pro přidělení bytu v DPS

Rada města po projednání schvaluje udělení výjimky z kritérií pro přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou v bodě podmínka trvalého pobytu na území výkonu státní správy Městského úřadu Žďár nad Sázavou dle přiloženého materiálu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 387/2015/MST

Hodnocení ředitelů příspěvkových organizací města a organizační složky města

Rada města schvaluje mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací města a organizační složky města na základě provedeného vyhodnocení hospodaření a činnosti za 1. pololetí 2015.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0 

 

17. Různé

Usn. 385/2015/ŠKS

Zápis z Komise pro sport a volný čas a Komise pro mezinárodní a regionální spolupráci

Rada města byla seznámena se zápisem z Komise pro sport a volný čas konané dne 5. 10. 2015 a se zápisem z Komise pro mezinárodní a regionální spolupráci konané dne 1. 10. 2015.

 

Ústní zpráva/Taj.

Schválení zahraniční cesty

Rada města schvaluje zahraniční cestu p. starosty města  a p. místostarosty města  - exkurzi zástupce Sdružení obcí Vysočiny, z.s.p.o., pro získání informací o odpadovém hospodářství v Německu a Švýcarsku  s následnou možnou aplikací do ISNOV ve dnech 14. 10. 2015 – 16. 10. 2015.

 

Ústní zpráva/STAR.

Pověření zastupování města

Rada města pověřuje Ing. Radka Zlesáka, člena Rady města Žďáru nad Sázavou k podepisování dokumentů města Žďáru nad Sázavou v době od 14. 10. 2015 do 16. 10. 2015  včetně, vzhledem k nepřítomnosti starosty a místostarosty města.

 

Ústní zpráva/RM

Předkládání materiálů příspěvkových organizací pro jednání RM a ZM

Rada města v návaznosti na schválené Zásady transparentnosti ukládá ředitelům příspěvkových organizací zpracovávat k předkládaným materiálům RM a ZM anotace vystihující předkládanou problematiku v rozsahu max. 500 znaků a dále zpracovávat anonymizovanou verzi předkládaného materiálu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů pro zveřejnění na webu.

 

Ústní zpráva/RM

Delegace člena do výběrové komise na pořízení ultrazvuku na PO Poliklinika

Rada města deleguje radního MUDr. Radka Černého do výběrové komise na pořízení ultrazvuku na PO Poliklinika.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

MUDr. Radek Černý, v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v.r. Ing. Josef Klement, v.r.
starosta města místostarosta města
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!