Zápis z 28. schůze rady města konané dne 2. 11. 2015

zveřejněno: 6. 11. 2015

Počet přítomných členů:

8

 

Omluven:

PhDr. Zdeněk Kulhánek

 

Ověřovatel zápisu:

Rostislav Dvořák

 

Schválený pořad 28. schůze rady města:

 1. Změna zařazení školského zařízení Active-SVČ do sítě škol a školských zařízení
 2. Přijetí strážníků městské policie u příležitosti 20 let služby
 3. Smlouva o bezúplatném převodu světelného výstražného zařízení
 4. Pojištění majetku města
 5. Rozpočet města na rok 2016
 6. Autocvičiště – provozní řád a poplatky za jeho využití
 7. Přechod pro chodce Okružní dolní
 8. Nařízení RM č. 2/2015
 9. Plán zimní údržby
 10. Smlouva o zajištění provozu TIC
 11. Žádost TJ Žďár n. S.
 12. Dodatek č. 1 k Memorandu o přípravě, realizaci a provozování expozice „Umění baroka“
 13. Přijetí daru
 14. Majetkoprávní jednání
 15. Byty a prostory sloužící podnikání
 16. Určovací žaloba
 17. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 30.11.2011 o navýšení ceny díla na „Zhotovení územního plánu Žďár nad Sázavou“
 18. Rozpočtová opatření PO Poliklinika Žďár nad Sázavou
 19. Řešení technického zhodnocení – KRYOKOMORA
 20. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 403/2015/Active

Změna zařazení školského zařízení Active-SVČ do sítě škol a školských zařízení

Rada města po projednání:

  • Schvaluje změnu zařazení školského zařízení Active-středisko volného času, příspěvková organizace do sítě škol.
  • Schvaluje místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 0

 

2. Usn. 405/2015/MP

Přijetí strážníků u příležitosti 20 let služby u městské policie

Rada města vyslovuje poděkování p. Martinu Svobodovi, p. Miloslavu Kovaříkovi, p. Janu Crlíkovi a p. Jiřímu Svatoňovi, strážníkům městské policie, u příležitosti 20 let služby a za jejich dlouholetou činnost je oceňuje věcným darem.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

3. Usn. 406/2015/MP

Smlouva o bezúplatném převodu světelného výstražného zařízení

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu světelného výstražného zařízení, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako převodcem a obcí Světnov jako nabyvatelem, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 0

 

4. Usn. 416/2015/OF

Pojištění majetku města na roky 2016-2017

Rada města po projednání schvaluje poskytovatele pojištění majetku města Kooperativa pojišťovnu, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, IČO 47116617.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

5. Usn. 418/2015/OF

Rozpočet města na rok 2016

Rada města po projednání bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2016.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

6. Usn. 404/2015/OD

Autocvičiště – provozní řád a poplatky za jeho využití

Rada města po projednání schvaluje nový provozní řád a výši poplatků za využití autocvičiště dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města k uzavírání dohod o využití.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 1

 

7. Usn. 415/2015/OD

Přechod pro chodce Okružní dolní

Rada města po projednání bere na vědomí předložený materiál a ukládá odboru dopravy sjednat schůzku s petičním výborem.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

8. Usn. 407/2015/KS

Nařízení RM č. 2/2015

Rada města vydává Nařízení RM č. 2/2015, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na který se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 0

 

9. Usn. 408/2015/KS

Plán zimní údržby

Rada města po projednání schvaluje plán zimní údržby.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

10. Usn. 409/2015/ŠKS

Smlouva – zajištění provozu TIC

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění provozu Turistického informačního centra města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou a panem Bohuslavem Nahodilem v roce 2016 v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

11. Usn. 410/2015/ŠKS

Žádost TJ Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje investiční příspěvek ve výši 180 000 Kč Tělovýchovné jednotě Žďár nad Sázavou na rekonstrukci výměníkové stanice dle Smlouvy o poskytnutí provozní dotace uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a TJ Žďár nad Sázavou ze dne 27. 1. 2015.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

12. Usn. 411/2015/ŠKS

Dodatek č. 1 k Memorandu o přípravě, realizaci a provozování expozice „Umění baroka“

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 1 k Memorandu o přípravě, realizaci a provozování ze dne 7. května 2009 v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

13. Usn. 419/2015/3.ZŠ

Přijetí daru

Rada města po projednání schvaluje přijetí daru Základní školou Žďár nad Sázavou, Komenského 6 od fyzické osoby.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 1

 

14. Usn. 412/2015/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o., se sídlem Jamská 2486/8, Žďár nad Sázavou – jako oprávněným na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 7998/1, p. č. 7977/1, p. č. 7977/2, p. č. 7977/3, p. č. 7991, p. č. 7990/2, p. č. 2045, p. č. 2047, p. č. 7978, p. č. 7992/27, p. č. 8014/15 a p. č. 8017 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem vybudování přípojek inženýrských sítí včetně komunikací v rámci stavby „OS KLAFAR – ul. Rytecká - 8 RD, Žďár nad Sázavou 3, včetně přístupu a příjezdu k vybudovaným přípojkám za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o provedení stavby mezi p. S. P. ZR 7 - jako vlastníkem pozemku a městem Žďár nad Sázavou – jako stavebníkem, předmětem které je stanovení podmínek pro provedení stavby města „Rekonstrukce povrchů navazujícího prostoru nám. Republiky, Žďár nad Sázavou“, týkající se pokládky nové dlažby na části pozemku parc. č. 5 u objektu č.p. 292, nám. Republiky 32, ZR 1 v kat. území město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, který je ve vlastnictví paní Silvie Plaché, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

15. Usn. 413/2015/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje žádost p. D.K. o změnu smlouvy  o nájmu bytu č. 9, nacházejícího se v bytovém domě č.p. 1876 na ulici Brodská č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1261 v k.ú. Město Žďár, z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

b) Rada města schvaluje žádost p.  I. S. o  změnu smlouvy  o nájmu bytu č. 25, nacházejícího se v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1276 v k.ú. Město Žďár, z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

c) Rada města schvaluje žádost p. L. L. o změnu smlouvy  o nájmu bytu č. 27, nacházejícího se v bytovém domě č.p. 1829 na ulici Revoluční č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1248 v k.ú. Město Žďár, z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

d) Rada města neschvaluje žádost manželů M. a Ž. S. o změnu smlouvy  o nájmu bytu č. 23, nacházejícího se v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1276 v k.ú. Město Žďár, z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

e) Rada města ruší svoje usnesení č. 384/2015/OP ze dne 12.10.2015 ve věci uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání v objektu na Nádražní ulici č.p. 1141, který je součástí pozemku parc. č. 6130/1 zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Nádražní č.or. 44 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro  Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1, pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území město Žďár (AZ Centrum pravá část) v celkové výměře 125,88 m2.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

f) Rada města ruší svoje usnesení č.349/2015/OP ze dne 7.9.2015 ve věci prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání v objektu na Nádražní ulici č.p. 1141, který je součástí pozemku parc.č. 6130/1 zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Nádražní č.or. 44 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro  Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1, pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území město Žďár (AZ Centrum) v celkové výměře 80,06 m2.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

g) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu č.p. 1141, který je součástí pozemku parc. č. 6130/1 zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Nádražní č.or. 44, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, (AZ Centrum pravá část) v celkové výměře 109,8 m2.  Záměr bude vyhlášen po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

h) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu č.p.1141, který je součástí pozemku parc. č. 6130/1 zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Nádražní č.or. 44 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, (AZ Centrum ) v celkové výměře 105,35 m2. Záměr bude vyhlášen po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

16. Usn. 414/2015/OP

Určovací žaloba

Rada města po projednání rozhoduje podat určovací žalobu ve věci určení vlastníka staveb (hráze, opěrná zeď,  nátokové objekty, vypouštěcí zařízení, bezpečnostní přelivy a lávky) vybudovaných v rámci stavby vodního díla: „Odbahnění a opravy objektů Honzovských rybníků a obnova mokřadu Žabák“  a ukládá starostovi zajistit její zpracování.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

17. Mat. 420/2015/ORUP

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 11. 2011 o navýšení ceny díla na „Zhotovení územního plánu Žďár nad Sázavou“

Bez přijatého usnesení - požadavek rady města na dopracování materiálu.

 

18. Usn. 421/2015/Pol.

Rozpočtové opatření – PO Poliklinika Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření PO Poliklinika Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 1

 

19. Mat. 422/2015/Pol.

Řešení technického zhodnocení – kryokomora

Bez přijatého usnesení - požadavek rady města na dopracování materiálu.

 

20. Různé

Kupní smlouva

Rada města schvaluje kupní smlouvu č. z04150734 mezi městem Žďár nad Sázavou a Stora Enso Wood Products Žďírec s.r.o. na prodej kalamitní těžby dřeva z městských lesů.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

Žádost spolku PlyneTo

Rada města po doplnění materiálu spolku PlyneTo vydává kladné stanovisko k založení soukromé školy ve Žďáře nad Sázavou.

Hlasování: Pro 6, proti 2, zdržel se 0

 

Usn. 423/2015/Star.

Dohoda o vzájemné spolupráci

Rada města po projednání schvaluje Dohodu o vzájemné spolupráci, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností ComGate, a.s., se sídlem Jankovcova 1596/14a, 170 00, Praha 7 – Holešovice, IČO: 265 08 842, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

Zápisy z komisí

Rada města bere na vědomí zápisy z kulturní komise a komise pro marketing a komunikaci.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0

 

 

Ověřovatel 

Rostislav Dvořák, v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v.r. Ing. Josef Klement, v.r.
starosta města místostarosta města
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!