Zápis z 30. schůze rady města konané dne 30. 11. 2015

zveřejněno: 4. 12. 2015

Počet přítomných členů:

8

 

Omluven:

Ing. Martin Mrkos

 

Ověřovatel zápisu:

Rostislav Dvořák

 

Schválený pořad 30. schůze rady města:

 

 1. Rozpočtové opatření č. 4, Kultura Žďár
 2. Majetkoprávní jednání
 3. Byty a prostory sloužící podnikání
 4. Opakované stížnosti pro hlučnost nájemců svobodárny Brodská 27
 5. Rozpočtové opatření
 6. Organizační změny
 7. Obecně závazná vyhláška č.1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
 8. Stanovení cen propagačních materiálů
 9. Návrh rozpočtu města na rok 2016
 10. Zápis z komise rozvoje města a ŽP
 11. Výběrové řízení na konzultační a poradenskou činnost (městský architekt) výsledky
 12. Pěší trasy podél barokního mostu – změnové listy
 13. Veřejnoprávní smlouvy – dotace
 14. Zápis z komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní
 15. Různé
  Zápis z jednání Kulturní komise

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 446/2015/Kultura

PO Kultura Žďár – rozpočtové opatření 2015/4

Rada města po projednání:

  • Ruší usn. č. 265/2015/PO Kultura – převod finančních prostředků do investičního fondu organizace
  • Schvaluje použití finančních prostředků ve výši 425 tis. Kč na navýšení provozního příspěvku PO Kultura Žďár
  • Schvaluje úpravu rozpočtu PO Kultura Žďár na rok 2015 podle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 444/2015/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města vyhlašuje záměr na prodej pozemku p. č. 7973/6, orná půda ve výměře 1 040 m2v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, lokalita Klafar II, ZR 3, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1 - za účelem výstavby rodinného domu, v předloženém znění. Součástí záměru jsou Pravidla postupu při prodeji pozemku v lokalitě Klafar II a Regulativy rodinných domů, v upraveném znění včetně doplnění DPH.                                                                      

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 4123 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 20 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) pod řadovou garáží ve vlastnictví fyzické osoby, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3635, k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě ul. Neumannova, ZR 4.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o zemědělském pachtu ze dne 2. 1. 2014 mezi městem Žďár nad Sázavou – jako propachtovatelem (původně pronajímatelem) a ZP Ostrov, a. s. se sídlem v Ostrově nad Oslavou č. 36, PSČ 594 45 – jako pachtýřem (původně nájemcem), týkající se pachtu (nájmu) pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou v k. ú. Město Žďár v lokalitě „Vetla“, užívaných pachtýřem (nájemcem) k zemědělskému obhospodařování a zvýšení pachtovného (nájemného) na částku 2.000,-- Kč za jeden hektar propachtované půdy a jeden rok pachtu (nájmu) – v předloženém znění.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3, zastoupená na základě plné moci ze dne 1. 6. 2015 společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. se sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15, PSČ 106 00 Praha – jako oprávněným – dle GP č. 3862-85/2015 ze dne 2. 6. 2015 pro vymezení rozsahu VB na části p. č. 3868/1 v k. ú. Město Žďár, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v lokalitě ul. Neumannova, ZR 4 - za účelem uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě - sdělovací kabely - stavba „71010-007299, VPI Žďár nad Sáz., BD Neumannova 45, 47“ - přeložka sdělovacích kabelů – včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti inženýrské sítě se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3, zastoupená na základě plné moci ze dne 1. 6. 2015 společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. se sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15, PSČ 106 00 Praha – jako oprávněným -  dle GP č. 3863a-84/2015 ze dne 10. 8. 2015 pro vymezení rozsahu VB na částech p. č. 3911, 3912 a 3916 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Nezvalova, ZR 4 - za účelem uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě - sdělovací kabely - stavba „71010-007788, VPI Žďár nad Sáz., BD Nezvalova 4, 6“ - přeložka sdělovacích kabelů – včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti inženýrské sítě se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3, zastoupená na základě plné moci ze dne 1. 6. 2015 společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. se sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15, PSČ 106 00 Praha – jako oprávněným - dle GP č. 3863b-84/2015 ze dne 10. 8. 2015 pro vymezení rozsahu VB na částech p. č. 3903 a 3904 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Nezvalova, ZR 4 - za účelem uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě - sdělovací kabely - stavba „71010-007789, VPI Žďár nad Sáz., BD Nezvalova 8, 10“ - přeložka sdělovacích kabelů – včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti inženýrské sítě se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3, zastoupená na základě plné moci ze dne 1. 6. 2015 společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. se sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15, PSČ 106 00 Praha – jako oprávněným -  dle GP č. 3863c-84/2015 ze dne 10. 8. 2015 pro vymezení rozsahu VB na částech p. č. 3900 a 3899 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Nezvalova, ZR 4 - za účelem uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě - sdělovací kabely - stavba „71010-007815, VPI Žďár nad Sáz., BD Nezvalova 12, 14“ - přeložka sdělovacích kabelů – včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti inženýrské sítě se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 445/2015/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem prostor, nacházejících se v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1276 v k.ú. Město Žďár, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města rozhoduje vypovědět nájem bytu č. 2, umístěného v bytovém domě č.p. 1932 na ulici Brodská č.or. 43, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1275 v k.ú. Město Žďár a ukládá starostovi města zajistit zpracování výpovědi nájmu bytu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města rozhoduje vypovědět nájem bytu č. 21, umístěného v bytovém domě č.p. 1825 na ulici Brodská č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1244 v k.ú. Město Žďár a ukládá starostovi města zajistit zpracování výpovědi nájmu bytu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje žádost pana LS.S. o změnu smlouvy  o nájmu bytu č. 16, nacházejícího se v bytovém domě č.p. 1876 na ulici Brodská č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1261 v k.ú. Město Žďár, z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje žádost pana M. C. o změnu smlouvy  o nájmu bytu č. 33, nacházejícího se v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1276 v k.ú. Město Žďár, z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje podnájem bytu č. 31, nacházejícího se v bytovém domě č.p. 2235 na ulici Palachova č.or. 72, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje podnájem bytu č. 10, nacházejícího se v bytovém domě č.p. 2234 na ulici Palachova č.or. 70, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 1141, který je součástí pozemku parc.č. 6130/1, zastavěná plocha a nádvoří na ulici Nádražní č.or. 44 ve Žďáře nad Sázavou, část  Žďár nad Sázavou 6, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1, pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár (AZ Centrum pravá část) v celkové výměře 109,8 m2, provozování Fresch baru. Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Bath line s.r.o., Polnička 263, IČO  27709698 s účinností od 1.1.2016 na dobu neurčitou, s výší nájemného 300 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města schvaluje pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 1141, který je součástí pozemku parc.č. 6130/1, zastavěná plocha a nádvoří na ulici Nádražní č.or. 44 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1, pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár (AZ Centrum ) v celkové výměře 105,35 m2, provozování realitní činnosti. Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností M&M reality holding a.s., IČO 2741 87 768 se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1675/2, s účinností od 1.12.2015, na dobu neurčitou, výší nájemného 850 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru napronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu č.p. 294, který je součástí pozemku parc. č. 1, zastavěná plocha a nádvoří, na náměstní Republiky ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území město Žďár (bývalá radniční restaurace), v celkové výměře 225,45 m2.
Záměr bude vyhlášen po dobu 2 měsíců.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města souhlasí s umístěním sídla spolku BK Žďár nad Sázavou, z.s., IČ 22835148, zaspaného ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brněpod sp. zn. L, vložka 14209, v objektu č.p. 973, který je součástí pozemku parc.č. 1413, zastavěná plocha a nádvoří na ulici Komenského č.or. 4, ve Žďáře nad Sázavou, část  Žďár nad Sázavou 3, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1, pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 453/2015/Byt. komise

Opakované stížnosti na hlučnost nájemců svobodárny Brodská 27 za účelem domluvy, přijetí navrhovaných řešení a zklidnění celkové situace mezi obyvateli tohoto domu

Rada města pověřuje bytovou komisi ke svolání schůze nájemců svobodárny Brodská 27 v prostorách chodby prvního patra této svobodárny ve věci opakovaných stížností na hlučnost některých obyvatel a to za účasti zástupců/e rady města a členů bytové komise.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 452/2015/p.o. SSm

Rozpočtové opatření

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření p.o. Sociální služby města Žďár nad Sázavou dle přílohy.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 450/2015/p.o. SSm

Organizační změny

Rada města po projednání schvaluje organizační změny dle příloh.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 448/2015/KS

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválení OZV  č. 1/2015.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 3

 

8. Usn. 447/2015/ŠKS

Stanovení cen propagačních materiálů

Rada města po projednání schvaluje ceny propagačních materiálů: multifunkční šátek s logem města, přívěsek – klíč do nákupního koše a reflexní páska s logem města dle upraveného návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 418/2015/OF

Návrh rozpočtu města na rok 2016

Rada města po projednání:

  • Doporučuje zastupitelstvu města ke schválení návrh rozpočtu na rok 2016
  • Doporučuje vzít na vědomí rozpočtový výhled na roky 2016 – 2020

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 456/2015/ORUP

Zápis z komise rozvoje města a ŽP

Rada města byla seznámena se zápisem z jednání komise rozvoje a ŽP ze dne 10. 11. 2015.

Rada města ukládá:

  • Odboru OF zveřejnit rozpočet města pro rok 2016 ve Žďárském zpravodaji a na webových stránkách města.
  • Odboru RÚP postupně připravit a prezentovat dokumentaci staveb a informace o jednotlivých akcích zařazených v rozpočtu města na webu města.
  • Oddělení informatiky prověřit a připravit návrhy Investiční mapy města

Rada města schvaluje ukončení činnosti RNDr. Jiřího Urbana Ph.D. na vlastní žádost a děkuje mu za jeho dosavadní práci.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 455/2015/ORUP

Výběrové řízení na konzultační a poradenskou činnost (městský architekt) – výsledky

Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na konzultační a poradenskou činnost (městský architekt) tak, jak byly doporučeny výběrovou komisí a schvaluje uzavření příkazní smlouvy s vybraným uchazečem.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 454/2015/ORUP

Pěší trasy podél barokního mostu – změnové listy

Rada města po projednání schvaluje: Změnový list č. 1 stavby „Pěší trasy podél barokního mostu“ Žďár nad Sázavou a schvaluje navýšení stavby o 1. 859 392,-Kč bez DPH to je 2 249 864,-Kč včetně DPH z položky rozpočtu 22.17 Trasa podél barokního mostu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

13. Usn. 459/2015/OS

Veřejnoprávní smlouvy – dotace

Rada města po projednání schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města, které budou uzavřeny mezi městem Žďár nad Sázavou a příjemce dotace:

  • REMEDIA PLUS, o.p.s
  • Liga vozíčkářů Brno

v předloženém znění

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 460/2015/OS

Zápis z komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní

Rada města byla seznámena se zápisem z 5. jednání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní ze dne 14. 10. 2015 a se zápisem ze 6. jednání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní ze dne 11. 11. 2015

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

15. Různé

Zápis z jednání Komise kulturní

Rada města byla seznámena se zápisem z jednání Komise kulturní ze dne 23. 11. 2015.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Rostislav Dvořák, v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v.r. Ing. Josef Klement, v.r.
starosta města místostarosta města
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!