Zápis z 31. schůze rady města konané dne 14. 12. 2015

zveřejněno: 18. 12. 2015

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

PhDr. Zdeněk Kulhánek

 

Schválený pořad 31.  schůze rady města:

 1. Majetkoprávní jednání
 2. Byty a prostory sloužící podnikání
 3. Pravidla tvorby a čerpání položky „Osadní výbory“ z rozpočtu města Žďár n. S.
 4. Stanovení poplatku za využití Autocvičiště a úprava provozního řádu
 5. Vyřazení majetku
 6. Vyřazení majetku
 7. Rozpočtová opatření PO MŠ
 8. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby Rekonstrukce Smetanovy ulice
 9. Dešťová kanalizace Smetanova ulice – změnový list
 10. Smlouvy pro přípravu staveb
 11. Rozpočtové opatření č. 9
 12. Pravidla ocenění osobností města Žďár n. S.
 13. Žádost Žďas a.s.
 14. Veřejnoprávní smlouva se spolkem SE.S.TA
 15. Revokace usnesení ZM
 16. Veřejnoprávní smlouva s fa Santa – G
 17. Projekt MPSV – asistent prevence kriminality
 18. Stanovení počtu zaměstnanců Městské policie Žďár nad Sázavou
 19. Dodatek smlouvy o výpůjčce
 20. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 461/2015/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej, případně pronájem pozemku a nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6463 – orná půda ve výměře 1 910 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě ul. Chelčického v blízkosti železniční zastávky Žďár nad Sázavou – za účelem výstavby objektu pro realizaci podnikatelského záměru.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků a nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 1149 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 245 m2 a části p. č. 1209 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 85 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem rozšíření pozemku zahrady p. č. 1139/1 u RD č.p. 668 na p. č. 1138 v lokalitě ul. Dr. Drože 2, ZR 1 z důvodu, že dosud není vyřešena situace na pozemku p. č. 1143 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví fyzických osob a zároveň jde o možný koridor pro technickou infrastrukturu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků, a to části p. č. 1969 – ostatní plocha, zeleň v zástavbě ve výměře cca 350 m2 ve vlastnictví manželů J.a A. T. (SJM), ZR 3, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 4788, obec Žďár nad Sázavou, za část pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 1968 – ostatní plocha zeleň v zástavbě ve výměře cca 600 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou u areálu SATT a.s. v lokalitě ul. Okružní, ZR 3 – za účelem majetkoprávního vypořádání inž. sítí (dešťová kanalizace) s tím, že přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6499 – zastavěná plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár,  zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to  části p. č. 3765 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře cca 10 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě nám. Republiky u objektu č.p. 1697 - prodejna pečiva ENPEKA a.s. – na základě podané žádosti za účelem postavení dřevěného demontovatelného stánku o rozměrech 2m x 2,5m na prodej květin a dárkového keramického zboží.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to částí p. č. 6513, 6514, 6515, 6517 a 6646 – vše ostatní plocha, jiná plocha v celkové výměře cca 159 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem rozšíření pronájmu pozemků po vybudování nového oplocení v lokalitě býv. „staré cihelny“ ul. Jihlavská, ZR 1, na základě schváleného původního pronájmu pozemků (částí p. č. 6513 a 6517 ve výměře 200 m2) v RM dne 18. 11. 2014, užívaných dle uzavřené nájemní smlouvy ze dne 28. 11. 2014 mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Úsvit, o.p.s. se sídlem Jihlavská 2283/28, ZR 1, pro účely vybudování a provozování útulku pro psy.
Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. NM-014330029627/001 na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2156/6, České Budějovice zastoupenou na základě plné moci společností E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2156/6, České Budějovice – jako oprávněným, a to dle GP č. 3867-101/2015 ze dne 25. 8. 2015 na části p. č. 4669/1 v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování přístupového chodníku včetně bočního odvodnění k rekonstruované trafostanici TS 25 Vodojem - stavba „Žďár n. Sáz., rekonstrukce TS 25 Vodojem“, spočívající v provedení terénních úprav v rámci rekonstrukce TS v lokalitě ul. Jamborova, ZR 7, včetně práva chůze a jízdy za účelem údržby a příp. dalších oprav uvedeného distribučního zařízení ve prospěch oprávněného.
Právo věcného břemene – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 3464 – zastavěná plocha ve výměře 20 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě hromadných zděných garáží za průmyslovou školou v ul. Vodárenská, ZR 4 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka pod stavbou garáže ve vlastnictví fyzických osob (stavba na cizím pozemku).

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy mezi vlastníkem nemovitostí p. č. 757, 758 a 7637/2, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, vše v k. ú. Město Žďár - městem Žďár nad Sázavou a investorem stavby Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 - stavba „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce kanalizace ul. Strojírenská“, předmětem které je přenechání nemovitostí - pozemků vlastníka investorovi do bezúplatného užívání pro účely předmětné stavby, souhlas s umístěním a provedením stavby a se zahájením správních řízení „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce kanalizace ul. Strojírenská“ a souhlas se zásahem do pozemků vlastníka v souvislosti s realizací stavby „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce kanalizace ul. Strojírenská“, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města se seznámila s Ideovou představou umístění objektů bytových domů na ul. Sázavská ve Žďáře nad Sázavou 3 včetně Regulativů pro výstavbu BD ul. Sázavská – dle ÚP funkční plocha Bb a Bv a ukládá MěÚ připravit vyhlášení záměru na odprodej pozemku pro výstavbu bytových domů v předloženém podkladu uvedených jako Bb a Bv.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 462/2015/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje žádost pana R.N. o změnu smlouvy  o nájmu bytu č. 13, nacházejícího se v bytovém domě č.p. 1825 na ulici Brodská č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1244 v k.ú. Město Žďár, z doby určité na dobu neurčitou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje žádost manželů K. o změnu smlouvy  o nájmu bytu č. 11, nacházejícího se v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1276 v k.ú. Město Žďár, z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 20, umístěného v bytovém domě č.p. 1829 na ulici Revoluční č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1248 v k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní J.Z., ZR  dle předloženého protinávrhu. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

d) Rada města schvaluje uzavření Dohod o splátkách, které budou uzavřeny mezi městem Žďár nad Sázavou a  B.E.ZR 3, Š.B. ZR 3,  K.J., ZR 3, K.J., ZR 6 a R.R., ZR 3, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje uzavření Dohody o splátkách, mezi městem Žďár nad Sázavou a p. T. R., ZR 3 dle předloženého návrhu s tím, že v případě neplnění povinností vyplývajících z dohod o splátkách nebo z nájmu bytu (nezaplacení nájemného nebo služeb s nájmem bytu spojených), nebude další splátkový kalendář v roce 2015 a 2016 uzavřen.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 9.6.2005 , uzavřený mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Primetals Technologies Czech Republic s.r.o. se sídlem 28. října 2663/150 Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 032 90 841, předmětem které je výpůjčka obrazu plastika „Žďár“ – autor Roštínský, rozměr 398 x 120  cm, inv.č. 9027/1911, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č. 165/1 na ul. Dolní ve Žďáře nad Sázavou, který je součásti pozemku parc. č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Dolní č .or. 1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, kanceláře č. 615 ve výměře 14,02 m2 v 6 NP. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Střediskem rané péče SPRP Brno, Nerudova 321/7, Brno, IČO 75094924 a bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1.1.2016. Výše nájemného 1.000 Kč/m 2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 463/2015/OP

Pravidla tvorby a čerpání položky „osadní výbory“ z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Pravidla tvorby a čerpání položky „osadní výbory“ z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

4. Usn. 465/2015/OD

Stanovení poplatku za využití Autocvičiště a úprava provozního řádu

Rada města po projednání schvaluje novou výši poplatků za využití autocvičiště dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

5. Usn. 466/2015/ZŠ Pal.

Vyřazení majetku

Rada města po projednání schvaluje vyřazení a následnou ekologickou likvidaci nefunkčního majetku ve výši 163 409 Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 467/2015/ZŠ Pal.

Vyřazení majetku

Rada města po projednání schvaluje vyřazení a následnou ekologickou likvidaci nefunkčního majetku ve výši 97 389 Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 468/2015/POMŠ

Rozpočtové opatření Mateřské školy Žďár nad Sázavou, p.o.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření příspěvkové organizace Mateřská škola Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 469/2015/ORÚP

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce Smetanovy ulice ve Žďáru nad Sázavou“

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení a upravené znění zadávací dokumentace VŘ na dodavatele stavby „Rekonstrukce Smetanovy ulice ve Žďáru nad Sázavou včetně, členů, náhradníků komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 470/2015/ORÚP

„Rekonstrukce dešťové kanalizace ul. Smetanova – Žďár nad Sázavou“ – změnový list

Rada města po projednání schvaluje Změnový list č. 1 stavby „Rekonstrukce dešťové kanalizace ul. Smetanova – Žďár nad Sázavou“ a schvaluje navýšení stavby o 84 750,-Kč bez DPH, to je 102 547,50 Kč včetně DPH z položky rozpočtu 22.18 Povrchy Smetanova.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

10. Usn. 480/2015/ORUP

Smlouvy pro přípravu staveb

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy mezi městem a ŘSD ČR o provedení stavby „Rekonstrukce povrchů navazujícího prostoru nám. Republiky“ a uzavření smlouvy mezi městem a RWE GasNet o podmínkách napojení, spolupráci a součinnosti v lokalitě Hrnčířské ulice.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 476/2015/OF

Rozpočtové opatření č. 9/2015

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 9/2015.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 471/2015/ŠKS

Pravidla ocenění osobností města Žďáru nad Sázavou

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit Pravidla udělování ceny města Žďáru nad Sázavou v upraveném znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 472/2015/ŠKS

Žádost společnosti Žďas a.s.

Rada města po projednání schvaluje krátkodobý pronájem prostor Staré radnice a Radniční restaurace na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou za účelem uspořádání novoročního setkání firmy Žďas, a.s. s partnery a významnými osobnostmi regionu 7. 1. 2016 za následujících podmínek: rozsah od 9.00 do 9.00 dne následujícího za cenu 15 000 Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

14. Usn. 473/2015/ŠKS

Veřejnoprávní smlouva SE.S.TA

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou a spolkem SE.S.TA se sídlem Pod Kaštany 246/8, Praha 6 – Dejvice v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 475/2015/ŠKS

Revokace usnesení zastupitelstva města

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města ze dne 26. 11. 2015 č.j. 9/2015/ŠKS/5 s tím ,že z uvedeného usnesení se vypouští dotační program pro rok 2016 s názvem SPORTOVIŠTĚ 2016 ve finančním objemu 1 790 tis. Kč.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit dotační program pro rok 2016 s názvem SPORTOVIŠTĚ 2016 s finančním objemem 1 790 tis. Kč v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 474/2015/KS

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou na krytí ztráty z provozu pohřebišť s f. Sedlák – Santa G, s. r. o., v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 477/2015/MP

Projekt MPSV – Asistent prevence kriminality

Rada města po projednání schvaluje účast města Žďáru nad Sázavou v projektu města Žďáru nad Sázavou „Asistent prevence kriminality“, který byl podán na MPSV, Odbor realizace programů ESF.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 478/2015/MP

Stanovení počtu zaměstnanců MP

Rada města po projednání stanovuje počet zaměstnanců MP od 1. 1. 2016 následovně:

  • Městská policie – 24 zaměstnanců (pracovní poměr na dobu neurčitou)

z tohoto 21 strážníků, 1 preventista, 2 asistenti prevence kriminality.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 479/2015/MP

Dodatek Smlouvy o výpůjčce

Rada města po projednání schvaluje Dodatek číslo 1 ke Smlouvě o výpůjčce movitých věcí – vybavení „Speciální výslechové místnosti na ÚO PČR Žďár nad Sázavou“ uzavřené dne 19. prosince 2015, který bude uzavřen mezi Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie kraje Vysočina jako vypůjčitelem a městem Žďár nad Sázavou jako půjčitelem, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

PhDr. Zdeněk Kulhánek, v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v.r. Ing. Josef Klement, v.r.
starosta města místostarosta města
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!