Zápis z 33. schůze rady města konané dne 11. 1. 2016

zveřejněno: 14. 1. 2016

Počet přítomných členů:

8

 

Omluvena:

Mgr. Ludmila Řezníčková

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Radek Zlesák

 

Schválený pořad 33. schůze rady města:

 1. Majetkoprávní jednání – RM
 2. Majetkoprávní jednání – ZM
 3. Byty a prostory sloužící podnikání
 4. Přijetí daru
 5. Obecně závazná vyhláška města č. 1, kterou se vydává Požární řád města
 6. Jmenování člena Komise rozvoje a ŽP
 7. Schválení Stanov dobrovolného svazku obcí Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
 8. Různé
  PRO INFORMACI:
  Zápis z komise rozvoje města a ŽP konané dne 8. 12. 2015

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 496/2016/3.ZŠ

Přijetí daru

Rada města po projednání schvaluje přijetí daru dle přiložené darovací smlouvy Základní školou Žďár nad Sázavou, Komenského 6 od občanského sdružení VerVia, o. s.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 495/2016/KŘ

Obecně závazná vyhláška města, kterou se vydává Požární řád města

Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit Obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává Požární řád města dle předloženého znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 493/2016/Star.

Jmenování člena komise rozvoje města a životního prostředí

Rada města jmenuje k 11. 1. 2016 členem komise rozvoje města životního prostředí pana Ing. Stanislava Večeřu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 488/2016/OP

Majetkoprávní jednání – RM

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemků do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou ze spoluvlastnictví J.R. ZR 5 (podíl id. ½) a  B.Z ZR 5 (podíl id. ½), zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3378, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, a to části p. č. 9548 – orná půda ve výměře cca 117 m2 a části p. č. 9549 – trv. travní porost ve výměře cca 26 m2 v lokalitě rekreační chatové oblasti Krejdy – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům fyzických osob, zastavěných částí ve výměře cca 143 m2(dle mapového podkladu) přístupové asfaltové komunikace ve vlastnictví města p. č. 9463/1 - ost. plocha, ostatní komunikace, k. ú. Město Žďár s tím, že přesná výměra nabývaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 738 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře cca 75 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem zarovnání a sloučení plochy ke stávajícímu pozemku p. č. 737 – zastavěná plocha s objektem občanské vybavenosti č.p. 32 na části p. č. 737 v ul. Veselská 45, ZR 1, ve vlastnictví Výchovného ústavu, základní školy, střední školy a střediska výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 se sídlem K Rakůvkám 916/1, 594 01 Velké Meziříčí v rámci majetkoprávního vypořádání vztahů v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí objektu a následnou údržbou. Přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou A. N., ZR 3, a to části p.č. 3827/1 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 10 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě ul. Horní, ZR 1, vedle objektu lahůdek a jídelny „Vesna“ – za účelem umístění prodejního stánku na zmrzlinu.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 15.000,-- Kč/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 28. 11. 2014, týkající se rozšíření pronájmu pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to částí p. č. 6513, 6514, 6515, 6517 a 6646 – vše ostatní plocha, jiná plocha v celkové výměře 159 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem rozšíření pronájmu pozemků po vybudování nového oplocení v lokalitě býv. „staré cihelny“ ul. Jihlavská, ZR 1, na základě schváleného původního pronájmu pozemků (částí p. č. 6513 a 6517 ve výměře 200 m2) v RM dne 18. 11. 2014, užívaných dle uzavřené nájemní smlouvy ze dne 28. 11. 2014 mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Úsvit, o.p.s. se sídlem Jihlavská 2283/28, ZR 1, pro účely vybudování a provozování útulku pro psy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení přípojky kabelového rozvodu mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p.č. 1103, 2047 a 2062/2 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě ul. Dr. Drože a Dolní, ZR 1 – spočívající ve vybudování a provozování přípojky kabelového rozvodu TV pro Dům kultury Žďár n. Sáz. v rámci akce „Žďár nad Sázavou, ul. Dolní, Dr. Drože, kulturní dům, přípojka optického rozvodu“ - včetně přístupu a příjezdu za účelem jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti přípojky kabelového rozvodu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 489/2016/OP

Majetkoprávní jednání – ZM

a) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů P. a B. Š. Nové Město na Moravě, a to části p. č. 1263/1 – ostatní plocha, ost. komunikace, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k.ú. Veselíčko u ZR - dle GP č. 214-30011/2015 ze dne 30. 11. 2015 pro změnu hranice pozemku a vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku z pův. p. č. 1263/1 – ost. plocha, ostatní komunikace ve výměře 2 857 m2 oddělen díl „a“ ve výměře 20 m2, nově sloučen do p. č. 1264 – zahrada ve vlastnictví manž. Š. – za účelem zarovnání parcel ve vlastnictví fyzických osob a rozšíření zelené plochy zahrady p. č. 1264 a 1270 před stavební parcelou č. 86 se stavbou RD Veselíčko č.p. 28 – vše v k. ú. Veselíčko u ZR
- za kupní cenu zjištěnou ZP, a to cenu obvyklou ve výši 230,-- Kč/m2,     tj. celkem 4.600,-- Kč + platná sazba DPH

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Dohodu o ukončení platnosti Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a E.ON Distribuce a.s., v předloženém znění.   

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 490/2016/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje podnájem bytu č. 18, nacházejícího se v bytovém domě č.p. 2235, na ulici Palachova č.or. 72, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje podnájem bytu č. 7, nacházejícího se v bytovém domě č.p. 2240, na ulici Kovářova č.or. 2, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje podnájem bytu č. 31, nacházejícího se v bytovém domě č.p. 2240, na ulici Kovářova č.or. 2, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje žádost p. P. M. o změnu smlouvy  o nájmu bytu č. 6, nacházejícího se v bytovém domě č.p. 1876 na ulici Brodská č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1261 v k.ú. Město Žďár, z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje žádost p. H. M. o změnu smlouvy  o nájmu bytu č. 8, nacházejícího se v bytovém domě č. p. 1871 na ulici Revoluční č.or. 30, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1256 v k.ú. Město Žďár, z doby určité na dobu neurčitou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje žádost pana J.Š. o změnu smlouvy  o nájmu bytu č. 32, nacházejícího se v bytovém domě č.p. 1876 na ulici Brodská č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1261 v k.ú. Město Žďár, z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje vzor Smlouvy o nájmu bytu v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města ruší bez vyhodnocení záměr 53/2015-OP, předmětem kterého byl záměr města pronajmout prostor, nacházející se v bytovém domě č.p. 1936, na ulici Brodská č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1276 v k.ú. Město Žďár.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 19, umístěného v bytovém domě č.p. 1825 na ulici Brodská č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1244 k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. L. H., dle předloženého návrhu. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 494/2016/Star.

Schválení Stanov dobrovolného svazku obcí Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Stanovy dobrovolného svazku obcí Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

8. Různé

Usn. 491/2016/ORUP

Zápis z komise rozvoje města a životního prostředí

Rada města byla seznámena se zápisem z jednání komise rozvoje města a ŽP ze dne 8. 12. 2015.

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Ing. Radek Zlesák, v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
 starosta města místostarosta města
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!