Zápis z 36. schůze rady města konané dne 22. 2. 2016

zveřejněno: 26. 2. 2016

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Radek Zlesák

 

Schválený pořad 36. schůze rady města:

 1. Originální grafická propagace města
 2. MAP – ORP Žďár nad Sázavou
 3. Vyhodnocení dotačního programu SPORT 2016
 4. Vyhodnocení dotačního programu VOLNÝ ČAS 2016
 5. Vyhodnocení dotačního programu pro poskytovatele sociálních, zdravotních a  prorodinných služeb
 6. Žádost o změnu č. 4 územní plán města
 7. Program obnovy venkova Vysočiny
 8. Majetkoprávní jednání
 9. Vyhlášení záměrů – pacht zemědělských pozemků
 10. Byty a prostory sloužící podnikání
 11. Výroční zpráva města ZR za r. 2015 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zák.  106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 12. Těžba a prodej dřeva
 13. Zpráva o činnosti MP a PČR za rok 2015
 14. Prevence kriminality města
 15. Vyhlášení dotačních programů uvolněných zastupitelů a rady města
 16. Dopis spolku Lungta
 17. Dopis Hejtmanovi Kraje Vysočina
 18. Různé
  Pro informaci:
  Zápis z komise rozvoje města a ŽP
  Zápis z komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní z 8. a 9. zasedání

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 522/2016/MK

Originální grafická propagace města

Rada města po projednání schvaluje pořízení sedmi originálních grafických děl a autorských práv k nim od výtvarníka Miloše Slámy do majetku města v rozsahu varianty upravené varianty B tak, že bude zakoupeno o 1 kus velké grafiky v ceně 9 000 Kč a 10 sad malé grafiky v ceně 600 Kč/kus více.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

2. Usn. 521/2016/ŠKS

MAP – ORP Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje zapojení města Žďár nad Sázavou do projektu Místní akční plán vzdělávání ORP Žďár nad Sázavou a realizaci projektu Místního akčního plánu vzdělávání ORP Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 524/2016/ŠKS

Vyhodnocení dotačního programu SPORT 2016

Rada města schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu „SPORT 2016“ subjektům ve výši dle „Přílohy č. 3 – DP SPORT 2016 činnost oddílů mládeže“ a dle Přílohy č. 4 – DP SPORT 2016 sportovní akce předloženého materiálu.

 

Rada města schvaluje návrh veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty s výší dotace dle Přílohy č. 3 – DP SPORT 2016 činnost oddílů mládeže a dle Přílohy č. 4 – DP SPORT 2016 sportovní akce předkládaného materiálu a pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávních smluv.

 

Rada města schvaluje neposkytnutí dotace z dotačního programu „SPORT 2016“ TJ Žďár nad Sázavou, oddílu moderní gymnastiky.

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty dle Přílohy č. 1 – DP SPORT 2016 činnost oddílů mládeže a dle Přílohy č. 2 – DP SPORT 2016 – sportovní akce, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 1, zdrž. 0

 

4. Usn. 533/2016/ŠKS

Vyhodnocení dotačního programu VOLNÝ ČAS 2016

Rada města schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu „Volný čas 2016“ subjektům ve výši dle „Přílohy č. 1 – Návrh na rozdělení dotačního programu – Volný čas 2016“ předloženého materiálu.

 

Rada města schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty dle Přílohy č. 1 – Návrh na rozdělení dotačního programu – Volný čas 2016 předloženého materiálu, v předloženém znění a pověřuje starostu města podpisem smluv subjektům s výší dotace dle „Přílohy č. 1 – Návrh na rozdělení dotačního programu – Volný čas 2016“ předkládaného materiálu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

5. Usn. 535/2016/OS

Vyhodnocení dotačního programu pro poskytovatele sociálních, zdravotních a prorodinných služeb

Rada města se seznámila s výsledky hodnocení žádostí dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních, zdravotních a prorodinných služeb“, které provedla Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní uvedené v Příloze č. 1.

 

Rada města schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních, zdravotních a prorodinných služeb“ osobám a ve výši dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu.

 

Rada města schvaluje neposkytnutí dotace z dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních, zdravotních a prorodinných služeb“ osobám a ve výši dle Přílohy č. 3 předloženého materiálu.

 

Rada města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem a subjekty dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu, v předloženém znění.

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních, zdravotních a prorodinných služeb“ dle Přílohy č. 4 předloženého materiálu.

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem a subjekty dle Přílohy č. 4 předloženého materiálu, v předloženém znění.

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit neposkytnutí dotace z dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních, zdravotních a prorodinných služeb“ osobám a ve výši dle Přílohy č. 5 předloženého materiálu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 523/2016/ORUP

Žádost o změnu č. 4 územní plán města

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh p. Pavla Krčála na pořízení změny územního plánu Žďáru n. S. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

7. Usn. 537/2016/ORUP

Návrh příkazní smlouvy na zajištění realizace Programu obnovy venkova Vysočiny v roce 2016

Rada města po projednání schvaluje smlouvu na zajištění realizace Programu obnovy venkova Vysočiny v roce 2016 v předloženém znění a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 525/2016/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit:

- Dodatek č. 1, ke smlouvě č. 173 o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci, uzavřené dne 16.4.1998,  který bude uzavřený mezi Českou republikou, Ministerstvem pro místní rozvoj a městem Žďár nad Sázavou, v předloženém znění
- Dodatek č. 1, ke smlouvě č. 174 o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci, uzavřené dne 16.4.1998,  který bude uzavřený mezi Českou republikou, Ministerstvem pro místní rozvoj a městem Žďár nad Sázavou, v předloženém znění
- Dodatek č. 1, ke smlouvě č. 154 o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci, uzavřené dne 16.4.1998,  který bude uzavřený mezi Českou republikou, Ministerstvem pro místní rozvoj a městem Žďár nad Sázavou, v předloženém znění
- Dodatek č. 1, ke smlouvě č. 175 o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci, uzavřené dne 16.4.1998,  který bude uzavřený mezi Českou republikou, Ministerstvem pro místní rozvoj a městem Žďár nad Sázavou, v předloženém znění
- Dodatek č. 1, ke smlouvě č. 176 o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci, uzavřené dne 16.4.1998,  který bude uzavřený mezi Českou republikou, Ministerstvem pro místní rozvoj a městem Žďár nad Sázavou, v předloženém znění

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to částí p. č. 5333/1 – trvalý travní porost ve výměře cca 1 100 m2 a p. č. 5331 – trvalý travní porost ve výměře cca 8 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v lokalitě ul. Jamská, ZR 1 – za účelem rozšíření zahrady p. č. 5332/1 u rodinného domu č.p. 2290 na p. č. 5332/8 – na základě žádosti Ing. R.P.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na výpůjčku pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to částí p. č. 7971/1 orná půda ve výměře cca 64 m2 a p. č. 7971/2 – ostatní plocha, zeleň ve výměře cca 20 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě Klafar, ZR 3, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem úpravy zanedbaného okolí RD – u zahrady p. č. 7973/1 a RD č.p. 2519 na p. č. 7973/9 v k. ú. Město Žďár v ul. Vápenická z důvodu zachytávání dešťové vody a bláta z pole (drenáž, štěrk).

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) odloženo

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti rekonstrukce horkovodní přípojky mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to dle GP č. 4043-96/2015 ze dne 29. 1. 2016 pro vymezení rozsahu VB na částech p. č. 1103, 2061, 2062/1, 2062/2, 2062/4 a 2062/5 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Dolní, ZR 1 - za účelem uložení a provozování rekonstrukce horkovodní přípojky v rámci akce „Žďár nad Sázavou, ul. Dolní, kulturní dům L-28 – L-29 – rekonstrukce horkovodu“ - včetně přístupu a příjezdu za účelem jejího provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti rekonstrukce horkovodní přípojky se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje Smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13005711, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a E.ON Distribuce, a.s., v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 7973/6, orná půda ve výměře 1 040 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, lokalita Klafar II, ZR 3, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1 - za účelem výstavby rodinného domu v souladu s Pravidly postupu při prodeji pozemku v lokalitě Klafar II a Regulativy rodinných domů, do vlastnictví p. R. T., Praha, za kupní cenu ve výši 2.650,-- Kč/m2 + DPH a schvaluje Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) odloženo

 

9. Usn. 526/2016/OP

Vyhlášení záměrů –pacht zemědělských pozemků

Rada města odkládá vyhlášení záměrů, předmětem kterého je pacht zemědělských pozemků na dobu určitou a pacht zemědělských pozemků na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 527/2016/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 7 k Mandátní smlouvě o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností spojených s předmětem Smlouvy, uzavřené dle ustanovení §§ 566 až 577 obchodního zákoníku dne 3.1.2005 včetně dodatku č. 1 ze dne 21.7.2005,  dodatku č. 2 ze dne 18.10.2011, dodatku č. 3 ze dne 14.2.2012, dodatku č. 4 ze dne 23.1.2013, dodatku č. 5 ze dne 18.2.2014 a dodatku č. 6 ze dne 27.1.2015, mezi městem Žďár nad Sázavou a Ing. Josefem Mičkou,  podnikající pod obchodním jménem Josef Mička – PAMEX, se sídlem Strojírenská 46/2426, 591 01 Žďár nad Sázavou a Ing. Ivanem Augustinem, podnikajícím pod obchodním jménem Ivan Augustin - INVESTSERVIS, se sídlem Revoluční 1881/46, 591 01 Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor a movitého majetku č. 1/2016, která bude uzavřena mezi Českou republikou – Úřadem práce České republiky a městem Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 18, umístěného v bytovém domě č.p. 1932 na ulici Brodská č.or. 43, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1275,  k.ú. Město Žďár, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření Dohod o splátkách uznaných dluhů, a to mezi městem Žďár nad Sázavou a:

E. B.  Žďár nad Sázavou
M. H. Žďár nad Sázavou
L.Š. Žďár nad Sázavou
Z. H. Žďár nad Sázavou

v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje žádost pana J.K. o změnu nájmu bytu, umístěného v bytovém domě č.p. 1876 na ulici Brodská č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1261,  k.ú. Město Žďár, z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje s účinností od 1.3.2016 nájemné za užívání bytů, umístěných v bytovém domě č.p. 1902, č.p. 1903, č.p.1904 na ulici Revoluční ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavu 3 dle návrhu Bytového družstva Naděje 2018, družstvo, ve výši 1 Kč/m2/měsíc.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje žádost pana Z.M. a souhlasí s podnájmem bytu, umístěném v bytovém domě č.p. 2235 na ulici Palachova č.or. 72, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6,  dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města na základě žádosti paní M.L. schvaluje uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu, umístěného v bytovém domě č.p. 454 na ulici Purkyňova  č.or. 7, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2, ke dni 29.2.2016.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města na schvaluje uzavření Smlouvy o  nájmu bytu, umístěného v bytovém domě č.p. 454 na ulici Purkyňova  č.or. 7, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2, s účinností od 1.3.2016016. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a p. E.L.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města schvaluje pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 1141, Nádražní ulice č.or. 44, který je součástí pozemku parc.č. 6130/1, zastavěná plocha a nádvoří na ul. Nádražní č.or. 44 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, (AZ Centrum) v celkové výměře 84,44 m2, k provozování fotoateliéru, kosmetických a masérských služeb, včetně pedikúry a manikúry. Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Markétou Myškovou IČO 75452391 s účinností od 1.3.2016 na dobu neurčitou s výší nájemného 300/Kč/m2/rok, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce majetku – plastiky T.G. Masaryk, umístěné v rámci dlouhodobé instalace na budově č.p. 75 na nám. Republiky, ve Žďáře nad Sázavou. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce bude uzavřen mezi městem Žďár nad Sázavou a Horáckou galerií v Novém Městě na Moravě, se sídlem v Novém městě na Moravě, Vratislavovo nám. 1, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města vyhlašuje záměr  na uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytového prostoru, umístěného v objektu č.p. 1141, Nádražní ulice č.or. 44, část Žďár nad Sázavou 6, AZ (Centrum), který je součástí pozemku parc. č. 6130/1, zastavěná plocha a nádvoří, v katastrální území Město Žďár, uzavřené dne 17.3.2006 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.4.2006 a dodatku č. 2 ze dne 6.2.2007 mezi městem Žďár nad Sázavou a Diecézní charitou Brno, organizační jednotkou Oblastní charitou Žďár nad Sázavou, v  předloženém znění. Záměr bude vyhlášen na 15 dní.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 528/2016/Taj.

Výroční zpráva města Žďáru nad Sázavou za rok 2015 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Rada města po projednání bere na vědomí „Výroční zprávu města Žďáru nad Sázavou za rok 2015 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.“

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 530/2016/TSBM

Těžba a prodej dřeva

Rada města po projednání schvaluje těžbu a prodej dřeva společnosti Lesní družstvo obcí Přibyslav.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 531/2016/MP

Zpráva o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2015

Rada města projednala zprávu o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2015 a ukládá vedoucímu městské policie předložit zprávu o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2015 do zastupitelstva města.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 532/2016/MP

Prevence kriminality města

Rada města po projednání schvaluje na základě výzvy MV ČR účast města Žďáru nad Sázavou v Programu prevence kriminality 2016.

Rada města po projednání schvaluje Plán prevence kriminality města Žďáru nad Sázavou na rok 2016.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 534/2016/oPK

Vyhlášení dotačních programů uvolněných zastupitelů a rady města

Rada města po projednání vyhlašuje „Dotace od rady města“ v předloženém znění.

Rada města po projednání vyhlašuje program „Dotace od uvolněných zastupitelů“ v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 538/2016/STAR

Dopis spolku Lungta

Rada města schvaluje připojení se k akci Vlajka pro Tibet 2016 a to vyvěšením tibetské vlajky dne 10. 3. 2016 na budově MěÚ Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 2

 

17. Usn. 536/2016/STAR

Dopis hejtmanovi Kraje Vysočina

Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu ke schválení dopis hejtmanovi Kraje Vysočina s nabídkou ke spolupráci a spolufinancování ve věci připravovaného sportoviště pro Gymnázium a VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou dle předloženého materiálu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 2

 

18. Různé

Ústní zpráva

Doporučení komise Rozvoje a životního prostředí v oblasti elektromobility

Rada města bere na vědomí doporučení komise Rozvoje a životního prostředí v oblasti elektromobility a ukládá odboru komunálních služeb pracovat s touto oblastí v rámci přípravy  koncepce SMART CITY.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

 

Ověřovatel:

Ing. Radek Zlesák, v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
 starosta města místostarosta města
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!