Zápis z 50. schůze rady města konané dne 3. 10. 2016

zveřejněno: 7. 10. 2016

Počet přítomných členů:

7

 

Omluveni:

PhDr. Zdeněk Kulhánek
Mgr. Zdeněk Navrátil

 

Ověřovatel zápisu:

MUDr. Radek Černý

 

Schválený pořad 50. schůze rady města:

 1. Materiál dle „Pravidel“ – PO Active-SVČ
 2. Materiál dle „Pravidel“ – PO ZŠ Komenského 2
 3. Změnový list č. 1 stavby „Novostavba dešťové kanalizace ul. Nádražní“
 4. Materiál dle „Pravidel“ – PO MŠ
 5. Materiál dle „Pravidel“ – ZŠ Švermova 4
 6. Materiál dle „Pravidel“ – ZŠ Komenského 6
 7. Materiál dle „Pravidel“ – ZŠ Palachova 35
 8. Projekt Terénní práce
 9. Projekt Prorodinná politika
 10. Smlouva  - kamerový systém
 11. Schválení žádosti o příspěvek a stanovení počtu zaměstnanců MP
 12. Problematika odpadních vod Radonín
 13. Odpadový audit
 14. Majetkoprávní jednání
 15. Byty a prostory sloužící k podnikání
 16. Výběrové řízení obsazení funkce na ředitele/lky PO KMJS
 17. Pravidla výkonu funkce ředitelek a ředitelů neškolských příspěvkových organizací a jejich hodnocení
 18. Různé: Vzdání se funkce vedoucího odboru komunálních služeb

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 781/2016/Active-SVČ

Materiál dle Pravidel

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2017 pro PO Active - středisko volného času:

 • Limit reprefondu ve výši 10 tis. Kč
 • Odpisový plán
 • Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 100 tis. Kč.

 

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO Active – středisko volného času do rozpočtu města na rok 2017:

 • Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 1.107 tis. Kč
  V tom:
  - Zajištění akce Na Vánoce dlouhé noce aneb děti dětem  16 tis. Kč
  - Zajištění akce Republikové finále SLZŠ v házené  20 tis. Kč     
  - Zajištění akce Hody hody doprovody  7 tis. Kč
  - Zajištění akce Kouzelný zámek  33 tis. Kč
 •  Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 32.700 tis. Kč

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 782/2016/2.ZŠ

Materiál dle Pravidel

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2017 pro PO ZŠ Komenského 2:

 • Limit reprefondu ve výši 10.000 Kč
 • Odpisový plán
 • Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 160 tis. Kč

 

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO ZŠ Komenského 2 do rozpočtu města na rok 2017:

 • Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 5.229 tis. Kč
 • Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele pro školu ve výši 2.190  tis. Kč a pro halu 8.050 tis. Kč.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 797/2016/ORÚP

Novostavba dešťové kanalizace ul. Nádražní – změnový list č. 1

Rada města po projednání schvaluje Změnový list č. 1 stavby „Novostavba dešťové kanalizace ul. Nádražní“ Žďár nad Sázavu a schvaluje navýšení stavby o 80.887,09 Kč bez DPH, to je 97.873,37 Kč včetně DPH u položky rozpočtu 23.21 Dešťová kanalizace Dvořákova.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 783/2016/PO MŠ

Materiál dle Pravidel

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2017 pro PO MŠ:

 • Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 570 tis. Kč
 • Limit reprefondu ve výši 10 tis. Kč
 • Odpisový plán

 

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO MŠ do rozpočtu města na rok 2017:

 • Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 7.000 tis. Kč
 • Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 10.625 tis. Kč

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 784/2016/4.ZŠ

Materiál dle Pravidel

Rada města po projednání schvaluje na rok 2017 pro PO ZŠ Švermova 4:

 • Limit reprefondu ve výši 10.000 Kč
 • Odpisový plán
 • Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 1.170 tis. Kč
 • Plán investice z vlastních zdrojů ve výši 600 tis. Kč

 

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO ZŠ Švermova 4 do rozpočtu města na rok 2017:

 • Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 7.895 tis. Kč
 • Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele ve výši 3 250 tis. Kč

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 785/2016/3.ZŠ

Materiál dle Pravidel

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2017 pro PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6:

 • Plán investic z vlastních zdrojů ve výši 650 tis. Kč
 • Návrh rozpočtu PO včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 500 tis. Kč
 • Limit reprefondu ve výši 10.000 Kč
 • Odpisový plán

 

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 do rozpočtu města na rok 2017:

 • Požadavek na příspěvek od  zřizovatele ve výši 6.909 tis. Kč
 • Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 6.300 tis. Kč

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 788/2016/ZŠ Pal.

Materiál dle Pravidel

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2017 pro PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace:

 • Plán investic z vlastních zdrojů ve výši  0  tis. Kč
 • Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 400 tis. Kč
 • Odpisový plán
 • Limit reprefondu ve výši 10 tis. Kč

 

Rada města města po projednání bere na vědomí požadavek PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace do rozpočtu města na rok 2017:

 • požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 7.277 tis. Kč
 • plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 2.440 tis. Kč

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 794/2016/OS

Projekt „Terénní práce v lokalitě ZR 3“

Rada města po projednání schvaluje podání žádosti o neinvestiční dotaci v rámci programu Podpora terénní práce pro rok 2017 u Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit financování spoluúčasti města Žďáru nad Sázavou způsobem uvedeným v projednávaném materiálu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 793/2016/OS

Projekt Prorodinná politika ZR

Rada města schvaluje podání žádosti o finanční podporu v rámci programu „Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2016“ z Fondu Vysočiny.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 7786/2016/MP

Smlouva kamerový systém

Rada města schvaluje Smlouvu o dílo, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako objednatelem a Ing. Miloslavem Cupalem jako zhotovitelem, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 791/2016/MP

Schválení žádosti o příspěvek a stanovení počtu zaměstnanců MP

Rada města po projednání schvaluje podání Žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání – Asistent prevence kriminality, který bude podán na Úřad práce ČR, pracoviště Žďár nad Sázavou.

Rada města po projednání schvaluje změnu Organizačního řádu Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou a to od 1. 11. 2016 následovně:
- Městská policie – 26 zaměstnanců, 24 zaměstnanců (prac. poměr na dobu neurčitou), 2 zaměstnanci (prac. poměr na dobu určitou od 1. 11. 2016 do 31. 10. 2017 – v rámci projektu Úřadu práce ČR)
Z toho 21 strážníků, 1 preventista, 4 asistenti prevence kriminality

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 769/2016/KS

Problematika odpadních vod - Radonín

Rada města po projednání bere na vědomí předložené varianty a ukládá odboru KS prověřit realizaci a následný postup nakládání s odpadními vodami obce Radonín podle varianty A.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 787/2016/KS

Odpadový audit

Rada města se seznámila s odpadovým auditem a ukládá odboru komunálních služeb postupovat v souladu s jeho doporučením.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 789/2016/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 1363, p. č. 1364 a p. č. 1365 v k. ú. Město Žďár, na kterých je postaven bytový dům č.p. 1877, 1878, 1879, č.or. 32, 34, 36 ul. Revoluční ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 včetně uvedeného bytového domu č.p. 1877, 1878, 1879, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů.
Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 735/2 v k. ú. Zámek Žďár, na kterém je postaven objekt k bydlení - bytový dům č.p. 453, č.or. 5 ul. Purkyňova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2 včetně uvedeného bytového domu č.p. 453, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů.
Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

c) Rada města po projednání neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 9035 – orná půda ve výměře 1 113 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v lokalitě ul. Jamská, ZR 1 – za účelem realizace podnikatelského záměru - rozšíření sousedního areálu stávající stavební firmy v průmyslové zóně Jamská.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

d) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 8014/7 – orná půda v celkové výměře 373 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem údržby a zamezení výskytu plevelovitých porostů a neřízených skládek na přilehlých částech pozemku u RD č.p. 2476 na p. č. 8014/11 a RD č.p. 2475 na p. č. 8014/9 v sousedství zahrad p. č. 8014/5 a p. č. 8014/6 – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar v ul. K Milířům, ZR 3 (dle mapového podkladu).

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

e) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 8037/2 – orná půda ve výměře cca 110 m2 (plocha o šíři cca 3,25 m v délce cca 33,83 m) v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – za účelem rozšíření stávající parcely č. 8033/2 pro budoucí plánovanou výstavbu RD v lokalitě Klafar v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví fyzických osob.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 774/3 – orná půda ve výměře cca 2 000 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě sídliště Klafar, ZR 3 – za účelem výstavby obytných domů pro klienty Domova Kamélie Křižanov, příspěvková organizace (nákup a výstavba nových objektů k bydlení bude realizována v rámci projektu transformace a deinstitucionalizace pobytových zařízení a bude financována prostřednictvím evropského fondu IROP) s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.
Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

g) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 4324 – ost. plocha, zeleň ve výměře cca 6 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – za účelem rozšíření bočního vstupu do domu - vybudování bezbariérového přístupu do bytového domu č.p. 1655 na p. č. 4321 v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“ v ul. Pelikánova 51, ZR 7 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.
Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

h) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 570/13 – ost. plocha, jiná plocha v k. ú. Zámek Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - části ve výměře cca 15 m2– za účelem užívání zahrádky a dále výpůjčku části tohoto pozemku ve výměře cca 42 m2– za účelem užívání a údržby zatravněného pozemku u bytového domu čp. 249 na p. č. 570/191 v ul. Nová 14, ZR 2 – vše v k. ú. Zámek Žďár (dle mapového podkladu).

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

i) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 9537/9 – orná půda ve výměře cca 10 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě ul. Brněnská, ZR 1, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem vybudování pevně zabudovaného reklamního poutače (o rozměrech: cca délka 5,1m, výška bez podstavce 2,5m a výška včetně podstavce 3,9m, šířka záboru cca 2 m) na základě podané žádosti společnosti.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

j) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou společnosti AMPO s.r.o. se sídlem Brněnská 2345/43, ZR 1, a to části p. č. 9651/9 – orná půda ve výměře 1 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě ul. Brněnská, ZR 1, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem umístění reklamního zařízení – pylonu (o rozměru 1,4m x 0,6m, výška 14m), zabudovaného na betonovém základu v zemi.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 5.000,-- Kč ročně.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

k) odloženo

 

l) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3, zastoupená na základě plné moci ze dne 1. 6. 2015 společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. se sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15, PSČ 106 00 Praha – jako oprávněným -  - dle GP č. 832-228/2016 ze dne 13 6. 2016 pro vymezení rozsahu VB na části p. č. 268 v k. ú. Zámek Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v lokalitě ul. Santiniho, ZR 2 - za účelem uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě - sdělovací kabely - v rámci akce města „Pěší trasa podél barokního mostu ul. Santiniho, Žďár nad Sázavou“ - stavba „71010-008057, VPI Žďár n. S. barokní lávka“ včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti inženýrské sítě se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 500,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

m) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. NM-014330039547/001 o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení distribučního zařízení na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – dle GP č. 4127-2294/2016 ze dne 9. 8. 2016 na částech p. č. 6186/1, 6209/4, 6197/3, 6197/2, 6186/2, 6196/2, 6196/1, 6404, 6410, 6408 a 6131/1v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem umístění a provozování stavby „VN249 T28 AZ CENTRUM-T19 KOLEK, obnova“, spočívající v umístění distribuční soustavy – zemní kabelové vedení VN v lokalitě ul. Nádražní ve Žďáře nad Sázavou 6 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vedení distribučního zařízení se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 30.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

15. Usn. 790/2016/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 10, umístěného v bytovém domě č.p. 1829 na ulici Revoluční, č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí  pozemku p.č. 1248 v k.ú. Město Žďár, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 56, umístěného v bytovém domě č.p. 203 na ul. Libušínské, č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku č.p.2117 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. L,. K. Žďár nad Sázavou. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 16. 10. 2016.
Sazba výše nájemného je 49,46 Kč/m2

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 5, umístěného v bytovém domě č.p. 1829 na ul. Revoluční, č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku č.p.1248 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s Výchovným ústavem, základní  školou, střední školou a střediskem výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, se sídlem: 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 48895440, zastoupeným PaedDr. Karlem Suchánkem na dobu určitou do 30.09.2017.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje dohodu o ukončení nájmu bytu č. 32, umístěného v bytovém domě č.p. 2240 na ul. Kovářova, č.or. 2, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, a to ke dni 31.10.2016.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 32, umístěného v bytovém domě č.p. 2240 na ul. Kovářova, č.or. 2, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s manželi M. a M. K. dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města  schvaluje Dohodu o splátkách,  která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a p. I. K., dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje žádost společnosti Primetals Technologies Czech Republic s.r.o. Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 032 90 841 u prostoru sloužícího podnikání v celkové výměře 1826,11m2  umístěného v objektu  č.p.75 náměstí Republiky č.or.2 Žďár nad Sázavou, který je součástí pozemku parc.č.327, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1, pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, který užívá shora uvedená společnost v souladu se Smlouvou o nájmu nebytových prostor ze dne 3.6.2005 ve  znění dodatků č.1-4, souhlasí:
- se změnou vnitřní dispozice dle předložené stavební dokumentace včetně změny užívání z kanceláře na provozovnu „Tetovací studio „
- se změnou vnitřní dispozice dle předložené stavební dokumentace včetně změny užívání části skladu na kuchyňku,
- s provedením stavebních úprav spočívajících v úpravě vnitřní dispozice dle stavební dokumentace, s tím, že nájemce provede úpravy na vlastní náklady,
- pronajímatel (vlastník) nebytových prostor nebude navyšovat vstupní cenu pronajímaných prostor o hodnotu technického zhodnocení a nebude jí odepisovat ani jiným způsobem uplatňovat ve svých nákladech nebo výdajích. Technické  zhodnocení bude odepisovat nájemce.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 792/2016/STAR

Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Knihovna Matěje Josefa Sychry Žďár nad Sázavou k 1. 1. 2017

 1. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Knihovna Matěje Josefa Sychry Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu.
 2. Rada města jmenuje hodnotící komisi pro výběrové řízení v tomto složení:
  Mgr. Zdeněk Navrátil, předseda komise
  Ing. Josef Klement, zástupce předsedy  komise
  PhDr. Zdeněk Kulhánek, člen komise
  Ing. Soňa Halámková, členka komise
  Mgr. Blanka Lučková, členka komise
  Odborník z oboru, člen komise
  Zástupce kulturní komise, host
  Náhradníci členů komise: MUDr. Romana Bělohlávková, Ing. Martin Mrkos

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 796/2016/STAR

Pravidla výkonu funkce ředitelek a ředitelů neškolských příspěvkových organizací a jejich hodnocení

Rada města po projednání schvaluje „Pravidla výkonu funkce ředitelek a ředitelů neškolských příspěvkových organizací a jejich hodnocení“.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

18.  Různé

Ústní zpráva
Vzdání se funkce vedoucího odboru komunálních služeb

Rada města bere na vědomí vzdání se funkce vedoucího odboru komunálních služeb a ukládá tajemníkovi MěÚ vyhlásit výběrové řízení na obsazení funkce vedoucího odboru komunálních služeb.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

Ověřovatel:

MUDr. Radek Černý v. r.

 

 

Ing. Josef Klement v. r.
místostarosta města

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!