Zápis z 53. schůze rady města konané dne 14. 11. 2016

zveřejněno: 21. 11. 2016

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

PhDr. Zdeněk Kulhánek

 

Schválený pořad 53. schůze rady města:

 1. Přijetí darů
 2. Byty a prostory sloužící podnikání
 3. Majetkoprávní jednání
 4. Problematika ČOV Žďár n. S.
 5. Informace fa SATT o centrálním zásobováním teplem
 6. Vyhlášení architektonické soutěže o návrh „Nádražní – městská třída“
 7. Revokace usnesení RM
 8. Smlouva TIC pro r. 2017
 9. Návrh rozpočtu na rok 2017 – 1. čtení
 10. Vyhodnocení činnosti Family a Senior Pointu
 11. Změna organizačního řádu
 12. Různé

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 842/2016/4.ZŠ

Přijetí daru

Rada města po projednání schvaluje přijetí daru Základní školou Žďár nad Sázavou, Švermova 4.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 835/2016/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 4, umístěného v bytovém domě č.p. 1825 na ulici Brodská č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1244, v k.ú. Město Žďár v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Odloženo z projednání.

 

c) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 77, umístěného v bytovém domě č.p. 203 na ulici Libušínská  č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č. 2117 k.ú. Město Žďár (dům s pečovatelskou službou). Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu neurčitou s výší nájemného 49,46 Kč/m2/měs..

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o výpůjčce majetku, který je vybavením informačního a turistického centra umístěného v objektu č.p. 294 – Stará radnice ve Žďáře nad Sázavou. Dodatek č. 6 ke smlouvě o výpůjčce bude uzavřen mezi Městem Žďár nad Sázavou a p. B. N. na dobu určitou do 31. 12. 2017 v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 165, na ulici Dolní č.or. 1, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku parc. č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, v katastrální území Město Žďár, dle předloženého návrhu. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok u kanceláří a 600 Kč/m2/rok u skladovacích ploch.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0 

 

f) Rada města vyhlašuje záměr na udělení předchozího souhlasu s převodem nájmu části prostor sloužících podnikání, umístěných v objektu č.p. 1141, který je součástí pozemku parc. č. 6130/1, zastavěná plocha a nádvoří na ul. Nádražní č.or. 44 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 1, pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, které v souladu se Smlouvou o nájmu nebytového prostoru ze dne 9.5.1994 včetně dodatků č. 1 - 4 užívá A. P. Nájem bude převeden z podnikající fyzické osoby A. P. na podnikající fyzickou osobu I.P. Rosička   IČ 111580098.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 834/206/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 193 v k. ú. Město Žďár ve výměře cca 4 m2v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – za účelem přístavby rodinního domu, zabránění vzniku stavební proluky a nevyužitelného území v rámci předprojektové přípravy k přístavbě RD na p. č. 190, 194/3 a 194/4 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Veselská, ZR 1 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou manželům Bc. F. a J. N. ZR , a to p. č. 570/13 – ost. plocha, jiná plocha v k. ú. Zámek Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - části ve výměře 15 m2– za účelem užívání zahrádky a dále výpůjčku části tohoto pozemku ve výměře 42 m2– za účelem užívání a údržby zatravněného pozemku u bytového domu čp. 249 na p. č. 570/191  ZR 2 – vše v k. ú. Zámek Žďár (dle mapového podkladu).
Nájemní smlouva a smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 20,-- Kč/m2 ročně.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2004 včetně Dodatku č. 1 ze dne 31. 10. 2014 k uvedené NS uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou - jako pronajímatelem a společností O2 Czech Republic a.s. se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – jako nájemcem, týkající se pronájmu částí pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, nacházejících se v jednotlivých lokalitách města, za účelem využití pro umístění a provozování veřejných telefonních automatů (VTA) ve vlastnictví společnosti O2 CR a.s., a to snížení na současný počet 6 ks VTA z důvodu ukončení provozování některých veřejných telefonních automatů v počtu 3 ks a odstranění z pronajatých pozemků na území města Žďáru nad Sázavou s účinností od 1. 1. 2017.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků domu Pelikánova 51 se sídlem Pelikánova 1655/51, ZR 7, v zastoupení pověřeného vlastníka - ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem Brněnská 1146/30, Žďár nad Sázavou 1 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na částech p. č. 4323 a 4324 v k. ú. Město Žďár – za účelem umístění bezbariérového přístupu do bytového domu č.p. 1655 na p. č. 4321 – úprava sklonu a rozšíření přístupové komunikace na pozemku p. č. 4323, umístění rozšířené přístupové komunikace do pozemku p. č. 4324 a vybudování jejího zastřešení s přesahem nad pozemek p. č. 4323 a 4324, úprava napojení odvodňovací přípojky na pozemku p. č. 4324 a umístění nové opěrné stěny na p. č. 4323 a 4324 - vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Pelikánova 51, ZR 7 v rámci uvedených stavebních úprav BD včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a Společenstvím vlastníků domu Neumannova 19, 21, 23 se sídlem Neumannova 2049, ZR 4 – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Neumannova, ZR 4, a to na části p. č. 3732 v šíři cca 2 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem umístění zavěšených předsazených samonosných lodžií na západním průčelí stávajícího BD včetně výměny zateplení severní štítové stěny a přeskládání betonových dlaždic stávajícího okapového chodníku v rámci stavby: „Zavěšené lodžie Neumannova 19, 21, 23 Žďár n. Sáz.“ včetně přístupu a příjezdu za účelem jejího provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti umístění přeložky přípojky kanalizace, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 1969/2, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Okružní, ZR 3 – v rámci stavby: „Přeložka přípojky kanalizace pro areál SATT a.s. Žďár nad Sázavou“ - včetně přístupu a příjezdu za účelem jejího provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění přeložky přípojky kanalizace se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti umístění horkovodu, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p. č.  6195, 6198/1, 6199, 6200 a 6209/4, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Palachova, ZR 6, v souvislosti s akcí: „Žďár nad Sázavou, ul. Nádražní – šachta N3-N6 rekonstrukce horkovodu“ - včetně přístupu a příjezdu za účelem jejího provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění horkovodu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti umístění přípojky optického kabelu, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p. č. 6186/4, 6196/1, 6198/1, 6199, 6200 a 6209/4, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Nádražní, ZR 6 - za účelem umístění vedení kabelového rozvodu TV v rámci akce: „Přípojka kabelového rozvodu pro Auto… ul. Nádražní, Žďár nad Sázavou“ z důvodu rekonstrukce horkovodu a přípojky kabelového rozvodu - včetně přístupu a příjezdu za účelem jejího provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění přípojky kabelového rozvodu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti umístění přeložky optického kabelu, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 4669/1, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Špálova, ZR 6 - za účelem umístění přeložky optického kabelu pro objekt č.p. 1660 na p. č. 4577 - v rámci akce „Přeložka optického kabelu“ pro rozšíření objektu v rámci přestavby bývalé kotelny na byt. jednotku (O. P. , S. Č.) ul. Špálova, Žďár nad Sázavou 7 - včetně přístupu a příjezdu za účelem jejího provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění přeložky optického kabelu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice zastoupenou na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným, a to na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou - na částech p. č. 260/3, 260/4, 643 a 649/1 v k. ú. Zámek Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem umístění distribuční soustavy v rámci stavby: „Žďár n. Sáz., Santiniho: VN61, o. Hamry, T53-VN99“ – kabelové vedení VN v lokalitě mezi čerpací stanicí PH a areálem firmy TOKOZ ul. Santiniho, ZR 2, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené distribuční soustavy ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění distribuční soustavy se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Ústní zpráva/VAS,SVAK

Problematika ČOV Žďár nad Sázavou

Rada města bere na vědomí informace o připravovaném zadání studie úprav ČOV Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 836/2016/MA, ORÚP

Vyhlášení Architektonické soutěže o návrh „Nádražní – městská třída“

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení Architektonické soutěže o návrh „Nádražní  - městská třída“.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

6. Ústní zpráva

Informace fa SATT o centrálním zásobování teplem

Rada města bere na vědomí informace o centrálním zásobování teplem ve Žďáře nad Sázavou a porovnání s ostatními zdroji tepla.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 938/2016/ŠKS

Revokace usnesení

Rada města po projednání schvaluje revokaci usnesení rady města ze dne 16. 5. 2016, č. j. 652/2016/ŠKS s tím, že se z uvedené první části usnesení vypouští slova „ze sponzoringu rady města“ a nahrazuje se slovy „z položky Dotační program uvolněných zastupitelů“.

Hlasování:  Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 837/2016/ŠKS

Smlouva TIC

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění provozu Turistického informačního centra města Žďár nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou a panem B. N. v roce 2017 v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

9. Usn. 838/2016/OF

Návrh rozpočtu města na rok 2017

Rada města po projednání bere na vědomí návrh rozpočtu roku 2017 a ukládá odboru finančnímu zapracovat změny dle projednaných požadavků.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž.  0

 

10. Usn. 843/2016/OS

Vyhodnocení činností Family a Senior Pointu

Rada města bere na vědomí zprávu Kolpingova díla České republiky z. s. o činnosti Family a Senior Pointu ve Žďáře nad Sázavou, která je přílohou materiálu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na provoz Senior Pointu na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 v upraveném znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 3

 

11. Usn. 8402/2016/Taj.

Změna organizačního řádu

Rada města po projednání schvaluje změnu Organizačního řádu MěÚ dle předloženého návrhu s účinností od 1. 1. 2017.

Hlasování: Pro 9, proti 0 , zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

PhDr. Zdeněk Kulhánek  v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
starosta města místostarosta města
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!