Zápis z 54. schůze rady města konané dne 28. 11. 2016

zveřejněno: 2. 12. 2016

Počet přítomných členů:

8

 

Omluven:

Ing. Martin Mrkos

 

Ověřovatel zápisu:

Rostislav Dvořák

 

Schválený pořad 54. schůze rady města:

 1. Dodatek veřejnoprávní smlouvy
 2. Zmocnění opatrovníkem
 3. Strategický plán sociálního začleňování a MPI
 4. Nemotorová doprava – návrhu postupu pracovní skupiny
 5. Sociální zázemí fotbalového stadionu – žádost o dotace
 6. Rozpočtové opatření PO Activ SVČ
 7. Změna zařazení Activ-SVČ do sítě škol
 8. Rozpočtové opatření PO MŠ
 9. Rozpočtové opatření PO ZŠ Komenského 6
 10. Vyřazení majetku  PO Palachova
 11. Vyřazení majetku  PO Palachova
 12. Přesun mezi položkami rozpočtu ZŠ Palachova
 13. Rozpočtové opatření PO ZŠ Komenského 2
 14. Majetkoprávní jednání RM
 15. Majetkoprávní jednání ZM
 16. Byty a prostory sloužící podnikání
 17. Obecně závazná vyhláška č. 4/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 18. Family a Senior Point
 19. Doplnění pořadníku DPS
 20. Návrh rozpočtu města 2017
 21. Vyhodnocení žádostí dotačního programu Dotace uvolněných zastupitelů
 22. Darovací smlouva E.ON
 23. Výběrové řízení na ředitele/ku KMJS
 24. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Usn. 860/2016/OS

Dodatek veřejnoprávní smlouvy

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města, který bude uzavřen mezi městem a:

  • Svazem důchodců ČR, 1. MO Žďár nad Sázavou
  • Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., základní organizace Žďár nad Sázavou v předloženém znění

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 865/2016/OS

Pověření výkonem opatrovníka

Rada města po projednání pověřuje výkonem funkce opatrovníka panu Kamilu Kořínkovi pracovnici sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, paní Mgr. Petru Pilnou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 859/2016/OS

Strategický plán sociálního začleňování a MPI

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit Strategický plán sociálního začleňování včetně Místního plánu inkluze, který je integrální přílohou dokumentu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 866/2016/ORÚP/KRMŽP

Nemotorová doprava – návrh postupu pracovní skupiny

Rada města po projednání ukládá městskému úřadu, odboru komunálních služeb, odboru dopravy, oddělení projektů a komunikace a odboru školství, kultury a sportu zajistit realizaci dílčích kroků podle návrhu pracovní skupiny Nemotorová doprava a informovat radu do 31. 5. 2017.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 863/2016/ORÚP

Sociální zázemí fotbalového stadionu a tenisového areálu – žádost o dotace

Rada města po projednání schvaluje přípravu „Revitalizace sportovní zóny ve Žďáře n. S. – 1. etapa, sociální zázemí fotbalového stadionu a tenisového areálu“ a podání žádosti  o dotaci s předpokládaným čerpáním finančních prostředků cca  ve výši 70 mil. Kč (včetně DPH).      

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 844/2016/Active-SVČ

Rozpočtové opatření

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření PO Active-středisko volného času dle přílohy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 845/2016/Active-SVČ

Změna zařazení školského zařízení Active-středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 3, 591 01  Žďár nad Sázavou do sítě škol

Rada města po projednání:

  • Schvaluje změnu zařazení školského zařízení Active-středisko volného času, příspěvková organizace do sítě škol
  • Schvaluje místa poskytovaného vzdělání nebo školských služeb

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 848/2016/POMŠ

Rozpočtové opatření PO MŠ Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření PO MŠ Žďár nad Sázavou dle přílohy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 850/2016/3.ZŠ

Rozpočtové opatření

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření PO ZŠ Komenského 6.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 851/2016/ZŠ Pal.

Vyřazení majetku

Rada města po projednání schvaluje vyřazení a následnou ekologickou likvidaci nefunkčního majetku ve výši 83.504,50 Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 852/2016/ZŠ Pal.

Vyřazení majetku

Rada města po projednání schvaluje vyřazení a následnou ekologickou likvidaci nefunkčního majetku ve výši 449.904 Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 853/2016/ZŠ Pal.

Přesun mezi položkami rozpočtu ZŠ

Rada města po projednání schvaluje přesun prostředků na rok 2016 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 862/2016/2.ZŠ

Rozpočtová opatření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2

Rada města po projednání schvaluje rozpočtová opatření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 854/2016/OP

Majetkoprávní jednání RM

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6708 – zastavěná plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje kupní smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Ing. M. Ž., Brno, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 2

 

c) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice zastoupenou na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným, a to na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou - na částech p. č. 1218 a 1220/1, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár - za účelem umístění distribuční soustavy – kabelového vedení NN v rámci stavby: „Žďár n. Sáz., Komenského: obnova kabelu NN“ – nová zemní kabelová přípojka NN v lokalitě ul. Komenského, ZR 3, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené distribuční soustavy ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění a provozování distribuční soustavy se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 855/2016/OP

Majetkoprávní jednání ZM

a) Rada města doporučuje zastupitelstvu městake schválení prodej pozemku p. č. 6003, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 2235 (objekt k bydlení) na ulici Palachova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, vše v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví bytového družstva Bytové družstvo Palachova 2235/72, se sídlem Palachova 2235/72, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01, IČ 28296931  (dále jen bytové družstvo Palachova 2235/72), za kupní cenu v celkové výši 19.244.615 Kč. Zastupitelstvo města dále schvaluje uzavření Kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a bytovým družstvem Bytové družstvo Palachova 2235/72 jako kupujícím, a která bude uzavřena v souladu se Smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitostí ze dne 19. 9. 2008, která byla uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako budoucím prodávajícím a bytovým družstvem Palachova 2235/72 jako budoucím kupujícím, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města doporučuje zastupitelstvu městake schválení nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. J.N. Luka nad Jihlavou, a to části pozemku p. č. 8952 – orná půda ve výměře cca 820 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu), zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1646, obec Žďár nad Sázavou - za účelem obnovení části městské cesty p. č. 8927 v k. ú. Město Žďár pro příjezd k chatám pod rybníkem Siglovec (směr Jámy) a rozšíření sjezdu pro větší vozidla nebo zemědělskou techniku s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.
- za kupní cenu obvyklou ve výši 160,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) 1. Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Kupní smlouvu, která bude uzavřena mezi panem Ing. L.S., Žďár nad Sázavou  a městem Žďár nad Sázavou, předmětem které je převod části pozemku p. č. 8701/1, nově geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 4201-123/2016  označené jako pozemek p. č. 8701/12, orná půda ve výměře 1 320 m2, v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, v předloženém znění.

2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí části pozemku p. č. 8701/1, nově geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 4201-123/2016 označené jako pozemek p. č. 8701/11, orná půda ve výměře 1 980 m2, v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, z vlastnictví pana Ing. L.S. Žďár nad Sázavou, do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou za kupní cenu ve výši 50 Kč/m2 a schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi panem Ing. L.S.Žďár nad Sázavou  a městem Žďár nad Sázavou, předmětem které je převod části pozemku p. č. 8701/1, nově geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 4201-123/2016 označené jako pozemek p. č. 8701/11, orná půda ve výměře 1 980 m2, v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, v předloženém znění.  

3. Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení bezúplatné nabytí (dar) části pozemku p. č. 8937, orná půda ve výměře cca 541 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, z vlastnictví pana Ing. L.S. Žďár nad Sázavou  do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod části pozemku p. č. 2043/1 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, upřesněné geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 4192-113/2016 ze dne 4. 11. 2016 jako pozemek p. č. 2043/9, ostatní plocha, jiná plocha, ve výměře 256 m2 v k. ú. Město Žďár, z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Střední školy gastronomické Adolpha Kolpinga se sídlem U Klafárku 1685/3, ZR 3, IČ48897094, za účelem výstavby komunikace a RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit budoucí bezúplatný převod části pozemku p. č. 2043/1 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, upřesněné geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 4192-113/2016 ze dne 4. 11. 2016 jako pozemek p. č. 2043/9, ostatní plocha, jiná plocha, ve výměře 256 m2 v k. ú. Město Žďár včetně na pozemku vybudované komunikace (včetně stavby dešťové kanalizace), z vlastnictví Střední školy gastronomické Adolpha Kolpinga se sídlem U Klafárku 1685/3, ZR 3, IČ48897094, do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou a RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy o bezúplatném převodu pozemku, který bude zhodnocen o stavbu komunikace,  v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města využít předkupní právo k odkoupení garáže zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 8323, obec Žďár nad Sázavou, ve vlastnictví Ing. J.B., ZR , postavené na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 6585 - zastavěná plocha ve výměře 19 m2, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, za kupní cenu ve výši 147.000 Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvuměsta schválit prodloužení termínu, sjednaného v Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a společností POLABSKÁ STAVEBNÍ CZ, s.r.o. se sídlem Oseček 87, 289 41 Poděbrady, ze dne 13. 12. 2013, na prodej pozemku p. č. 9513/10 – orná půda ve výměře 6 240 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 11414, obec Žďár nad Sázavou, uvedeného v čl. V. smlouvy resp. prodloužení dle čl. V. Dodatku č. 1 ze dne 30. 11. 2015 k uvedené smlouvě, tj. doby výstavby novostavby objektu (původně stanoveného do 31. 12. 2015, prodlouženého do 31. 12. 2016), a to nově do 30. 4. 2017 – na základě žádosti společnosti POLABSKÁ STAVEBNÍ CZ, s.r.o. se sídlem Oseček 87, 289 41 Poděbrady.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 856/2016/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje změnu nájmu bytu č. 23, umístěného v bytovém domě č.p. 1829 na ulici Revoluční č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1248, v k.ú. Město Žďár, z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje změnu nájmu bytu č. 8, umístěného v bytovém domě č.p. 1932 na ulici Brodská č.or. 43, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1275, v k.ú. Město Žďár, z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

                                                    

c) Rada města schvaluje změnu nájmu bytu č. 36, umístěného v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1276, v k.ú. Město Žďár, z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 14, umístěného v bytovém domě č.p. 1876 na ulici Brodská č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1261 k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. K. G., dle předloženého návrhu. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje podnájem bytu č. 10, umístěného v bytovém domě č.p. 2234 na ulici Palachova č.or. 70, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, který je součástí pozemku p.č. 6009, v k.ú. Město Žďár, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje přechod nájmu bytu č. 19, umístěného v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1276, v k.ú. Město Žďár, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města rozhodla vypovědět smlouvu o nájmu bytu č. 35, umístěného v bytovém domě č.p. 1905 na ulici Brodská č.or. 33, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1277, v k.ú. Město Žďár, a ukládá starostovi města zajistit zpracování výpovědi.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 294, který je součástí pozemku p.č. 1, zastavěná plocha a nádvoří, na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území město Žďár (Radniční restaurace), v celkové výměře 271,28 m2. Společně s tímto pronájmem je možné využít i část pozemku p.č. 214/1 v k.ú. Město Žďár k provozování letní zahrádky (v blízkosti kašny na náměstí Republiky). Záměr bude vyhlášen po dobu dvou měsíců.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města vyhlašuje záměr na udělení předchozího souhlasu s převodem nájmu části prostor sloužících podnikání, umístěných v budově bez č.p., která  je součástí pozemku p.č. 192/2, s převodem nájmu části prostor sloužících podnikání, umístěných v budově bez č.p., která stojí na pozemku p.č. 201, s převodem nájmu části prostor sloužících podnikání, umístěných v budově bez č.p., která  stojí na pozemku p.č. 211/2 a s převodem nájmu části prostor sloužících podnikání, umístěných v budově bez č.p., která  je součástí pozemku p.č. 221/3, na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 1, pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, které v souladu se Smlouvou o nájmu nebytového prostoru ze dne 17.2.2004, včetně dodatků č. 1-3 užívá Miloslav Odvárka, podnikající fyzická osoba IČ 15259692, se sídlem nám. Republiky 61/20, Žďár nad Sázavou. Nájem shora uvedených částí prostor sloužících podnikání bude převeden z fyzické osoby Miloslava Odvárky,  IČ 15259692 se sídlem nám. Republiky 61/20, Žďár nad Sázavou na společnost ODAS ODVÁRKA s.r.o., se sídlem Jihlavská 2208/22, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01, IČ 04588941, a to v souvislosti s převodem podnikatelské činnosti, jíž prostory slouží.

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 1

 

17. Usn. 858/2016/OKS

Obecně závazná vyhláška č. 42016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválení OZV č. 4/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 867/2016/OS

Family a Senior Point

Rada města po projednání ruší své usnesení č. 843/2016/OS, druhý bod ve znění: Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na provoz Senior Pointu na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 v upraveném znění.

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na provoz Family Pointu a Senior Pointu na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, v předloženém znění.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtovou položku Family a Senior Point ve výši 318 000 Kč v rozpočtu města pro rok 2017.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 3

 

19. Usn. 861/2016/OS

Doplnění pořadníku DPS

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého návrhu.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 20, umístěném v bytovém domě p.č. 2169 naul. Haškova, č. or. 8, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, který je součástí pozemku č. p. 6120 v k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s panem  Jaroslavem Chromý a paní Ludmilou Chromou, bytem Na Úvoze 733/16, Žďár nad Sázavou. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 01.12.2016. Výše nájemného je 49,46 Kč/m2.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

20. Usn. 849/2016/OF

Návrh rozpočtu města na rok 2017

Rada města po projednání:

  • Doporučuje zastupitelstvu města ke schválení návrh rozpočtu města na rok 2017
  • Doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí rozpočtový výhled na roky 2017 – 2021.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

21. Usn. 846/2016/Star.

Vyhodnocení žádostí dotačního programu „Dotace od uvolněných zastupitelů“

Rada města schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu „Dotace od uvolněných zastupitelů“ žadatelům ve výši uvedené v tabulce č. 1 – návrh na rozdělení z dotačního programu „Dotace od uvolněných  zastupitelů“, pověřuje starostu města uzavřením veřejnoprávní smlouvy s jednotlivými žadateli.

Rada města schvaluje neposkytnutí dotace z dotačního programu „Dotace od uvolněných zastupitelů“ žadatelům uvedeným v tabulce č. 2 – Návrh na neschválení dotace – čerpání, souběh s jinými dotačními programy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

22. Usn. 847/2016/Star

Darovací smlouva E.ON

Rada města po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou a E.ON Česká republika, s. r. o. v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

23. Usn. 864/2016/Star.

Výběrové řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele příspěvkové organizace Knihovna Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou

Rada města po projednání bere na vědomí doporučené pořadí uchazečů o funkci ředitelky/ředitele příspěvkové organizace Knihovna Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Rostislav Dvořák v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
starosta města místostarosta města
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!