Zápis z mimořádné schůze rady města konané dne 18. 7. 2017

zveřejněno: 20. 7. 2017

Počet přítomných členů:

5

 

Omluveni:

MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Ludmila Řezníčková

 

Ověřovatel zápisu:

Rostislav Dvořák

 

Schválený pořad mimořádné schůze rady města:

  1. Smlouva zakládající právo provést stavbu
  2. Smlouva o poskytnutí dotace na akci autobusová zastávka Radonín
  3. Dotace Kraje Vysočina – Bezpečná síť 2017
  4. Darovací smlouva ZDAR, a.s.
  5. Úprava smlouvy – KINOMIL, 2.kolo
  6. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1143/2017/KS

Smlouva zakládající právo provést stavbu „Zastávky MHD Libická a Sázavská, Žďár nad Sázavou, Libická"

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu mezi městem a VHS Bohemia a.s., IČ 47910305, se sídlem Haškova 153/17, Lesná, 638 00 Brno, a to ve znění dle přiloženého návrhu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1144/2017/ORUP

Smlouva o poskytnutí dotace

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny mezi městem Žďár nad Sázavou a Krajem Vysočina na akci „Autobusová zastávka Radonín“ v předloženém znění a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1146/2017/OI

Dotace Kraje Vysočina – Bezpečná síť 2017

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy s Krajem Vysočina o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny na realizaci akci Bezpečná síť 2017.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1148/2017/ŠKS

Darovací smlouva ZDAR, a.s.

Rada města po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy  mezi městem Žďár nad Sázavou a ZDAR, a.s. v předloženém znění.

Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1145/2017/STAR

Úprava smlouvy – KINOMIL 2.kolo

Rada města po projednání schvaluje znění darovací smlouvy, která bude uzavírána mezi městem Žďár nad Sázavou a občany, kteří se rozhodnou poskytnout finanční dar na projekt rekonstrukce kina Vysočina v předloženém  znění.

Rada města po projednání pověřuje Mgr. Hanu Vykoukalovou uzavíráním darovací smlouvy ve schváleném znění.

Hlasování Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Rostislav Dvořák v. r.

 

 

  Ing. Josef Klement, v. r.
  místostarosta města
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!