Zápis ze 48. schůze rady města konané dne 29. 8. 2016

zveřejněno: 2. 9. 2016

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

PhDr. Zdeněk Kulhánek

 

Schválený pořad 48. schůze rady města:

 1. Zpráva o hospodaření PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 6 k 30. 6. 2016
 2. Regulativy pro výstavbu RD Klafar III, část C1 (ul. Hrnčířská)
 3. Rozpočtové opatření – příspěvek SVAK Žďársko na rekonstrukci vodovodu a kanalizace ul. Smetanova
 4. Strategie rozvoje města
 5. Záchranný archeologický výzkum ul. Hrnčířská
 6. Zpráva o hospodaření PO MŠ k 30. 6.2016
 7. Žádost o povolení výjimky z počtu dětí
 8. Zpráva o hospodaření PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Palachova  2189/35, k  30. 6. 2016
 9. Zpráva o hospodaření PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4 k 30. 6. 2016
 10. Zpráva o hospodaření PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 2 k 30. 6. 2016
 11. Zpráva o hospodaření PO ZUŠ Františka Drdly,  Žďár n. S., Doležalovo nám. 4, k 30. 6. 2016
 12. Výjimka z počtu žáků
 13. Zpráva o hospodaření PO KMJS Žďár nad Sázavou k 30. 6. 2016
 14. Zpráva o hospodaření PO Kultura Žďár k 30. 6. 2016
 15. Zpráva o hospodaření PO Sportis k 30. 6. 2016
 16. Návrh rozpočtu PO Sportis na r. 2017
 17. Nákup travní sekačky autokempink Pilák
 18. Zpráva o hospodaření PO Active-SVČ k 30. 6. 2016
 19. Zpráva o hospodaření PO Sociální služby města k 30. 6. 2016
 20. Dodatek č. 7. Zřizovací listiny PO Poliklinika Žďár n. S.
 21. Zpráva o hospodaření PO Poliklinika Žďár n. S. k 30. 6. 2016
 22. Návrh na vypořádání tech. zhodnocení na budově polikliniky
 23. Rozpočtové opatření č. 5/2016
 24. Byty a prostory sloužící podnikání
 25. Majetkoprávní úkony ZM
 26. Majetkoprávní úkony RM
 27. Kupní smlouva – mobilní pódium
 28. Vyhodnocení dotačních programů
 29. Memorandum o vzájemné spolupráci
 30. Smlouva o spolupráci
 31. Zveřejňování smluv vzniklých přijetím objednávky
 32. Různé: Objekt bývalé vodárny

Bod Rezignace a jmenování nových členů SPOZ  odložen

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 752/2016/3.ZŠ

Zpráva o hospodaření PO ZŠ Komenského 6 k 30. 6. 2016

Rada města po projednání bere na vědomí Zprávu o hospodaření k 30. 6. 2016.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 749/2016/OP

Regulativy pro výstavbu rodinného domu Klafar III, část C 1 (ul. Hrnčířská)

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Regulativy pro výstavbu rodinného domu Klafar III, část C1 (ul. Hrnčířská) v upraveném znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 7402/16/ORÚP

Rozpočtové opatření – příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací na RVK Smetanova

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtová opatření ve výši 416 tis. Kč na položku Příspěvek RVK Smetanova z rezervy rozpočtu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 3

 

4. Usn. 741/2016/ORÚP

Strategie rozvoje města

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Strategii rozvoje města Žďár nad Sázavou.

 Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

5. Usn. 742/2016/ORÚP

Záchranný archeologický výzkum – ul. Hrnčířská

Rada města po projednání schvaluje uzavření dohody mezi městem a archeologickou společností Pueblo, Praha – Chodov o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu u stavby „Obytný soubor Klafar III – část C1“ (ulice Hrnčířská).

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 731/2016/PO MŠ

Zpráva o hospodaření PO MŠ k 30. 6. 2016

Rada města po projednání bere na vědomí hospodaření PO Mateřská škola Źďár nad Sázavou k 30. 6. 2016.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 854/2015/PO MŠ

Žádost o výjimku z počtu dětí MŠ pro školní rok 2016/2017

Rada města po projednání schvaluje výjimku z počtu dětí ve třídách MŠ Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace, dle předloženého materiálu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 732/2016/ZŠ Pal.

Zpráva o hospodaření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace k 30. 6. 2016

Rada města bere na vědomí Zprávu o hospodaření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace k 30. 6. 2016.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 733/2016/4. ZŠ

Zpráva o hospodaření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 k 30. 6. 2016

Rada města po projednání bere na vědomí Zprávu o hospodaření PO k 30. 6. 2016.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 734/2016/2. ZŠ

Hospodaření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 k 30. 6. 2016

Rada města po projednání bere na vědomí hospodaření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 k 30. 6. 2016.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 743/2016/ZUŠ

Zpráva o hospodaření PO Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace k 30. 6. 2016

Rada města po projednání bere na vědomí Zprávu o hospodaření PO Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace k 30. 6. 2016.

Hlasování: Pro 8, proti 0,zdrž. 0

 

12. Usn. 744/2016/ZUŠ

Výjimka z počtu žáků

Rada města po projednání schvaluje výjimku z počtu žáků ve třídách hudebních nauk PO Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace ze stávajících 20 žáků na 24 žáků.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 735/2016/KMJS

Zpráva o hospodaření PO KMJS k 30. 6. 2016

Rada města po projednání bere na vědomí hospodaření PO Knihovna Matěje Josefa Sychry k 30. 6. 2016.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 736/2016/PO Kultura

Zpráva o hospodaření PO Kultura Žďár k 30 6. 2016

Rada města po projednání bere na vědomí hospodaření PO Kultura Žďár k 30. 6. 2016.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 737/2016/SPORTIS

Zpráva o hospodaření PO SPORTIS k 30. 6. 2016

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o hospodaření PO SPORTIS k 30. 6. 2016.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 738/2016/SPORTIS

Návrh rozpočtu PO SPORTIS na rok 2017 – materiál dle „Pravidel“

1. Rada města po projednání schvaluje pro PO SPORTIS na rok 2017:

 • Objem mzdových prostředků ve výši 17,548.000,- Kč
 • Limit reprefondu ve výši 20.000,- Kč
 • Odpisový plán dle přílohy
 • Návrh rozpočtu včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 1,837.000,-Kč

2. Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO SPORTIS do rozpočtu města na rok 2017:

 • Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 18,391.000,- Kč
 • Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele ve výši 5,775.000,- Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

17.  Usn. 739/2016/SPORTIS

Nákup travní sekačky do autokempinku Pilák

Rada města po projednání schvaluje nákup travní sekačky do autokempinku Pilák z investičního fondu PO SPORTIS dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

18.  Usn. 753/2016/Active

Hospodaření a účetní závěrka PO Active – středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou k 30. 6. 2016.

Rada města po projednání bere na vědomí hospodaření PO Active-středisko volného času, příspěvková organizace k 30. 6. 2016.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

Rada města schvaluje darovací smlouvu mezi ČR – Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, 150 21, PRAHA 5 a ACTIVE – středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 3, 591 01  Žďár nad Sázavou týkající se daru dlouhodobého drobného majetku v pořizovací hodnotě 113 354,85 Kč dle předložené smlouvy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

19.  Usn. 755/2016/PO SSm

Zpráva o hospodaření PO SSm k 30. 6. 2016

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o hospodaření PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou k 30. 6. 2016.

 Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

20.  Usn. 720/2016/Pol.

Dodatek č. 7 Zřizovací listiny PO Poliklinika Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 7 Zřizovací listiny PO Poliklinika Žďár nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

21. Usn. 759/2016/Pol.

Zpráva o hospodaření PO Poliklinika Žďár nad Sázavou k 30. 6. 2016

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o hospodaření PO Poliklinika Žďár nad Sázavou k 30. 6. 2016.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

22.  Usn. 821/2016/Pol.

Návrh na vypořádání technického zhodnocení na budově polikliniky

Rada města po projednání:

 • Schvaluje vypořádání technického zhodnocení, vynaloženého na budově polikliniky za zůstatkovou účetní cenu dle předloženého návrhu.
 • Doporučuje zastupitelstvu města v rámci rozpočtových opatření města schválit toto vypořádání v celkové výši 8.242.645,32 Kč bez DPH + 1.730.955,52  DPH 21 %, celkem tedy 9.973.600,84 Kč.
 • Rada města ukládá PO Poliklinika odvod z investičního fondu organizace ve výši 8.242 645,32 Kč do 30. 9. 2016.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0 

 

23. Usn. 756/2016/OF

Rozpočtové opatření č. 5/2016

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 5/2016.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

24. Usn. 750/2016/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 18, umístěného v bytovém domě č.p. 1825 na ulici Brodská č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1244 k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. P.D. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 24, umístěného v bytovém domě č.p. 1871 na ulici Revoluční č.or. 30, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1256 k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. J. S. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje Dohody o splátkách, které budou uzavřeny mezi městem Žďár nad Sázavou a p. R. H. a mezi městem Žďár nad Sázavou a paní Valerií Junkovou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města rozhodla vypovědět smlouvu o nájmu bytu 17, umístěného v bytovém domě č.p. 203 na ulici Libušínská č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č. 2117, v k.ú. Město Žďár, a ukládá starostovi města zajistit zpracování výpovědi.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na změnu Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání na Smlouvu o společném nájmu prostor sloužících podnikání, předmětem které je změna užívání prostor sloužících podnikání v  objektu č.p. 1785, č.or. 49 na nám. Republiky  ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č. 3756 v k.ú. Město Žďár, v (DM Centrum). Tyto prostory užívá na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor Ing. J. L.  Žďár nad Sázavou. Záměr bude vyhlášen na změnu nájmu - na společný nájem s tím, že společnými nájemci shora uvedených prostor budou Ing. J. L.  a A. L. Nové Zámky. 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 165, na ulici Dolní č.or. 1, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku parc.č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, v katastrální území Město Žďár, kanceláře č. 203 o výměře  30,00 m2. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a p. L. G. Žďár nad Sázavou, s účinností od 1.10.2016 a výši nájemného 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města vyhlašuje záměr na převod nájmu prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 165, na ulici Dolní č.or. 1, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku parc. č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, v katastrální území Město Žďár, a to kanceláře č. 714 o výměře 28,23 m2, v souvislosti s převodem podnikatelské činnosti společnosti PS GROUP s.r.o., která je stávajícím nájemcem  na společnost HARWO s.r.o., se sídlem Křtěnovská 29, 679 74 Olešnice, IČ 049 16 565.

 Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

25. Usn. 748/2016/OP

Majetkoprávní jednání ZM

a) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Zámek Žďár, do vlastnictví manželů M. a S. M. ZR 2, a to dle GP č. 833-62/2016 ze dne 1. 6. 2016 pro rozdělení pozemku: z pův. pozemku p. č. 570/13 – ost. plocha, jiná plocha ve výměře 25 810 m2 nově oddělen díl „a“ ve výměře 35 m2a z pův. pozemku p. č. 570/389 – orná půda nově oddělen díl „b“ ve výměře 39 m2 - oba díly sloučeny do nově vzniklé p. č. 570/462 – zahrada ve výměře 74 m2a zároveň z pův p. č. 570/13 oddělen díl ve výměře 2 m2 - nově označen jako p. č. 570/463 – zahrada ve výměře 2 m2 a tyto nově vzniklé pozemky zahrad v celkové výměře 76 m2 jsou předmětem převodu – vše v k. ú. Zámek Žďár - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k dotčeným pozemkům, užívaným jako rozšířená zaplocená zahrada u řadového rodinného domu na p. č. 570/201 a přilehlé zahrady p. č. 570/19 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě ul. Polní č.p. 276/47, ZR 2
- za kupní cenu obvyklou ve výši 750,-- Kč/m2, tj. celkem 57.000,-- Kč + platná sazba DPH

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí podílu do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou o velikosti id. ½ p. I. P. ZR 1 a podílu o velikosti id. ½ p. A. T.  ZR 1, k částem pozemku pův. p. č. 399 – zahrada v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3101, obec Žďár nad Sázavou – dle GP č. 4153-59/2016: oddělené nově vzniklé p. č. 399/2 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 76 m2 a dále dílu „a“ ve výměře 1 m2odděleného z pův. p. č. 399, který je sloučen do p. č. 5856/1 – ostatní plocha, ost. komunikace v ul. Smetanova a dále části chodníku podél ul. Hutařova, a to dílu „c“ ve výměře 9 m2odděleného z pův. p. č. 399, který se slučuje do p. č. 410 – ostatní plocha, ost. komunikace ve vlastnictví města - vše v k. ú. Město Žďár - za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku pod chodníkem v ul. Smetanova podél domu č.p. 695/10, ZR 1 v rámci provedených stavebních úprav chodníku v souvislosti s rekonstrukcí stavby městské komunikace v ul. Smetanova, ZR 1
- za kupní cenu obvyklou stanovenou ZP ve výši 650,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) 1. Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí nemovitostí  z vlastnictví fyzických osob – viz níže do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to:
- p. č. 9079 – travní porost - část ve výměře cca 21 m2 z vlastnictví pí V.Ch. ZR 1
- p. č. 9082 – lesní pozemek - část ve výměře cca   6 m2 z vlastnictví pí V. Ch. ZR 1
- p. č. 9119 – orná půda - část ve výměře cca 223 m2 z vlastnictví p. F. D.  Jámy
- p. č. 9120 – orná půda - část ve výměře cca 12 m2 z vlastnictví p. J. B.  Pohled
- p. č. 9121 – orná půda - část ve výměře cca 675 m2 z vlastnictví p. M. Š., ZR 1
- p. č. 9122 - orná půda - část ve výměře cca 7 m2 z vlastnictví Ing. K.K., ZR 2
- p. č. 9123 - orná půda - část ve výměře cca 4 m2 z vlastnictví p. M. P.  ZR 4
- vše v k. ú. Město Žďár
- za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům pod stavbou příjezdové komunikace k chatové oblasti Krejdy s tím, že přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP
- za kupní cenu obvyklou ve výši 150,-- Kč/m2

   2. Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o právu provedení stavby mezi p. B. Ch., ZR 1 a pí M. Ch. Jámy  – vlastníky části dotčeného pozemku a městem Žďár nad Sázavou – investorem stavby „Stavební úpravy stávající komunikace do zahrádkářské lokality Krejdy, Žďár nad Sázavou“. Předmětem smlouvy bude právo provedení a umístění  uvedené stavby na pozemku ve vlastnictví p. B. Ch. a pí M. Ch., a to části p. č. 9118 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 517, obec Žďár nad Sázavou v lokalitě Krejdy, ZR 1, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města využít předkupní právo k odkoupení garáže zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 4814, obec Žďár nad Sázavou, ve vlastnictví manželů J. a D. K.  Škrdlovice, postavené na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 6708 - zastavěná plocha ve výměře 18 m2, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, za kupní cenu ve výši 100.000,-- Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
- Dodatek č. 1, ke smlouvě č. 657 o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci, uzavřené dne 10.9.1998,  který bude uzavřený mezi Českou republikou, Ministerstvem pro místní rozvoj a městem Žďár nad Sázavou, v předloženém znění
- Dodatek č. 1, ke smlouvě č. 637 o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci, uzavřené dne 10.9.1998,  který bude uzavřený mezi Českou republikou, Ministerstvem pro místní rozvoj a městem Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

26. Usn. 747/2016/OP

Majetkoprávní jednání RM

a) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej nemovitostí ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to pozemků p. č. 1142 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 281 m2, součástí je jiná stavba s č.p. 649/6 a p.č. 1147 – zahrada ve výměře 110 m2 a dále pozemků p. č. 1143 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 331 m2, součástí je stavba RD s č.p. 659/8 a p.č. 1146 – zahrada ve výměře 99 m2 – vše v k. ú. Město Žďár,  zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v lokalitě ul. Dr. Drože, ZR 1 – za účelem výstavby RD včetně menší provozovny služeb sloužící k podnikání.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje Dodatek č. 1, který bude uzavřen mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Skanska a.s., divize Železniční stavitelství, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků domu Okružní 28, 30, 32 se sídlem Okružní 1943/28, ZR 3 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na části p. č. 1333, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár v šíři 2 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem umístění nových zavěšených železobetonových lodžií, zateplení byt. domu a osazení stříšek nad vstupy v rámci stavby „Oprava a modernizace byt. domu Okružní 28, 30, 32 Žďár nad Sázavou“ č.p. 1943/28, 1944/30, 1945/32, ZR 3, součást pozemku p. č. 1329 v k.ú. Město Žďár včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 1329 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d)  Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice zastoupenou na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným, a to na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou - na části p. č. 9541/2, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou,  k. ú. Město Žďár - za účelem umístění distribuční soustavy v rámci stavby: „Žďár n. Sáz., Jamská: TS Holoubek“ – venkovní vedení VN (33 m), podpěrný bod VN, jednosloupová trafostanice v lokalitě mezi PZ Brněnská x Jamská, ZR 1, v souvislosti s výstavbou nového areálu firmy včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené distribuční soustavy ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi společností KINSKÝ Žďár, a. s. se sídlem Zámek 1/1, Žďár n. Sáz. – jako povinným a městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným, a to na pozemcích ve vlastnictví společnosti KINSKÝ Žďár, a. s. se sídlem Zámek 1/1, Žďár n. Sáz. - na částech p. č. 728/2, 603, 74/3 a 599 v k. ú. Zámek Žďár – dle GP č. 830-113/2015 ze dne 3. 6. 2016 a dále na p. č. 727/1 a 728/4 v k. ú. Zámek Žďár - dle GP č. 835-82/2016 ze dne 18. 7. 2016, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 601, obec Žďár nad Sázavou,  k. ú. Zámek Žďár - za účelem umístění stavby parkoviště a nového podzemního vedení VO včetně sloupů VO v rámci stavby „Pěší trasy podél barokního mostu vč. parkoviště, ul. Santiniho, Žďár nad Sázavou“ v k. ú. Zámek Žďár, ZR 2, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce ve prospěch oprávněného, v předloženém znění.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje bezúplatně s tím, že ve smlouvě bude upraven závazek, že parkoviště bude provozováno městem vždy bezplatně.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o právu stavby mezi městem Žďár nad Sázavou – vlastníkem dotčených pozemků a společností Holoubek trade s.r.o., se sídlemSklené nad Oslavou 96, PSČ 591 01, IČ 28284551 – investorem stavby „Prodejní a výrobní hala firmy Holoubek trade s.r.o.“. Předmětem smlouvy bude  právo provedení a umístění součástí této stavby: komunikace, dešťové a splaškové kanalizace na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to částech p. č. 9536 a 9537/9 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v lokalitě PZ Jamská, ZR 1, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

27. Usn. 758/2016/ŠKS

Kupní smlouva – mobilní pódium

Rada města po projednání schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi p. P. S., Žďár nad Sázavou a městem Žďár nad Sázavou se sídlem Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

28. Usn. 760/2016/OS

Vyhodnocení dotačního programu „Dotace pro poskytovatele prorodinných aktivit a služeb

Rada města se seznámila s výsledky hodnocení žádostí dotačního programu „Dotace pro poskytovatele prorodinných aktivit a služeb“, které provedla Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní, uvedené v Příloze č. 1 předloženého materiálu.

Rada města schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu „Dotace pro poskytovatele prorodinných aktivit a služeb“ osobám a ve výši dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu.

 Rada města schvaluje neposkytnutí dotace z dotačního programu „Dotace pro poskytovatele prorodinných aktivit a služeb“ osobám a ve výši dle Přílohy č. 3 předloženého materiálu.

Rada města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem a subjekty dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu, v předloženém znění.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace dotačního programu „Dotace pro poskytovatele prorodinných aktivit a služeb“ osobám a ve výši dle Přílohy č. 4 předloženého materiálu.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem a subjekty dle Přílohy č. 4 předloženého materiálu, v předloženém znění.

 Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

29. Usn. 745/2016/oPK

Memorandum o vzájemné spolupráci

Rada města po projednání schvaluje uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci (strategickém partnerství) v projektu Smart City mezi městem Žďár nad Sázavou a E.ON Česká republika, s. r. o. v předloženém znění.
Rada města pověřuje Mgr. Zdeňka Navrátila, starostu města, uzavřením tohoto Memoranda.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

30. Usn. 746/2016/oPK

Smlouva o spolupráci

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci s městem Žďár nad Sázavou a Krajem Vysočina v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

31.  Usn. 751/2016/Star.

Zveřejňování smluv vzniklých přijetím objednávky

Rada města ukládá zveřejňovat smlouvy vzniklé přijetím objednávky s hodnotou předmětu nad 50 000 Kč bez daně z přidané hodnoty v registru smluv a to způsobem, uvedeným v zákoně č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

32.  Různé

Ústní zpráva/p. starosta

Objekt bývalé vodárny

Rada města obdržela informace o možnosti dotační podpory neformálního vzdělávání prostřednictvím organizace Junák a Duha AZ, které umožňují čerpat podporu na zajištění stavebních úprav objektu bývalé vodárny (dnes základna vodních skautů) na ulici 1. Máje ve Žďáře n. S. Rada města ukládá Odboru rozvoje a ÚP zajistit přípravu projektu stavebních úprav tohoto objektu „Centrum neformálního vzdělávání „Vodárna““ a Oddělení projektů a komunikace pověřuje koordinací akce s ostatními zainteresovanými odbory městského úřadu.   

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Ověřovatel:

PhDr. Zdeněk Kulhánek, v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
starosta města místostarosta města
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!