Zápis ze 49. schůze rady města konané dne 19. 9. 2016

zveřejněno: 23. 9. 2016

Počet přítomných členů:

8

 

Omluven:

Ing. Radek Zlesák

 

Ověřovatel zápisu:

Rostislav Dvořák

 

Schválený pořad 49. schůze rady města:

 1. Souhlas s umístěním sídla spolku Sdružení rodičů a přátel školy při MŠ Žďár n. S.
 2. Materiál dle „ Pravidel “- PO Kultura Žďár
 3. Materiál dle „Pravidel“ – PO Poliklinika Žďár nad Sázavou
 4. Soutěž UZ, RTG – informace o vývoji výběrového řízení
 5. Materiál dle „Pravidel“ – PO Knihovna Matěje Josefa Sychry
 6. Materiál dle „Pravidel“ – PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou
 7. Organizační změny
 8. Souhlas s přijetím darů
 9. Materiál dle „Pravidel“ – PO ZUŠ
 10. Architektonická soutěž ul. Nádražní – postup přípravy
 11. Kino Vysočina – postup přípravy
 12. Veřejná zakázka – čištění a zimní údržba MK a ploch ve vlastnictví města
 13. Byty a prostory sloužící k podnikání
 14. Vyřazení majetku a odpis pohledávek
 15. Souhlas s podnájmem
 16. Darovací smlouvy – sochařské sympozium
 17. Návrh organizačního řádu MěÚ
 18. Různé:
  Návštěva ředitele společnosti Cooper Standard Automotive s. r. o.

  Problematika odpadních vod Radonín - odloženo
  Zavedení provozních poplatků za sňatečné obřady - odloženo

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 761/2016/PO MŠ

Souhlas s umístěním spolků Sdružení rodičů a přátel školy v mateřských školách ve Žďáře nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje usnesení dle přiloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 774/2016/PO Kultura

Materiál dle Pravidel

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2017 pro PO Kultura:

  • Limit reprefondu 10 tis. Kč
  • Odpisový plán dle přílohy
  • Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 858 tis. Kč
  • Objem mzdových prostředků ve výši 4 926 tis. Kč

 

 

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO Kultura města do rozpočtu města na rok 2017:

  • požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 3 519 tis. Kč
   v tom zajištění akce Horácký džbánek 50 tis. Kč
   zajištění akce Festival dechových hudeb 30 tis. Kč
  • příspěvek do investičního fondu na sedačky Kino Vysočina 3 088 tis. Kč
  • plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 9 846 tis. Kč

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 763/2016/Pol.

Návrh rozpočtu PO Poliklinika Žďár nad Sázavou na rok 2017

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2017 pro PO Poliklinika:

  • Limit reprefondu ve výši 17.000 Kč
  • Odpisový plán
  • Návrh rozpočtu PO včetně oprav a investic z vlastních zdrojů ve výši 382 tis. Kč
  • Objem mzdových prostředků ve výši 16.704.850 Kč
  • Limit počtu pracovníků (přepočtený stav) 42,5 zaměstnanců

 

Rada města po projednání bere na vědomí požadavky PO Poliklinika Žďár nad Sázavou do rozpočtu města na rok 2017:

  • Požadavek na příspěvek od zřizovatele na LPS ve výši 1.062.800 Kč
  • Plán oprav, rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele ve výši 700  tis. Kč.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 3

 

4. Usn. 764/2016/Pol.

Soutěž UZ – RTG – informace o vývoji výběrového řízení

Rada města po projednání bere na vědomí informace o průběhu opakované soutěže na ultrazvuk pro odd. RTG a doporučuje výběrové komisi pokračovat ve výběru dodavatele.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

5. Usn. 779/2016/KMJS

Materiál dle „Pravidel“

Rada města po projednání schvaluje na rok 2017 pro PO Knihovna M. J. Sychry:

  • Limit reprefondu ve výši 15 tis. Kč
  • Odpisový plán
  • Plán oprav provedených PO z vlastních zdrojů ve výši 60 tis. Kč
  • Objem mzdových prostředků ve výši 4.985 tis. Kč
  • Limit počtů pracovníků 15
  • Příspěvek na provoz ve výši 7.350 tis. Kč.

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO KMJS do rozpočtu města na rok 2017:

  • Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 1.210 tis. Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 777/2015/PO SSm

Materiál dle „Pravidel“

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2017 pro PO Sociální služby města:

  • Návrh rozpočtu PO včetně oprav provedených z vlastních zdrojů ve výši 250 tis. Kč
  • Objem mzdových prostředků ve výši 26.245 tis. Kč
  • Limit reprefondu ve výši 10 tis. Kč
  • Odpisový plán

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO Sociální služby města do rozpočtu města na rok 2017:

  • Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 14.430 tis. Kč
  • Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 1.000 tis. Kč

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 776/2016/ PO SSm

Organizační změny

Rada města po projednání schvaluje organizační změny dle přílohy. (organizační řád)

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

8. Usn. 775/2016/PO SSm

Souhlas s přijetím darů

Rada města po projednání schvaluje přijetí darů dle příloh.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 762/2016/ZUŠ

Materiál dle „Pravidel“

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2017 pro PO ZUŠ:

  • Limit reprefondu ve výši 10.000 Kč
  • Odpisový plán v položkovém členění
  • Návrh rozpočtu PO včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 100.000 Kč

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO ZUŠ do rozpočtu města na rok 2017:

  • Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 308.000 Kč, z toho příspěvek na provoz 300.000 Kč a zajištění akce – soutěž O žďárského muzikanta 2017  8.000 Kč
  • Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 560.000 Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 778/2015/ORÚP

Architektonická soutěž ul. Nádražní – postup přípravy

Rada města po projednání schvaluje plnou moc pro Ing. arch. Zbyňka Ryšku ve věci zpracování a organizace soutěže o návrh na ulici Nádražní.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 765/2016/ORÚP

Kino Vysočina – postup přípravy

Rada města po projednání ukládá městskému úřadu, odboru rozvoje a ÚP, přípravu výběrového řízení na dodavatele stavby.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 767/2016/KS

Vyhodnocení veřejné zakázky „Čištění a zimní údržba místních komunikací a ostatních ploch v majetku města Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje výsledky veřejné zakázky „Čistění a zimní údržba místních komunikací a ostatních ploch v majetku města Žďár nad Sázavou“ tak, jak je doporučila komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 770/2016/OP

Byty a prostory sloužící k podnikání

a) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 9, umístěného v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodské, č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí  pozemku p.č. 1276 v k.ú. Město Žďár, dle předloženého návrhu.

 Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 34, umístěného v bytovém domě č.p. 204 na ul. Libušínské, č.or. 13, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku č.p.2115 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. A. P., Havlíčkův Brod.. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 20.09.2016.
 Sazba výše nájemného je 49,46 Kč/m2

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 63, umístěného v bytovém domě č.p. 204 na ul. Libušínské, č.or. 13, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku č.p.2115 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. M. H.  Žďár nad Sázavou. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 20.09.2016.
Sazba výše nájemného je 49,46 Kč/m2

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města  schvaluje Dohodu o splátkách,  která bude uzavřena mezi Městem Žďár nad Sázavou a p. Z. K. , dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 34, umístěného v bytovém domě č.p. 2235 na ulici Palachova, č.or. 72, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje uzavření Smluv o nájmu prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 165, na ulici Dolní č.or. 1, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku parc.č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, v katastrální území Město Žďár, a to:

- kanceláře č. 404 o výměře  31,53 m2, s tím, že smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a p. P. K., Žďár nad Sázavou, s  výši nájemného 1.000 Kč/m2/rok,
- kanceláře č.410 o výměře 28,26m2, s tím, že smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a p. M. D., Havlíčkův Brod, s výši nájemného 1.000 Kč/m2/rok,
- kanceláře č.411 o výměře 14,79m2, s tím že smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a p.. V. Ř.  Vatín. s výši nájemného 1.000 Kč/m2/rok,
-kanceláře č.412 o výměře 14,07m2, s tím, že smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a p. K. F., Nové Město na Moravě s výši nájemného 1.000 Kč/m2/rok,
-kanceláře č.413 o výměře 31,33m2, s tím, že smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a  p. J. K., Tři Studně
-kanceláře č.414 o výměře 28,30m2, s tím, že smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a p. P. K.,  Žďár nad Sázavou,
-kancelář č.415 o výměře 31,25m2, s tím, že smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a p. J. K., Tři Studně

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 165, na ulici Dolní č.or. 1, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku parc.č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, v katastrální území Město Žďár, dle předloženého návrhu. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok u kanceláří a 600 Kč/m2/rok u skladovacích ploch.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání – radniční restaurace, umístěné v objektu č.p. 294, který je součástí pozemku parc. č. 1, zastavěná plocha a nádvoří na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území město Žďár, v celkové výměře  271,28 m2. Společně s tímto pronájmem je možné využít i část pozemku p.č. 214/1 v k.ú. Město Žďár k provozování letní zahrádky (v blízkosti kašny na náměstí Republiky). Záměr bude vyhlášen po dobu 2 měsíců.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města schvaluje převod nájmu prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 165, na ulici Dolní č.or. 1, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku parc. č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, v katastrální území Město Žďár, a to kanceláře č. 714 o výměře 28,23 m2, v souvislosti s převodem podnikatelské činnosti společnosti PS GROUP s.r.o., která je stávajícím nájemcem  na společnost HARWO s.r.o., se sídlem Křtěnovská 29, 679 74 Olešnice, IČ 049 16 565.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města schvaluje uzavření  Dodatku č. 2  ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání ze dne 24.1.2014 ve znění dodatku č. 1, předmětem kterého je změna nájmu prostor sloužících podnikání na společný nájem prostor sloužících podnikání, nacházejících se v objektu č.p. 1785, č.or.49,  na nám. Republiky ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár  nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č. 3756 v k.ú. Město Žďár, (DM Centrum), v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 769/2016/OP

Vyřazení majetku a odpis pohledávek

Rada města po projednání schvaluje:

  • Vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního majetku, odpis nedobytných pohledávek z účetní evidence, převod nedobytných pohledávek na podrozvahový účet.
  • Vyřazení nepotřebného majetku v pořizovací ceně 220.617,64 Kč dle předloženého návrhu
  • Vyřazení (úplný odpis) nedobytných pohledávek v celkové částce 9.066 Kč dle předloženého návrhu
  • Převod nedobytných pohledávek na podrozvahový účet v celkové částce 149.918,70 Kč dle předloženého návrhu

      Rada města po projednání předkládá zastupitelstvu města:

  • Návrh na vyřazení nefunkčního majetku ve výši 66.108 Kč dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 768/2016/OP

Souhlas s podnájmem zemědělských pozemků

Rada města po projednání schvaluje:

- Souhlas s podnájmem zemědělských pozemků na základě Smlouvy o zemědělském pachtu na dobu určitou a na dobu neurčitou, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a panem Otakarem Beranem, Světnov 34, IČ 60572612,

   • společnosti Agro-Měřín, a.s., se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín, IČ 49434179  dle přílohy č. 1,
   • družstvu Zemědělské družstvo Světnov, se sídlem v Polničce, Polnička  231, 591 02 Polnička, IČ 00144991 a paní Marii Teplé, Český Herálec 411, 592 01 Herálec, IČ 46230025 dle přílohy č. 2

- Souhlas s podnájmem zemědělských pozemků na základě Smlouvy o zemědělském pachtu na dobu určitou a dobu neurčitou, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a družstvem „Staviště“ zemědělské obchodní družstvo, se sídlem Veselíčko 70, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 48530867

   • společnosti Agro-Měřín, a.s., se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín, IČ 49434179  dle přílohy č. 3,
   • společnosti Agro-Měřín, a.s., se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín, IČ 49434179 a družstvu Zemědělské družstvo Světnov, se sídlem v Polničce, Polnička 231, 591 02 Polnička, IČ 00144991 dle přílohy č. 4

- Souhlas s podnájmem zemědělských pozemků na základě Smlouvy o nájmu uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a společností AGRO – Měřín, a.s., se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín, IČ 49434179

   • družstvu „Staviště“ zemědělské obchodní družstvo, se sídlem Veselíčko 70, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 48530867 dle přílohy č. 5

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 16. Usn. 780/2016/ŠKS

Darovací smlouvy – sochařské sympozium

Rada města pro projednání schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi Dr. V. V. Chlum u Třeboně a městem Žďár nad Sázavou v předloženém znění.

Rada města po projednání schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi Mgr. A. K. H. M.  Praha 5 a městem Žďár nad Sázavou v předloženém znění.

Rada města po projednání schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi MgA. M. Š. Moravec  a městem Žďár nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 771/2016/Taj.

Návrh Organizačního řádu MěÚ

Rada města po projednání schvaluje Organizační řád dle předloženého návrhu s účinností od 1. 1. 2017.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

Ověřovatel:

Rostislav Dvořák v. r. 

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
starosta města místostarosta města
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!