Zápis ze 72. schůze rady města konané dne 11. 9. 2017

zveřejněno: 15. 9. 2017

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

MUDr. Radek Černý

 

Schválený pořad 72. schůze rady města:

 1. Změna registrace
 2. Souhlas s podnájmem
 3. Organizační změna
 4. Darovací smlouva
 5. Smlouva o výpůjčce dopravního prostředku
 6. Navýšení úplaty za vzdělávání v PO MŠ Žďár nad Sázavou od 1.1.2018
 7. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Návrh úpravy zeleně veřejných prostranství v místní části města Žďár nad Sázavou – Stržanov“.
 8. Smlouva o společném postupu zadavatelů
 9. Smlouva E.ON – město, ul. Kavánova, Mánesova, technická infrastruktura
 10. MHD – příprava a zajištění výběrového řízení na dopravce na období 2020-2029
 11. Memorandum o vybudování a společném využívání překládací stanice odpadů
 12. Žádost o užití znaku města
 13. Vyhlášení ředitelského volna na ZŠ Komenského 2 a ZŠ Palachova 2189
 14. Monitoring finančního řízení příspěvkových organizací (čtvrtletní zpráva)
 15. Byty a prostory sloužící podnikání
 16. Majetkoprávní úkony
 17. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1199/2017/POSSm

Změna registrace

Rada města po projednání schvaluje změnu registrace dle materiálu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1200/2017/POSSm

Souhlas s podnájmem

Rada města po projednání schvaluje podnájem nebytových prostor dle příloh.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1201/2017/POSSm

Organizační změna

Rada města po projednání schvaluje organizační změnu v p.o. Sociální služby města Žďár nad Sázavou dle přílohy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1190/2017/OPM

Darovací smlouva

Rada města po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou a Společenstvím vlastníků domu Haškova 1, Žďár nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1192/2017/OPM

Smlouva o výpůjčce dopravního prostředku

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce dopravního prostředku mezi městem Žďár nad Sázavou a E.ON Česká republika, s. r. o. v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1205/2017/PO MŠ

Navýšení úplaty za vzdělávání v PO MŠ Žďár nad Sázavou od 1.1.2018

Rada města po projednání schvaluje navýšení úplaty za předškolní vzdělávání v PO MŠ od 1.1.2018 na 500 Kč/měsíc.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0 

 

7. Usn. 1191/2017/ORUP

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Návrh úpravy zeleně veřejných prostranství v místní  části města Žďár nad Sázavou – Stržanov“

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Návrh úpravy zeleně veřejných prostranství v místní části města Žďár nad Sázavou – Stržanov“, včetně členů, náhradníků komise pro otevírání, posouzení, hodnocení nabídek, textové části ZD a návrhu Smlouvy o dílo.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 1192/2017/ORUP

Smlouva o společném postupu zadavatelů

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o společném postupu zadavatelů na stavbu „Rekonstrukce ulic V Lískách, Na Úvoze a K Přehradě“, Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 1204/2017/ORUP

Smlouva E.ON – město, ul. Kavánova, Mánesova, technická infrastruktura

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí v předloženém znění a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu č. 1030037522/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v předloženém znění a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1202/2017/KS

MHD – příprava a zajištění výběrového řízení na dopravce na období 2020-2029

Rada města po projednání schvaluje přípravu výběrového řízení na zakázku „Zajištění dopravní obslužnosti města Žďár nad Sázavou veřejnými službami v silniční přepravě cestujících“ v režimu nadlimitní zakázky dle zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, a to za podpory externího administrátora, který bude vybrán v souladu se Směrnicí k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu hrazených z finančních prostředků města Žďár nad Sázavou a z finančních prostředků organizací jím řízených.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1203/2017/KS

Memorandum o vybudování a společném využívání překládací stanice odpadů

Rada města po projednání schvaluje Memorandum o vybudování a společném využívání překládací stanice odpadů v upraveném znění a doporučuje zastupitelstvu města toto memorandum ke schválení.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 1194/2017/ŠKS

Žádost o užití znaku města

Rada města po pro projednání schvaluje užití znaku města nakladatelství TVÁŘE s.r.o. Polnička 63, 591 02 Žďár nad Sázavou v připravované knize „Posázavská dráha Žďár – Německý Brod – Světlá – Kácov“.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 1195/2017/ŠKS

Vyhlášení ředitelského volna na ZŠ Komenského 2 a ZŠ Palachova 2189

Rada města projednala oznámení o vyhlášení ředitelského volna na Základní škole Žďár nad Sázavou, Komenského 2 a na Základní škole Žďár nad Sázavou, Palachova 2189 v pátek 29.9.2017 z provozních a organizačních důvodů.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 1196/2017/oFKIA

Monitoring finančního řízení příspěvkových organizací (čtvrtletní zpráva)

Rada města po projednání bere na vědomí čtvrtletní monitorovací zprávu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 1198/2017/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 29, umístěného v bytovém domě č.p. 1932 na ulici Brodské, č.or. 43, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1275 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření dohody o úhradě dluhu ve splátkách, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a Z. K. v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje podnájem bytu č. 2, umístěného v bytovém domě č.p. 2234 na ulici Palachova, č.or. 70, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, který je součástí pozemku p.č. 6009 k.ú. Město Žďár, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje podnájem bytu č. 14, umístěného v bytovém domě č.p. 2234 na ulici Palachova, č.or. 70, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, který je součástí pozemku p.č. 6009 k.ú. Město Žďár, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje podnájem bytu č. 40, umístěného v bytovém domě č.p. 2240 na ulici Kovářova, č.or. 2, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č. 2119 k.ú. Město Žďár, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města rozhodla podat žalobu na vyklizení bytu č. 17, umístěného v bytovém domě č.p. 203 na ulici Libušínské, č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č. 2117 k.ú. Město Žďár, a pověřuje starostu města zpracováním žaloby.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 1197/2017/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na bezplatnou výpůjčku pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou a to .č. 5336 – trvalý travní porost - ve vým. - 2200 m2, p.č. 5338 – trvalý travní porost - ve vým. - 1102 m2, p.č. 5339 – trvalý travní porost - ve vým. - 1405 m2, p.č. 5340 – trvalý travní porost - ve vým. -  707 m2, vše k.ú.  Město Žďár, v lokalitě ul. Jamská, ZR 1 - za účelem využití k drobné pěstební činnosti členů zahrádkářského svazu ZO ČZS Žďár nad Sázavou kolonie Jamská, Slavkovice 126, Nové Město na Moravě, IČ 709 71 463 – rozšíření uzavřené  Smlouvy o výpůjčce ze dne 13.11.2001 a dodatku č. 1 ze dne 11.3.2008.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje výpůjčku pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 1011/5 – ostatní plocha, zeleň ve výměře 470 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou – jako půjčitelem a Společenstvím vlastníků v domě čp. 793 ve Žďáře nad Sázavou se sídlem Okružní 793/75, ZR 3 – jako vypůjčitelem - za účelem dočasného oplocení části pozemku nízkým přenosným (lehce odstranitelným) plotem z boční strany bytového domu č.p. 793 v ul. Okružní 75, ZR 3, z důvodu užívání prostoru s malými dětmi.

Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou manželům J. a E. V.  Vojnův Městec, a to p. č. 6553 – zastavěná plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 30,-- Kč/m2 ročně.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smluv o zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným a níže uvedenými vlastníky dotčených pozemků - jako povinnými na částech pozemků ve vlastnictví:

- p. č. 8024/2, 8025/2, 8065/2, 8070/2 – P. P., V. P. Žďár nad Sázavou
- p. č. 8070/3 – JUDr. J. Č. a F. Š.  Žďár nad Sázavou
- vše v k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, dle GP č. 4254-22/2017 ze dne 11.8.2017 pro vymezení rozsahu VB k části pozemku,
- za účelem zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení - stavby „Obytný soubor Klafar III – část C1, Žďár nad Sázavou – technická a dopravní infrastruktura“ konkrétně SO 200 – STL plynovod, a to včetně přístupu a příjezdu na pozemky k uvedeným přípojkám za účelem příp. stavebních úprav, oprav, provozování a odstranění plynárenského zařízení ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje bezúplatně a oceňuje se částkou ve výši 10.000 Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou jako vlastníkem nemovitostí p. č. 261, 273/1, 290, 409, 430, 464, 556, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, vše v k. ú. Město Žďár a investorem stavby Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 - stavba „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice Nádražní“, předmětem které je přenechání nemovitostí - pozemků vlastníka investorovi do bezúplatného užívání, souhlas s umístěním a provedením stavby a souhlas se zahájením správních řízení v souvislosti s realizací stavby „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice Nádražní“, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou jako vlastníkem nemovitostí p. č. 1103, 1132, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1209, 1210, 1223, 1224, 2047, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, vše v k. ú. Město Žďár a investorem stavby Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 - stavba „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce kanalizace ul. Komenského, Dr. Drože“, předmětem které je přenechání nemovitostí - pozemků vlastníka investorovi do bezúplatného užívání, souhlas s umístěním a provedením stavby a souhlas se zahájením správních řízení v souvislosti s realizací stavby „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce kanalizace ul. Komenského, Dr. Drože“, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvalujeuzavření Smlouvy zakládající právo provést stavbu mezi městem Žďár nad Sázavou – jako vlastníkem dotčených pozemků a společností VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o., se sídlem Jamská 2486/8, Žďár nad Sázavou - jako investorem stavby - vybudování přípojek inženýrských sítí (vodovodní přípojka, splašková a dešťová kanalizace, horkovodní přípojka, sdělovací kabel Satt, veřejné osvětlení), dále vybudování sjezdu k bytovému domu včetně komunikace a parkoviště, napojení cesty pro pěší, dětská hřiště, a to na částech pozemků p.č. 8007/15, p.č. 8008/1, p.č. 8008/10, p.č. 8008/11, p.č. 8008/12 a p.č. 8010/8 ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k.ú. Město Žďár, které budou dotčeny stavbou – Bytový dům 16 b.j. Klafar, ulice Sázavská, Žďár nad Sázavou 3, v předloženém znění. 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

MUDr. Radek Černý v. r.

  

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
starosta města místostarosta města
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!