Zápis ze 76. schůze rady města konané dne 6. 11. 2017

zveřejněno: 10. 11. 2017

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Radek Zlesák

 

Schválený pořad 76. schůze rady města:

 1. Pojištění majetku města
 2. Rozpočtové opatření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 v roce 2017
 3. Souhlas vlastníka s umístněním sídla
 4. Souhlas s přijetím darů – PO MŠ
 5. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby  „Žďár nad Sázavou – Rekonstrukce ulic V Lískách, Na Úvoze a K Přehradě
 6. Souhlas s přijetím darů – PO SSm
 7. Změna plánu investic
 8. Projekt strategického řízení PO SPORTIS na období 2017 – 2023
 9. Schválení ceny publikace Žďárský uličník II/1 – Zámek Žďár
 10. Návrh rozpočtu na rok 2018
 11. Rezignace a jmenování nového člena Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní
 12. Doplnění pořadníku DPS
 13. Smlouva o spolupráci s rádiem Petrov
 14. MHD – úprava linek a jízdních řádů od 1.1.2018
 15. Hodnocení ředitelů školských příspěvkových organizací a vedoucí org. složek
 16. Vyjádření města k možnému využití budovy na ul. Komenského č. p. 1786
 17. Problematika Turistického informačního centra
 18. Majetkoprávní jednání
 19. Byty a prostory sloužící podnikání
 20. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1285/2017/OF

Pojištění majetku města

Rada města po projednání schvaluje ukončení stávající smlouvy na pojištění majetku města s Kooperativou, a.s. k 31.12.2017.

Rada města vyhlašuje výběrové řízení na poskytovatele pojištění majetku a odpovědnosti města. Na základě smlouvy o zastupování bude zajištěno firmou Petrast a.s. tak, aby bylo zajištěno pojištění majetku a odpovědnosti města k 1.1.2018.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1278/2017/2.ZŠ

Rozpočtové opatření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 v roce 2017

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 v roce 2017.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1281/2017/Pol.

Souhlas vlastníka s umístěním sídla

Rada města po projednání souhlasí s umístěním sídla obchodní společnosti MUDr. František Koukal, praktický lékař s. r. o., IČ: 02807491 v budově č. p. 1699/4, která je součástí pozemku p. č. 3362 v katastrálním území Město Žďár.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1290/2017/PO MŠ

Souhlas s přijetím darů

Rada města po projednání schvaluje přijetí finančních darů podle darovacích smluv uvedených v příloze a úpravu rozpočtu v souvislosti s přijetím darů.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1282/2017/ORÚP

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Žďár nad Sázavou – Rekonstrukce ulic V Lískách, Na Úvoze a K Přehradě

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „ Žďár nad Sázavou – Rekonstrukce ulic V Lískách, Na Úvoze a K Přehradě“ včetně členů, náhradníků komise pro otevírání, posouzení, hodnocení nabídek, textové části ZD, OP, v upraveném znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1291/2017/POSSm

Souhlas s přijetím daru

Rada města po projednání schvaluje přijetí daru dle přílohy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1292/2017/POSSm

Změna plánu investic

Rada města po projednání schvaluje změnu plánu investic dle přílohy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 1274/2017/SPORTIS

Projekt strategického řízení PO SPORTIS na období 2017 – 2023

Rada města po projednání bere na vědomí Projekt strategického řízení PO SPORTIS na období 2017 – 2023.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Ústní zpráva/RgM

Schválení ceny publikace Žďárský uličník II/1 – Zámek Žďár

Rada města po projednání schvaluje cenu publikace Žďárský uličník II/1 – Zámek Žďár  dle předloženého návrhu:

  • Cena k přímému prodeji včetně DPH:  349,-Kč
  • Cena pro obchodní partnery (knihkupectví) vč. DPH : 299,-Kč

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1284/2017/OF

Návrh rozpočtu na rok 2018

Rada města po projednání bere na vědomí návrh rozpočtu pro rok 2018.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1296/2017/OS

Rezignace a jmenování nového člena Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní

Rada města po projednání odvolává na základě vlastní žádosti členku Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní, paní Michaelu Kremlíkovou, s účinností od 6.11.2017 a děkuje jí za práci v komisi.

Rada města po projednání jmenuje paní Ing. Ilonu Komínkovou členkou Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní s účinností od 6.11.2017.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 1283/2017/OS

Doplnění pořadníku DPS

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 1289/2017/Star

Smlouva o spolupráci s rádiem Petrov

Rada města po projednání schvaluje návrh Smlouvy o spolupráci a pověřuje starostu města Mgr. Zdeňka Navrátila uzavřením Smlouvy o spolupráci s Oddělením projektů a marketingu realizováním dalších potřebných kroků vedoucích k jejímu naplnění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 1288/2017/OKS

MHD úprava linek a jízdních řádů od 1.1.2018

Rada města po projednání:

  • Schvaluje úpravu linek MHD dle přiloženého návrhu pracovní skupiny
  • Schvaluje úpravu jízdného dle návrhu var. 3 v příloze s účinností od 1.1.2018.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 1294/2017/ŠKS

Hodnocení ředitelů školských příspěvkových organizací a vedoucích organizačních složek

Rada města po projednání schvaluje po vyhodnocení odměny ředitelů školských PO města a vedoucích organizačních složek Regionální muzeum a Technická správa budov města dle provedeného hodnocení.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 1295/2017/taj.

Vyjádření města k možnému využití budovy na ulici Komenského č. p. 1786

Rada města po projednání potvrzuje trvající zájem o využití administrativní budovy č. p. 1786 na ulici Komenského ve Žďáře nad Sázavou včetně pozemků par. č. 1137 a 1134 pro potřeby města.
Aktuální a předvídatelný rozsah využití pro roky 2019 a 2020 je v rozsahu cca 10 kanceláří, 200 m2 skladových a archivačních prostor a 2 zasedací místnosti.
Případný větší rozsah využití jsme připraveni diskutovat při znalosti konkrétních ekonomických a právních podmínek. Výše uvedené údaje jsou poskytnuty na žádost ÚZSVM a pouze pro posouzení variant využití předmětné budovy.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 1293/2017/ŠKS

Problematika Turistického informačního centra

Rada města odkládá projednání problematiky TIC do konce roku 2017.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 1286/2017/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej, popř. pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou a zároveň RM nedoporučuje zastupitelstvu města schválit vyhlášení záměru na odprodej pozemku, a to části p. č. 2469/1 v k. ú. Město Žďár - za účelem rozšíření zelené plochy u stávajícího objektu na ul. Vnitřní č.p. 2525/8, ZR 5, postaveném na p. č. 2467 ve výměře 135 m2 v k. ú. Město Žďár v souvislosti se zamýšlenou přestavbou komerčního objektu na objekt pro bydlení (vznik 1 bytové jednotky) v lokalitě sídliště „Vysočany“ ul. Vnitřní, ZR 5.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání ukládá odboru majetkoprávnímu jednat o výši kupní ceny.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6534 – zastavěná plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6366 – zastavěná plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 2. 1. 2011, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou – jako pronajímatelem a SPORTIS, p. o. se sídlem Horní 1679/22, ZR 1 – jako nájemcem, předmětem kterého bude rozšíření stávajícího pronájmu pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou po vybudování nového sportovního areálu Streetpark v lokalitě sportoviště „Bouchalky“ ZR 1, a to dle návrhu GP č. 4293-113/2017 pro rozdělení pozemků: p. č. 2136/8 – ostatní plocha, sportovní a rekreační plocha ve výměře 1 210 m2 a p. č. 2136/10 – zastavěná plocha, jiná stavba bez čp/če ve výměře 20 m2 (sociální zařízení) v k. ú. Město Žďár s tím, že nájemné za užívání těchto pozemků bude zvýšeno o částku 2.000 Kč/ročně.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) 1. Rada města po projednání ruší původní přijaté usnesení ze dne 23.10.2017 ve znění:
Rada města po projednání uděluje souhlas města Žďáru nad Sázavou s provedením úprav cesty na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části pozemku p. č. 8927 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Město Žďár pod rybníkem Siglovec v lokalitě Krejdy, sloužící jako přístup k pozemkům v této lokalitě, mimo jiné i k soukromým zahradám a chatám s tím, že úpravy budou provedeny způsobem, stanoveným v částečném zápisu uvedeném v příloze materiálu včetně mapového podkladu.

2. Rada města po projednání schvaluje přijetí níže uvedeného usnesení:
Rada města po projednání uděluje souhlas města Žďáru nad Sázavou s provedením úprav a k následné údržbě cesty na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části pozemku p. č. 8927 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Město Žďár pod rybníkem Siglovec v lokalitě Krejdy, sloužící jako přístup k pozemkům v této lokalitě, mimo jiné i k soukromým zahradám a chatám s tím, že úpravy budou provedeny způsobem, stanoveným v částečném zápisu uvedeném v příloze materiálu včetně mapového podkladu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností MTeZ s.r.o. se sídlem Jamská 2358/45, ZR 1, IČ 25561359 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p.č. 5393/10, 5385/2 a 9520/3 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem umístění splaškové kanalizace DN 150 mm (kamenina) a zaústěné do veřejné kanalizace ve správě VAS a.s. v rámci stavby „Rozšíření areálu MTeZ“ (přístavba, nástavba a úpravy) v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 včetně přístupu a příjezdu v rámci jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění splaškové kanalizace se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvalujeuzavření Smlouvy zakládající právo provést stavbu mezi městem Žďár nad Sázavou – jako vlastníkem dotčených pozemků a společností MTeZ s.r.o., se sídlem Jamská 2358/45, Žďár nad Sázavou - jako investorem stavby „Rozšíření areálu MTeZ (přístavba, nástavba a úpravy) – dopravní připojení, a to na částech pozemků p. č. 9520/3 a p. č. 9520/4 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, které budou dotčeny stavbou „Rozšíření areálu MTeZ (přístavba, nástavba a úpravy) – dopravní připojení, spočívající ve vybudování nového komunikačního připojení a úpravách poloměrů stávajícího komunikačního připojení areálu firmy (změna – zvětšení poloměru vjezdů, zvýšení únosnosti přejížděných chodníků a předláždění okrajových úseků tzv. slepeckou dlažbou) v lokalitě průmyslové zóny Jamská, Žďár nad Sázavou 1, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi bytovým družstvem HURKO, bytové družstvo se sídlem Okružní 2008/66, ZR 3 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na části p. č. 1311, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár v šíři 2 m kolem byt. domu Okružní č.p. 2008 a 2009 č.or. 66 a 64, ZR 3 – za účelem umístění nových železobetonových lodžií, zateplení, obvodová drenáž kolem části budovy, přeskládání stávajícího okapového chodníku v rámci stavby „Stavební úpravy bytového domu Okružní 64, 66, ZR 3“, včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 1310 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání:

  1. Schvaluje částečnou revokaci usnesení rady města ze dne 28. 8. 2017, bod j), týkající se schválení Smlouvy o výstavbě, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností AGRO – Měřín, a.s., se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín, IČ 49434179.
  2. Schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Smlouvu o výstavbě, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností AGRO – Měřín, a.s., se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín, IČ 49434179, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 1287/2017/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 4, umístěného v bytovém domě č.p. 1871 na ulici Revoluční, č.or. 30, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1256 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 22, umístěného v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodské, č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1276 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje změnu smlouvy o nájmu bytu  č. 10, umístěného v bytovém domě č.p. 1829 na ulici Revoluční, č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1248 k.ú. Město Žďár, na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje změnu smlouvy o nájmu bytu  č. 24, umístěného v bytovém domě č.p. 1871 na ulici Revoluční, č.or. 30, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1256 k.ú. Město Žďár, na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje změnu smlouvy o nájmu bytu  č. 8, umístěného v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská, č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1276 k.ú. Město Žďár, na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje ukončení Smlouvy o výpůjčce ze dne 1.7.1992 a Smlouvy o nájmu ubytovacích jednotek ze dne 10.9.1992, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a příspěvkovou organizací Sociální služby města Žďár nad Sázavou. Platnost uvedených smluv bude ukončena ke dni 7.11.2017.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje uzavření  Smlouvy o nájmu prostor, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a příspěvkovou organizací Sociální služby města Žďár nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje ukončení smlouvy o nájmu bytu  č. 4, umístěného v bytovém domě č.p. 203 na ulici Libušínská, č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č. 2117 k.ú. Město Žďár, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 39, umístěného v bytovém domě č.p. 203 na ulici Libušínská, č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č. 2117 k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu neurčitou s p. Z. D. a pí. J. D. dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města schvaluje podnájem bytu č. 21, umístěného v bytovém domě č.p. 1903 na ulici Revoluční, č.or. 40, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1359 k.ú. Město Žďár, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

20. Různé

Ústní zpráva

Rezignace a jmenování člena kulturní komise

Rada města bere na vědomí rezignaci člena kulturní komise pana Víta-Bohumila Homolky a děkuje mu za jeho práci v komisi.

Rada města schvaluje pana Mgr. Milana Nováka za člena kulturní komise.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Ing. Radek Zlesák v. r. 

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
starosta města místostarosta města
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!