Zápis z 24. řádného zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 27. 4. 2006
konaného dne 27. dubna 2006 v 16.00 h v zasedací místnosti na MěÚ ve Žďáře nad Sázavou

ZÁPIS


z 24. řádného zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou konaného dne 27. dubna 2006 v 16.00 h
v zasedací místnosti na MěÚ ve Žďáře nad Sázavou

 

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

22

Omluveni:


Ing. Tomáš Havlík
Ing. Josef Mička
Ing. Oldřich Sedlák
PaedDr. Ivo Strejček
Bohumil Trávník


Schválený program 24. zasedání:

  1. Majetkoprávní úkony
  2. Volba přísedících Okresního soudu
  3. Návrh na odpis majetku a pohledávek
  4. Změna zřizovací listiny organizační složky Zařízení MěÚ
  5. Doplnění Statutu správy aktiv
  6. Různé

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Majetkoprávní úkony:

 

1.Zastupitelstvo města využívá předkupní právo a schvaluje nabytí budovy s č.p. 165, postavené na pozemku p.č. 3348 a dále nabytí pozemku p.č. 3348, zastavěná plocha ve výměře 847 m2, vše k.ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou ve vlastnictví České pojišťovny a.s., Spálená 75/16, Praha 1, Nové Město za kupní cenu ve výši 14.500.000,-- Kč do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou za podmínky uzavření smlouvy o zpětném nájmu na dobu 5 let s právem opce na 5 let.

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření - nabytí budovy č.p. 165 včetně pozemku ve výši 14.500.000,-- Kč, jehož zdrojem bude snížení položky rozpočtu komunikace Brněnská – Jamská a rezerva rozpočtu

 

Hlasování: Pro 17, proti 3, zdrž.2

 

2.Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o smlouvě budoucí ze dne 29 5. 2002, uzavřené mezi Městem Žďár nad Sázavou a Bytovým družstvem- Palachova, družstvem ve znění tak, jak je uvedeno v příloze materiálu.

 

3.Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o prodeji jednotlivých bytových jednotek s tím, že nebude odstupovat od kupních smluv, předmětem kterých byl prodej jednotlivých bytových jednotek případech, uvedených v přiloženém materiálu.

 

4.Zastupitelstvo města provádí opravu administrativní chyby s tím, že v bodu 2. Změna věcných břemen a úprava kupních cen obytných domů, bod b) majetkoprávní úkony č.j. 19/2005/OP/1, schválené ZM dne 22.9.2005 bude namísto obytného domu Libušínská 23,25 uvedeno Libušínská 19,21.

 

5.Zastupitelstvo města částečně revokuje usnesení ZM ze dne 15.12.2005, bod Majetkoprávní úkony, č.j. 21/2005/OP/5, písm. p) s tím, že pozemek p.č. 6955/2 ve výměře 39 m2 , pozemek p.č. 7019/2 ve výměře 1391 m2 a pozemek p.č. 7019/3 ve výměře 349 m2 z vlastnictví Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava nabude do svého vlastnictví město Žďár nad Sázavou bezúplatně. V ostatní části zůstává usnesení ZM nezměněno.

 

6.Zastupitelstvo města schvaluje uzavření darovacích smluv mezi Městem Žďár nad Sázavou a CERUM, příspěvkovou organizací a ČR – Úřadem práce ve znění tak, jak je uvedeno v příloze tohoto materiálu.

7.Zastupitelstvo města schvaluje nabytí stavby Odvodnění Žďár II – odpad 02 realizované v roce 1980 pro k.ú. Město Žďár, obec Žďár nad, za kupní cenu ve výši 213.790,-- Kč, z vlastnictví České republiky-Zemědělské vodohospodářské správy, Oblast povodí Vltavy, pracoviště Havl. Brod do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou.

 

Hlasování bod č. 2- 7: Pro 22, proti 0, zdrž.02.Zastupitelstvo města volní podle zákona č. 6/2006 Sb. o soudech a soudcích, přísedících a státní správě soudů a zákona č. 451/91 Sb. o předpokladech pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a navazujících předpisech a dále zákona č. 128/2000 Sb. o obcích vše ve znění pozdějších úprav pro období roku 2006-2010 přísedící Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou tak, jak jsou uvedeni v příloze tohoto materiálu.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž.0

 

3.Zastupitelstvo města schvaluje:

 

1)Návrh na odpis hmotného a nehmotného majetku v pořizovací ceně ve výši 69.027.603,67 Kč

2)Návrh na odpis pohledávek ve výši 210.686,80 Kč

3)Návrh na odpis pohledávek nad 5.000,-Kč dle předloženého návrhu

 

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0

 

4.Zastupitelstvo města schvaluje změnu zřizovací listiny organizační složky Zařízení MěÚ dle předloženého materiálu.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 1

 

5.Zastupitelstvo města schvaluje doplnění Čl. 2, písm. i) Statutu Fondu správy finančních prostředků Města Žďár nad Sázavou dle předloženého materiálu.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž.1

 

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Bc. Miloslav Straka

Miloš Živný

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová

Mgr. Jaromír Brychta

místostarostka města

starosta města

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!