Zápis z 11. řádného zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 18. 9. 2008
konaného dne 18. září 2008 v 16.00 h v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou

ZÁPIS

 

z 11. řádného zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou konaného
dne 18. září 2008 v 16.00 h
v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou
 

 

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

25

Omluveni:

 

Petr Chlubna
Ing. Tomáš Havlík
 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Ing. Martin Bořil
Ing. Petr Stoček
 

 

 

Schválený program 11. zasedání zastupitelstva města:

 1. Majetkoprávní úkony
 2. Privatizace bytového fondu - smlouvy o budoucích kupních smlouvách
 3. Privatizace bytového fondu - prodej bytových domů
 4. Odpis majetku
 5. Grantový program „Vítání jara 2009“
 6. Rozpočtová opatření č. 5
 7. Přijetí úvěru
 8. Informace o přípravě obchvatu
 9. Žádost o změnu regulačního plánu Veselská
 10. Převod silnice I/19 do majetku města
 11. Různé

 

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

PŘEHLED USNESENÍ


 

 

1. Majetkoprávní úkony:

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej části pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Miloslava a Jitky Dočekalových (SJM), , ZR 5, a to p. č. 818/4 ve výměře cca 1 100 m2 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem rozšíření pozemku zahrady p. č. 818/17 v soukromém vlastnictví, zakoupeného od města v r. 2004 s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- za kupní cenu 70,- Kč/m2 + zvýšenou o úhradu částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Ing. Zdeňka Galušky, ZR 2 a to části p. č. 119/13 – ost. plocha, jiná pl. a části p. č. 119/1 – ost. pl., ot. komunikace ve výměře cca 200 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem využití jako obslužné plochy k nemovitosti na pozemku p. č. 119/14 (novostavba IOOV) ul. Veselská, ZR 1 s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- za kupní cenu 400,-- Kč/m2 + zvýšenou o úhradu částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví PKS INPOS, a. s. ul. Brněnská 126/38, ZR 1 a to p. č. 5489 – ost. pl., jiná plocha o výměře 1 947 m2 v k. ú. Město Žďár ležící v oploceném areálu spol. PKS INPOS, a. s. na ul. Brněnská, ZR 1 a části pozemku p. č. 5725 – zast.plocha o výměře cca 320 m2v k. ú. Město Žďár – pod budovou garáží Na Rybníčku, ZR 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahu k pozemkům jiného vlastníka. Přesná výměra části p. č. 5725 bude upřesněna po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši: 170,-- Kč/m2 za pozemek p. č. 5489 – ost. pl., jiná plocha o výměře 1 947 m2 (oploc. areál společnosti) a za kupní cenu ve výši 800,--Kč/m2 za část pozemku p.č. 5725 – zast. plocha ve výměře cca 320 m2 + zvýšenou o úhradu částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje doplnění již schváleného převodu pozemku v ZM dne 26.06.2008 ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví AGRO – Měřín, a. s. se sídlem Zarybník 516, Měřín (a to p. č. 4991 - orná půda ve výměře 104 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Novoměstská, ZR 1 - býv. polní cesta za areálem AGRO – Měřín, a. s. – za účelem ucelení plochy sousedních parcel AGRO) - za kupní cenu dle znaleckého posudku + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí.

- Doplnění se schvaluje tak, že odprodej se nově rozšiřuje o p. č. 4984 – ost. plocha ve výměře 1 m2v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Novoměstská, ZR 1 (celkem tedy odprodej 105 m2výměry pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou) – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka v bývalém zemědělském areálu Agrovysočina, a. s. Žďár n. Sáz.

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Občanského sdružení nájemníků MAKOVSKÝ se sídlem Makovského 1658/69, ZR 7 a to části p. č. 4669/1 – ost. plocha ve výměře cca 58,5 m2 (pásy o šíři 1,5 m z čelní a zadní strany obytného domu) v k. ú. Město Žďár u byt. domu čp. 1658 na p. č. 4457 ul. Makovského 69, ZR 7 – za účelem majetkoprávního vypořádání – změna výměry zastavěné plochy domu vzniklé po zateplení čelní a zadní strany fasády – součástí úprav bude i výměna závěsných balkonů s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí.

 

f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Emila Adlera, ZR 2 a to p. č. 2039 – orná půda ve výměře 755 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „Klafar“ ZR 3 – za účelem vybudování přístupové komunikace a rozšíření budoucí zahrady p. č. 2038.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

g) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, a to částí p. č. 8010/1 – orná a p. č. 8012 – orná ve výměře cca 10 m2v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště Klafar II., ZR 1 - za účelem majetkoprávního vypořádání pod budoucím objektem technické vybavenosti – trafostanice (TS) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s., která bude sloužit pro připojení nových odběratelů el. energie. Přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu dle znaleckého posudku + úhrada částky rovnající se výši daně

z převodu nemovitostí

 

h)

1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje revokaci svého usnesení ze dne 22. 5. 2008 ve věci odprodeje pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Jaroslava a Světluše Hegerových (SJM), 592 31 Nové Město na Moravě a to části p. č. 2035/10 – ost. plocha ve výměře cca 4,5 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem zarovnání nynějšího tvaru pozemku a výstavby oplocení u rozestavěného RD na p. č. 2025/1 v lokalitě Klafar I, ZR 3 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

- Revokace se schvaluje tak, že shora uvedený odprodej se ruší.

 

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků dle GP č. 2765-34/2008 ze dne 2. 7. 2008 a to části p. č. 2035/2 – díl „f“ – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 4 m2 (sloučeno do p. č. 2025/1), části p. č. 2035/10 – díl „b + d + g + j“ – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 5 m2 (sloučeno do p. č. 2025/1) ve vlastnictví Města Žďár nad Sázavou do vlastnictví manželů Jaroslava a Světluše Hegerových (SJM),

nyní oba 593 01 Bystřice nad Pernštejnem za část p. č. 2025/1 – díl „e“ – louka ve výměře 1 m2 (sloučeno do p. č. 2035/2) a část p. č. 2025/1 – díl „a + c“ – louka ve výměře 1 m2 (sloučeno do p. č. 2035/10) ve vlastnictví manželů Jaroslava a Světluše Hegerových (SJM), nyní oba 593 01 Bystřice nad Pernštejnem do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání po oplocení pozemku p. č. 2025/1 – zahrady u novostavby RD manželů Hegerových v lokalitě Klafar I., ZR 3.

Rozdíl ve směňované výměře pozemků bude manžely Hegerovými doplacen ve výši 300,-- Kč/m2.

 

3. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou ve vlastnictví VHS Bohemia, a. s. se sídlem Haškova 153/17, 638 00 Brno-sever – Lesná a to části parcely č. 2033/2 – díl „i“ – ost. pl. ve výměře 1 m2 v k. ú. Město Žďár (nově sloučeno do p. č. 2035/10) - za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku zastavěného ost. komunikací dle GP č. 2765-34/2008 ze dne 2. 7. 2008 zhotoveného po oplocení pozemku p. č. 2025/1 – zahrady u novostavby RD na p. č. 2025/1 manželů Hegerových v lokalitě Klafar I., ZR 3.

- za kupní cenu dle znaleckého posudku

 

i) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví společnosti KINSKÝ Žďár, a. s. se sídlem Zámek 1/1, ZR 1 a to p. č. 7858 – louka ve výměře 312 m2 a navazující pozemek p. č. 7846 – louka ve výměře 1 026 m2– vše v k. ú. Město Žďár do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou v souvislosti s připravovanou výstavbou další etapy cyklistické stezky a to v části ZR 3 v prostoru od ul. V Zahrádkách po katastrální území Hamry n. Sáz. - za pozemky ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 774/20 – orná půda ve výměře 1 222 m2a p. č. 770/2 – louka ve výměře 843 m2 – oba v lokalitě „Za starým dvorem“ ZR 2 – vše v k. ú. Zámek Žďár do vlastnictví společnosti KINSKÝ Žďár, a. s. se sídlem Zámek 1/1, ZR 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání a ucelení pozemků s tím, že na pozemky bude vypracován znalecký posudek a rozdíl v ceně bude doplacen.

 

j) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou ze spoluvlastnictví p. Jiřího Dobřichovského, ZR 6 (podíl ¼), p. Martina Dobřichovského, ZR 2 (podíl ¼) a pí Milady Zelenkové, ZR 1 (podíl ½) a to p. č. 774/31 – orná půda ve výměře 9 756 m2 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě Klafar – „Na Starém městě“, ZR 3 – za účelem dalšího rozšíření území pro připravovanou výstavbu sídliště v dané lokalitě.

- za kupní cenu ve výši 200,-- Kč/m2

- V kupní smlouvě bude uzavřen závazek nabídnutí pozemku pro výstavbu RD v lokalitě Klafar II. za podmínek schválených městem pro prodej pozemků v této lokalitě.

 

k) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků a to části p. č. 10145 – orná v k. ú. Město Žďár (ve skutečnosti cesta) ve vlastnictví Ing. Jaroslava Šimona, Budeč 592 14 Nové Veselí za část p. č. 10082 – orná v k. ú. Město Žďár (ve skutečnosti pole) ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a části p. č. 10146 – orná v k. ú. Město Žďár (ve skutečnosti cesta) ve vlastnictví manželů Karla a Milady Jelínkových (SJM), oba Budeč 592 14 Nové Veselí za část p. č. 10082 – orná v k. ú. Město Žďár (ve skutečnosti pole) ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků v lokalitě Vetla s tím, že přesná výměra částí směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- Na pozemky bude vypracován znalecký posudek a rozdíl v hodnotě směňovaných pozemků bude na základě ZP doplacen.

 

l) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. Josefa Mokrého, Budeč, a to p. č. 9886 – louka ve výměře 2.579 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Vetla za Radonínem v těsné blízkosti lesních pozemků města – za účelem rozšíření lesního hospodářství města.

- za kupní cenu dle znaleckého posudku

- Náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a vypracování znaleckého posudku uhradí město.

 

m) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 584/3 – ost. pl. ve výměře 244 m2 ze spoluvlastnictví MVDr. Bohuslava Vlčka (podíl ¼), Chotěboř a pí Ivy Malé st. (podíl ¾), ZR 2, dále p. č. 591/1 – lesní půda ve výměře 8 703 m2a p. č. 591/2 – lesní půda ve výměře 14 m2 ze spoluvlastnictví MVDr. Bohuslava Vlčka (podíl 2/8), Chotěboř, pí Ivy Malé st. (podíl 2/8), ZR 2 a pí Ivy Malé ml. (podíl 4/8), ZR 2, vše v k. ú. Zámek Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků u nového hřbitova na Zelené hoře, ZR 2.

- za kupní cenu dle zpracovaného znaleckého posudku v celkové výši 183 450,-- Kč

 

n) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatné nabytí pozemků – dar do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Nuselská 39, 140 00 Praha 4 – Nusle a to p. č. 201/3 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 127 m2na okraji obce Stržanov v lokalitě „Markův kopec“ u připravované zástavby RD a dále p. č. 354/21 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 283 m2a p. č. 354/24 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 5 m2 v lokalitě chatové zástavby „U Strže“ - vše v k. ú. Stržanov – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům sloužících jako místní komunikace

 

o)

1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatné nabytí pozemků – dar do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví Střední školy gastronomické Adolpha Kolpinga se sídlem U Klafárku 1685/3, ve Žďáře nad Sázavou 3 a to p. č. 2043/4 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 383 m2v k. ú. Město Žďár dle GP č. 2774- 186/2008 ze dne 19. 8. 2008 – za účelem realizace výstavby vedlejší stavby ke stávajícímu areálu školy.

 

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Smlouvu o budoucí darovací smlouvě, o spolupráci při realizaci potřeb školy, o budoucí smlouvě o nájmu nemovitosti a o budoucí kupní smlouvě, uzavřené mezi Městem Žďár nad Sázavou a SŠG A. Kolpinga se sídlem U Klafárku 1685/3, Žďár nad Sázavou 3 v předloženém znění – viz přílohač. 14.

 

p) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavřené předložené DOHODY o uznání dluhů mezi Městem Žďár nad Sázavou a fyzickými osobami, vztahující se k dlužným úhradám za užívání bytů v majetku města, uzavřené v období od 25.02.2007 do 13.08.2008.

 

Hlasování bod a)-p): Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

 

2. Zastupitelstvo města schvaluje smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitostí dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 23, proti 0,zdrž. 1

 

 

3. Zastupitelstvo města schvaluje kupní smlouvy dle upraveného návrhu.

 

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 2

 

 

Zastupitelstvo města ukládá radě města projednat připomínky obyvatel domu Brodská č.o.37 - 41, Žďár nad Sázavou 3.

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

 

Zastupitelstvo města nebude odstupovat od kupní smlouvy, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a občanským sdružením „Bytový dům Libušínská ulice 176,177,178 a 179, o.s.“ dne 2.7.2008.

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž.1

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č.1 ke kupní smlouvě uzavřené mezi Městem Žďár nad Sázavou a občanským sdružení Brodská-lékárna, se sídlem Brodská 22/13, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 227 36 760 s tím, že doba splatnosti kupní ceny se mění na 30.9.2008.

 

Hlasování: Pro 22, Proti 0, zdrž.1

 

 

4. Zastupitelstvo města schvaluje odpis majetku dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

 

5. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje název grantového programu a vyčlenění celkového objemu finančních prostředků pro nový grantový program na rok 2009 podle platného statutu Fondu Města Žďáru nad Sázavou a Zásad pro poskytování podpory z Fondu Města Žďáru nad Sázavou ve výši:

nbsp;

VÍTÁNÍ JARA 2009 ..... 100.000,-Kč

 

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 1

 

 

6. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:

- rozpočtová opatření č.5/2008 ZM včetně dodatků

- prodloužení splatnosti půjčky ZŠ Švermova do 20.12.2008

- úpravu střednědobého investičního výhledu na rok 2008

- přefinancování úvěru Veselská

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 1

 

 

7. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje přijetí investičního úvěru ve výši 8,958.996,32 Kč od ČSOB, a.s. včetně jeho zajištění biankosměnkou a pověřuje starostu podpisem smluv.

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

 

8. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o přípravě obchvatu města a schvaluje využití zbývajících prostředků z položky 12.11 Příprava obchvatu na výkup pozemků v trase obchvatu.

 

Hlasování: Pro 22, proti 0,zdrž.0

 

 

9. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozhodnutí o návrhu na pořízení změny regulačního plánu „Dostavba Veselské ulice a Farských humen“ v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování stavebním řádu (stavební zákon).

 

Hlasování: Pro 22, proti 0,zdrž. 1

 

 

10. Zastupitelstvo města schvaluje směnu komunikací podle varianty A1.

 

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Ing. Martin Bořil v.r.

 

Ing. Petr Stoček v.r.

 

 

 

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

Mgr. Jaromír Brychta v.r.

místostarostka města

starosta města

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!