Zápis z 21. řádného zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 24. 6. 2010
konaného dne 24. června 2010 ve 14.00 h v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou

ZÁPIS

 

z 21. řádného zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou konaného
dne 24. června 2010 ve 14.00 h
v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou
 

 

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

24

 

Omluveni:

Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Karel Herold, Radek Chlubna

 

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Pavel Černý, Ing. Martin Bořil

 

Schválený program 21. zasedání zastupitelstva města:

 1. Majetkoprávní úkony
 2. Řešení převodu sportovišť
 3. Změna č. 1 regulačního plánu „Dostavba Veselské ul. a Farských humen“
 4. Změna č. 3 územního plánu města Žďár nad Sázavou
 5. Žádosti o změnu č. 4
 6. Rekonstrukce a přístavba krytého bazénu – postup přípravy a rozpočtová opatření
 7. Hospodaření města za r. 2009
 8. Přezkoumání hospodaření 2009
 9. Rozpočtová opatření č. 3
 10. Půjčka ze SFRB
 11. Závěrečný účet UNESCO
 12. Kapacita MŠ
 13. Stanovení počtu členů ZM
 14. Různé

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Majetkoprávní úkony

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Společenství vlastníků domu Wolkerova 2 a 4 se sídlem Wolkerova 2077/2, ZR 4 a to části p. č. 3876 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře cca 24 m2 a části p. č. 3877 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 18 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem rozšíření pozemku u byt. domu (lešení, rekonstrukce domu apod.) v ul. Wolkerova čp. 2077/2 a 2078/4, ZR 4 s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 350,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Společenství vlastníků domu Švermova 6-8 se sídlem Švermova 2105/8, ZR 4 a to části p. č. 3941/2 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře cca 84 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem zajištění údržby a zateplení objektu byt. domu Švermova čp. 2104/6 a 2105/8 na p. č. 3939 a 3940, ZR 4 s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 350,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle v zastoupení Správy Jihlava se sídlem Kosovská 10a, 586 01 Jihlava za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků v souvislosti s dokončením silniční stavby „I/37 Žďár nad Sázavou, okružní křižovatka“ v ul. Brněnská,Jihlavská, ZR1 – dle GP č.3003-23/2009 ze dne 11.2.2010 a to: - části p. č. 5544 – ost.pl.,jiná plocha -díl „k“ ve  výměře 2 m2

- části p. č. 5545 – ost.plocha, silnice - díl „i“ve  výměře 65 m2

- části p. č. 5545 – ost.plocha, silnice - díl „l“ve  výměře 224 m2

- části p. č. 6765 – ost.pl., manipul. plocha - díl „j“ve  výměře 486 m2

- nově p. č. 5531/3 – ost. plocha, silnice ve výměře 777 m2

 

- části p. č. 5508/1 – ost.pl., ost. komunikace - díl „o“ve  výměře 1 m2

- části p. č. 5547    – ost.pl., jiná plocha - díl „m“ve  výměře 233 m2

- části p. č. 5555/1 – ost.pl., jiná plocha - díl „n“ve  výměře 27 m2

- nově p. č. 5531/6 – ost. plocha, silnice ve výměře 261 m2

 

- části p. č. 5545 – ost.plocha, silnice - díl „s“ve  výměře 191 m2

- části p. č. 6765 – ost.pl., manipul.plocha - díl „r“ve  výměře 103 m2

- nově p. č. 5545/1 – ost. plocha, zeleň ve výměře 294 m2

 

- části p. č. 6765 – ost.pl., manipul. plocha ve výměře 316 m2

- nově p. č. 5976/4 – ost. plocha, silnice ve výměře 316 m2

- vše v k.ú. Město Žďár

- za kupní cenu stanovenou dle z. č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku v platném znění a dle vyhlášky č. 460/2009 Sb. - pro k. ú. Město Žďár činí 398,09 Kč/m2. Celková kupní cena po zaokrouhlení činí 656.050,-- Kč.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Mgr. Romana Boučka, bytem Vysocká 728/57, ZR 5 a to p. č. 4577 – zastav. plocha ve výměře 114 m2  pod býv. kotelnou - objekt čp. 1660 ve vlastnictví SATT, a. s. Žďár n. Sáz. v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“ - za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku v souvislosti s uvažovanou přestavbou stávajícího objektu na byt. jednotku v ul. Špálova, ZR 7.

- Shora uvedené usnesení o prodeji pozemku bude realizováno pouze v případě, že kupující předloží Městu Žďár nad Sázavou kupní smlouvu o převodu vlastnictví objektu čp. 1660 na p. č. 4577 – zastav. plocha ve výměře 114 m2 v k. ú. Město Žďár,uzavřenou do 30. 6. 2010 se spol. SATT, a. s. se sídlem Okružní 11, ZR 3, vloženou do KN.

- Pravomocné stavební povolení musí být vydáno nejpozději do 31. 3. 2011. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení.

- Prodej pozemku bude realizován až po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na přestavbu stávajícího objektu čp. 1660 na byt. jednotku v ul. Špálova, ZR 7.

- V případě, že pravomocné stavební povolení předmětné stavby nebude vydáno nejpozději do 31. 3. 2011, toto usnesení pozbývá platnosti.

- za kupní cenu ve výši 1.000,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Jakuba Zemana, bytem Malešovská 1651/34, Praha 9 – Újezd nad Lesy a Lucie Zemanové (SJM), bytem Brodská 1984/82, ZR 3 a to p. č. 4645 – zastav. plocha ve výměře 114 m2 pod býv. kotelnou - objekt čp. 1663 ve vlastnictví SATT, a. s. Žďár n. Sáz. v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“ - za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku v souvislosti s uvažovanou přestavbou stávajícího objektu na byt. jednotku v ul. Štursova, ZR 7.

- Shora uvedené usnesení o prodeji pozemku bude realizováno pouze v případě, že kupující předloží Městu Žďár nad Sázavou kupní smlouvu o převodu vlastnictví objektu čp. 1663 na p. č. 4645 – zastav. plocha ve výměře 114 m2 v k. ú. Město Žďár,uzavřenou do 30. 6. 2010 se spol. SATT, a. s. se sídlem Okružní 11, ZR 3, vloženou do KN.

- Pravomocné stavební povolení musí být vydáno nejpozději do 31. 3. 2011. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení.

- Prodej pozemku bude realizován až po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na přestavbu stávajícího objektu čp. 1663 na byt. jednotku v ul. Štursova, ZR 7.

- V případě, že pravomocné stavební povolení předmětné stavby nebude vydáno nejpozději do 31. 3. 2011, toto usnesení pozbývá platnosti.

- za kupní cenu ve výši 1.000,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1

 

f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Michala Břečky, bytem Moravské Křižánky 128, 592 02 Svratka a to části p. č. 570/444 – ost. pl., jiná plocha a to ve výměře cca 66 m2 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem zvětšení sousedního pozemku p. č. 570/87 pro výstavbu krajového ŘRD v ul. Vejmluvova, ZR 2 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 350,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

g) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje dle návrhu GP č. 3087-121/2010 pro rozdělení pozemku a průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice následující převody nemovitostí

- prodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to:

 

- od pozemku p. č. 77 oddělený díl ve výměře 37 m2, nově označený jako p. č. 77/2

- dále od pozemku p. č. 137/1 oddělený díl ve výměře 151 m2, nově označený jako p.č. 137/8 do vlastnictví společnosti ARDK-CZ, s.r.o. se sídlem Sokolovská 325/140, 186 00 Praha 8 - Karlín – za účelem rozšíření areálu firmy v rámci majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům pro navrhované řešení připravované akce – dopravní propojení Nábřežní ul. a Farských humen (cyklistická stezka) ve Žďáře n. Sáz. 1

- za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2

 

- od pozemku p. č. 77 oddělený díl ve výměře 37 m2, nově označen jako p. č. 77/3 do vlastnictví p. Lamberta Doležala, bytem Nábřežní 264/5, ZR 1

- za kupní cenu ve výši 350,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

-od pozemku p. č. 77 oddělený díl ve výměře 10 m2, nově označený jako p.č. 77/4 do vlastnictví manželů Mgr. Martina a Ireny Polednových (SJM), bytem Komenského 1801/3, ZR 3

- za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2

 

- nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavoua to:

- od pozemku p. č. 80 oddělený díl „a“ ve výměře 22 m2 a od pozemku p. č. 81 oddělený díl „c“ ve výměře 33 m2, společně s dílem „b“ odděleného z pozemku p. č. 74/1 sloučeny do pozemku nově označeného jako p. č. 80/3 z vlastnictví společnosti ARDK-CZ, s.r.o. se sídlem Sokolovská 325/140, 186 00 Praha 8 - Karlín

- za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2

 

- od pozemku p. č. 74/1 oddělený díl „b“ ve výměře 20 m2, společně s od pozemku p. č. 80 odděleným dílem „a“ ve výměře 22 m2 a od pozemku p. č. 81 odděleným dílem „c“ ve výměře 33 m2, sloučeny do pozemku, nově označeného jako p. č. 80/3

- dále pozemek p. č. 76 - trvalý trav. porost ve výměře 20 m2 z vlastnictví manželů Mgr. Martina a Ireny Polednových (SJM), bytem Komenského 1801/3, ZR 3

- za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2

 

- vše v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k  pozemkům pro navrhované řešení připravované akce – dopravní propojení Nábřežní ul. a Farských humen (cyklistická stezka) ve Žďáře n. Sáz. 1

 

V případě, že prodej pozemku z vlastnictví města Žďáru n. Sáz. do vlastnictví společnosti ARDK-CZ, s.r.o. se sídlem Sokolovská 325/140, 186 00 Praha 8 - Karlín a to p. č. 137/8 ve výměře 151 m2 v k. ú. Město Žďár, nebude uskutečněn v roce 2010, bude uzavřena smlouva o zřízení předkupního práva na dobu 5 let.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

h) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků a to p. č. 774/38 – orná půda ve výměře 1 803 m2 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě „Na Starém městě“ ve vlastnictví p. Milana Havlíka, bytem Šípková 213/9, ZR 5 za p. č. 10167 – orná půda ve výměře 1 029 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – za účelem získání pozemku pro stavbu RD v lokalitě Klafar II., ZR 3 – za předpokladu dodržení „Pravidel při prodeji pozemků v lokalitě Klafar II – B1, schválených v ZM dne 18. 12. 2008.

p. č. 774/38 – orná půda ve výměře 1 803 m2 v k. ú. Zámek Žďár za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2

p. č. 10167 – orná půda ve výměře 1 029 m2 v k. ú. Město Žďár za kupní cenu ve výši 1.000,-- Kč/m2

- Započetí s užíváním dokončené stavby bude nejpozději do 31.12.2013, v případě prodlení bude sjednána smluvní pokuta ve výši 10.000,-- Kč za každý započatý měsíc prodlení. V případě, že povolení k užívání dokončené stavby rodinného domu bude vydáno nejpozději do 31.12.2013, bude vrácena část kupní ceny ve výši 200,-- Kč/m2. K p. č. 10167 – orná půda ve výměře 1 029 m2 v k. ú. Město Žďár bude zřízeno překupní právo do doby vydání povolení k užívání dokončené stavby.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

i) 1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci původního usnesení ZM ze dne 25. 2. 2010 ve věci níže uvedeného převodu nemovitostí - za účelem majetkoprávního vypořádání dlouhodobě užívaných pozemků u rodinných domů v sídlišti „Vysočany“ ZR 5 a to:

bod 13. nabytí do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou:

- ze spoluvlastnictví manželů Ctibora a Marie Majcherových (SJM - podíl ¾) a manželů Jána a Evy Vnenčákových (SJM – podíl ¼), všichni bytem Hlohová 1240/2, ZR 5

- Převod se uskuteční za dohodnutou kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2

Částečná revokace bodu 8. a) 13. nabytí pozemku do vlastnictví města se schvaluje tak, že usnesení týkající se převodu ze spoluvlastnictví manž. Vnenčákových a Majcherových se ruší.

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků a to:

- p.č. 2784/2 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 23 m2

- ze spoluvlastnictví manželů Ctibora a Marie Majcherových (SJM – podíl 3/4) a manželů Jána a Evy Vnenčákových (SJM – podíl 1/4), všichni bytem Hlohová 1240/20, ZR 5 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou

za

- část p.č. 2712/1   – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 30 m2

- z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Ctibora a Marie Majcherových (SJM – podíl ¾) a manželů Jána a Evy Vnenčákových (SJM – podíl ¼), všichni bytem Hlohová 1240/20, ZR 5

- vše v k. ú. Město Žďár s tím, že přesná výměra směňovaného pozemku – části p. č. 2712/1 bude určena po zaměření oddělovacím GP - za účelem majetkoprávního vypořádání v sídlišti Vysočany – pozemek zastavěný komunikací za část pozemku již dlouhodobě pronajatého u RD č.p. 1240 ul. Hlohová 20, ZR 5

Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků bude doplacen částkou ve výši 300,-- Kč/m2.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

j) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého usnesení ze dne 19. 11. 2009 ve věci směny pozemků a to části p. č. 9918 – orná půda ve výměře cca 700 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Pavla Svobody, bytem Budeč 45, 592 14 Nové Veselí za část p. č. 9917 – orná ve výměře cca 700 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví p. Pavla Svobody, bytem Budeč 45, 592 14 Nové Veselí, do vlastnictví Města Žďáru n. Sáz. – za účelem zajištění přístupové cesty k městskému rybníku „Blátivý“ lokalita „Vetla“ za Radonínem s tím, že přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- Pro účely podání daňového přiznání u Finančního úřadu se pozemek ve vlastnictví města p. č. 9918 - orná v k. ú. Město Žďár oceňuje částkou ve výši 6,36 Kč/m2.

- Nově se dle předloženého GP č. 3065-90/2010 ze dne 12. 5. 2010 na rozdělení pozemku schvaluje směna části p. č. 9918 – orná půda – díl „b“ ve výměře 748 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Pavla Svobody, bytem Budeč 45, 592 14 Nové Veselí za část p. č. 9917 – orná – díl „d“ ve výměře 748 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví p. Pavla Svobody, bytem Budeč 45, 592 14 Nové Veselí, do vlastnictví Města Žďáru n. Sáz.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

k) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Dohody o ukončení platnosti Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a Věrou Černou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

l) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého usnesení ze dne 6. 9. 2007 a ze dne 22.5.2008 ve věci odprodeje pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti VÝSTAVBA KLAFAR, s. r. o., Jihlavská 1007, ZR 1 a to částí pozemků p. č. 7999 – orná půda, p. č. 8001/1 – orná, p. č. 8002 – louka, p. č. 8003 – louka a p. č. 8007 – orná  vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Klafar II“ ZR 3 – za účelem výstavby bytového domu za předpokladu dodržení podmínek stanovených pro prodej pozemků z vlastnictví města.

Přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Prodej se uskuteční za předpokladu dodržení stanovených podmínek s tím, že kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na výstavbu bytového domu na prodávaném pozemku a po vybudování hrubé stavby včetně zastřešení dvou viladomů, stavěných na pozemku p. č. 8007 v k. ú. Město Žďár. Za dokončenou hrubou stavbu se považuje výstavba dle bodu 1 – 4 Harmonogramu výstavby.

Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení bude vydáno nejpozději do 30. 6. 2008 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 30. 6. 2010.

V případě, že stavební povolení na stavbu byt. domu nebude vydáno nejpozději do 30. 6. 2008, toto usnesení pozbývá platnosti.

K prodávaným nemovitostem se zřizuje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

- za kupní cenu 1 000,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

- Částečná revokace se schvaluje takto:

Po zaměření vybudovaného bytového domu v ul. Libická, Kupecká a Sázavská, lokal. Klafar II. ZR 3, GP č. 3071-58/2010 se dotýká odprodej níže uvedených pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti VÝSTAVBA KLAFAR, s. r. o., Jihlavská 1007, ZR 1:

p.č. 8001/16 - ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 60 m2

p.č. 800/17 - ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 38 m2

části p.č. 8001/1 - orná půda

- nově p.č. 8001/18 - zastav. plocha ve výměře 403 m2

- nově p.č. 8001/19 - zastav. plocha ve výměře 231 m2

- nově p.č. 8001/20 - zastav. plocha ve výměře 320 m2

- nově p.č. 8001/21 - zastav. plocha ve výměře 183 m2

- nově p.č. 8001/22 - orná půda ve výměře 38 m2

- nově p.č. 8001/23 - orná půda ve výměře 33 m2

části p. č. 8001/9 - zastav. plocha – nově p. č. 8001/9, zastav. plocha ve výměře 412 m2

- vše v k. ú. Město Žďár

- Zároveň se prodlužuje termín pro vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí na předmětnou stavbu a to nejpozději do 31.10.2010.

V ostatních ustanoveních se původní usnesení nemění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

m) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého původního usnesení ze dne 2. 9. 2004, částečné revokace ze dne 7. 4. 2005, částečné revokace ze dne 22. 5. 2008 a částečné revokace ze dne 11. 6. 2009 ve věci odprodeje pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví ing. Zdeňka Galušky, bytem Vejmluvova 377/1, ZR 2 a to p. č. 119/14 ve výměře 747 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Veselská, ZR 1 – za účelem výstavby IOOV (objekt s obchodními, kancelářskými a bytovými prostory) včetně výstavby podzemních garáží s tím, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení, tj. nejpozději do 2. 11. 2008 – prodlouženo do 30. 6. 2010.

- Částečná revokace schváleného usnesení spočívá v tom, že původní termín pro vydání pravomocného KR na předmětnou stavbu - nejpozději do 2.11.2008, prodlouženo do 30. 6. 2010, se nově stanovuje nejpozději do 30. 6. 2011.

- V ostatním se dříve schválené usnesení nemění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

n) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků sepsaného mezi vlastníky pozemků a to p. č. 2665 - zahrada ve vlastnictví pí Dagmar Novákové, bytem Barákova 28/5, Žďár n. Sáz. 1 a p. č. 2712/1 - ost. plocha, ost. komunikace ve vlastnictví Města Žďáru n. Sáz. v k. ú. Město Žďár v předloženém znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

2. Řešení převodu sportovišť

Zastupitelstvo města ukládá radě města:

- připravit komplexní materiál týkající se převodu sportovišť (SH, ZS,FS a TK) do vlastnictví města Žďár nad Sázavou

- jmenovat odbornou skupinu k posouzení stávajícího technického stavu výše uvedených objektů

- jmenovat skupinu v níž bude zastoupena sportovní komise, MěÚ, zástupce KV a zástupce TJ, která vyřeší především majetkové vztahy a další řešení využívání sportovišť

- řešit převedení dotace na Zimní stadion (ubytovna) z TJ na Město Žďár nad Sázavou na ministerstvu financí

- v případě nemožnosti převedení vrátit dotaci v plné výši ministerstvu financí a výslednou ztrátu řešit v majetkovém vyrovnání

- v komplexním materiálu zahrnout variantu řízení nově vzniklého sportovního komplexu městem Žďár nad Sázavou, např. PO nebo s. r. o. se 100% účastí města

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o půjčce, uzavřené mezi TJ Žďár nad Sázavou a Městem Žďár nad Sázavou dne 23.09.2008, dle předloženého návrhu.

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č. 11 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě, uzavřené dne 25.10.2000 mezi městem Žďár nad Sázavou a TJ Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 10, proti 8, zdrž. 5 - NESCHVÁLENO

 

Zastupitelstvo města ukládá radě města připravit do 24.09.2010 komplexní materiál týkající se převodu sportovišť (zimního stadionu, fotbalového stadionu a tenisových kurtů) do vlastnictví města.

Hlasování: Pro 21, proti 1, zdrž. 1

 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o půjčce, uzavřené mezi TJ Žďár nad Sázavou a Městem Žďár nad Sázavou dne 23.09.2008, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 18, proti 2, zdrž. 3

 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č. 11 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě, uzavřené dne 25.10.2000 mezi městem Žďár nad Sázavou a TJ Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 12, zdrž. 5 - NESCHVÁLENO

 

3. Změna č. 1 regulačního plánu „Dostavba Veselské ul. a Farských humen“

Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 69 odst. 2, § 19 a přílohy č. 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona vydává tuto Změnu č. 1 regulačního plánu Dostavba Veselské ulice a Farských humen, schváleného usnesením Zastupitelstva města č. 14 dne 21.03.2001, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Žďár nad Sázavou č. 2/2001.

Hlasování: Pro 17, proti 0, zdrž. 0

 

4. Změna č. 3 územního plánu města Žďár nad Sázavou

Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona vydává tuto změnu č. 3 Územního plánu města Žďár nad Sázavou, schváleného usnesením Zastupitelstva města č. 4 dne 24.04.2003, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Žďár nad Sázavou č. 23/2003 a změněného změnou č. 1 tohoto územního plánu města, schválenou usnesením zastupitelstva města č. 1 dne 20.10.2005, jejíž závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Žďár nad Sázavou č. 5/2005 a změněného změnou č. 2 tohoto územního plánu města, schválenou usnesením zastupitelstva města č. 9 dne 23.03.2006, jejíž závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Žďár nad Sázavou č. 3/2006.

Hlasování: Pro 18, proti 0, zdrž. 2

 

5. Žádosti o změnu č. 4 ÚP města Žďáru nad Sázavou

Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

I. rozhoduje za použití § 44 stavebního zákona o pořízení změny č. 4 územního plánu města Žďár nad Sázavou

Hlasování: Pro 19, proti 1, zdrž. 1

 

Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

II. schvaluje návrh č. 2 – návrh na zalesnění pozemků z podnětu oddělení správy Městských lesů a rybníků

Hlasování: Pro 17, proti 1, zdrž. 3

 

Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

III. schvaluje návrh č. 4 – návrh na změnu regulativů u ploch pro individuální rekreaci

Hlasování: Pro 17, proti 0, zdrž. 3

 

Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

IV. neschvaluje návrh č. 1 – p. Františka Kostelence

Hlasování: Pro 15, proti 5, zdrž. 1

 

Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

V. neschvaluje návrh č. 3 – p. ing. Lukáše Svatoně

Hlasování: Pro 15, proti 5, zdrž. 1

 

6. Rekonstrukce a přístavba krytého bazénu – postup přípravy a rozpočtová opatření

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce a přístavba krytého bazénu, Žďár nad Sázavou“ dle finančního plánu přílohy č. 1.

Hlasování: Pro 15, proti 3, zdrž. 2

 

7. Hospodaření města za r. 2009

Závěrečný účet

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Závěrečný účet města za rok 2009.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0

 

8. Přezkoumání hospodaření města za rok 2009

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2009

2. ukládá MěÚ:

- zajistit aktualizaci interních směrnic týkajících se evidence dlouhodobého majetku včetně aktualizace oběhu dokladů souvisejících s jeho zařazováním, vyřazováním a prodejem v souvislosti s přechodem na účetnictví státu

- zajistit provádění předběžných kontrol při správě veřejných příjmů před vznikem nároku orgánu veřejné správy příkazcem operace dle § 11 vyhlášky č. 416/2004 Sb.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0

 

9. Rozpočtová opatření č. 3

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtová opatření č. 3/2010.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0

 

10. Přijetí úvěru ze SFRB

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:

- přijetí úvěru ve výši 20 mil. Kč od SFRB

- zajištění úvěru biankosměnkou

- Statut fondu pro poskytování půjček na opravu bytového fondu města a zásady hospodaření s fondem

a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

11. Závěrečný účet UNESCO

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2009.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

12. Kapacita MŠ

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje navýšení kapacity Mateřské školy Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace na kapacitu 698 dětí a školní výdejny Mateřské školy Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace na kapacitu 123 dětí v rejstříku škol a školských zařízení.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

13. Stanovení počtu členů ZM

Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou po projednání stanoví pro volební období 2010 – 2014 počet členů Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou na 27.

Hlasování: Pro 18, proti 0, zdrž. 1

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Pavel Černý v.r.

Ing. Martin Bořil v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

Mgr. Jaromír Brychta v.r.

místostarostka města

starosta města

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!