Zápis z 23. řádného zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 23. 9. 2010
konaného dne 23. září 2010 v 16.00 h v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou

ZÁPIS

 

z 23. řádného zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou konaného
dne 23. září 2010 v 16.00 h
v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou
 

 

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

23

 

Omluveni:

Petr Chlubna, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Martin Bořil, PharmDr. Vilém Frendl

 

Ověřovatelé zápisu:

Jana Svobodová, Jaroslav Miklík

 

Schválený program 23. zasedání zastupitelstva města:

 1. Názvy nových ulic
 2. Aktualizace ÚP města Žďár nad Sázavou
 3. Rozpočtová opatření č. 5
 4. Vyhláška č. 1/2011
 5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru SFRB 2002
 6. Přijetí Davida Pulkrábka – vítěze olympiády mládeže v judu
 7. Odpis a likvidace majetku
 8. Majetkoprávní úkony
 9. Převod sportovišť
 10. Pravidla SFRB
 11. Vyhláška č. 4/2010
 12. Grantový program ADVENT a VÁNOCE 2010
 13. Obnovení smlouvy o partnerství s městem Schmölln

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Názvy nových ulic

Zastupitelstvo města schvaluje názvy nových ulic v obytném souboru Klafar II: Rytecká a Hrnčířská a název nové propojky ulice Strojírenské s ulicí Nádražní: Dvořákova.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

2. Aktualizace územního plánu města Žďár nad Sázavou

Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, rozhoduje o pořízení územního plánu, za použití ustanovení § 44 písm. a) stavebního zákona.

Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou, příslušné podle § 6, odst. 5, písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, určuje Ing. Dagmar Zvěřinovou za zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem (ve vazbě na § 47, 49 a 53 odst. 1 stavebního zákona).

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1

 

3. Rozpočtová opatření č. 5

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtová opatření č. 5.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

4. Vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášku č. 1/2011 o místních poplatcích.

Hlasování: Pro 22, proti 1, zdrž. 0

 

5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru SFRB 2002

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru registrační číslo 80/396-02 ze dne 1.7.2002.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

6. Přijetí Davida Pulkrábka – vítěze olympiády mládeže v judu

Rozhodnutí o daru 25.000 Kč bylo zastupitelstvem schváleno v rámci bodu „Rozpočtová opatření č. 5“.

 

7. Odpis majetku

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odpis a likvidaci majetku města dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 1

 

8. Majetkoprávní úkony

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje doplnění původního záměru č. Z-175/2009-OP na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy Kment, s. r. o. se sídlem Sklené nad Oslavou 21 a to části p. č. 5542 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 10 m2 v k. ú. Město Žďár (schváleno v RM dne 2. 11. 2009 a v ZM dne 19. 11. 2009) - za účelem vybudování schodiště a zajištění přístupu na p. č. 6767 (ve vlastnictví firmy Kment, s. r. o. se sídlem Sklené nad Oslavou 21) z městského chodníku (ve výstavbě) v lokalitě ul. Brněnská u budované kruh. křižovatky Brněnská x Jihlavská, ZR 1.

Doplnění odprodeje pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy Kment, s. r. o. se sídlem Sklené nad Oslavou 21 dle předloženého oddělovacího GP č. 3068-89/2010 se schvaluje tak, že se rozšiřuje nově o část p. č. 5544 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 2 m2 a dále nově část původně schválené odprodávané parcely č. 5542 činí výměru 12 m2 (původně schváleno 10 m2) – vše v k. ú. Město Žďár - za shora uvedeným účelem.

- za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví ČR - Správy železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha – Nové Město a to části p. č. 9511 – orná půda ve výměře cca 25 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě nechráněného železničního přejezdu ČD (na trati ČD Žďár n. Sáz. – Nové Město na Moravě) u vjezdu do chatové oblasti „Krejdy“ a u silnice Žďár n. Sáz. – Jámy – za účelem výstavby dvou přejezdových zabezpečovacích zařízení světelných v místě stávajících přejezdů – v současném stavu bez zabezpečovacího zařízení (reléové domky o max. rozměru 2,5 m x 3,6 m).

Přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu stanovenou dle znaleckého posudku

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

c) 1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy ODAS ODPADY, s.r.o. se sídlem Brněnská 2277/48, ZR 1 a to části p. č. 6916 – louka ve výměře 300 m2 – díl „b“ + „e“ v k. ú. Město Žďár dle předloženého GP č. 3066-55/2010 ze dne 7. 6. 2010 nově sloučeno do p. č. 6902 – za účelem doplnění odprodeje pozemků v rámci výstavby bioplynové stanice v lokalitě „U Kamenného rybníka“, ZR 1 (za areálem firmy ODAS) – původní odprodej schválen v ZM 22. 5. 2008 a 11. 6. 2009. Po tomto schválení se odprodej bude týkat pozemku p. č. 6901 – ost. plocha, jiná plocha ve výměře 306 m2, pozemku p. č. 6902 – ost. plocha, jiná plocha ve výměře 5 306 m2, pozemku p. č. 6903 – ost. plocha, jiná plocha ve výměře 2 889 m2 a pozemku p. č. 6904/1 – orná ve výměře 1 586 m2 vše k. ú. Město Žďár.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodloužení termínu pro výstavbu předmětné stavby, resp. vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí z 24 měsíců na 30 měsíců ode dne nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 1

 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 9942 – orná půda ve výměře 792 m2 nově označeno jako p. č. 9942/2 – orná v k. ú. Město Žďár dle GP č. 3134-198/2010 ze dne 27. 8. 2010 ze spoluvlastnictví pí Jany Milotové, bytem Obyčtov  (podíl ½) a pí Marie Uhrinové, bytem ZR 7 (podíl ½) – za účelem rekonstrukce a rozšíření polní cesty p. č. 9946 – ost. plocha, ost. komunikace v k. ú. Město Žďár k rybníku „Návesník“ v lokalitě „Vetla“.

- za dohodnutou kupní cenu – část dotčeného pozemku, na kterém se nachází a bude probíhat rekonstrukce cesty za kupní cenu ve výši 105,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení ze dne 24. 6. 2010 ve věci odprodeje pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Společenství vlastníků domu Švermova 6-8 se sídlem Švermova 2105/8, ZR 4 a to části p. č. 3941/2 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře cca 84 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem zajištění údržby a zateplení objektu byt. domu Švermova čp. 2104/6 a 2105/8 na p. č. 3939 a 3940, ZR 4.

Částečná revokace se schvaluje tak, že dle GP č. 3100-37/2010 ze dne 15. 7. 2010 skutečná výměra části odprodávaného pozemku odděleného z pův. p. č. 3941/2 činí 88 m2 – nově označ. jako p. č. 3941/3 – ost. plocha, zeleň a dále část odděleného pozemku z p. č. 3941/2 ve výměře 12 m2 – nově označ. jako p. č. 3941/4 – ost. plocha, zeleň – vše v k. ú. Město Žďár.

- za kupní cenu ve výši 350,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

f) Zastupitelstvo města schvaluje Dohodu o ukončení platnosti Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy, uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou a Ing. Karlem Klímou a MUDr. Kateřinou Klímovou, bytem 148 00 Praha 4 - Kunratice v předloženém znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

g) Zastupitelstvo města schvaluje Dohodu o ukončení platnosti Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy, uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou a MUDr. Miroslavem Klímou a MUDr. Janou Klímovou, bytem 680 01 Boskovice v předloženém znění.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

h) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavřené předložené DOHODY o uznání dluhů mezi Městem Žďár nad Sázavou a fyzickými osobami, vztahující se k dlužným úhradám za užívání bytů v majetku města, uzavřené v období od 01.04.2010 do 31.08.2010.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

i) Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi Městem Žďár nad Sázavou a paní Ing. Arankou Petruccovou a panem Petrem Karenem, předmětem které je nabytí pozemku p. č. 5989/2 - ostatní plocha, hřiště, stadiony ve výměře 3842 m2, v k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou za kupní cenu ve výši 200,-- Kč/m2 v předloženém znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

9. Převod sportovišť

Zastupitelstvo města schvaluje:

- uzavření Smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy o darování nemovitostí, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a TJ Žďár nad Sázavou, předmětem které je budoucí darování objektu zimního stadionu č.p.1496,  postaveném na pozemku  p.č. 2159, pozemku p.č. 2159, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 5434 m2 a pozemku p.č. 2160, ostatní plocha, o výměře 916 m2,  v současnosti zapsaných v Katastru nemovitostí ČR, jako vlastnictví budoucího dárce, u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 6257 pro katastrální území Město Žďár, obec a  okres Žďár nad Sázavou

- uzavření Smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy o darování umělého povrchu fotbalového hřiště na pozemku p.č. 2181 v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a TJ Žďár nad Sázavou

- uzavření Kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a TJ Žďár nad Sázavou a předmětem které je převod rolby do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou

- uzavření Darovací smlouvy, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a TJ Žďár nad Sázavou a předmětem které je darování movitého majetku, užívaného občanským sdružením TJ Žďár nad Sázavou do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou

- uzavření Darovací smlouvy, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a TJ Žďár nad Sázavou a předmětem které je darování majetku, užívaného občanským sdružením TJ Žďár nad Sázavou do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou

- uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a TJ Žďár nad Sázavou a předmětem které je darování objektu občanské vybavenosti č.p. 439, umístěném na pozemku p.č. 2171 a pozemku  p.č. 2171, zastavěná plocha a nádvoří 341 m2, v současnosti zapsaných v Katastru nemovitostí ČR, jako vlastnictví budoucího dárce, u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 6257 pro katastrální území Město Žďár, obec a  okres Žďár nad Sázavou

- uzavření Dodatku č. 8 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 9.9.1998, ve znění dodatku č. 1 ze dne 5.2.2001, dodatku č. 2 ze dne 16.11.2004, dodatku. 3 ze dne 24.1.2006, dodatku č. 4 ze dne 21.12.2006, dodatku č. 5 ze dne 8.8.2007, dodatku č. 6 ze dne 11.12.2007 a dodatku č. 7 ze dne 12.11.2008  který bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a TJ Žďár nad Sázavou a předmětem kterého je změna půjčených pozemků a změna doby trvání výpůjčky

- uzavření Dohody o ukončení platnosti Smlouvy o výpůjčce ze dne 29.12.2003, ve znění dodatku č. 1 ze dne 19.7.2005,  která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a TJ Žďár nad Sázavou a předmětem kterého je ukončení výpůjčky pozemků

- uzavření Dodatku č. 11 ke Smlouvě o budoucí darovací smlouvě ze dne 25.10.2000 včetně dodatků, který bude uzavřen mezi městem Žďár nad Sázavou a TJ Žďár nad Sázavou a předmětem kterého bude změna splatnosti

- uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na uhrazení závazku, vyplývajícího ze Smlouvy o půjčce ze dne 23.9.2008  ve znění dodatků č. 1 a 2,  která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a TJ Žďár nad Sázavou

- uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na uhrazení závazku, vyplývajícího ze Smlouvy o půjčce a o budoucí darovací smlouvě ze dne 25.10.2000 ve znění dodatků č. 1, 2, 3,  4, 5, 6, 7, 8,  9,10 a 11, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a TJ Žďár nad Sázavou

- uzavření Smlouvy o zajišťovacím převodu práva, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a TJ Žďár nad Sázavou a předmětem které bude zajištění pohledávek města vůči TJ Žďár nad Sázavou

vše v předloženém znění.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1

 

10. Pravidla SFRB

Zastupitelstvo města:

- schvaluje uzavření úvěrové smlouvy a přijetí úvěru ze SFRB včetně zajištění úvěru směnkou

- schvaluje pravidla o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Státním fondem rozvoje bydlení (SFRB).

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

11. Vyhláška č. 4/2010

Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

12. Grantový program ADVENT a VÁNOCE 2010

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje název grantového programu a vyčlenění celkového objemu finančních prostředků pro grantový program na rok 2010 podle platného statutu Fondu Města Žďáru nad Sázavou a Zásad pro poskytování podpory z Fondu Města Žďáru nad Sázavou ve výši:

1. ADVENT a VÁNOCE 2010 ............... 100 tis. Kč

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0

 

13. Obnovení smlouvy o partnerství s městem Schmölln

Zastupitelstvo města schvaluje nové znění partnerské smlouvy s německým partnerským městem Schmölln.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Jana Svobodová v.r.

Jaroslav Miklík v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

Mgr. Jaromír Brychta v.r.

místostarostka města

starosta města

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!