Zápis ze 17. řádného zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 3. 12. 2009
konaného dne 3. prosince 2009 v 16.00 h v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou

ZÁPIS

 

ze 17. řádného zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou konaného
dne 3. prosince 2009 v 16.00 h
v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou
 

 

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

24

 

Omluveni:

MUDr. Jaroslav Bělohlávek,  František Cihlář, Mgr. Luboš Straka

 

Ověřovatelé zápisu:

PharmDr. Vilém Frendl,  Ing. Petr Stoček

 

Schválený program 17. zasedání zastupitelstva města:

  1. Problematika Domu kultury
  2. Navýšení kapacity MŠ
  3. Rozpočtová opatření č. 7
  4. Různé

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Zastupitelstvo města schvaluje:

a) Smlouvu o vypořádání práv a závazků Zájmového sdružení právnických osob Dům kultury, uzavřenou mezi Městem Žďár nad Sázavou a ZO OS KOVO ŽĎAS, a.s. v předloženém znění

b) Kupní smlouvu týkající se movitého majetku, užívaného  zájmovým sdružením právnických osob Dům kultury, uzavřenou mezi Městem Žďár nad Sázavou a ZO OS KOVO ŽĎAS, a.s. v předloženém znění

c) nabytí budovy č.p. 183, objekt občanské vybavenosti, postavené na pozemku p.č. 2058, budovy č.p. 2038, objekt občanské vybavenosti,  postavené na pozemku p.č. 7866 a pozemku katastru nemovitostí p.č. 7866  – zastavěná plocha  o výměře 45 m2, vše v k.ú. Město Žďár se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví ZO OS KOVO ŽĎAS a.s., Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou, IČ 15545938 do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou za kupní cenu v celkové výši 15.016.611,-- Kč a dále schvalujekupní  smlouvu týkající se nabytí uvedeného nemovitého majetku, uzavřenou mezi Městem Žďár nad Sázavou a ZO OS KOVO ŽĎAS, a.s. v předloženém znění

d) Rozhodnutí o zřízení příspěvkové organizace města Kultura Žďár, příspěvková organizace v předloženém znění

e) Zřizovací listinu příspěvkové organizace města Kultura Žďár, příspěvková organizace v předloženém znění

Hlasování: Pro 19, proti 3, zdrž. 2

 

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje navýšení kapacity Mateřské školy Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace, Vančurova 1131/4 v rejstříku škol a školských zařízení na celkový počet 693 dětí a kapacitu školní výdejny Mateřské školy Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace na celkový počet 118 dětí.

Hlasování: Pro 23, proti 1, zdrž. 0

 

3. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2009.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

4. Návrh na vyřazení Novoročního ohňostroje z rozpočtu

Zastupitelstvo města hlasovalo o vyřazení částky 50.000,-Kč z návrhu rozpočtu města na rok 2010 na Novoroční ohňostroj plánovaný na 1. ledna 2010.

Hlasování: Pro 9, proti 15, zdrž. 0 - NESCHVÁLENO

 

 

Ověřovatelé zápisu:

PharmDr. Vilém Frendl v.r.

Ing. Petr Stoček v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

Mgr. Jaromír Brychta v.r.

místostarostka města

starosta města

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!