Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 25. 11. 2010
konaného dne 25. listopadu 2010 v 16.00 h v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou

ZÁPIS

 

z 1. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou konaného
dne 25. listopadu 2010 v 16.00 h
v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou
 

 

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

24

Omluveni:

Miloslav Odvárka, Ing. Karel Straka, Ing. Irena Pechová

 

Ověřovatelé zápisu:

František Cihlář, Stanislav Růžička

 

Schválený program 1. zasedání zastupitelstva města:

 1. Řešení provozu sportovišť města – dodatek ZL
 2. Zajištění úpravy lyžařských tratí
 3. Majetkoprávní úkony
 4. Rozpočtová opatření
 5. Změna pověření zastupitele města při projednávání ÚP
 6. Různé

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Usn. 1/2010/2.MST/2

Řešení provozu sportovišť města – dodatek ZL

Zastupitelstvo města po projednání:

 1. bere na vědomí návrh řešení provozu sportovišť dle předloženého návrhu
 2. bere na vědomí dodatek č. 6 zřizovací listiny příspěvkové organizace CERUM
 3. ukládá radě města materiál dopracovat a předložit jej na příštím zasedání zastupitelstvu města 15.12.2010

Hlasování: Pro 3, proti 20, zdržel se 1 -  NESCHVÁLENO

 

Zastupitelstvo města po projednání:

 1.  schvaluje řešení provozu sportovišť dle předloženého návrhu
 2.  schvaluje dodatek č. 6 zřizovací listiny příspěvkové organizace CERUM

Hlasování: Pro 23, proti 1, zdržel se 0

 

2. Usn. 1/2010/OŠKS/3

Zajištění úpravy lyžařských tratí

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje návrh, že od 1.1.2011 bude město Žďár nad Sázavou zajišťovat úpravu lyžařských tratí ve stávajícím rozsahu a ukládá 2. místostarostovi, odboru školství, kultury a sportu a odboru majetkoprávnímu připravit návrh k projednání do ZM.

Hlasování: Pro 22, proti 1, zdrž. 0

 

3. Usn. 1/2010/OP/1

Majetkoprávní úkony

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatný převod nemovitosti – dar pozemku z vlastnictví Města Žďár nad Sázavou do vlastnictví kraje Vysočina se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava a to části p. č. 1220/1 – ost. plocha, zeleň v zástavbě v k. ú. Město Žďár - dle GP č. 3104-29/2010 ze dne 21. 7. 2010 nově p. č. 1220/10 ve výměře 25 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku zastavěného rampou pro bezbariérový přístup do budovy čp. 762 ul. Komenského, ZR 3 v rámci stavby „Praktická škola a SPC Žďár nad Sázavou – změna užívání objektu DM“.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

b)Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Petra Michala, bytem Veselíčko 47 a to p. č. 1261/2 – vodní nádrž přírodní ve výměře 1 167 m2 a p. č. 1261/8 – ost. plocha ve výměře 1 660 m2 v k. ú. Veselíčko u Žďáru n. Sáz. – za účelem rekonstrukce a údržby rybníka pro drobný chov ryb včetně zkulturnění prostředí v okolí rybníka za podmínek:

- zřízení věcného břemene na požární nádrž ve prospěch města

- podmínka odbahnění rybníka do 2 let od prodeje pozemků pod sankcí odstoupení od smlouvy

- kupní cena v min. výši stanovené znaleckým posudkem a to ve výši 120.620,-- Kč + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďár nad Sázavou do vlastnictví společnosti ZDAR, a. s. Žďár nad Sázavou se sídlem Jihlavská 759/4, ZR 1 a to p. č. 6731 – trvalý travní porost ve výměře 97 m2 a p. č. 6733 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 85 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Jihlavská, ZR 1 u a. s. ZDAR – za účelem sjednocení pozemků jako součást stávající zeleně u čerpací stanice BENZINA.

- za kupní cenu ve výši 240,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví MUDr. Davida Kršky, bytem Tyršova 480/1, ZR 1 a to části p. č. 411 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře cca 17 m2 v k. ú. Město Žďár (1,5 m x 11 m) – za účelem rozšíření vjezdu na pozemek, zvětšení parkovací plochy před garáží a stavby nového oplocení se vstupní automatickou bránou podél stávajícího oplocení pozemku u RD čp. 480, Tyršova 1, ZR 1 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 350,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti OBALY VYSOČINA s.r.o., se sídlem Brněnská 131/37, Žďár nad Sázavou 1 a to p. č. 5386/5 ve výměře 1 935 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování kancelářských a skladových prostor v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu podnikatelských aktivit a pro výstavbu v průmyslové zóně.

- Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na výstavbu.

- Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení na předmětnou stavbu bude vydáno nejpozději do 31. 12. 2011 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 31. 12. 2013.

V případě, že stavební povolení na stavbu předmětného objektu nebude vydáno nejpozději do 31. 12. 2011 toto usnesení pozbývá platnosti.

K prodávaným nemovitostem se zřizuje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

- za kupní cenu ve výši 650,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků a to části p. č. 9035 – orná ve výměře cca 220–250 m2 ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou za část p. č. 9036 – orná ve výměře cca 220–250 m2 ve vlastnictví p. Milana Černého, bytem Studentská 1705/8, ZR 4 – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Jamská, ZR 1 (naproti průmyslové zóně) – za účelem vzájemně výhodného zarovnání tvarů pozemků při zachování stávající výměry s tím, že přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Pro účely podání daňového přiznání u Finančního úřadu se pozemky p. č. 9035 - orná a p. č. 9036 – orná v k. ú. Město Žďár oceňují částkou ve výši 7,-- Kč/m2.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1

 

g) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků a to p. č. 8031 – orná ve výměře 960 m2 v k. ú. Město Žďár – pozemek navazující na současnou byt. zástavbu v lokalitě Klafar, ZR 3 ve vlastnictví Ing. Romana Pohanky, bytem Hlohová 1467/35, ZR 5 za pozemek ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. č. 8001/4 – orná půda ve výměře 859 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě Klafar II., ZR 3 – za účelem výstavby RD s využitím podmínek pro výstavbu RD v lokalitě Klafar II. - B1.

p. č. 8031 – orná půda ve výměře 960 m2 v k. ú. Zámek Žďár za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2

p. č. 8001/4 – orná půda ve výměře 859 m2 v k. ú. Město Žďár za kupní cenu ve výši 1.000,-- Kč/m2

- Započetí s užíváním dokončené stavby bude nejpozději do 30.6.2014, v případě prodlení bude sjednána smluvní pokuta ve výši 10.000,-- Kč za každý započatý měsíc prodlení. V případě, že povolení k užívání dokončené stavby rodinného domu bude vydáno nejpozději do 30.6.2014, bude vrácena část kupní ceny ve výši 200,-- Kč/m2. K p. č. 8001/4 – orná půda ve výměře 859 m2 v k. ú. Město Žďár bude zřízeno překupní právo do doby vydání povolení k užívání dokončené stavby.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

h) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavřené předložené DOHODY o uznání dluhů mezi Městem Žďár nad Sázavou a fyzickými osobami, vztahující se k dlužným úhradám za užívání bytů v majetku města, uzavřené v období od 01.09.2010 do 30.10.2010.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

i) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 1210001003 mezi prodávajícím -Městem Žďár nad Sázavou a kupujícím - JMP Net, s. r. o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno - předmětem které je převod plynárenského zařízení včetně všech součástí a příslušenství ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - realizováno v rámci stavby „Rozšíření STL plynovodu“ v průmyslové zóně Jamská, ZR 1, k. ú. Město Žďár - za kupní cenu ve výši 158.000,-- Kč včetně DPH (20%) t.j. 31.600,-- Kč – celkem tedy 189.600,-- Kč – dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

j)

1.Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o smlouvě budoucí ze dne 29. 5. 2002 ve znění dodatků č. 1 a 2, uzavřený mezi Městem Žďár nad Sázavou a Bytovým družstvem – Palachova, družstvo, se sídlem Žďár nad Sázavou, Haškova 1136/17/28, PSČ 591 01, IČ 262 86 947, v předloženém znění.

2.Zastupitelstvo města schvaluje Dohodu, uzavřenou mezi Městem Žďár nad Sázavou a Bytovým družstvem – Palachova, družstvo, se sídlem Žďár nad Sázavou, Haškova 1136/17/28, PSČ 591 01, IČ 262 86 947, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1/2010/OF/4

Rozpočtová opatření č. 6/2010/ZM

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtová opatření č. 6/2010/ZM.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1/2010/ORÚP/5

Změna pověření zastupitele města při projednávání územního plánu

Zastupitelstvo města, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. f) zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, po projednání určuje Mgr. Jaromíra Brychtu za zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem územního plánu na pořízení územního plánu města Žďáru nad Sázavou a nahradí tak v této funkci dříve určenou Ing. Dagmar Zvěřinovou.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatelé zápisu:

František Cihlář v.r.

Stanislav Růžička v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

starostka města

   
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta v.r.

1. místostarosta města

2. místostarosta města

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!