Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 21. 2. 2013
konaného dne 21. února 2013 v 16.00 h v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou

ZÁPIS

 

z 13. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou konaného
dne 21. února 2013 v 16.00 h
v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou
 

 

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

24

 

Omluveni:

MUDr. Marie Košťálová, Jana Svobodová, Miloslav Odvárka

 

Ověřovatelé zápisu:

Jaroslav Miklík, Stanislav Růžička

 

 

Schválený program 13. zasedání zastupitelstva města:

  1. Prevence kriminality města Žďár nad Sázavou
  2. Zpráva o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2012
  3. Grantový program Organizovaný sport 2013
  4. Vyřazení majetku vložené do SVK Žďársko
  5. Majetkoprávní úkony
  6. Rozpočtové opatření č. 1/2013
  7. Rozpočtové opatření č. 2/2013
  8. Různé

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Prevence kriminality města Žďáru nad Sázavou

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje v rámci rozpočtových změn finanční spoluúčast města v Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013 ve výši 200.000 Kč.

Zastupitelstvo města schvaluje v rámci rozpočtových změn další finanční prostředky v souvislosti s účastní města v Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013 ve výši 100.000 Kč.

Zastupitelstvo města schvaluje v rámci rozpočtových změn finanční spoluúčast města v Programu prevence kriminality MV ČR na rok 2013 ve výši 60.000 Kč.

Zastupitelstvo města schvaluje v rámci rozpočtových změn další finanční prostředky v souvislosti  s účastí města Žďáru nad Sázavou v Programu prevence kriminality MV ČR na rok 2013 ve výši 70.000 Kč.

Zastupitelstvo města schvaluje finanční prostředky ve výši 60.000 Kč určené k financování preventivních aktivit dle Plánu prevence kriminality města.

Zastupitelstvo města schvaluje v rámci rozpočtových změn další finanční prostředky v souvislosti  s modernizací a údržbou MKDS ve výši 100.000 Kč.

Zastupitelstvo města schvaluje doplnění Plánu prevence kriminality města Žďáru nad Sázavou na období let 2012-2013.

Hlasování: Pro 23, proti 1, zdrž. 0

 

2. Zpráva o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2012

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje zprávu o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2012.

Zastupitelstvo města vyslovuje poděkování městské policii a Policii ČR za jejich činnost v roce 2012.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

3. Grantový program Organizovaný sport 2013

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje název grantového programu a vyčlenění celkového objemu finančních prostředků pro grantový program na rok 2013 podle platného statutu Fondu města Žďáru nad Sázavou a Zásad pro poskytování podpory z Fondu města Žďáru nad Sázavou ve výši:

ORGANIZOVANÝ SPORT 2013 - 1.500 tis.Kč

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

4. Vyřazení majetku vloženého do SVK Žďársko z evidence

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyřazení majetku vloženého do SVK Žďársko z majetkové evidence města dle předloženého postupu.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

5. Majetkoprávní úkony

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice zastoupené na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice a to p. č. 3127 ve výměře 14 m2 – pod TS Žďár T51 Vysočany – ul. K Přehradě, ZR 5, p. č. 3298 ve výměře 24 m2 –  pod TS Žďár T34 Potok Libušín – ul. Studentská, ZR 4, p. č. 3311 ve výměře 25 m2 – pod TS Žďár T31 Dětské středisko – ul. Dolní ZR 1, p. č. 3318 ve výměře 25 m2 – pod TS Žďár T32 Vodaři Libušín – ul. Studetská, ZR 4, p. č. 6012 ve výměře 9 m2 – pod TS Žďár T54 Palachova 1 – ul. Palachova, ZR 6, p. č. 6025 ve výměře 9 m2 – pod TS Žďár T55 Palachova 2 – ul. Palachova, ZR 6, p. č. 6029 ve výměře 9 m2 – pod TS Žďár T56 Palachova 3 – ul. Palachova, ZR 6, p. č. 6031 ve výměře 9 m2 – pod TS Žďár T57 Palachova 4 – ul. Palachova, ZR 6 a p. č. 6076 ve výměře 25 m2 – pod TS Žďár T30 Jihlavská blok 18 – ul. Jihlavská, ZR 1 – vše v k. ú. Město Žďár - za účelem majetkoprávního vypořádání zastavěných pozemků pod objekty technické vybavenosti – trafostanice ve vlastnictví společnosti E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.

- za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem, tj. za cenu obvyklou:

- p. č. 3127  -  za částku ve výši 10.500,-- Kč, tj.    750,-- Kč/m2

- p. č. 3298  -  za částku ve výši 26.400,-- Kč, tj. 1.100,-- Kč/m2

- p. č. 3311  -  za částku ve výši 27.500,-- Kč, tj. 1.100,-- Kč/m2

- p. č. 3318  -  za částku ve výši 27.500,-- Kč, tj. 1.100,-- Kč/m2

- p. č. 6012  -  za částku ve výši   9.000,-- Kč, tj. 1.000,-- Kč/m2

- p. č. 6025  -  za částku ve výši  9.000,-- Kč, tj. 1.000,-- Kč/m2

- p. č. 6029  -  za částku ve výši  9.000,-- Kč, tj. 1.000,-- Kč/m2

- p. č. 6031  -  za částku ve výši  9.000,-- Kč, tj. 1.000,-- Kč/m2

- p. č. 6076  -  za částku ve výši 22.500,-- Kč, tj.    900,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemku ve vlastnictví manželů Ing. Petra a Věry Pejchalových (SJM), ZR 5, a to dle GP č. 3513-19/2013 pro rozdělení pozemku ze dne 25.1.2013 - z pův. p. č. 8025 – orná půda ve výměře 6 504 m2 oddělen nově pozemek p. č. 8025/1 – orná půda ve výměře 6 480 m2, který přechází do majetku města, dále z pův. pozemku p. č. 8022 - trvalý travnatý porost vzniká nově p. č. 8022/2 – trvalý travní porost ve výměře 431 m2, z pův. pozemku p. č. 8023 – orná půda ve výměře 4 663 m2 oddělen díl „b“ ve výměře 1 811 m2 a z pův. p. č. 8024 – orná půda ve výměře 4 199 m2 oddělen díl „a“ ve výměře 2 977 m2 a nově oba sloučeny do p. č. 8024/2 – orná půda ve výměře 4 788 m2, z pův. p. č. 8065 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 2 907 m2 byla nově oddělena p. č. 8065/2 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 781 m2 a z pův. p. č. 8070 – orná ve výměře 2 441 m2 nově oddělena p. č. 8070/2 – orná ve výměře 480 m2, celkem rovněž ve výměře 6 480 m2, které přecházejí z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Pejchalových (SJM) – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar – za účelem vybudování inž. sítí pro připravovanou výstavbu 25 RD Klafar III, ZR 3.

- Pro účely podání daňového přiznání u Finančního úřadu se pozemky ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou, přecházející do vlastnictví manželů Pejchalových, oceňují takto:

p. č. 8022/2 – trvalý travnatý porost se oceňuje částkou ve výši 250,-- Kč/m2, p. č. 8024/2 – orná půda se oceňuje částkou ve výši 250,-- Kč/m2, p. č. 8065/2 – ost. plocha, ost. komunikace se oceňuje částkou ve výši 250,-- Kč/m2 a p. č. 8070/2 – orná půda se oceňuje částkou ve výši 300,-- Kč/m2 – vše v k. ú. Město Žďár.

Pozemek p. č. 8025/1 ve vlastnictví Pejchalových v k. ú. Město Žďár přecházející do vlastnictví města se oceňuje částkou ve výši 250,-- Kč/m2.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 648/1 – orná půda ve výměře 2 090 m2 v k. ú. Zámek Žďár ve spoluvlastnictví PhDr. Dany Votoupalové, Brno–sever, Husovice (podíl ½) a Ing. Jarmily Daňkové,  Brno–sever, Černá Pole (podíl ½) – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům v souvislosti s připravovanou akcí města „Příměstská rekreační oblast Pilská nádrž, Žďár nad Sázavou“.

- za dohodnutou kupní cenu ve výši 150,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje zpětný převod historického majetku dle z. č. 173/2012 Sb. do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou z vlastnictví ČR ve správě Pozemkového fondu ČR, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 a to pozemků p. č. 5562 – zahrada ve výměře 63 m2 (pův. PK p. č. 1425/2 dle výpisu z pozemkové knihy, knihovní vložka č. 1803) v k.ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Lučiny“, ZR 1 a části p. č. 7902 – zahrada (pův. PK p. č. 2408 a 2409 ve výměře cca 1 500 m2 dle výpisu z pozemkové knihy, knihovní vložka č. 377), výměra bude upřesněna po zaměření GP, v k. ú. Město Žďár v lokalitě zahrádkářské osady Brodská, ZR 3.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatný převod pozemku Obci Polnička a to p. č. 835/7 – ost. plocha, silnice ve výměře 306 m2 – podíl ½ v k. ú. Polnička, obec Polnička, v rámci majetkoprávního vypořádání listu vlastnictví č. 551 býv. MěNV Žďár n. Sáz. s vlastnickým právem ČR - podíl ½ a Kámen Brno, s. r. o. se sídlem Mezírka 775/1, Brno-střed – Veveří, 602 00 Brno 2 v podílu ½ na základě souhlasného prohlášení uzavřeného mezi Městem Žďár nad Sázavou a Obcí Polnička.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci původního usnesení ZM ze dne 18. 10. 2012 - snížení kupní ceny ve věci schváleného odprodeje pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy Znojmont, s.r.o. se sídlem Santiniho 147/23, ZR 2 a to p. č. 439/1 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 192 m2 (dvůr) a p. č. 439/2 – zastav. plocha a nádvoří ve výměře 84 m2 (pod garážemi) v k. ú. Město Žďár – za účelem scelení pozemkových parcel a majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka nemovitostí, nacházejících se v uzavřeném, zdí a budovami ohraničeném areálu administrativních budov (bývalých policejních služeben Policie ČR) v lokalitě ul. Nádražní čp. 835/36 na p. č. 438 a čp. 646/38 na p. č. 436, ZR 1 – vše v k. ú. Město Žďár.

Částečná revokace se schvaluje tak, že se schvaluje odprodej za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem Ing. Karla Straky, tj. za cenu obvyklou ve výši 331.200,-- Kč, tj. 1.200,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1

 

g) Zastupitelstvo města po projednání ruší usnesení ZM ze dne 10. 11. 2011 ve věci schváleného odprodeje pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Ing. Františka Tejkala,  ZR 2 a to p. č. 570/373 – zastav. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku zastavěného PREFA garáží u byt. domů na ul. Nová čp. 251/18, ZR 2.

- za kupní cenu ve výši ve výši 1.580,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

6. Rozpočtové opatření č. 1/2013

Finanční vypořádání roku 2012

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje finanční vypořádání roku 2012 a rozpočtové opatření č. 1/2013.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

7. Rozpočtové opatření č.2/2013

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č.2/2013 včetně dodatku.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Jaroslav Miklík v. r.

Stanislav Růžička v. r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

starostka města

   
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta v.r.

1. místostarosta města

2. místostarosta města

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!