Informace pro obce správního obvodu

Projekt "Podpora meziobecní spolupráce"


Číslování budov dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

K činnosti územních samosprávných celků zaměřené na problematiku číslování budov dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.


DOTACE NA REKONSTRUKCI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Od září do konce října bude probíhat příjem žádostí o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení z dotační titulu MPO EFEKT 2017-2021. Dotace je určena na rekonstrukci veřejného osvětlení, zvýšení počtu energeticky a světelně šetrných pouličních lamp a pořízení nebo optimalizaci řídicího systému veřejného osvětlení.

Ve výzvě můžete žádat následující:

nákup osvětlovacích těles, nákup nebo optimalizace řídícího systému veřejného osvětlení, doplnění svítidel a světelných zdrojů do stávajícího vedení veřejného osvětlení.

Výše dotace: 50 %

Termín: 1. 9. 2019 – 31. 10. 2019


 

Aktuální dotace z Fondu Vysočiny:


HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II

Program na podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích

Účel programu:

Účelem poskytovaných finančních prostředků je přispívat ke snižování ohrožení lesů a důsledků kalamit způsobenými hmyzími škůdci, větrem, sněhem či klimatickými změnami (suchem) např. použitím vhodného reprodukčního materiálu, ochranou a potřebnou péčí o založené lesní porosty, výchovou porostů, nebo použitím vhodných technologií, a to z důvodu zajištění stabilizace lesnictví a navazujícího zpracovatelského průmyslu.

Termín odevzdání žádosti o dotaci:

30.9.2019

Výzva


 

Vláda uvolní 1,5 miliardy na zvládnutí kůrovcové kalamity 

Věcné zaměření:

Dotace je zaměřena na kompenzaci těžby napadených stromů kůrovcem, a to kvůli ochraně lesa před dalším šířením škůdců.

Podpora bude poskytnuta na základě objemu těžeb za rok 2018.

Výše podpory:

Výše podpory bude až 510 kč/m³

Oprávnění žadatelé:

Podpora bude poskytována všem vlastníkům nestátních lesů, Obce, které jsou vlastníkem nestátních lesů

Termíny:

podání žádostí od 1.11.2019 po dobu 3 měsíců

 

Dotace na techniku a technologii pro lesní hospodářství

Věcné zaměření:

Podpora je zaměřena na investice do lesní techniky a postupů práce, které zvyšují hospodářskou hodnotu lesů prostřednictvím využití šetrnějších technologií a strojů při hospodaření v lesích, omezujících poškození lesní půdy a porostů, techniky a technologií určených pro výchovu lesních porostů či investic do produkce kvalitního reprodukčního materiálu lesních dřevin. Investice jsou směřovány do techniky a technologií s cílem racionalizace obhospodařování lesů, které dále posílí hospodářské využití lesů. Podpora je podmíněna hospodařením v lesích podle lesních hospodářských plánů nebo lesních hospodářských osnov, což zajišťuje udržitelné obhospodařování lesů v České republice.

Z dotace lze pořídit: 

stroje a technologie (včetně koně a vleku za koně k vyvážení dříví) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně dopravy dříví, -stroje ke zpracování potěžebních zbytků, -stroje pro přípravu půdy před zalesněním, -stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní školkařskou činnost (dotaci nelze poskytnout na závlahové systémy), -stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest, -mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví 

Oprávnění žadatelé:

Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou fyzickými nebo soukromými právnickými osobami, včetně sdružení s právní subjektivitou nebo spolků, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.

Držitelem lesa se rozumí osoba, která v předmětném lese hospodaří (je vlastníkem lesa nebo osobou, která má práva a povinnosti vlastníka lesa podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů).

Výše dotace:

Maximálně do výše 50 % celkových uznatelných nákladů akce., minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 10 000 Kč na projekt, maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 10 000 000 Kč na projekt.

Termíny:

podání žádosti od 8. října 2019 8:00 hodin do 29. října 2019 18:00 hodin.

 

Dotace na chodníky

Věcné zaměření:

Opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace, -opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy,-podél silnic I., II. nebo III. třídy,-podél místních komunikací s doloženou průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 500 vozidel/ 24 hodin.

Podporované aktivity:

Výstavba, rekonstrukce nebo úpravy chodníků, výstavba, rekonstrukce nebo bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné hromadné dopravy podél autobusových zastávek, výstavba, rekonstrukce nebo stavební úprava vlastních autobusových zálivů, výstavba nebo rekonstrukce přechodů pro chodce, které navazují na chodníky, výstavby nebo rekonstrukce míst pro přecházení, lávek a podchodů pro chodce, které navazují na chodníky

Dotace:

maximálně do výše 85 % celkových uznatelných nákladů akce., maximální výše dotace – 20 mil. Kč

Termíny:

Ukončení příjmu žádostí: 15. 10. 2019


 

Výzva č. 2/2018 - Zdroje pitné vody

- na výstavbu nových nebo regenerace stávajících zdrojů pitné vody (podzemních i povrchových) či na výstavbu a rekonstrukci přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.), včetně instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu.

- na zajištění průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva.

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=55

Dotace: 100 tis. - 3 mil. Kč (60 – 80 %).
Žádosti do 18. 12. 2020.


 

Výkon agendy speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací

V souvislosti se změnou zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, došlo ke změně působnosti ve výkonu státní správy. Výkonem agendy speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací byly pověřeny úřady všech obcí. Tedy i těch obcí, které stavební agendu v minulosti nevykonávaly. Výkon přenesené působnosti je zákonem o obecní řízení možno zabezpečit na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy mezi obcemi ve správním obvodu speciálního stavebního úřadu a Městem Žďár nad Sázavou.

V případě zájmu o uzavření této smlouvy lze využít níže uvedené vzory. Vyplněnou veřejnoprávní smlouvu (ve trojím vyhotovení) a žádost o vydání souhlasu  je nutno předat na stavební odbor, který zajistí administrativu spojenou s nabytím účinnosti příslušné smlouvy.

Veřejnoprávní smlouva – vzor
Žádost o vydání souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy – vzor


Pomoc obcím při zadávání veřejných zakázek

Máte problémy s veřejnými zakázkami? Chcete pomoci?
Město Žďár nad Sázavou nabízí obcím na území správního obvodu ORP Žďár nad Sázavou pomoc při zadávání veřejných zakázek na základě veřejnoprávní smlouvy, jejíž vzor je přiložen níže. Bližší informace Vám poskytne tajemník MěÚ.


Zajištění společných školení pro obce

Potřebujete proškolit pracovníky vaší obce? Zdají se vám náklady na školení příliš vysoké? Nechcete, aby pracovníci vaší obce ztráceli čas dlouhým cestováním na školení?
Město Žďár nad Sázavou nabízí obcím na území správního obvodu ORP Žďár nad Sázavou pomoc při zajištění společných vzdělávacích seminářů a školení pro pracovníky obcí. Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu. V případě vašeho zájmu se prosím obracejte na níže uvedenou kontaktní osobu.

Kontaktní osoba: Tomáš Drdla, tomas.drdla@zdarns.cz, tel.: 566 688 399,  608 040 535