Informace pro obce správního obvodu

 Projekt "Podpora meziobecní spolupráce"


Číslování budov dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

K činnosti územních samosprávných celků zaměřené na problematiku číslování budov dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.


Aktuální dotace z Fondu Vysočina

Bezpečná silnice 2019

Čistá voda 2019

Cyklodoprava a cykloturistika 2019

Naše škola 2019

 


Výzva č. 2/2018 - Zdroje pitné vody

- na výstavbu nových nebo regenerace stávajících zdrojů pitné vody (podzemních i povrchových) či na výstavbu a rekonstrukci přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.), včetně instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu.

- na zajištění průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva.

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=55

Dotace: 100 tis. - 3 mil. Kč (60 – 80 %).
Žádosti do 18. 12. 2020.


Dotace na obnovu a rozvoj venkova 2019

Od října do ledna bude probíhat příjem žádostí o dotaci na obnovu a rozvoj venkova z Ministerstva pro místní rozvoj. Dotace je určena na podporu vybudování a obnovu míst aktivního a pasivního odpočinku, obnovu místních komunikací, obnovu sportovní infrastruktury a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti.

Ve výzvě můžete žádat následující:

  • veřejná prostranství, zeleň, hřiště, cyklostezky, naučné stezky,
  • rekonstrukce, modernizace a vybudování školních hřišť a tělocvičen,
  • místní komunikace, parkovací zálivy, přidružené a přídatné pruhy.                          

Výše dotace:
veřejná prostranství - 70 % nákladů, min. 100 tis. Kč, max. 400 tis. Kč
sportovní infrastruktura - 70 % nákladů, min. 500 tis. Kč, max. 5 mil. Kč
obnova místních komunikací - 50 % nákladů, min. 200 tis. Kč, max. 1 mil. Kč

Příjem žádostí:
1. 10. 2018 – 15. 01. 2019


 

POVV 2018 - Závěrečné vyhodnocení akcí

Odevzdávejte do 15. ledna 2019 na městský úřad (raději do 21. 12. 2018 z důvodu možnosti vyřešení určitých problémů)

K ZVA odevzdáváte:

  • Závěrečnou zprávu (mohu vám ji zpracovat na místě)
  • Faktury označené textem :“Spolufinancováno z dotace Kraje Vysočiny ID ZZ …… „
  • Výpisy z účtu k daným fakturám
  • Zaúčtování celé akce pod určitým vodicím znakem (oddělené účetnictví) pomocí ÚZ nebo ORG – výpis z účetního deníku nebo účetní evidence
  • Fotodokumentace provedené akce
  • Fotodokumentace publicity (přímo na díle nebo na úřední desce s názvem akce a samolepkou Kraje, která vám přišla v obálce se smlouvou o dotaci)

Informace poskytne:

Ilona Vráblová, ilona.vrablova@zdarns.cz tel.: 566 688 175,  605 852 984


 

Výkon agendy speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací

V souvislosti se změnou zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, došlo ke změně působnosti ve výkonu státní správy. Výkonem agendy speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací byly pověřeny úřady všech obcí. Tedy i těch obcí, které stavební agendu v minulosti nevykonávaly. Výkon přenesené působnosti je zákonem o obecní řízení možno zabezpečit na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy mezi obcemi ve správním obvodu speciálního stavebního úřadu a Městem Žďár nad Sázavou.

V případě zájmu o uzavření této smlouvy lze využít níže uvedené vzory. Vyplněnou veřejnoprávní smlouvu (ve trojím vyhotovení) a žádost o vydání souhlasu  je nutno předat na stavební odbor, který zajistí administrativu spojenou s nabytím účinnosti příslušné smlouvy.

Veřejnoprávní smlouva – vzor
Žádost o vydání souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy – vzor


Pomoc obcím při zadávání veřejných zakázek

Máte problémy s veřejnými zakázkami? Chcete pomoci?
Město Žďár nad Sázavou nabízí obcím na území správního obvodu ORP Žďár nad Sázavou pomoc při zadávání veřejných zakázek na základě veřejnoprávní smlouvy, jejíž vzor je přiložen níže. Bližší informace Vám poskytne tým projektu „Podpora meziobecní spolupráce“, popř. tajemník MěÚ Ing. Jan Havlík.


Zajištění společných školení pro obce

Potřebujete proškolit pracovníky vaší obce? Zdají se vám náklady na školení příliš vysoké? Nechcete, aby pracovníci vaší obce ztráceli čas dlouhým cestováním na školení?
Město Žďár nad Sázavou nabízí obcím na území správního obvodu ORP Žďár nad Sázavou pomoc při zajištění společných vzdělávacích seminářů a školení pro pracovníky obcí. Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu. V případě vašeho zájmu se prosím obracejte na níže uvedenou kontaktní osobu.

Kontaktní osoba: Tomáš Drdla, tomas.drdla@zdarns.cz, tel.: 566 688 399,  608 040 535

Aktuální dotace z Fondu Vysočina