Informace pro obce správního obvodu

 Projekt "Podpora meziobecní spolupráce"


Číslování budov dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

K činnosti územních samosprávných celků zaměřené na problematiku číslování budov dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.


Nové aktuální dotace z Fondu Vysočiny pro rok 2018

Bezpečná silnice

Cyklodoprava a cykloturistika

Čistá voda

Jednorázové akce

Naše škola

Sportoviště

Sportujeme

 


Výzva ministerstva zemědělství

- 129 662 Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny,
- 129 664 Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení a
- 129 666 Údržba a oprava polních cest.

Zásady


Program obnovy venkova Vysočiny pro rok 2018

V Zásadách bylo provedeno pouze několik dílčích úprav:

1) každá obec má garantováno 127 tis. Kč při dodržení povinného spolufinancování

2) byla zrušena možnost využít dobrovolnou bezplatnou práci občanů a vlastní materiál, který následně ohodnotí znalec

Žádost

Příloha k žádosti

Formulář závěrečného vyúčtování

Zásady POVV 2018

Zpravodaj - nové zásady POVV 2018


 

Dotace na zeleň uvnitř měst a obcí

Dotace 80 % ze způsobilých výdajů.
Termín odevzdání - 30. 3. 2018.

>> Výzva

 


Výkon agendy speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací

V souvislosti se změnou zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, došlo ke změně působnosti ve výkonu státní správy. Výkonem agendy speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací byly pověřeny úřady všech obcí. Tedy i těch obcí, které stavební agendu v minulosti nevykonávaly. Výkon přenesené působnosti je zákonem o obecní řízení možno zabezpečit na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy mezi obcemi ve správním obvodu speciálního stavebního úřadu a Městem Žďár nad Sázavou.

V případě zájmu o uzavření této smlouvy lze využít níže uvedené vzory. Vyplněnou veřejnoprávní smlouvu (ve trojím vyhotovení) a žádost o vydání souhlasu  je nutno předat na stavební odbor, který zajistí administrativu spojenou s nabytím účinnosti příslušné smlouvy.

Veřejnoprávní smlouva – vzor
Žádost o vydání souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy – vzor


Pomoc obcím při zadávání veřejných zakázek

Máte problémy s veřejnými zakázkami? Chcete pomoci?
Město Žďár nad Sázavou nabízí obcím na území správního obvodu ORP Žďár nad Sázavou pomoc při zadávání veřejných zakázek na základě veřejnoprávní smlouvy, jejíž vzor je přiložen níže. Bližší informace Vám poskytne tým projektu „Podpora meziobecní spolupráce“, popř. tajemník MěÚ Ing. Jan Havlík.


Zajištění společných školení pro obce

Potřebujete proškolit pracovníky vaší obce? Zdají se vám náklady na školení příliš vysoké? Nechcete, aby pracovníci vaší obce ztráceli čas dlouhým cestováním na školení?
Město Žďár nad Sázavou nabízí obcím na území správního obvodu ORP Žďár nad Sázavou pomoc při zajištění společných vzdělávacích seminářů a školení pro pracovníky obcí. Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu. V případě vašeho zájmu se prosím obracejte na níže uvedenou kontaktní osobu.

Kontaktní osoba: Tomáš Drdla, tomas.drdla@zdarns.cz, tel.: 566 688 399,  608 040 535