Informace pro obce správního obvodu

 Projekt "Podpora meziobecní spolupráce"


Číslování budov dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

K činnosti územních samosprávných celků zaměřené na problematiku číslování budov dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.


Výzva č. 2/2018 - Zdroje pitné vody

- na výstavbu nových nebo regenerace stávajících zdrojů pitné vody (podzemních i povrchových) či na výstavbu a rekonstrukci přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.), včetně instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu.

- na zajištění průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva.

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=55

Dotace: 100 tis. - 3 mil. Kč (60 – 80 %).
Žádosti do 18. 12. 2020.


Dotace na obnovu a rozvoj venkova 2019

Od října do ledna bude probíhat příjem žádostí o dotaci na obnovu a rozvoj venkova z Ministerstva pro místní rozvoj. Dotace je určena na podporu vybudování a obnovu míst aktivního a pasivního odpočinku, obnovu místních komunikací, obnovu sportovní infrastruktury a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti.

Ve výzvě můžete žádat následující:

  • veřejná prostranství, zeleň, hřiště, cyklostezky, naučné stezky,
  • rekonstrukce, modernizace a vybudování školních hřišť a tělocvičen,
  • místní komunikace, parkovací zálivy, přidružené a přídatné pruhy.                          

Výše dotace:
veřejná prostranství - 70 % nákladů, min. 100 tis. Kč, max. 400 tis. Kč
sportovní infrastruktura - 70 % nákladů, min. 500 tis. Kč, max. 5 mil. Kč
obnova místních komunikací - 50 % nákladů, min. 200 tis. Kč, max. 1 mil. Kč

Příjem žádostí:
1. 10. 2018 – 15. 01. 2019

 


 

DOTACE NA REKONSTRUKCI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Od září do konce října bude probíhat příjem žádostí o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení z dotační titulu MPO EFEKT 2017–2021. Dotace je určena na rekonstrukci veřejného osvětlení, zvýšení počtu energeticky a světelně šetrných pouličních lamp a pořízení nebo optimalizaci řídicího systému veřejného osvětlení.

Ve výzvě můžete žádat následující:

  • nákup osvětlovacích těles,
  • nákup nebo optimalizace řídícího systému veřejného osvětlení,
  • výměna kabeláže ve sloupech veřejného osvětlení.

Výše dotace: max 50 %

Přijem žádostí: 1. 9. 2018 - 31. 10. 2018

 


Program obnovy venkova Vysočiny pro rok 2018

V Zásadách bylo provedeno pouze několik dílčích úprav:

1) každá obec má garantováno 127 tis. Kč při dodržení povinného spolufinancování

2) byla zrušena možnost využít dobrovolnou bezplatnou práci občanů a vlastní materiál, který následně ohodnotí znalec

Žádost

Příloha k žádosti

Formulář závěrečného vyúčtování

Zásady POVV 2018

Zpravodaj - nové zásady POVV 2018


 

Výkon agendy speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací

V souvislosti se změnou zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, došlo ke změně působnosti ve výkonu státní správy. Výkonem agendy speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací byly pověřeny úřady všech obcí. Tedy i těch obcí, které stavební agendu v minulosti nevykonávaly. Výkon přenesené působnosti je zákonem o obecní řízení možno zabezpečit na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy mezi obcemi ve správním obvodu speciálního stavebního úřadu a Městem Žďár nad Sázavou.

V případě zájmu o uzavření této smlouvy lze využít níže uvedené vzory. Vyplněnou veřejnoprávní smlouvu (ve trojím vyhotovení) a žádost o vydání souhlasu  je nutno předat na stavební odbor, který zajistí administrativu spojenou s nabytím účinnosti příslušné smlouvy.

Veřejnoprávní smlouva – vzor
Žádost o vydání souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy – vzor


Pomoc obcím při zadávání veřejných zakázek

Máte problémy s veřejnými zakázkami? Chcete pomoci?
Město Žďár nad Sázavou nabízí obcím na území správního obvodu ORP Žďár nad Sázavou pomoc při zadávání veřejných zakázek na základě veřejnoprávní smlouvy, jejíž vzor je přiložen níže. Bližší informace Vám poskytne tým projektu „Podpora meziobecní spolupráce“, popř. tajemník MěÚ Ing. Jan Havlík.


Zajištění společných školení pro obce

Potřebujete proškolit pracovníky vaší obce? Zdají se vám náklady na školení příliš vysoké? Nechcete, aby pracovníci vaší obce ztráceli čas dlouhým cestováním na školení?
Město Žďár nad Sázavou nabízí obcím na území správního obvodu ORP Žďár nad Sázavou pomoc při zajištění společných vzdělávacích seminářů a školení pro pracovníky obcí. Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu. V případě vašeho zájmu se prosím obracejte na níže uvedenou kontaktní osobu.

Kontaktní osoba: Tomáš Drdla, tomas.drdla@zdarns.cz, tel.: 566 688 399,  608 040 535