Projekt č. 8 - Hodnoty, odpovědnost, etika a rozvoj zaměstnanců MěÚ Žďár nad Sázavou

Operační program Zaměstnanost

Projekt č. 8, žlutý

Název: Hodnoty, odpovědnost, etika a rozvoj zaměstnanců MěÚ Žďár nad Sázavou

Doba trvání:  10/2017 – 09/2019 (2 roky)

Náklady celkem: 3.793.360,00 Kč, dotace 3.603.692,00 Kč

  

Co je cílem projektu?

  • Zavést systém Společenské odpovědnosti organizace
  • Doplnit Standardy zákaznické orientace a Standardy komunikace s veřejností a médii, ale také podporovat žádoucí hodnoty a postupy v organizaci formou Etického kodexu.
  • Podpořit vedoucí zaměstnance k používání moderních metod ŘLZ a současně pomoci všem zaměstnancům v poznání moderních přístupů a forem rozvoje v rámci trvalého zefektivňování systému ŘLZ

 

Popis projektu:

Zástupci města Žďáru nad Sázavou jsou si vědomi toho, že kompetentní a efektivní veřejná správa na obecní úrovni je nezbytným předpokladem k trvalému rozvoji služeb pro občany a k úspěšnému naplnění cílů vycházejících ze Strategického rozvoje veřejné správy ČR 2014 - 2020, kterými jsou např. zvýšení efektivity, odbornosti a transparentnosti veřejné správy, boj proti korupci a další.

Tento projekt pomůže k naplňování uvedených cílů této strategie. Projekt současně navazuje na to, co bylo již na MěÚ Žďár nad Sázavou realizováno díky minulým projektům podpořených z OP LZZ.

Projekt je členěn do třech klíčových aktivit.

 

1) KA01 - Společenská odpovědnost organizace – jako další nástroj strategického řízení

Městský úřad Žďár nad Sázavou (dále také MěÚ) má za sebou tvorbu Sebehodnotících zpráv CAF, včetně akčních plánů (2014 - 2017) a v rámci hodnocení jednotlivých kritérií a návrhů na zlepšení CAF tým opakovaně narazil na oblasti, které by mohla efektivně řešit implementace konceptu Společenské odpovědnosti (CSR).

Tato KA01 tedy řeší implementaci konceptu CSR do organizace, kdy v počáteční fázi dojde k představení jeho principů a postupů, a to všem zainteresovaným osobám (zaměstnanci MěÚ a zastupitelé města). Dále bude sestaven tým pro Společenskou odpovědnost (CSR tým), který bude složen se zaměstnanců napříč MěÚ, vč. zastoupení stávajících týmů (proklientsky zaměřeného I + E týmu a CAF týmu) a vedoucích odborů a oddělení.

Koncept CSR, tedy vzniklá dlouhodobá strategie (environmentální, ekonomická a sociální) vycházející ze zhodnocení stávajícího stavu, se dále stane součástí procesního modelu v rámci strategického řízení organizace. V závěrečné fázi budou výstupy opět představeny všem zainteresovaným osobám.

Cílová skupina: všichni zaměstnanci MěÚ (120 osob) + zastupitelé města (27 osob) + veřejnost

Výstup: Zavedený systém společenské odpovědnosti (koncepce), včetně implementace do procesního řízení MěÚ

 

2) KA02 - Etický kodex jako součást komunikace s veřejností a kultury organizace

V návaznosti na výzvou podporovanou aktivitu týkající se profesionalizace veřejné správy prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností pracovníků a rozvoje přístupů v oblasti lidských zdrojů ve veřejné správě, se městský úřad Žďár nad Sázavou rozhodl implementovat Etický kodex, jenž by shrnoval a vhodně doplnil doposud nastavené standardy. (2 klíčové dokumenty - Standardy zákaznické orientace a Standardy komunikace s veřejností).

Projekt v této aktivitě řeší v první fázi tvorbu etické kodexu. Nejprve dojde k zanalyzování stávajících platných dokumentů a strategií MěÚ v čele se základními hodnotami a vizí MěÚ, vše ve vztahu ke komunikaci s veřejností. Následně dojde k analýze hodnot MěÚ formou dotazníku a rozhovorů s vedoucími a vybranými zaměstnanci. Na samotné tvorbě etického kodexu, s ohledem na výše popsané analýzy, se pak budou podílet vedoucí pracovníci MěÚ.

V druhé fázi potom budou zaměstnanci, vedoucí odborů a oddělení seznámeni se vzniklou podobou Etického kodexu jako s dalším strategickým dokumentem nejen v oblasti komunikace s veřejností, včetně seznámeni s pojmy a principy jakou jsou morálka, etika, hodnoty, odpovědnost a dalšími, které směřují k podpoře atmosféry důvěry a důvěryhodnosti organizace navenek.

Cílová skupina: všichni zaměstnanci MěÚ ( 120 osob)

Výstup: Etický kodex MěÚ Žďár nad Sázavou

 

3) KA03 - Rozvoj moderních metod řízení lidských zdrojů vedoucích zaměstnanců a zvýšení kvalifikace zaměstnanců v oblasti komunikace s veřejností

V návaznosti na výzvou podporovanou aktivitu týkající se podpory moderních metod řízení lidských zdrojů ve veřejné správě a zvýšení kvalifikace pracovníků v oblasti komunikace s veřejností se městský úřad Žďár nad Sázavou rozhodl navázat na dříve realizované projekty k rozvoji řízení lidských zdrojů (ŘLZ) podpořených z OP LZZ v roce 2010-2014.

Tato klíčová aktivita bude realizována ve dvou liniích.

  1. Konkrétně jde o aktivitu směřující k podpoře rozvoje vedoucích zaměstnanců, motivaci vedoucích k rozvoji podřízených zaměstnanců, základních principech leadershipu, koučování, mentoringu a teambuildingových prvků, ale také rozvoji zaměstnanců jako součásti jejich hodnocení.
  2. V druhé linii projekt počítá s podporou všech zaměstnanců (včetně vedoucích) v rámci naplňování individuálních cílů rozvoje směřujících k zvyšování kvality komunikace s veřejností. Moderními formami přístupu k rozvoji lidských zdrojů jako jsou např. individuální konzultace, skupinové konzultace, tréniniky, workshopy, rozvojové skupiny, stáže atd., budeme usilovat o zvýšení nejen znalostí, ale také dovedností a postojů zaměstnanců MěÚ v rámci komunikace.

Této aktivitě bude předcházet analýza a případná aktualizace Individuálních plánů rozvoje (dále také jako IPR), které vznikly jako výstup posledního projektu v roce 2015 a společně se Strategií řízení lidských zdrojů MěÚ Žďár nad Sázavou, konkrétně s Metodikou rozvoje a vzdělávání zaměstnanců, jsou klíčovými dokumenty určujícími směřování přístupu k ŘLZ a zvyšování jejich kvalifikace.

Projekt tedy v této aktivitě bude nejprve řešit aktualizaci IPR. Následně budou formou podpory a konzultací na linii vedoucích pracovníků (celkem 20 dnů), a ostatních zaměstnanců (celkem 60 dnů), implementovány moderní přístupy ŘLZ (rozvoj, motivace, …).

Cílem aktivity bude naučit vedoucí používat moderní metody ŘLZ a současně pomoci všem zaměstnancům k dalšímu rozvoji, jakožto klíčovým posláním samotné činnosti MěÚ Žďár nad Sázavou, tak jak mu určuje jeho vize – „Chceme být úřadem, který je otevřený potřebám našich klientů a zaměstnanců. Místem, kde se setkáte s profesionálními a vstřícnými lidmi, kde trvale usilujeme o zlepšování služeb, které Vám poskytujeme.“

 

Proč projekt realizujeme?

V návaznosti na dříve realizované projekty (od roku 2010) „Zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti služeb a klíčových procesů MěÚ Žďár nad Sázavou“, „Řízení lidských zdrojů - MěÚ Žďár nad Sázavou“ a „Efektivní řízení, rozvoj a otevřenost - MěÚ Žďár nad Sázavou “ se Městský úřad Žďár nad Sázavou rozhodl pokračovat v započatých aktivitách směřující k vyšší efektivitě veřejné správy a dále je rozvíjet.

Potřebnost projektu je dána hlavně návazností na zavedený systém kvality CAF a další rozvoj v otázce společenské odpovědnosti, dále pak potřebou nastavení systémových pravidel v podobě chybějícího Etického kodexu organizace a konečně potřebou dále pracovat na rozvoji lidských zdrojů MěÚ i ve vztahu ke komunikaci s veřejností a ve vztahu k nastavené strategii a Individuálním plánům rozvoje zaměstnanců (IPR).

Podpora našeho projektu z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) nám umožní naplnit další část výše popsaných strategických cílů, na něž bychom v době snižování rozpočtových výdajů jen obtížně získávali potřebné finanční prostředky.

 

Jaký je projektový tým?

Realizační tým: Odborný garant - Ing. Jiří Matoušek, Finanční manažerka – Anna Konopásková, Projektová pracovnice – Ing. Soňa Halámková,

Tým CSR: tento 10-ti členný tým bude složen ze zaměstnanců MěÚ, kteří budou mít zájem se podílet na dalším rozvoji úřadu a zavedení modelu Společenské odpovědnosti CSR (předpoklad sestavení – leden 2018)

 

Komu je projekt určen?

  • aktivity projektu se přímo dotýkají všech zaměstnanců MěÚ, kteří přímo zajišťují nebo podporují zajišťování služeb státní správy a samosprávy.
  • zastupitelé města (dle zájmu a preferencí politických klubů při zastupitelstvu) se zapojí do klíčové aktivity 01 - Společenská odpovědnost organizace
  • veřejnost – dle zájmu se zapojí do klíčové aktivity 01 - Společenská odpovědnost organizace