Územně analytické podklady ORP Žďár nad Sázavou - 4. úplná aktualizace

Úřad územního plánování pořizuje územně analytické podklady pro správní obvod ORP Žďár nad Sázavou v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů a regulačních plánů. 4. úplná aktualizace územně analytických podkladů pro ORP Žďár nad Sázavou byla pořízena v prosinci 2016 a je zveřejněna v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Územně analytické podklady (ÚAP) byly pořízeny v roce 2008. Aktualizace údajů o území je prováděna průběžně na základě nových údajů o území a první úplná aktualizace ÚAP pro ORP Žďár nad Sázavou byla pořízena v listopadu 2010. Druhá úplná aktualizace byla pořízena v prosinci 2012. Třetí úplná aktualizace byla pořízena v prosinci 2014.

Na projekt „Zpracování ÚAP pro ORP Žďár nad Sázavou" získalo Město Žďár nad Sázavou v roce 2008 dotaci ve výši 925 302,- Kč, z toho z prostředků Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj dotaci ve výši 786 506,- Kč a ze státního rozpočtu České republiky dotaci ve výši 138 796,- Kč.

Podpora na projekt byla poskytnuta z Integrovaného operačního programu v kontinuální výzvě pro oblast intervence 5.3. Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, zaměření výzvy 5.3.a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností.

Pořizování územně analytických podkladů, jejich obsah a aktualizace vyplývá ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a z vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Pořizovatelem územně analytických podkladů pro ORP Žďár nad Sázavou je Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor rozvoje a územního plánování.

Územně analytické podklady lze použít pouze pro územně plánovací činnost, založení a vedení technické mapy a pro činnost projektanta územně plánovací dokumentace a územní studie (podle § 27 odst. 3 stavebního zákona).

Více informací na www.strukturalni-fondy.cz/iop .

Integrovaný operační program
 

Soubory k nahlédnutí:

Textová část:

Rozbor udržitelného rozvoje území

Rozbor udržitelného rozvoje území byl financován z prostředků Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Obsahuje vyhodnocení udržitelného rozvoje území ORP Žďár nad Sázavou, jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb a vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel.

Grafická část:

Územně analytické podklady na mapovém serveru 

Výkres hodnot území

Výkres hodnot území ORP Žďár nad Sázavou byl financován z prostředků Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Výkres limitů využití území

Výkres limitů využití území ORP Žďár nad Sázavou byl financován z prostředků Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Výkres záměrů na provedení změn v území

Výkres záměrů na provedení změn v území ORP Žďár nad Sázavou byl financován z prostředků Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Výkres problémů k řešení v ÚPD

Výkres problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci obcí ve správním území ORP Žďár nad Sázavou byl financován z prostředků Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Karty obcí

Přílohy:

Grafy

Kartogramy

Tabulkové přílohy

Kompletní dokumentace je  k nahlédnutí na Odboru rozvoje a územního plánování Městského úřadu Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou.