Architektonické soutěže

zveřejněno: 25. 11. 2020

Co je architektonická soutěž?

K realizaci jakékoliv stavby potřebuje investor (v našem případě město) nejdříve ze všeho projekt. Tedy i projektanta, který jej provede všemi úskalími přípravy i stavbou samotnou. Nezáleží, zda hodlá postavit nový objekt, rekonstruovat stávající budovu či veřejné prostranství, zpracovat územní plán nebo uvažuje o zahradních a krajinářských úpravách.

Podle zákona o veřejných zakázkách lze projektanta získat vícero způsoby, ale nejvhodnější je zadat zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění, kterému předchází soutěž o návrh (architektonická soutěž). Vítězi architektonické soutěže, tedy budoucímu projektantovi, může investor bez problémů zadat zpracování všech fází projektu.

Na rozdíl od jiných typů zadání veřejné zakázky (např. obchodních soutěží) architektonická soutěž přináší dostatečně včas právě konkrétní návrh řešení stavby. Pro investora totiž není zárukou získání dobrého návrhu ani nízká cena za jeho zpracování, ani seznam předchozích realizací uchazeče o zakázku, jeho životopis či finanční obrat, jak tomu bývá u jiných typů zadání. Ale je pro něj naprosto zásadní seznámit se s estetickým, dispozičním, funkčním a konstrukčním řešením požadované stavby, do níž hodlá investovat nemalé peníze. Investor má tudíž možnost vybírat při vypsání architektonické soutěže podle poměru ceny a komplexní kvality návrhu stavby.

 

Proč je soutěž výhodná?

Vyhlašovatel získává množství konkrétních architektonických, urbanistických nebo konstrukčních návrhů, ze kterých může vybírat ten nejoptimálnější.

Výběr nejoptimálnějšího návrhu provádí spolu s vyhlašovatelem odborná porota, jejíž činnost je zákonem podrobně upravena tak, aby rozhodování bylo transparentní, nepodjaté a nestranné, avšak aby současně poskytovala vyhlašovateli nejvyšší možný odborný servis.

Kvalitně zpracovanými soutěžními podmínkami lze dosáhnout vyváženosti všech požadavků na záměr, nejde tedy jen o design či cenu, ale např. o řešení hospodaření s energiemi, použití konkrétních materiálů a podobně.

Soutěž o návrh umožňuje zadat následné projekční práce jednodušeji a rychleji, než jiné způsoby zadání veřejné zakázky. Zároveň stále zůstává kontrola nad cenou projekčních prací.

Každý významnější záměr je zpravidla sledován médii a veřejností. Uspořádání soutěže vyloučí možné spekulace o zaujatosti a korupci.

Soutěž o návrh je natolik profesionální postup, že je běžně používána k propagaci správného způsobu správy a hospodaření obce.

Vyhlášení soutěže přispívá k medializaci obce jako celku a zlepšuje obraz sídla v regionálním i celonárodním měřítku.

Uspořádání soutěže vede vyhlašovatele k podstatně hlubšímu zamyšlení nad záměrem, než když by od počátku přenesl odpovědnost na konkrétního projektanta.

Soutěž nabízí rovnou příležitost všem účastníkům a přináší tak možnost získání neotřelých a originálních řešení. Je to způsob důvěryhodný i pro samotné soutěžící.

Jde o profesionální, odborný a etický způsob výkonu profese architektů

Zdroj: www.cka.cz

 

Realizované architektonické soutěže města