Generel dopravy

zveřejněno: 27. 5. 2020
Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou
Garant akce: Odbor rozvoje a ÚP
Dodavatel: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Cena: 1,9 mil. Kč s DPH
Termín realizace:  květen 2020 - červen 2021

 

Aktuálně: Ustanovení pracovní / řídící struktury a participace projektu

Generel dopravy není pouze dokumentem o koncepci dopravy ve městě. Jedná se o komplexní studii dopravy všeho druhu, dopravních návyků občanů, firem a parkování na území města. Generel dopravy se bude skládat z následujících částí:

1. Dopravní průzkumy a sběr dat a. Dopravně-sociologický průzkum dopravního chování

a. Průzkumy individuální automobilové dopravy a dopravy statické
b. Průzkum intenzit cyklistické dopravy a pěší dopravy
c. Vyhodnocení dat veřejné hromadné dopravy
d. Souhrn podkladů, souvisejících koncepcí a projektů

 

2. Analýzy a dopravní model a. Multimodální dopravní model

a. Systém pozemních komunikací, dopravy v klidu, veřejné hromadné dopravy, cyklistiky a chůze
b. Charakteristika poptávky po mobilitě
c. Souhrnná problémová analýza 

 

3. Vize a návrh a. Vize mobility pro Žďár nad Sázavou

a. Generel individuální automobilové dopravy a dopravy statické
b. Generel městské hromadné dopravy ve vazbě na ostatní veřejnou hromadnou dopravu
c. Generel cyklistické dopravy
d. Generel pěší dopravy včetně osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace