Cesta k lepšímu bydlení II

zveřejněno: 22. 7. 2020

Logo - Operační program Zaměstnanost

 

Celkové způsobilé náklady projektu: 5 441 275,63 Kč
Dotace - 95 %: 5 169 211,84 Kč
Vlastní podíl města: 272 063,79 Kč
Zahájení projektu:

1. 7. 2020

Ukončení projektu: 30. 06. 2022
Kontaktní osoba: Ing. Jan Prokop
tel: 566 688 380
e-mail: jan.prokop@zdarns.cz

 

Projekt je zaměřen na problémy v oblasti bydlení a bezpečnosti identifikované v Tematickém akčním plánu pro oblast bydlení ve městě Žďár nad Sázavou. Je zaměřen především na zvyšování kvality života a bezpečnosti nejen v sociálně vyloučené lokalitě Žďár 3, ale i v dalších lokalitách se zvýšenou koncentrací osob ohrožených sociálním vyloučením na území města Žďár nad Sázavou.

Klíčové aktivity

KA 01 Terénní program - Obyvatelé městských bytů budou nadále získávat podporu zavedeného terénního programu, který jim poskytuje pomoc při řešení nepříznivé životní situace.
KA 02 Domovník-preventista - Prostřednictvím domovníka-preventisty budou nájemci městských bytů organizováni ke společným aktivitám vedoucím ke zvelebování lokality a postupnému odstraňování problémů s občanským soužitím.
KA 03 Podpora bytové politiky ze strany obce - Prostřednictvím pozice konzultanta bydlení v rámci městského úřadu bude zajištěna implementace Koncepce bydlení a následná příprava revize a aktualizace dokumentu pro potřeby další období.
KA 04 Asistenti prevence kriminality - V souvislosti s působením asistentů prevence kriminality v problémových lokalitách dojde k eliminaci případů přestupkového jednání především v podobě drobných krádeží a konzumace alkoholu a návykových látek na veřejnosti. Činnosti asistentů prevence kriminality přispěje k eliminaci trestné a přestupkové činnosti páchané obyvateli SVL, a to jak přímo v lokalitě, tak i mimo ni.