Inkluze ve Žďáře nad Sázavou

zveřejněno: 3. 5. 2019

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Tento projekt je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“), v rámci projektu Inkluze ve Žďáře nad Sázavou, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/17_051/0009223.

 

celkové způsobilé výdaje projektu: 5 012 183,68 Kč
dotace: 4 761 574,49 Kč
vlastní podíl města
(vlastní financování způsobilých výdajů projektu):
250 609,19 Kč
zahájení projektu: 01. 09. 2018
ukončení projektu: 31. 08. 2021
kontaktní osoba: Mgr. Veronika Klimešová,
e-mail: veronika.klimesova@zdarns.cz


Cíle projektu

Podpora žďárských ZŠ a MŠ v zavádění inkluzivního vzdělávání. MŠ se zaměří na zapojování rodičů sociálně znevýhodněných dětí do svých aktivit, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti inkluze a dalšího rozvoje sociálních, komunikačních a kognitivních schopností a dovedností u dětí a žáků, a zavádění nových metod do vzdělávání. V MŠ budou zavedeny pravidelné edukativně stimulační skupiny.

Pravidelné sdílení dobré praxe a kolegiální podpora pedagogických pracovníků žďárských ZŠ v oblasti inkluze a zavádění nových metod do výuky. V rámci projektu je podpořena realizace bezplatných kroužků zaměřených na sociální rozvoj žáka na ZŠ Komenského 2, ZŠ Švermova a ZŠ Palachova a různé formy doučování žáků ohrožených školním neúspěchem na ZŠ Komenského 2. Dojde k personálnímu posílení ZŠ Komenského 6 o pozici koordinátora inkluze ve škole (0,5 úvazku) a kariérního poradce (0,5 úvazku) na ZŠ Švermova.

Město zřídilo pozici koordinátora inkluze pro obec (1,0 úvazku), který zajistí vzájemné propojení škol, neziskových organizací a městského úřadu a přispěje např. k vyšší informovanosti o možnostech vzdělávání ve městě. Díky těmto aktivitám dojde ke zvýšení podílu dětí ze SVL pravidelně docházejících do MŠ. Mezi školami bude nastaven systém spolupráce a sdílení dobré praxe. Město realizuje informační aktivity v oblasti inkluzivního vzdělávání ve Žďáře nad Sázavou.